Jednorazová mikrokyveta na stanovenie obsahu hemoglobínu v plnej krvi

Číslo patentu: E 18662

Dátum: 05.08.2009

Autori: Dumschat Christa, Hirschfelder Monika, Hensel Sike

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Jednorazové mikrokyveta na stanovenie obsahu hemoglobínu V plnej krvi Opis0001 Vynález sa týka jednorazovej mikrokyvety na stanovenie obsahu hemoglobínu v plnej krvi bez chemickej reakcie hemoglobínu, so štrbinovou dutinou, ktorá je stvámená na vtiahnutie plnej krvi do dutiny kyvety prostredníctvom kapilámej sily a ktorá je prinajmenšom V jednej čiastkovej oblasti vymedzená dvomi v podstate paralelnými stenami kyvety, ktoré sú na svojom povrchu orientovanom smerom k dutine prinajmenšom čiastočne potiahnuté suchým hemolyzačným prostriedkom, pričom hemolyzačný prostriedok je možné uvoľniť plnou krvou a je vhodný na hemolýzu krvných buniek a pričom steny kyvety je možné prinajmenšom V čiastkových oblastiach prežiariť na účely merania.0002 Jednorazová mikrokyveta na stanovenie hemoglobínu je známa napríklad z US 5,674,457. Mikrokyveta sa s výhodou vyrába ako jednodielny odliatok zhotovený vstrekovaním z vhodného, priehľadného plastu, ktorý je na prežarovaných čiastkových oblastiach stien kyvety opticky vyleštený, aby bolo možné bez rušenia uskutočniť meranie farebnej reakcie. Vnútorné steny dutiny sú potiahnuté suchým činidlom, ktoré pozostáva z deoxycholátu sodného, azidu sodného a dusitanu sodného. Na stanovenie hemoglobínu vo vzorke plnej krvi sa tak používa azid-methemoglobínová metóda, pri ktorej sa použijú tri činidlá. Ako hemolyzačný prostriedok sa napríklad použije deoxycholát sodný, ktorý rozpustí bunkové steny červených krviniek. Hemoglobín, ktorý bol predtým uzavretý v erytrocytoch, je teraz prítomný v roztoku.0003 Prostredníctvom ďalšieho činidla, dusitanu sodného (NaNOg), sa dvojmocné železo hemoglobínu a deoxyhemoglobínu oxiduje na trojmocné železo v methemoglobíne. Azidové ióny tretieho činidla, azidu sodného (NaNg), vytvárajú s methemoglobínom farebný komplex, ktorý vykazuje absorpčné maximum pri 540 nm a 575 nm a ktorý sa takto dá fotometricky kvantitatívne stanoviť. Dodatočne sa uskutočňuje kontrolné meranie pri vlnovej dĺžke, pri ktorej žiadna z relevantných foriem hemoglobínu nevykazuje žiadnu detegovateľnú absorpciu. Kontrolné meranie preto slúži na kompenzáciu zakalení voptickej dráhe žiarenia a uskutočňuje sa napríklad pri vlnovej dĺžke 880 nm.0004 Jednorazové mikrokyvety slúžia na rýchle anenákladné stanovenie obsahu hemoglobínu, napríklad na skríning darcov krvi. Na dosiahnutie efektívneho priebehu sa požaduje čo najkratší čas merania prístroja na meranie hemoglobínu.0005 Ďalej je známe uskutočňovanie chemickej alebo mechanickej (ultrazvukovej) hemolýzy krvnej vzorky bez následnej chemickej reakcie hemoglobínu, napriklad na azidmethemoglobín. Potom sa pri určitých vlnových dĺžkach meria absorpcia aprostredníctvom matrixovej kalkulácie sa stanovuje celková koncentrácia hemoglobinu a koncentrácia derivátov hemoglobínu. Takéto pristroje sú na klinickú analýzu, napriklad na staniciach intenzívnej pomoci, bežné. Podobným spôsobom je vo W 0 02/0 l 195 A 1 uverejnené vykonanie výlučne hemolýzy prostrednictvom hemolyzačného prostriedku,výhodnejšie deoxycholátu sodného, deoxycholátu draselného alebo ich zmesi, bez následnej reakcie sdusitanom a/alebo azidom. Tieto dodatočné činidlá sa považujú za hygroskopické a sú zodpovedné za nedostatočnú skladovateľnosť mikrokyviet. Na základe absentujúcej chemickej reakcie foriem hemoglobínu sa meranie absorpcie vykonáva pri 490 až 520 nm. Kompenzačnć meranie na zohľadnenie zakalenia sa nachádza v bežnej oblasti medzi 850 a 910 nm. Prostredníctvom tohto spôsobu sa na základe nepotrebných chemických reakcií hemolyzovanej krvi ušetrí určitý reakčný čas.0006 Natiahnutie plnej krvi do dutiny kyvety prostredníctvom kapilámej sily je ale problematickć. Pri použití deoxycholátu ako hemolyzačného prostriedku dochádza k silne oneskorenému vtiahnutiu kvapky krvi do dutiny kyvety. V mnohých prípadoch sa vtiahnutie vôbec nepodarí alebo je spojené srušivou tvorbou vzduchových bubliniek. Usilované zrýchlenie procesu merania nie je preto možné týmto spôsobom vpraxi dosiahnuť.0007 DE 10 2006 025 477 A 1 publikuje jednorazovú mikrokyvetu, ktorá slúži na to, aby do seba prijala kvapku krvi prostredníctvom vtiahnutia kvapky krvi do dutiny mikrokyvety. Prostredníctvom činídla na vzájomne paralelných stenách kyvety, ktoré vymedzujú dutinu(teda na vnútomých stenách), sa krv hemolyzuje, teda musí byť rozpustné krvou. Vdôsledku toho je hemolyzačný prostriedok, teda činidlo nanesené na vnútorné steny kyvety, už dostatočne hydrofilné na to, aby sa rozpustilo V krvi, ktorá je - ako známe vodná.0008 Predložený vynález vychádza z definície problému dosiahnutia urýchlenia priebehuvťahovania kvapky krvi až po vierohodné uskutočnenie merania.0009 Na vyriešenie tejto úlohy sa pri jednorazovej mikrokyvete typu uvedeného V úvode podľa vynálezu navrhuje, aby sa spolu s hemolyzačným prostriedkom na steny vylúčila prinajmenšom jedna prísada aaby táto prinajmenšom jedna prísada vykazovala fomiu inertnej soli alebo zmesi inertných solí, čím sa plná krv lepšie arýchlejšie vtiahne do dutiny.0010 Zatiaľ čo sa doterajšie riešenia na urýchlenie procesu merania orientovali na chemickú reakciu krvi s vhodnými činidlami, docieli sa predloženým vynálezom urýchlenie procesu merania v dôsledku urýchlenia fyzikálnych procesov. Prídavok inertnej, t.j. vzhľadom na hemoglobín nereaktívnej, soli prekvapujúcim spôsobom vedie k tomu, že plná krv sa prostredníctvom kapilámych efektov podstatne lepšie a rýchlejšie vtiahne do štrbinovej dutiny jednorazovej mikrokyvety, a okrem toho vedie ktomu, že sa hemolyzačný prostriedok rýchlejšie rozpustí V plnej krvi, takže sa urýchli hemolyzačný účinok na kwné bunky. Osobitný význam tu pritom má zlepšenie správania kvapky krvi pri vťahovaní do štrbinovej dutiny mikrokyvety, pretože sa tu dosiahne zrýchlenie o prinajmenšom faktor 2.0011 Efekt podľa vynálezu zrýchleného vťahovania kvapky krvi do štrbinovej dutiny sa ďalej ešte zlepší tým, že sa na vnútorné strany stien kyvety ako ďalšia prísada vylúči nereaktívny polymér rozpustný vo vode. V kombinácii s inertnou soľou sa týmto dosiahne ďalšie urýchlenie procesu vťahovania.0012 Podobný urýchľujúci efekt - aj kumulatívne - sa dosiahne tým, že sa ako ďalšia prísada na Vnútomých stenách stien kyvety vylúči antikoagulačná látka. Pretože antikoagulačná látka vedie kzrýchleniu kvapky krvi vťahovanej do štrbinovej dutiny kapilámym účinkom, je možné vychádzať z toho, že porucha vťahovania kvapky krvi pri doterajších mikrokyvetách bola spôsobená aj procesmi zhlukovania atvorby klastrov v krvi.0013 Napokon sa podľa vynálezu navrhuje, aby sa k hemolyzačnému prostriedku na stenách vylúčilo farbivo ako ďalšia prísada. Týmto sa umožní kontrola kvality povlaku naneseného na Vnútomých stenách, ktorý je na základe prídavku farbiva viditeľný a týmto spôsobom je možné prekontrolovať jeho rovnomemosť. Rovnomemć nanesenie povlaku prinajmenšom V oblasti merania kyvety - totižto predstavuje podstatné kritérium pre presnosť merania a má rozhodujúci význam pre vtiahnutie kvapky krvi bez vzduchových0014 Použitím uvedených prísad sa takto podarí zhotovenie mikrokyvety, ktorá umožňuje rýchle anerušené (bez vzduchových bubliniek) vťahovanie kvapky krvi a rýchlejšie merania ako doteraz.0015 Teleso je s výhodou zhotovené ako jednodielne procesom vstrekovacieho odlíevania. V tomto prípade sa povlak na vnútomej strane mikrokyvety zhotoví tak, že sa hemolyzačný prostriedok aspolu sním prinajmenšom jedna prísada naplní vo forme roztoku do dutiny arozpúšťadlo sa následne môže odpariť. Na základe tohto musí byť hemolyzačný prostriedok rozpustný vhodným, ľahko prchavým rozpúšťadlom, napríklad alkoholom. Vhodné hemolyzačné prostriedky sú známe a sú vymenované napríklad vo W 0 02/01195 A 1. Výhodné je použitie deoxycholátov, ako je deoxycholát sodný, draselný,vápenatý, morfolíndeoxycholát a deoxycholát amónny. Výhodnejšie sa použije deoxycholát sodný. Podiel hemolyzačného prostriedku v povlaku je s výhodou od 70 do 99,9 hmotn. Pri výhodnom použití viacerých prísad je výhodný podiel hemolyzačného prostriedku od 70 do 85 hmotn.0016 Inertnou soľou pridávanou podľa vynálezu, ktorá môže byť tiež tvorená zmesou viacerých solí, je napríklad chlorid sodný alebo chlorid draselný. Podiel inertnej soli V povlaku je od 0,1 do 20 hmotn., s výhodou od 0,2 do 10 hmotn., výhodnejšie 0,5 do 2 hmotn.0017 Príkladmi pre nereaktívne polyméry rozpustné vo vode použité ako prísada podľa vynálezu sú polyetylénglykol, polypropylénglykol, blokove kopolyméry z etylénoxidu a propylénoxidu, ñąnkcionalizované sílikóny, polyvinylpyrolidóny, polyvinylalkoholy,polyvinylacetáty, polyalkylénglykolétery (komerčné označenie Brij),polyetylénsorbitanmonolaurát, polyetylćnglykolsorbitanmonostearát, polyetylénglykolsorbitanoleát (komerčné označenie Tween), oktylglykozid, dietylénglykol, etylénglykoldiglycidyléter, glycerol. Podiel nereaktívnych, vo vode rozpustných polymérov v povlaku je výhodne od 0,5 do 25 hmotn., výhodnejšie od 12 do 24 hmotn., zvlášť výhodnejšie od 15 do 20 hmotn.0018 Prikladmi pre vhodne antikoagulačné látky ako ďalšiu prísadu sú heparín a soli heparínu, ako heparín-nátrium, heparín-kálium, heparín-amónium aheparín-litium, citrát,Íluorid sodný, ACD (acid-citrát-dextróza), jódacetát, hirudín oxalát, kyselina acetylsalicylová ajej soli, warfarín, kumarín ajeho deriváty, indán-l,3-dión, feprokumarón,dikumarol, markumar, streptokináza, urokináza. EDTA (kyselina etyléndiamíntetraoctová

MPK / Značky

MPK: G01N 21/03, G01N 33/49

Značky: hemoglobinu, stanovenie, plnej, mikrokyveta, obsahu, jednorázová

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-e18662-jednorazova-mikrokyveta-na-stanovenie-obsahu-hemoglobinu-v-plnej-krvi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Jednorazová mikrokyveta na stanovenie obsahu hemoglobínu v plnej krvi</a>

Podobne patenty