Zariadenie na napínanie pásu

Číslo patentu: E 18437

Dátum: 21.01.2010

Autori: Moser Patrik, Geiger Walter, Schwerzmann Heinrich

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie na napínanie pásu Opis0001 Vynález sa týka brúsky so širokým pásom na obrábanie povrchov najmä plochých rovných konštrukčných prvkov, napr. z dreva, prípadne drevených materiálov, podľa predvýznakovej časti nároku 1 (DE 296 00 447 U 1).0002 Brúsky so širokými pásmi na opracovanie povrchov najmä plochých rovných konštrukčných prvkov z dreva, prípadne drevených materiálov, kovových dosiek, dosiek z plastu alebo gumy, či papierových pásov sa etablovali ako samostatný druh brúsok. Tieto brúsky obsahujú v strojovom ráme (ako je opísaný napr. v dokumente W 0 00/38882 A 2 prihlasovateľa) jednu alebo viacero brúsnych hláv so vždy jedným brúsnym pásom, ktorý nekonečne obieha okolo brúsneho valca a napínacieho valca. Najmenej jedna brúsna hlava a jej hnací motor sú pomocou priečneho nosníka pripevnené na strojovom ráme. Hnací motor je pripevnený na jednom konci priečneho nosnika a na protiľahlom konci je usporiadané rozoberateľné pripojenie pre brúsnu hlavu.0003 V dokumente DE-A-19841172 je opísaná pásová brúska, v ktorej na napínacie koleso trvalo pôsobí tlak a/alebo pružina, aby brúsny pás bol predopnutý voliteľným pritlačným tlakom, Majú byť nastaviteľné rôzne prítlačné tlaky, aby sa napínací valec napínal proti nepohyblivému, napevno uloženému pracovnému valcu. Pri ďalšej pásovej brúske podľa dokumentu EP-A-1629942 má byť umožnené napínanie pásu pri malej potrebe miesta. S týmto cieľom je napínacie zariadenie pod napínacím valcom opatrené najmenej jednou vzduchovou pružinou a vodiacim zariadením, ktoré vedie posuv. Pri pásovej brúske podľa dokumentu US-A-4262455 sa napínanie pásu Wkonáva pomocou excentra, ktorý je ovládaný hydraulickým valcom.0004 Úlohou vynálezu je vyvinutie brúsky so širokým pásom na opracovanie povrchov najmä plochých, rovných konštrukčných prvkov, pri ktorej bude umožnené jednoduché a funkčne spoľahlivé napínanie brúsneho pásu. Tátoúloha je vyriešené znakmi patentového nároku 1. Napevno synchronizovanévalce s dvojitými piestami na koncoch/Iožiskových čapoch napínacieho valca sú pritom krížovo prepojené, aby sa dosiahlo paralelné prestavovanie napínacieho valca vo vzťahu k brúsnemu valcu. Toto umožňuje jednostranne polohovať pásy užšie ako šírka valca a cez jednostranný protitlak na napínací valec rovnomerne ich napinať. Aby sa rovnomerné napnutie dosiahlo aj pri nepresných, kónicky vyrobených brúsnych pásov, môžu byť v krížových spojoch zabudované malé,pružinami predopnuté vyrovnávacie piesty. Tým sa získa paralelný chod valcovpri posuve, avšak v napnutej polohe mäkké správanie pre optimálne napnutie.0005 Vynález je následne bližšie vysvetlený na príklade uskutočnenia na základe výkresov s tromi obrázkami. Výkresy znázorňujú na obr. 1 a 2 principiálne vyobrazenie zariadenia podľa vynálezu v dvoch uskutočneniach,pričom na obr. 2 je na rozdiel od obr. 1 súbežný valec zabudovaný v pieste napínacieho valca, aby sa ušetrila konštrukčná výška.0006 Druhovo zhodná a preto nie explicitne znázornená brúska so širokým pásom na obr. 3 obsahuje brúsny valec 20 a napínací valec 21 na napínanie brúsneho pásu 10, pričom napínací valec 21 je obvyklým spôsobom uložený na koncových úložných čapoch. Na ložiská 22 môžu pôsobiť valce 23, 24 s dvojitými piestami, aby sa dosiahlo nastaviteľné napnutie brúsneho pásu. Valce 23, 24 s dvojitými piestami sú opatrené vždy prednou komorou 25 a zadnou komorou 26 pre hydraulický prostriedok, ktoré sú od seba navzájom oddelené diskom 29. Komory 25, 26 môžu spolu komunikovať cez spojovacie potrubie 27, 28, ktoré sú0007 Ak je teraz napr. napínací valec vysunutý, je cez potrubie 32 vytváraný tlak v spodnej komore 33 vo valci 23 a 24, pričom je vytváraná sila na spoločnú piestnu tyč 35, ktorá určuje napínací tlak. Pritom sa pôsobí na prednú komoru 25 valca 23 s dvojitým piestom, ktorá opäť cez spojovacie potrubie 28 zároveň pôsobí na zadnú komoru 26 valca 24 s dvojitým piestom. Rovnakým spôsobom spája spojovacie potrubie 27 zadnú komoru 26 valca 23 s dvojitým piestom s prednou komorou 25 valca 24 s dvojitým piestom. Ak by sa chcel teraz, napr. napínací valec 23 z dôvodu nerovnakých treclch pomerov alebo nerovnakéhoprotitlaku vysunút skôr alebo rýchlejšie, vytvorí sa v komore 25 valca 23 väčšítlak ako v komore 25 valca 24. Tento tlak navyše je ďalej vedený do komory 26 valca 24 a napomáha k vysunutiu piestnej tyči. Ľahko bežiaci alebo malouprotisilou zaťažený napínací valec teda odovzdá svoju silu druhému valcu. 0008 Ložiská 22 napínacieho valca 21 sú takto napevno Synchronizované a môže na ne byť nezávisle na veľkosti tlaku piestu zhodne pôsobené, z čohovyplýva rovnomerné napnutie pásu.0009 Pri spätnom pohybe sú rovnobežne valce 30 oplachované, aby sa31 prívodné potrubie napínacieho valca 32 privodné potrubie napínacieho valca 33 komora1. Brúska so širokým pásom na obrábanie povrchov najmä plochých, rovných konštrukčných prvkov, napr. z dreva, prípadne drevených materiálov,s napinacím valcom (21) a brúsnym valcom (20), ktoré sú obopnuté nekonečne obiehajúcim brúsnym pásom (10), pričom napínací valec (21) je scieľom napínania alebo povoľovania brúsneho pásu (10) usporiadaný prestaviteľne a opatrený zariadením na napínanie pásu,vyznačujúca sa tým, že ku koncom, pripadne Iožiskám (22) napínacieho valca (21) je vždy priradený valec (23, 24) s dvojitým piestom, pričom valce(23, 24) s dvojitým piestom sú vždy opatrené spodnou komorou (33), pričom je použité prívodné potrubie (32) napínacieho valca na vytváranie tlaku v spodných komorách (33), vždy vykazujú hornú komoru (34), pričom je prítomné prívodné potrubie (31) napínacieho valca k horným komorám (34),obsahuje vždy prednú komoru (25) a zadnú komoru (26), pričom predná komora (25) jedného valca (23) s dvojitým piestom je spojovacím potrubím(28) spojená so zadnou komorou (26) druhého valca (24) s dvojitým piestom a zadná komora (26) jedného valca (23) s dvojitým piestom je spojovacím potrubím (27) spojená s prednou komorou (25) druhého valca (24)2. Brúska sa širokým pásom podľa nároku 1, vyznačujúca sa tým, že valce(23, 24) s dvojitými piestami sú napevno Synchronizované.3. Brúska sa širokým pásom podľa nároku 1 alebo 2, vyznačujúca sa tým, že v spojovacích potrubiach (27, 28) sú usporiadané vyrovnávacie piesty na vyrovnávanie chýb pásu.

MPK / Značky

MPK: B24B 21/20, B24B 21/12

Značky: napínanie, zariadenie, pásu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-e18437-zariadenie-na-napinanie-pasu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na napínanie pásu</a>

Podobne patenty