Doplnok pre zariadenie pre náhle vypúšťanie vzduchu a vypúšťacie zariadenie obsahujúce tento doplnok

Číslo patentu: E 16582

Dátum: 15.01.2004

Autor: Simoens Herve

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Doplnok pre zariadenie pre náhle vypúšťanie vzduchu a vypúšťacie zariadenie0001 Vynález sa týka zariadenia pre náhle vypúšťanie vzduchu.0002 Napríklad na odstraňovanie oblastí hromadenia materiálu v peciach cementámí je známepoužívanie vypúšťacich zariadení, ktoré sa tiež nazývajú vzduchové delo.0003 Princípom týchto zariadení je mohutné uvoľnenie množstva vzduchu tak, aby sa vytvoril určitý druh výbuchu, ktorý odstráni nahromadenie materiálu navrstveného v priebehu0004 Výhoda týchto zariadení spočíva v skutočnosti, že môžu fungovať automaticky a byťumiestňované do málo prístupných priestorov. 0005 Obídu sa tiež bez ľudského zasahovania, čo je ich bezpečnostný prínos. 0006 Tieto vzduchové delá sa samozrejme používajú aj v iných oblastiach.0007 Takéto zariadenie klasicky obsahuje teleso, v ktorom je uložený piest tvoriaci záverovýprvok medzi nádržou a výstupným vedením.0008 Hneď, ako sa piest zdvihne zo svojho sedla, vzduch uzavretý v nádrží prudko unikne0009 Toto výstupné vedenie je viac alebo menej dlhé, ale všeobecne platí, že zdôvodu výrobných a/alebo užívateľských problémov, obsahuje toto výstupné vedenie prvú časť tvoriacu neoddeliteľnú časť telesa vypúšťacieho zariadenia a druhú časť alebo doplnok surčením0010 Vzhľadom na to, že vypúšťacie zariadenie je umiestnené zvonka pece, umožňuje táto druhá časť najmä preniknutie cez stenu a vyústenie do väčšej či menšej vzdialenosti odvnútomej strany tejto steny.0011 Klasicky táto druhá časť alebo doplnok, zvaný tiež dýza, má povrchový úsek konštantnýpozdĺž svojej pozdĺžnej osi, ale často je geometria tohto úseku premenlivá.0012 Geometrický tvar vstupu do tohto doplnku je totiž kruhový, zatiaľ čo tvar výstupu bývapripadne sploštený, aby mohol zaujať miesto jednej čí viacerých žiaruvzdomých tehál.0013 Účinnosť týchto zariadení závisí od objemu nádrže, od tlaku, ktorý je vnej a odrýchlosti otvorenia záverového prvku. 0014 Veľmi dôležité je uvoľniť množstvo energie v krátkom okamžiku.0015 Účinky vyvolané výbuchom nie sú porovnateľné súčinkom plynu pod tlakom privádzaným súvisle do dýzy (DE-A-4 l 28165 alebo DE-A-2035378).0016 Na niektorých miestach je objem nádrže obmedzený vplyvom jej rozmerov a často bývaobmedzený tlak prívodu vzduchu do týchto nádrží.0017 V takých prípadoch je treba zvýšiť počet týchto zariadení, pokial je však pre ne miesto, čo nie je vždy možné.0018 Vynález navrhuje zaviesť riešenie umožňujúce zlepšiť účinnosť týchto zariadeni pre0019 Za týmto účelom je predmetom vynálezu zariadenie pre náhle vypúšťanie vzduchuvykazujúce charakteristiky podľa hlavného nároku.0020 Zariadenie bude dobre pochopené pomocou nasledujúceho opisu uvedeného len ako nevyčerpávajúci príklad na základe prlpojeného nákresu, ktorý schematicky znázorňuje0021 Pri pohľade na nákres je vidieť zariadenie l pre prudké vyfúknutie vzduchuobsiahnutého v nádrži 2. 0022 Toto vypúšťacie zariadenie je namontované napríklad na stenu 9.0023 Toto zariadenie pre náhle vypúšťanie sa skladá z telesa lA čiže plášťa obsahujúceho záverový prvok 3 ajeho sedlo 3 A, pričom tento záverový prvok, hneď ako sa zdvihne zo svojhosedla, umožní prechod vzduchu obsiahnutého v nádrži smerom k výstupnému vedeniu 4.0024 Toto krátke výstupné vedenie je predĺžené doplnkom 5 majúcim tvar trubice montovanejkoaxiálne s osou výstupného vedenia 4.0025 Tento doplnok je pripevnený na koniec výstupného vedenia upevňovacím prostriedkom, ako je napríklad svorka 10.0026 Tento doplnok 5 je obvykle pripevňovaný na stenu 9, ktorou prechádza. 0027 Fungovanie týchto zariadení pre náhle vypúšťanie vzduchu je nasledujúce 0028 Najskôr sa privádzaný vzduch nazhromaždí v nádrži, ktorá sa naplní.0029 Hneď, ako nádrž dosiahne požadovanú hodnotu plnenia, je prívod do tejto nádržeuzavretý a je nariadený spätný chod záverového prvku, ktorý sa zdvihne zo svojho sedla.0030 Vzduch obsiahnutý v nádrži prudko unikne a uvoľní tak v krátkom okamžiku veľkú energiu vyvolávajúcu výbuch, to znamená nárazovú silu, ktorú je možné merať pomocou0031 Podľa vynálezu sa plocha tejto trubice zmenšuje v smere F vypúšťania vzduchu, aby sapotom zase zväčšila a vytvárala tak zbiehavý oddiel A a potom rozbiehavý oddiel B. 0032 Je možné konštatovať, že sa tak získa na účinnosti.0033 V prvom spôsobe uskutočnenia bude vstupná plocha E do doplnku zhodná s výstupnou plochou S.0034 Vdruhom spôsobe uskutočnenia bude výstupná plocha S doplnku väčšia než táto vstupná plocha E.0035 Pomer medzi úsekom D meraným v mieste úseku snajmenšou plochou a vstupnýmúsekom E bude väčší alebo rovný 1/5, ale prednostne väčší než 1/3.0036 Pomer medzi úsekom D meraným v mieste úseku s najmenšou plochou a výstupnýmúsekom S bude väčší alebo rovný 1/5.0037 Vzdialenosť medzi polohou vyššie uvedeného úseku D a sedlom, na ktoré dosedázáverový prvok, bude maximálne jeden meter pre tlak až dvanásť barov.0038 Skúšky boli uskutočnené so zariadením pre náhle vypúšťanie vzduchu so vstupnýmpriemerom E 150 mm a s nádržou s kapacitou lOO litrov. 0039 Silový snímač je umiestnený na konci tmbice s dĺžkou S 00 mm.0040 Je možné konštatovať, že výsledky sú najlepšie, ked je pomer D/E v rozmedzí od 0,6 do 0,8.0041 Dostaneme tak zisk nárazovej sily v ráde 50.0042 S týmto systémom sa minimalizujú účinky virenia, ktoré škodlivo sprevádzajú účinnosť.

MPK / Značky

MPK: F15D 1/08

Značky: vypúšťanie, zariadenie, vypúšťacie, náhle, doplnok, vzduchu, obsahujúce

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-e16582-doplnok-pre-zariadenie-pre-nahle-vypustanie-vzduchu-a-vypustacie-zariadenie-obsahujuce-tento-doplnok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Doplnok pre zariadenie pre náhle vypúšťanie vzduchu a vypúšťacie zariadenie obsahujúce tento doplnok</a>

Podobne patenty