Spodná časť sedadla motorového vozidla s dvomi koľajnicovými pármi, kyvnými pákami a nosičom sedadla

Číslo patentu: E 16382

Dátum: 12.08.2009

Autori: Beneker Wilfried, Luft Waldemar, Becker Burckhard

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa vzťahuje na spodnú časť (Untergestell) sedadla motorového vozidla s dvomi koľajnicovými pármi, dvoma prednými kyvnými pákami a nosičom sedadla, ktorý má dve bočné časti, prednú traverzu a zadnú traverzu, pričom každý koľajnicový pár je cez prednú a zadnú traverzu kĺbovo spojený s bočnou časťou a je tu usporiadaný servopohon na nastavenievýšky nosiča sedadla. Taká spodná časť je známa z dokumentu US 6,502,798 B 1.Z dokumentu DE 10044851 A 1 je známy jednotlivý rámový diel nosiča sedadla motorového vozidla, ktorý je kĺbovo spojený prostredníctvom predných a zadných kyvných pák s neznázorneným koľajnicovým párom. Je tu usporiadaný servopohon na výškové prestavovanie. Zadný pár kyvných pák je navzájom spojený priečnikom a tvorí s jednou časťou páru oporný diel, ktorý rovnako tak, ako druhá časť páru má oblasť na kĺbovépripojenie prestavovacej časti servopohonu.Pri spodných častiach sedadiel pre motorové vozidlá sa snažíme udržať nízku konštrukčnú výšku. Ďalej je priestor vo vnútri spodnej častí často zabraný rôznymi konštrukčnými prvkami a pohonmi. To platí najmä pri plnej výbave sedadla pre motorové vozidlo srnaximommožností, ponúkaných výrobcom na jej prestavovanie a využívanie.Na výškové prestavovanie spodnej časti sedadla sa presadila kombinácia ozubeného oblúka a pastorka, tu len príkladne odkazujeme na skôr uvedený dokument US 6,502,798 B 1, ďalej je používaná kombinácia ozubenej tyče a rohatky so západkou, pozri len príkladne EP 1 190 891 Bl. K doterajšiemu stavu techniky poukazujeme ešte na US 3,765,720 A a US S, 622,406 A.Je žiaduce, aby konštrukčnými súčasťami servopohonu pokiaľ je to možné neboli vybavené a aktívne prestavované obidve strany sedadla, skôr aby bol usporiadaný len jediný servopohon,ktorý je viac menej priradený jednej strane sedadla. V tomto prípade je spodná časťdimenzovaná tak, že druhá strana sedadla je pasívne prestavovaná s prvou stranou.Z toho vyplýva úloha pre vynález, špecifikovať výškovo prestaviteľnú spodnú časť pre sedadlo motorového vozidla, ktorá má len jediný servopohon a čo najmenej prvkov, pričomsú používané bežné pohonné prvky a ktorá sa hodí pre jednostrannú aretáciu. Táto úloha je vyriešená spodnou časťou sedadla so znakmi nároku 1.Pri tejto spodnej časti je servopohon usporiadaný vpodstate pozdĺž diagonály kĺbovéhoštvoruholníka. Je usporiadaný len jediný servopohon, ktorý je bližšie k jednej strane sedadlaako k druhej strane sedadla. Pritom je pre servopohon použitý výhodne vretenový pohon, akoje široko známy z doterajšieho stavu techniky, len príkladne je poukázané na dokument US 2006/0260424 A 1.Ďalšie výhody a znaky vynálezu vyplývajú z ďalších nárokov, ako aj z nasledujúceho opisu príkladu uskutočnenia vynálezu, ktorý nie je možné chápať ako obmedzujúci a ktorý jev ďalšom texte bližšie opísaný vo vzťahu k výkresu. V tomto výkrese ukazujúObr. 1 perspektívne znázornenie, videné šíkmo zhora vpredu, spodnej časti sedadlapodľa vynálezu a Obr. 2 obrázok v reze pozdĺž roviny rezu II -II, ktorá je rovnobežná s rovinou y - z.Spodná časť sedadla podľa znázorneného vyhotovenia je zhotovená ako takzvaný klbový štvoruholník s ramenami paralelogramu resp. v paralelogramovej kinematike. Také vyhotovenia sú široko známe z doterajšieho stavu techniky. Spodná časť má ľavý koľajnicový pár 20 a pravý koľajnicový pár 22. Nosič sedadla má ľavú bočnú časť 24, pravú bočnú časť 26,prednú traverzu 28 a zadnú traverzu 30. Tieto štyri časti vytvárajú v podstate rám. Je výhodne tuhý. Tieto štyri časti sú spolu spojené. V zadnej oblasti bočných častí 24, 26 sú usporiadanéotvory, tie slúžia okrem iného na prijatie kĺba operadlá s operadlom (nie je znázornená).Každý z koľajnicových párov 20, 22 je klbovo spojený s nad ním sa nachádzajúcou bočnou časťou 24, 26 vpredu prednou kyvnou pákou 32 a vzadu zadnou kyvnou pákou 34. Predný alebo zadný koľajnicový pár môže byť tiež nahradený ekvivalentným prostriedkom, napríklad kulisovým vedením, pozdlžnym vedením alebo podobne. Ak sú V tomto vyhotovení traverzy 28, 30, zhotovené ako rúrky, nie je možné to chápať ako obmedzujúce. Traverzy môžu bytvyhotovené ako ľubovoľne tvarované diely. Ich úlohou je spojiť obidve bočné časti 24, 26.Je usporiadaný servopohon 36, je vyhotovený ako vretenový pohon. Pri ovládaní mení svoju dĺžku. Má prevodový motor 38, ktorý je vycentrovaný rovnobežne s prednou traverzou 28 a nachádza sa v jej bezprostrednej blízkosti. V každom prípade je jeho vzdialenosť od prednej traverzy 28 päť až tridsať percent vzájomnej vzdialenosti traverz 28, 30. Prevodový motor 38 je klbovo spojený ložiskovým stojanom 40 s prednou traverzou 28. Na tento účel sú na tejto traverze 28 pripevnené dve ložiskové oká. Vyčnievajú v smere osi x dozadu. Prevodový motor 38 otáča známym spôsobom maticou vretena (nie je znázornená). Tá je v záberes vretenom 52. Pri ovládaní prevodového motora 38 vreteno 52 vchádza alebo vychádza.Horný bod kĺbového pripojenia obidvoch predných kyvných pák 32 sa nachádza, videné v smere osi y, za prednou traverzou 28 a zhruba vo výške ložiskového stojana 40 resp.Zatiaľ čo ostatné tri kyvné páky 32, 34 sú vytvorené podľa doterajšieho stavu techniky, je pravá zadná kyvná páka 34 vyvinutá ďalej podľa vynálezu. Je spojená s priečnikom 42. Ten sa nachádza v rovine, ktorá je definovaná pozdĺžnym smerom tejto kyvnej páky 34 a zadnou traverzou 30. S touto zadnou traverzou 34, ďalej uvádzanou ako susednou traverzou, je priečnik 42 spojený zvarovým švom 44. Sú možné aj ine možnosti pripevnenia. Môže sa tiež od pripevnenia upustiť, musí byť ale zriadený dotyk. Každá z ostatných kyvných pák, môžebyť alternatívne spojená s priečnikom 42.Priečnik 42 sa rozprestiera po dĺžke, videné V pozdĺžnom smere príslušnej kyvnej páky 34, na asi 60 klbovej vzdialenosti tejto kyvnej páky 30. Priečnik 42 má šírku, rozprestierajúcu sa v smere osi y, v zhruba polovičnom rozmere k dĺžke. Priečnik 42 vyčnieva zo spodnej strany kyvnej páky 34 smerom dovnútra. Je smerovaný dole. Videne v smere osi x má preto jednotka pozostávajúca z kyvnej páky 34, priečniku 42 a podporného dielu 46 takmer tvar písmena Z. To ukazuje obrázok 2. Podporný diel 46 je podobne tvarovaný ako vlastná kyvná páka 34. Má dopredu, v smere osi x smerujúcu oblasť 48 kĺbového pripojenia a v protismere dotykovú oblasť 50, s ktorou sa opiera o susednú traverzu 30, výhodne spojenú zvarovým švom 44Oblasť 48 kĺbového pripojenia je kĺbovo spojená s koncom vretena 52. Os je označená ako os 54 oblasti kĺbového pripojenia. Kyvná páka 34 je v ložiskovej časti kĺbovo spojená so koľajnicou sedadla pravého koľajnicového páru 22, čo prebieha okolo spodnej osi 56 kyvnej páky. Obidve osi 54, 56 sú navzájom rovnobežne, sú taktiež rovnobežne s traverzami 28, 30. Obidve osi ležia výhodne v jednej rovine, ktorá je rovnobežná s rovinou y - z. Majú od sebaJednotka z kyvnej páky 34, priečnika 42 a podpomého dielu 46 je výhodne vyrobená ako jeden kus. Môže byť zhotovená z jedného prírezu plechu, to je na obrázku vyhotovenia ukázané. Pritom je prírez plechu na obidvoch pozdlžnych ohraničeniach priečnikov 42 ohnutý v rôznych smeroch, ako je to vidieť na obr. 2. Na dotykovej oblasti 50 má priečnik 42 Výrez,materiál ztohto výrezu sa nachádza vhornom nose podporného dielu 46, preto prebiehapodoprenie nad väčšou základňou na traverze 30.Prípojný bod vretena 52 a oblasť 48 kĺbového pripojenia sa nachádza v zreteľne menšej vzdialenosti od pravej bočnej časti 26, ako je vzdialenosť od ľavej bočnej časti. Podiel je

MPK / Značky

MPK: B60N 2/02, B60N 2/16

Značky: pármi, část, pákami, dvomi, spodná, sedadla, vozidla, koľajnicovými, motorového, nosičom, kyvnými

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-e16382-spodna-cast-sedadla-motoroveho-vozidla-s-dvomi-kolajnicovymi-parmi-kyvnymi-pakami-a-nosicom-sedadla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spodná časť sedadla motorového vozidla s dvomi koľajnicovými pármi, kyvnými pákami a nosičom sedadla</a>

Podobne patenty