Hermoteický kompresor s mäkkým štartom

Číslo patentu: E 14506

Dátum: 27.08.2010

Autor: Akbas Omer

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka vratného hermetického kompresora, pričom sa znižuje účinok zotrvačných síl počas štartu.0002 Prevádzka vratných hermetických kompresorov, používaných v chladničkách, sa uskutočňuje v dvoch fázach, štarte a nepretržite prevádzke. Motor kompresora len počas štartu dosahuje rýchlosť približne 3 000 ot./min. za 0,5 sekundy a spotrebúva príkon približne 1 650 VA. Rýchlosť motora kompresora v nepretržitej prevádzke po štarte zostáva v priemere 3 000 ot./min. a spotrebovaný elektrický prlkon klesne približne na 165 W. Pomer medzi prlkonom spotrebovaným pri štarte a v nepretržitej prevádzke je takmer rovnaký pre hermetické kompresory rôznych kapacít. Hermetické kompresory sú v podstate tvorené zo skupiny mechanického pohybu, zahrnujúcej piest,piestnicu a klukový hriadeľ, a elektrického motora, ktorý poháňa skupinu mechanického pohybu. Kľukový hriadeľ je zaskakujúco llcujúco spojený s jadrom rotora a dostáva svoj pohyb z rotora v pomere 1 1. Pretože rotor priamo otáča kľukovým hríadelom, v štartovacej fáze pri prechode z doby zastavenia do doby prevádzky kompenzuje tiež zotrvačnú silu kľukového hriadeľa a piestnice a piesta, na ktorý je piestnica pripojená, elektrický motor spotrebúva približne 10-krát väčší príkon počas štartu v porovnaní so stavom nepretržitej prevádzky. Výkon elektrického motora je určený tak, aby sa kompenzovalo zaťaženie pri štarte, avšak v priebehu nepretržitej prevádzky po štarte musí fungovat pri omnoho nižšom výkone. Preto motory dimenzované podľa štartovacích podmienok vedú k nárastu nákladov a k zníženiu účinnosti. Vo W 0 2007/045330 je vysvetlená hydrodynamická spojka, ktorá zahmuje obežné koleso a turbínu, a pričom sa medzi obežným kolesom a turbinou vytvorí prstencová pracovná komora. Vratný hermetický kompresorje zverejnený napríklad vo W 0 2009/056529.0003 Cieľom tohto vynálezu je zrealizovať hermetický kompresor, ktorý môže uskutočniť mäkký štart znížením účinku zotrvačných síl takých prvkov ako je klukový hriadeľ, piestnica a piest počas štartu.0004 Hermetický kompresor realizovaný na dosiahnutie cieľa podľa tohto vynálezu obsahuje olejovú saciu rúrku namontovanú najadro rotora vo vzpriamenej polohe, ktorá nasáva olej v dolnej časti skrine, pričom ho privádza do pohyblivých prvkov na hornej strane, a kľukový hriadeľ, ktorý je umiestnený na hornej strane rotora, nepriamo pripojený na rotor, a prenos pohybu z rotora do kľukového hriadeľa sa dosahuje hydrodynamickou spojkou.0005 Hydrodynamická spojka je pripojená medzi horným koncom olejovej sacej rúry pokračujúcej hore zo stredu rotora a dolným koncom kľukového hriadeľa.0006 Hydrodynamická spojka prenáša rotačný pohyb rotora z olejovej sacej rúry otáčanej rotorom do kľukového hriadeľa. Začnúc od okamihu štartu rotora, sa prenos pohybu do kľukového hriadeľa uskutočňuje len potom, ked olej nasatý olejovou sacou rúrou z olejovej nádržky v dolnej časti skrine dosiahne hydrodynamickú spojku na hornom konci olejovej sacej rúry. Z toho dôvodu sa už nemusia kompenzovať zotrvačné sily kľukového hriadeľa. piestnice a piestu pri počiatočnom štarte rotora. Pretože hladina oleja nachádzajúca sa v olejovej nádržke je nižšie než úroveň hydrodynamickej spojky pripevnenej na hornú časť rotora, pri počiatočnom štarte rotora sa otáča iba rotor. hydrodynamická spojka beží naprázdno a klukový hriadeľ je v nečinnosti, pretože olej ešte nedosiahol hydrodynamickú spojku. Olej nasávaný olejovou sacou rúrou zospodu hore sa pomaly plní do hydrodynamickej spojky, a tým sa po špeciálnej dobe od začiatku štartu rotora pohyb prenáša na kľukový hriadeľ.0007 Hydrodynamická spojka obsahuje obežné koleso pripojené na horný koniec olejovej sacej rúry, ktoré sa do pohybu dostáva pohybom olejovej sacej rúry, ktorú otáča rotor, a do ktorého zároveň privádza olej nasávaný z olejovej nádržky olejová sacia rúra a turbina pripojenú na klukový hriadeľ na jeho hornej strane. Turbina poskytuje otáčanie kľukového hriadela kinetickou energiou prenášanou z oleja, ktorý aktivuje obežné koleso. Hydrodynamická spojka ďalej obsahuje pracovnú komoru, umiestnenú medzi obežným kolesom a turbinou, ktorá poskytuje prenos kinetickej energie z obežného kolesa do turbíny, ked sa naplní olejom, a prerušenie prenosu kinetickej energie z obežného kolesa do turbi ny, ked sa vypustí olej nachádzajúci sa v nej.0008 V uskutočnení tohto vynálezu hydrodynamická spojka obsahuje olejový vtokový otvor,ktorý pokračuje zospodu hore v strede obežného kolesa nižšie a spodný koniec, ktorý sa otvára do olejovej nasávacej rúry, a horný koniec do pracovnej komory, čo zabezpečuje, že olej privádzaný.2 olejovou nasávacou rúrou sa počas prevádzky rotora plní do pracovnej komory a olej v pracovnej komore sa počas zastavenia rotora vyprázdňuje dole do olejovej nasávacej rúry.0009 V ďalšom uskutočnení tohto vynálezu hydrodynamická spojka obsahuje olejový výtokový otvor umiestnený v strede turbíny vyššie a dolný koniec, z ktorého sa otvára do pracovnej komory,a horný koniec do Iubrikačného kanála v kľukovom hriadeli, čo poskytuje, aby olej po naplnení do pracovnej komory pokračoval vo svojom pohybe ďalej s cieľom prejsť počas prevádzky rotora do Iubrikačného kanála na kľukovom hriadeli.0010 V ďalšom uskutočnení tohto vynálezu je hydrodynamická spojka umiestnená na hornej strane rotora tým, že ju nesie časť bloku valca pokračujúceho k hornej strane rotora a nesúceho kľukový hriadeľ.0011 Pomocou hydrodynamickej spojky sa hermetický kompresor môže uviest do mäkkého štartovania bez toho, aby bolo treba prekonať zotrvačné sily kľukového hriadeľa a pohyblivých prvkov ako je piest pri štarte rotora.0012 Kompresor, realizovaný scieľom dosiahnut cieľ tohto vynálezu, je zobrazený na pripojených obrázkoch, kde0013 Obrázok 1 je schematický pohľad na hermetický kompresor. 0014 Obrázok 2 je schematický pohľad na hydrodynamickú spojku. 0015 Prvky zobrazené na obrázkoch sú očíslované nasledovne 0016 1. Hermetický kompresor0031 Hermetický kompresor (1) zahrnuje skriňu (2), ktorá vo vnútri nesie prvky, olejovú nádržku(3), ktorá tvorí dolnú časť skrine (2) a do ktorej sa umiestňuje olej (Y), za poskytnutia mazania pohyblivých prvkov, elektrický motor, ktorý má rotor (4) a stator, piest (5), poskytujúci privádzanie chladiacej tekutiny v natlakovanom stave do chladiaceho systému, blok (6) valca, umiestnený na hornej strane rotora (4), v ktorom pracuje piest (5), kľukový hriadeľ (7), ktorý nesie blok (6) valca,privádzajúci rotačný pohyb rotora (4) do piesta (5) zmenou lineárneho pohybu, a obsahujúci lubrikačný kanál (8), poskytujúci privádzanie oleja (Y) do pohyblivých prvkov, nachádzajúcich sa v skrini (2) na hornej strane rotora (4), a olejovú saciu rúru (9), namontovanú na rotore (4) spôsobom montáže lisovaného uloženia, ktorej spodný koniec je vnorený do oleja (Y) v olejovej nádržke (3) a horný koniec pokračuje zo stredu rotora (4) nahor, a ktorá privádza olej (Y) do kľukového hriadeľa0032 Hermetický kompresor (1) podľa tohto vynálezu zahrnuje hydrodynamickú spojku (10),ktorá prenáša rotačný pohyb rotora (4) z olejovej sacej rúry (9) do kľukového hriadeľa (7) tým, že je pripojená medzi horným koncom olejovej sacej rúry (9) a dolným koncom kľukového hriadeľa (7).-3 0033 Hydrodynamická spojka (10) zahmuje obežné kolesu (11). pripojené na horný koniec olejovej sacej rúry (9), pričom sa do pohybu dostáva pohybom olejovej sacej rúry (9), ktorú otáča rotor (4), a je napájaná olejom (Y), ktorý z olejovej nádržky (3) nasáva olejová sacia rúra (9), turblnu(12), pripojenú na kľukový hriadeľ (7), ktorá poskytuje otáčanie kľukového hriadeľa (7) kinetickou energiou prenášanou z oleja (Y) aktivovaného obežným kolesom (11), a pracovnú komoru (13),umiestnenú medzi obežným kolesom (11) a turbínou (12), za poskytnutia prenosu kinetickej energie z obežného kolesa (11) do turbíny (12), ked sa naplní olejom (Y), a prerušenia prenosu kinetickej energie z obežného kolesa (11) do turbíny (12), keď sa v nej obsiahnutý olej (Y) vypusti.0034 V hermetickom kompresore (1) kľukový hriadeľ (7) nie je priamo pripojený na rotor (4) a prenos pohybu medzi rotorom (4) a kľukovým hriaderom (7) poskytuje hydrodynamická spojka (10). Takto rotor (4) na začiatku štarte neskúša otáčať kľukovým hriadelom (7), rotor (4) beží naprázdno bez záťaže, kým olej (Y) nasávaný z olejovej nádržky (3) olejovou sacou rúrou (9) nedosiahne hydrodynamickú spojku (10). Počas tejto doby sa obežné koleso (11), pripojené na rotor (4) pomocou olejovej sacej rúry (9), otáča, ale turblna (12), pripojená na kľukový hriadeľ (7), sa neotáča. Špeciñckú dobu po štarte rotora (4) sa pracovná komora (13) medzi obežným kolesom(11) a turbínou (12) v hydrodynamickej spojke (10) začína plniť olejom (Y) nasávaným a privádzaným z olejovej nádržky (3) olejovou sacou rúrou (9), a s nárastom množstva objemu oleja(Y) v pracovnej komore (13) narastá prenos krútiaceho momentu z obežného kolesa (11) do turblny(12) a prenos maximálneho krútiaceho momentu z obežného kolesa (11) do turbíny (12) sa uskutočňuje potom, ako sa pracovná komora (13) úplne naplní olejom (Y). Počas každej doby zastavenia hermetického kompresora (1) sa olej (Y) naplnený v hydrodynamickej spojke (10) počas predchádzajúcej doby prevádzky vypusti z pracovnej komory (13) do olejovej nádržky (3) pomocou olejovej sacej rúry (9) a účinkom gravitácie, a tým sa prerušl hydrodynamické spojenie medzi obežným kolesom (11) a turbínou (12), aby sa pripravila na nasledujúcu dobu prevádzky rotora (4).0035 Následne sa počas počiatočného štartovacieho pohybu rotora (4) uskutočňuje fáza mäkkého štartu bez kompenzovanía zotrvačných síl kľukového hriadeľa (7) a piesta (5), elektrický príkon odoberaný zo siete v štartovacej fáze zostáva takmer na rovnakej úrovni ako v stave nepretržitej prevádzky.0036 Vjednom uskutočnení tohto vynálezu hydrodynamická spojka (10) obsahuje olejový vtokový otvor (14) umiestnený v strede obežného kolesa (11), a ktorej dolný koniec sa otvára do olejovej sacej rúry (9) a horný koniec sa otvára do pracovnej komory (13), a ktorá poskytuje plnenie oleja (Y) prenášaného olejovou sacou rúrou (9) do pracovnej komory (13) počas prevádzkovej doby rotora (4), a vypustenie oleja (Y) v pracovnej komore (13) do olejovej sacej rúry (9) počas doby zastavenia rotora (4).0037 Olej (Y) nasávaný z olejovej nádržky (3) olejovou sacou rúrou (9) počas rotačného pohybu rotora (4) pokračuje vo svojom pohybe hore, prechádza z olejového vtokového otvoru (14) a plnl sa do pracovnej komory (13) medzi obežným kolesom (11) a turbínou (12). Olej (Y) naplňajúci pracovnú komoru (13) v prevádzkovej dobe rotora (4) prúdi dole z dôvodu účinku gravitácie, ked sa rotor (4) zastaví, a vypúšta sa do olejovej sacej rúry (9) a do olejovej nádržky (3) z olejovej sacej rúry (9) pomocou vtokového otvoru (14).0038 V ďalšom uskutočnení tohto vynálezu hydrodynamická spojka (10) zahrnuje olejový výtokový otvor (15) umiestnený v strede turblny (12), a jej dolný koniec sa otvára do pracovnej komory (13) a horný koniec do Iubrikačného kanála (8) na krukovom hriadeli (7), a počas prevádzkovej doby rotora (4), ktorá umožňuje pohyb oleja (Y) v jeho pohybe nahor po naplneni do pracovnej komory (13), aby prešiel do lubrikačného kanála (8), a takto olej (Y), okrem toho že slúži na ovládanie hydrodynamickej spojky (10), tiež môže dalej slúžiť na mazanie ostatných pohyblivých prvkov v skrini (2).0039 V ďalšom uskutočnení tohto vynálezu je hydrodynamická spojka (10) nesená na časti bloku (6) valca, pokračujúceho k homej strane rotora (4) a nesúceho kľukový hriadeľ (7).0040 V hermetickom kompresore (1) podľa tohto vynálezu sa pomocou hydrodynamickej spojky(10) štart rotora (4) uskutočňuje nezávisle od kľukového hriadeľa (7) a piesta (5), inými slovami. prekonávanie zotrvačných síl kľukového hriadeľa (7) a piesta (5) nie je pri počiatočnom štarte rotora(4) nevyhnutné. V štartovacej fáze, ktorá trvá od okamihu, keď sa rotor (4) začína otáčať, až po dosiahnutie maximálnej rýchlosti, olej (Y) nasávaný olejovou sacou rúrou (9) dosahuje hydrodynamickú spojku (10), prenos pohybu sa uskutočňuje s narastajúcim krútiacím momentom4 medzi obežným kolesom (11) a turbínou (12) v závislosti od množstva oleja (Y) pomaly sa plniaceho do pracovnej komory (13) tým, že sa nasáva zospodu hore, a tým, že hermetickému kompresoru (1) sa zabezpečí mäkké štartovanie. zvýši sa účinnosť. spotrebovaná energia klesne a predĺži sa životnosť.0041 Treba rozumieť, že tento vynález nie je obmedzený vyššie uverejnenými uskutočneniami a odborník v danej oblasti techniky môže ľahko uviesť odlišné uskutočnenia vynálezu, pokial zostávajú v rozsahu ochrany postulovanej nárokmi tohto vynálezu.

MPK / Značky

MPK: F04C 29/02, F16D 43/00, F04C 23/00, F04C 29/00, F04B 39/12, F16D 33/18, F16D 45/00, F16H 41/24, F04B 39/00, F16D 41/24, F16D 33/00, F16H 45/02, F04B 39/02, F04B 53/18

Značky: mäkkým, hermoteický, kompresor, štartom

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-e14506-hermoteicky-kompresor-s-makkym-startom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hermoteický kompresor s mäkkým štartom</a>

Podobne patenty