Spôsob výroby potláčateľnej stavebnej dosky

Číslo patentu: E 14369

Dátum: 16.04.2010

Autor: Bauer Jörg

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu výroby potláčateInej stavebnej dosky so základovým telesom s poréznym povrchom a s papierovým pásom nanesenom na poréznom povrchu.Na vnútomú úpravu budov sa zvyčajne používajú stavebné dosky z minerálnych vlákien alebo sadry, ktoré sa montujú na nosnú štruktúru, napríklad na kovový skelet alebo steny. Následne sa takéto stavebne dosky, ak majú byt stena, strop atď. vytvorené natreté, zatierajú vytvrditeľnými tmeliacimi hmotami, ktoré vytvoria povrch schopný natierania, alebo v prípade, že má byť stena pokrytá tapetami, sa nanáša zodpovedajúci glej.Z US 5,707,689 je známa stavebná doska, ktorá sa vyrába lisovaním cementového materiálu naplneného do formy. Povrch tejto stavebnej dosky sa zapečatí základovým náterom a potom sa potláča atramentovou potlačou.Z DE 20 2006 004 493 Ul je známa dekoračne potiahnuté protipožiama doska, ktorá sa vyrobí tak, že sa nehorľavá vláknitá doska, napriklad cementom spojená drevotriesková doska alebo sadro-vláknitá doska potiahne základovým náterom za účelom uzatvorenia pórov avytvrdenia povrchu, a povrch sa následne, eventuálne po vyhladení, priamo potláča.Z DE 195 328 19 Al je známa výroba dosiek z drevných materiálov, pri ktorých sa najskôr porézny povrch základovo upraví vodným disperzným lakom, pričom sa súčasne vytvorí priľnavý podklad. Povrch sa následne zapečati a potíahne sa povrchovým lakom, následne sa potlačí a následne sa uzavrie s lakomjgrtvrdzovaným s UV.z DE 600 34 188 T 2 je známa sadrová doska, ktorá sa vyrobí tak, že sahmedzi dvekašírovacie vrstvy papiera nanesie mokrá sadra, po vytvrdnutí ktorej sa získa obojstranne kašírovaná stavebná doska. Prinajmenšom jedna zkašírovacích papierových vrstiev sa pred jej použitím na výrobu stavebnej dosky predbežne dekoruje tak, že sa postupne na kašírovací papier nanesú viaceré vrstvy pigmentovaného laku rozpustného vo vode. Z DE 102 52 863 Al je známe potláčanie papierového pásu požadovaným dekórom, napríklad dreveným vzorom, apotlačený papierový pás sa následne poťahuje živícou a nanáša sa na drevovláknitú nosnú dosku.Z US 2,035,760 je známa stavebná doska, pozostávajúca zo základového telesa, ako je napríklad asfaltová doska alebo drevotriesková doska, na ktorom je nanesený dekoračný latexový papier. Pri potláčaní latexového papiera sa cez tlačiarenský lis preťahuje len papierový pás. Dekoračný latexový papier sa následne nanesie za použitia spojiva na asfaltovú dosku alebo drevotrieskovú dosku.Z W 0 99/57371 A je známa metóda výroby sadrovej dosky, pri ktorej sa sadrová zmes nalieva medzi dve papierové vrstvy a následne sa vysuší. Pri tomto sa počas procesu schnutia cez papierové vrstvy vylúči voda.Z US 3,382,636 A je taktiež známa sadrová vrstva, pri ktorej je časť sadrového prostriedku umiestnená medzi dvomi papierovýrni vrstvami.Osobitnosť doteraz známych stavebných dosiek s poréznym základovým telesom a papierovou vrstvou nanesenou na prinajmenšom jednej jeho strane spočíva v tom, že papierová vrstva sa pred nanesením potláča vzorom, čím je možné vzor usporiadať presne deñnovaným spôsobom k stavebnej doske len s veľkou námahou.Úlohou vynálezu bolo odstránenie vyššie uvedeného problému.Nárok l sa týka spôsobu výroby stavebnej dosky, prostredníctvom ktorej bol vyššie uvedený problém odstránený.Závislé nároky 2 až 5 sú orientované na výhodné ďalšie zlepšenia spôsobu výroby stavebnej dosky podľa vynálezu.Vynález bude ďalej vysvetlený na základe schematických výkresov a ďalších podrobností. Výkresy zobrazujúobrázok l schematicky priebeh výroby stavebnej dosky vrátane jej potlače, aobrázok 2 detail spôsobu podľa obrázku l.-2 Stavebné dosky, aké budú ďalej opísané, je možné použiť najrôznejším spôsobom,napríklad ako stenový prvok, stropný prvok, prvok obloženia, podlahový prvok atď.Podľa obrázku 1 sa pripraví základové teleso 10 určené na ďalšie spracovanie na stavebnú dosku, ktoré sa vyrába všeobecne známym spôsobom. Vo všeobecnosti sa takéto dosky tvoriace základové teleso vyrábajú Floating-spôsobom, pri ktorom sa materiál tvoriaci neskôr základové teleso, napríklad sadra, eventuálne obojstranne kašlrovaný papierom prípadne lepenkou, materiál z minerálnych vlákien, drevovláknitý materiál alebo plastový materiál, ktorý je výhodne zmiešaný s vodou, nanáša na prepravný pás priepustný pre kvapalinu, na ktorom sa materiál - eventuálne počas prechodu medzi lisovacírni valcami - vysuší, pričom voda vystupuje cez povrch neskoršieho základového telesa. Po vysušení vznikne spevnené základové teleso, ktorého povrch je silne porézny a z dôvodu vysokej nasiakavosti nevhodný na potláčanie.V nasledujúcom bude vysvetlená možnosť, ako sa výhodne z doskovitého základového telesa, ktorý vykazuje porézny povrch a hrúbku napríklad v rozsahu od 5 mm do 40 mm, vyrobí potlačená stavebná doska.Podľa obrázku 1 sa zo zásobnej rolky 12 odvíja papierový pás 14, ktorý pozostáva zo všeobecne známeho papiera s povrchom potláčateľným výhodne atramentovou potlačou prípadne programovateľnou potlačou, ale môže pozostávať aj z nenákladného, jednoduchého papieru,ktorého povrch nie je vhodný na priamu atramentovú potlač. Papierový pás sa vnanášacom zariadení 8 na jeho - podľa obrázku 1 - hornej strane upravuje základovým náterom. Nanášacie zariadenie 8 môže napríklad obsahovať nanášací valec napájaný základovým náterom, ktorý dosadá na homú stranu papierového pásu 14 aktorý je usporiadaný oproti tlačovému valcu, pričom papierový pás prechádza medzi obidvomí valcami. Nanášacie zariadenie 8 môže obsahovať aj tlačovú lištu usporiadanú nad papierovým pásom 14, zktorej je net-papierový pás striekaná kvapalina základného náteru, zariadenie na náter štetcami atď. Altematívne môže byť papierový pás navinutý na zásobnej rolke 12 už zjednej strany potiahnutý základovým náterom tým, že sa potiahnutie základným náterom pridruží bezprostredne po procese výroby papierového pásu alebo sa do neho integruj e.Papierový pás s naneseným základovým náterom sa nanesíe nezobrazeným, ale všeobecne známym spôsobom na základové teleso 10 tak, že sa napríklad na spodnú stranu papierového pásu 14 a/alebo hornú stranu základového telesa 10 nanesie vrstva lepidla, ktorá priľne na poréznom prípadne nasiakavom povrchu základového telesa a spodnej strane papierového pásu a po vytvrdnutí pevne spojí papierový pás so základovým telesom. Množstvo a tekutosť materiálu lepidla, napríklad vodného disperzného lepidla, je výhodné zosúladiť s povrchom základového telesa tak, aby eventuálne nerovnosti povrchu základového telesa boli disperzným lepidlom vyrovnané a homá strana papierového pásu s naneseným základovým náterom, ktorá je nalepená na základové teleso,vytvárala rovný povrch. Výhodné je množstvo atekutosť materiálu lepidla ďalej zosúladiť s papierovým pásom 14 tak, aby materiál lepidla úplne neprenikol cez papierový pás 14. Materiál lepidla, ktorý eventuálne úplne prenikol cez papierový pás, je zadržaný vrstvou základového náteru,ktorá vytvára izolačnú vrstvu pre materiál lepidla aktorej voľný povrch zostáva neovplyvnený materiálom lepidla.Základová teleso sa výhodne obojstranne kašíruje tak, že sa napríklad najeho spodnú stranu nalepí papier sprotíťahom, ktorý sa vprípade potreby taktiež potiaľme základovým náterom. Obojstranné kašírovanie vedie k tomu, že sa zhotovované teleso nenaťahuje prípadne sa nezvlní.Základový náter nanesený na papierový pás uzavrie povrchové póry papierového pásu a sprostredkováva adhéziu pre farbiacu kvapalinu nanášanú na stavebnú dosku napríklad prostredníctvom programovateľnej potlače. Ak základový náter nemá kryciu schopnosť, potom papierový pás výhodne vykazuje svetlo sfarbený povrch. Ak základový náter vykazuje kxyciu schopnosť, je samotný výhodne svetlo sfarbený.Papierový pás je výhodne taký elastický, že pri nanášaní na základové teleso sa prispôsobí jeho povrchu, ak je tento napríklad trojrozmeme klenutý.Stavebná doska 20, ktorá je kašírovaná papierovou vrstvou 20 vykazujúcou povrchový základový náter, je v zobrazenom príklade potláčaná na potláčacej stanici 24 prostredníctvom atramentovej potlače, to znamená prostredníctvom hlavy tlačiarne alebo tlačovej lišty, všeobecne-3 známym spôsobom vopred detinovaným vzorom anásledne je V sušiacej stanici 26 vysušená a následne v zušľachťovacej stanici 28 sa nanáša zušľachťovacia vrstva, ktorá je svetlo priepustná,vykazuje vyššiu tvrdosť a je aj odolná voči agresivnym kvapalinám a UV-stabilná. Je samozrejmé,že sušiaca stanica a zušľachťovacia stanica nemusia byť nevyhnutne použité.Konštnikcia potláčacej stanice 24 je samo o sebe známa a obsahuje napriklad jednu alebo viaceré za sebou zaradené tlačové lišty, ktorá pripadne ktoré sa rozprestiera / rozprestierajú V priečnom smere nad stavebnou doskou 20 a na spodnej strane vykazuje / vykazujú väčší počet farbiacich dýz. Alternatívne k tlačovej lište je možné použiť aj hlavu atramentovej tlačiarne s jednou alebo viacerými farbiacími dýzami, ktorá sa pohybuje priečne ksmeru prepravného zariadenia základového telesa 10 zobrazenému šípkami nad základovým telesom. Výhodné je uskutočnenie so stacionárnou tlačovou lištou a so stavebnou doskou 20, ktorá sa lineárne pohybuje pod tlačovou lištou. Transport základových telies 10 pripadne stavebných dosiek 20 môže byť realizovaný známym spôsobom prostrednictvom prepravného pásu, valčekového prepravníka atď. Na obrázku 1 nie je bližšie zobrazená rezacia stanica, v ktorej sa vykonáva rezanie alebo oddelenie papierového pása 14 po nalepení na základové teleso 10 zodpovedajúc tvaru záldadového telesa. Je samozrejme, že základové telesá najskôr vytvárajú súvislý pás aaž po polepení je možné ich oddeliť.Na riadenie celkového zariadenia je určené elektronické riadiace zariadenie 30, ktorého konštrukcia je samo o seba známa av ktorom sa potláčaný vzor umelo vytvorí alebo je možné naskenovať vzorové predlohy 31. Hotové stavebné dosky sa ukladajú napríklad na stoh 32.Na základe obrázku 2 budú v nasledujúcom vysvetlené výhodné podrobnosti výroby podľa obrázku l tu znamenajú kolmé deliace čiary vždyjednotlivé kroky spôsobu.Podľa obrázku 2 sa na homú stranu porézneho, zväčša mierne nerovného základového telesa 10 a/alebo spodnú stranu papierového pásu 14 potiahnutého na jeho povrchu vrstvou základného náteru prípadne základovým náterom 34 nanesie spojivo prípadne materiál lepidla 36. Spojivo môže byť napríklad živica, glej alebo aj tavné lepidlo. Následne sa papierový pás 14 so spojivom 36 naneseným medzi ním a základovým telesom 10 natlačí na základové teleso 10, čo sa môže uskutočniť prostredníctvom lisu alebo pritlačenim valcom (kaširovanie). Ak pri tomto neboli dutiny medzi základovým telesom 10 a papierovým pásom 14 vyplnené bezprostredne deforrnáciou,potom sa vyplnia vytvrdzujúcim sa spojivom 30, takže povrch papierovej vrstvy 22 prípadne základový náter 36 je rovný. Papierový pás 10 vykazuje výhodne v dôsledku spracovania prostrednictvom vhodnej predúpravy, napríklad krepovaním za mokra, určitú elastickosť, takže pri nanášani sa prispôsobuje trojrozmemosti prípadne reliéfu podkladu. Papierový pás je ďalej výhodne ťažko zápalný.Spojivo 36, ktoré pred úplným vytvrdnutím predifundovalo cez papierový pás l 4 (naznačené bodmi vpapierovom páse 14 vpravej časti obrázku 2), je v ďalšom prestupe blokované základovým náterom 36. Voľný povrch základového náteru 36 tak vytvára homogénny povrch,ktorý eventuálne prekrýva zvyšky spoj iva a vytvára adhézny základ pre farbiacu kvapalínu pripadne farbiace kvapaliny následne nanesené prostredníctvom programovateľnej potlače.Zloženie základového náteru sa výhodne orientuje podľa použitého papierového pásu,farbíacej kvapaliny a spojiva, pričom základový náter nemá len uzatvoriť póry papierového pásu,ale má sprostredkovávat aj priľnavosť pre farbiacu kvapalínu avytvárať izolačnú vrstvu pre spojivo.Ak je papier svetlo sfarbený, v dôsledku usadenia napríklad oxidu titaničitého výhodne na bielo prefarbený alebo prinajmenšom vykazuje svetlo sfarbený, výhodnejšie biely povrch, môže byť základový náter bezfarebný alebo mať základný odtieň. Ak sa použije nenákladný papier, ktorý nevykazuje žiaden svetlo sfarbený povrch vhodný na bezprostredné potlačenie, je výhodné použiť pigmentovaný svetlo sfarbený základový náter, výhodne biely. Základový náter môže vykazovať aj iné základné sfarbenie ak má byť napríklad potlačený drevený dekór, je výhodné základné zafarbenie základového náteru, ktoré zodpovedá najsvetlejšiemu odtieňu potláčaného dreveného dekóru.V každom prípade vytvára základový náter uzavretie povrchu papiera a sprostredkováva priľnavosť pre následne nanášanú farbiacu kvapalínu (farbiace kvapaliny), Ako základový náter-4 prípadne sprostredkovateľ priľnavosti sú vhodné všetky všeobecne známe základové nátery na báze polyuretánov alebo na báze epoxidových živíc. Pri dvojzložkových systémoch sa obidve zloäcy nanášajú napríklad bezprostredne následne z farbiacich dýz alebo súčasne z rôznych farbiacich dýz na rovnaké cieľove body povrchu, čím sa dosiałme zvlášť intenzívne premiešanie obidvoch zložiek a tým dobrá kvalita povrchu základového náteru.Hotové potlačené stavebné dosky je možné použit napríklad jednotlivo ako dekorativne obkladové panely alebo ich viaceré deñnovaným spôsobom spojit ako kompletný obklad stien,pričom ale miesta spojenia medzi stavebnými doskami sú ale pri bližšom pozorovaní viditeľné. Zo stavebných dosiek podľa vynálezu je možné poskladať vzory, pričom samotné obrysy stavebných dosiek môžu prispievať k omamentu vzoru. Uvedené príklady zloženia alebo iné vlastností nie sú konečné, ale je možne ich doplniť ďalšími.Pri stavebnej doske so základovým telesom 10 s poréznym povrchom a s papierovým pásom 14 naneseným na porézny povrch za súčasného včlenenia vytvrditeľného spojiva 36 medzi nich je papierový pás nanesený na základové teleso potiahnutý základovým náterom (34), ktorý je vhodný na to, aby potlačil spojivo prenikajúce cez papierový pás (10) a sprostredkoval príľnavosť medzi povrchom papierového pásu a farbiacou kvapalinou (38), ktorá je nanášaná prostredníctvom programovateľnej potlače, napriklad atramentovou potlačou, na povrch papierového pásu obsahujúci látku sprostredkovávajúcu priľnavosť.28 zušľachťovacía stanica 30 elektronické riadiace zariadenie 31 vzorové predlohy

MPK / Značky

MPK: E04C 2/04, B44C 5/04, B32B 13/08

Značky: dosky, spôsob, potláčateľnej, stavebnej, výroby

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-e14369-sposob-vyroby-potlacatelnej-stavebnej-dosky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby potláčateľnej stavebnej dosky</a>

Podobne patenty