Zariadenie na chladenie rozvodnej skrine

Číslo patentu: E 13923

Dátum: 08.07.2010

Autori: Spannagl Peter, Hackl Leopold

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka zariadenia na chladenie rozvodnej skrine.0002 V rozvodných skriniach vzniká odpadové teplo, ktoré sa musi odvádzať,aby sa zabránilo prehrievaniu elektronických komponentov. ktoré sú inštalované v týchto skriniach. Sú známe početné riešenia chladenia rozvodných skríň, ako sú pasívne chladiace rebrá na zväčšenie vyžarovacej plochy alebo aktívne komponenty, ako sú ventilátory, klimatizačné zariadenia atď. Zdokumentu č. W 0 2007/108765 A 1 je známe riešenie, v rámci ktorého bola do dutej anténnej veže inštalovaná rozvodná skriňa osadená naspodku vstupom pre vzduch a navrchu zasa výpustom vzduchu. na základe čoho je táto rozvodná skriňa chladená prúdením vzduchu stúpajúceho hore vežou a prechádzajúceho skriňou. Takéto riešenie chladenia je možné len v prípade príslušnej polohy súvisiacej so zabudovanlm do veže.0003 Tento vynález si kladie za ciel vytvoriť zariadenie na chladenie rozvodnej skrine, ktoré sa zaobíde bez nákladných aenergeticky náročných aktívnych komponentov, a je vhodné pre väčšiu rôznorodosť polôh súvisiacich so zabudovaním.0004 Tento ciel sa dosiahne vo forme zariadenia takého druhu. aký je uvedený v úvode. ktoré sa podla tohto vynálezu vyznačuje dutým stojanom. ktorý je osadený naspodku vstupom pre vzduch, navrchu výpustom vzduchu a rozvodnú skriňu má na boku, pričom vo výške spodného a horného okraja rozvodnej skrine sa vždy vytvorí prepojenie umožňujúce prúdenie vzduchu medzi vnútorným priestorom rozvodnej skrine adutým priestorom stojana a dutý priestor stojana vo výške medzi obidvomi prepojeniami umožňujúcimi prúdenie vzduchu sa zablokuje tesniacim prvkom.0005 Tento vynález vychádza zpoznatku. že rozvodné skrine sa často montujú na duté stojany. ako sú stožiare, piliere mostov, nosníky atd., ktorých dutý priestor je možné využívat na podporu chladiaceho prúdenia rozvodnou skriňou na základe kominového efektu, to znamená stúpania teplého vzduchu vo zvislej šachte. Na tento účel sa vynúti obtok prúdu vzduchu, stúpajúceho stojanom, cez rozvodnú skriňu tým, že sa dutý priestor stojana zablokujev mieste medzi uvedenými prepojeniami umožňujúcimi prúdenie vzduchu cez rozvodnú skriňu. Takýmto spôsobom je možné pomocou prekvapujúco malých prostriedkov dosiahnuť účinné pasívne chladenie rozvodných skríň v početných polohách súvisiacich so zabudovanim.0006 Týmto stojanom je prednostne oceľový stojan mostika, ktorý preklenuje cestu ajeho vstupom pre vzduch je otvor pre odvod skondenzovanej vody nachádzajúci sa naspodku oceľového stojana. Také otvory pre odvod skondenzovanej vody voceľových stojanoch sa spravidla plánujú zdôvodov protikoróznej ochrany, takže sa môžu svýhodou využívať aj na účely tohto vynálezu, ak sú príslušným spôsobom dimenzované.0007 Tesniaci prvok, ktorý sa vkladá do stojanov, môže byť vzásade ľubovoľného druhu, napríklad tesniaca zátka zasunutá z jedného konca stojana smerom dovnútra, oddelovacia stena navarená dovnútra stojana a pod. Prednostne je týmto tesniacim prvkom vytvrdzovacia tesniaca pena nastriekaná do dutého priestoru, ktorá sa do stojana dostane napríklad cez oddelený otvor. 0008 Rozvodná skriňa môže byť na želanie vybavená navyše aj ventilátorom kvôli nútenému prúdeniu. Rovnakým spôsobom môže byť výpust vzduchu zo stojana osadený navyše aj odsávacím ventilátorom.0009 Tento vynález je vďalších častiach bližšie vysvetlený na základe príkladu vyhotovenia znázorneného na priložených výkresoch, na ktorých je zobrazenáObr. 1 rozvodná skriňa montovaná na stojan v perspektívnom pohľade a0010 Na obr. 1 je znázornený mostík 1, ktorý preklenuje cestu 2 a skladá sa zdvoch zvislých stojanov 3 ajedného vodorovného priečneho nosníka 4. Mostíkom 1 je napríklad montážny mostík pre dopravné značky 5, kamery 6,alebo snímače 6, systému kontroly dopravy, rádiomajáky 7 na rádiovú komunikáciu svozidlami atď. Kvôli umiestneniu spínacích komponentov pre časti 5 - 7 sa na stojan 3 montuje rozvodná skriňa 8.0011 Zobr. 2 je zjavné, že stojan 3 je dutý, na svojom spodnom konci je osadený vstupom 9 pre vzduch ana svojom hornom konci je osadený výpustom 10 vzduchu. Vstup 9 pre vzduch je tvorený napríklad dostatočnedimenzovaným otvorom pre odvod skondenzovanej vody, aký sa obvykle plánuje v oceľových stojanoch na účely protikoróznej ochrany.0012 V dôsledku ohrevu vzduchového stĺpca v dutom priestore 11 stojana 3 prípadne tiež v dôsledku ohrevu vzduchu v rozvodnej skrini 8 - vzniká v priebehu dňa na základe komínového efektu zvislé stúpajúce prúdenie od vstupu 9 k výpustu 10, ktoré sa využíva na chladenie rozvodnej skrine 8. Na tento účel sa vo výške spodného a horného okraja rozvodnej skrine 8 vždy vytvorí prepojenie 12, 13 umožňujúce prúdenie vzduchu medzi vnútorným priestorom 14 rozvodnej skrine 8 a dutým priestorom 11 stojana 3. Prepojeniami 12, 13 umožňujúcimi prúdenie vzduchu môžu byť napríklad krátke kusy hadíc, ktoré vzájomne prepájajú velkopriemerové bočné otvory na stojane 3 na jednej strane s rozvodnou skriňou 8 na druhej strane, alebo rozvodná skriňa 8 môže byt pripevnená priamo kzariadeniu na stojane 3, pričom dostatočne priepustné otvory v bočných stenách rozvodnej skrine 8 a stojana 3 vytvárajú prepojenia 12, 13 umožňujúce prúdenie vzduchu.0013 Dutý priestor 11 v stojane 3 sa okrem toho pomocou tesniaceho prvku 15 prerušl, pripadne zablokuje, vo výške medzi obidvomi prepojeniami 12, 13 umožňujúcimi prúdenie vzduchu. Týmto tesniacim prvkom 15 môže byť napríklad vytvrdzovacia tesniaca pena nastriekaná cez otvor 16 stojana 3 do dutého priestoru 11 na účel vyforrnovania tesniacej peny v priebehu vytvrdzovania do podoby tesniaceho prvku 15 môžu byť do stojana 3 zospodu a zvrchu dočasne vložené napriklad zátky z nafukovacích balónov.0014 Alternatívne môže byť tesniaci prvok 15 zabudovaný už vpriebehu zostavovanía. pripadne montáže stojana 3, napríklad vo forme oddelovacej steny zasunutej, vlepenej, naskrutkovanej alebo navarenej do stojana 3. Ďalšou možnosťou je zasunúť tesniaci prvok 15 vo forme elastickej tesniacej zátky zjedného konca stojana 3 do jeho vnútra. Pokiaľ proti tomu nehovoria žiadne statické dôvody, mohla by byt taká oddeľovacia stena v jednoduchom variante zasunutá do stojana 3 aj cez zodpovedajúcu štrbinu, atak by mohol byt vytvorený tesniaci prvok 15.0015 Počas činnosti prúdi vzduchový stĺpec, stúpajúci v dôsledku komínového efektu nahor stojanom 3, cez obtok, t. j. prepojením 12 umožňujúcim prúdenievzduchu do rozvodnej skrine 8 a prepojením 13 umožňujúcim prúdenie vzduchu späť do stojana 3, pozri šípky 17, 18. Dokonca keď má tento vzduchový stĺpec v dôsledku ohrevu vdutom priestore 11 stojana 3 zvýšenú teplotu, vonkajší vzduch prúdiaci dovnútra cez vstup 9 pre vzduch má nižšiu teplotu než vnútorný priestor 14 rozvodnej skrine 8, takže tento priestor sa chladi. Čím nižšie je preto rozvodná skriňa 8 namontovaná na stojan 3, tým menší je ohrev vzduchového stĺpca vstojane 3 pred jeho vstupom do rozvodnej skrine 8 aoto lepší je cmadhciúänok0016 Na želanie je možné navyše inštalovať do vnútorného priestoru rozvodnej skrine 8 aj ventilátor 19 na rozdeľovanie vzduchu, prípadne na podporu prúdenia, ataktiež napriklad odsávací ventilátor 20 na výpust 10 vzduchu zo stojana 3.0017 Tento vynález nie je obmedzený na znázornené formy vyhotovenia, ale obsahuje všetky varianty a modifikácie, ktoré spadajú do rámca priložených nárokov. Tak môže byť stojan 3, inštalovaný na účely chladenia rozvodnej skrine 8, aj iného druhu, napriklad ním môže byt anténny stožiar, nosnik strechy alebo fasády, nejakej stavby atď. Elektronické komponenty inštalované v rozvodnej skrini 8 môžu byt aj vnútri ešte raz uložené do vlastného vnútorného puzdra. pričom v tom pripade medzipriestor medzi rozvodnou skriňou 8 a vnútorným puzdrom vytvára vnútorný priestor 14, ktorým prúdi

MPK / Značky

MPK: E01F 9/011, H05K 7/20

Značky: skříně, zariadenie, chladenie, rozvodnej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-e13923-zariadenie-na-chladenie-rozvodnej-skrine.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na chladenie rozvodnej skrine</a>

Podobne patenty