Trubice na vákuovanie ocele

Číslo patentu: E 13776

Dátum: 21.11.2005

Autori: Darlak Marian, Cesarz Wlodzimierz, Siwiec Jozef, Czapka Zbigniew

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predmetom tohto vynálezu sú trubice na cirkulačné vákuovanie ocele.Účelom procesu vákuovania ocele v Iejacej panve je znížiť obsah škodlivých plynov rozpustených voceli, ako je vodik, kyslík, dusík, ako aj zníženie obsahuuhlíka a zvýšenie čistoty ocele, čím sa zlepšujú jej mechanické vlastnosti.Je známych mnoho spôsobov vákuovania ocele, medzi ktoré patrí proces RH cirkulačného vákuovania spočivajúci v cirkulácii kovu cez vákuovú komoru RH vákuovacieho zariadenia vybaveného Iejacou panvou na kvapalnú oceľ, trubicou na nasávanie kovu, ktorá zahŕňa prívodnú rúrku na inertný plyn, a cirkulačnou trubicou. Počas vákuovania ocele sa obe trubice zasunú do kvapalnej ocele v Iejacej panve,ktorá sa nachádza pod komorou vákuovacieho zariadenia. Okrem toho je RH vákuovacie zariadenie vybavené násypkou na legovacie prísady, horákovým otvorom a v hornej časti potrubím na odsávanie plynov a rúrkou na vytváranie vákuaHrdlo vákuovej komory, nachádzajúce sa v dolnej časti, pozostáva oddelených keramických prstencov upevnených na trubice na nasávanie acirkuláciu kovu, ktoré sú umiestnené navzájom súosovo a ich vnútorná žiaruvzdorná výmurovka je vyrobená z niekoľkých vrstiev keramických blokovusporiadaných vedla seba v jednej obvodovej línii.Ked sa trubice zasunú do roztavenej ocele, kvapalná ocel sa nasáva z Iejacej panvy do vákuovej komory RH zariadenia, pričom ocel cirkuluje vďaka inertnému plynu, s výhodou argónu, ktorý sa privádza cez trubicu na nasávanie kovu. Stúpanim a expandovanim inertný plyn čerpá kvapalnú oceľ do vákuovej komory cez trubicu na nasávanie kovu, odkial sa po odplynení ocel vracia do Iejacej panvy cez ďalšiu, cirkulačnú trubicu. Kvapalná ocel sa nasáva len do úrovne barometrickéhotlaku, ktorý závisí od vonkajšieho tlaku a tlaku vo vákuovej komore.Patent USA č. 5024421 publikuje trubicu zariadenia na vákuovanie ocele na cirkuláciu roztaveného kovu z Iejacej panvy do vákuovej nádoby, ktorá má dvojdielny oceľový plášť vo forme rukáva s vonkajšou prírubou, pričom vnútorný povrch je vybavený prírubovými úchytmi, na ktoré sa prichytáva tlaková malta a žiaruvzdorné tehly prilepené maltou. Tieto keramické bloky tvoria vnútornú výstelku oceľového plášťa a sú usporiadané do prstencových vrstiev navzájom prepojených tak, aby vznikol monolitný systém trubice na vákuovanie ocele len po úroveň oceľového plášťa, pričom tento monolit neprekrýva prstence hrdla vákuovej komory vákuovacieho zariadenia.Patenty JP 51253318 A, JP 08218113 A aUS 3521873 publikujú aj spôsoby chladenia trubíc na vákuovanie ocele spočívajúce vo fúkaní vzduchu alebo plynucez medzeru vytvorenú medzi dvoma oceľovými plášťami týchto trubíc.Vonkajšia žiaruvzdorná výmurovka trubíc, ktorá sa používa v známych zariadeniach na vákuovanie ocele, má pomerne krátku životnosť vzhľadom na chemickú koróziu rozpúšťajúcu betón, ku ktorej dochádza pri prevádzke v dôsledku priameho styku s kvapalnou vrstvou trosky a ktorá má deštruktivny vplyv na žiaruvzdomú výmurovku trubice. S cieľom znížiť korozivne opotrebovanie monolitickej betónovej vrstvy na báze Algoa v trubiciach sa povrch betónu počas prestávok medzi cyklami tavenia ocele strieka alkalickou masou. Takto sa vytváravrstva materiálu, ktorá chráni betón pred priamym stykom s kvapalnou troskou.Vyššie spomínané trubice majú oceľový plášť, ktorý drží vnútorné a vonkajšie časti keramickej pracovnej výmurovky. V prípade dlhých časov procesu a krátkych časov medzi po sebe nasledujúcimi vákuovaniami sa zvýšenia teploty plášťa po každom vákuovaní v priebehu sekvencie sčítavajú a výsledný nadmerný nárast teploty plášťa vedie k výraznej expanzii a deformácii. Expanzia plášťa v dôsledku vysokej teploty spôsobuje jasne viditeľné praskliny v monolitickej výmurovke. Vyššie opísané javy majú negatívny vplyv aj na vnútornú pracovnú výmurovku trubice,pretože jej oceľový plášť drží aj vnútornú časť pracovnej výmurovky. Vysokoteplotná deformácia oceľového plášťa spôsobuje uvoľňovanie výmurovky z blokov na bázeoxidu horečnatého a chromitu, čim urýchľuje eróziu spojov medzi týmito blokmi a prstencov z nich vytvorených.Cieľom tohto vynálezu je odstrániť vyššie spomínané nedostatky a nepraktickosť známych trubíc na nasávanie a cirkuláciu kovu asúvisiacichprstencov hrdla vákuovej komory.Podstata nových trubíc na zariadenia na cirkulačné vákuovanie ocele pozostáva vo výrobe trubíc na nasávanie a cirkuláciu kovu, ako aj prstencov hrdla vákuovej komory vo vákuovacích zariadeniach ako monolitických systémov,v ktorých sú keramické bloky vnútornej výmurovky vyrobené z niekoľkých vrstiev prstencov navzájom spojených podobnými prekrývajúcimi sa blokmi, pričom vo vonkajšej žiaruvzdornej betónovej výmurovke týchto monolitických systémov je vytvorená perforácia. Oceľové plášte oboch trubíc sú svýhodou vybavenéchladiacimi systémami, s výhodou plynovými chladiacimi systémami.Spojenie hrdlového prstenca s trubicou za vzniku jediného monolitu, v ktorom sa keramické bloky vonkajšej výmurovky navzájom prekrývajú, spôsobilo významné zvýšenie mechanickej pevnosti týchto monoiitov v porovnaní s oddelenými prstencami hrdiel a trubíc, kde sú keramické bloky usporiadané vedľa sebaVytvorenie perforácie vo vonkajšom žiaruvzdornom betónovom povrchu trubice zväčšilo kontaktný povrch pre striekanú ochrannú masu s betónovým povrchom, čo poskytuje možnosť aplikovania hrubšej ochrannej vrstvy na vonkajšiu betónovú výmurovku trubíc na vákuovanie ocele, pričom sa tiež zabezpečí dobrá priľnavosť a držanie nastriekanej alkalickej masy na vonkajšom povrchu trubice. Na druhej strane zavedenie (rúrkového) chladiaceho systému do oceľového plášťa trubice. ktorý tvori monolit s prstencom hrdla, bráni nadmerným nárastom teplotya výsledným prasklinám ochrannej masy.Prehľad obrázkov na výkresochCieľ tohto vynálezu je ilustrovaný na príkladoch jeho uskutočnenia na výkresoch, kde obrázok 1 je perspektívny pohľad na trubicu na nasávanie alebo cirkuláciu kovu sperforovaným povrchom vonkajšej žiaruvzdornej výmurovkyzariadenia na cirkulačné vákuovanie ocele, obrázok 2 je perspektívny pohľad na oceľový plášť trubice zobrazenej na obrázku 1 s usporiadaním (systémom) chladiacich rúrok a obrázok 3 je perspektívny pohľad na časť vákuovej komory zariadenia na cirkulačné vákuovanie ocele v osovom reze.Hrdlo 1 vákuovej komory g zariadenia na cirkulačné vákuovanie ocele je vybavené trubicou g na nasávanie kovu a cirkulačnou trubicou 51. Každá z týchto trubíc § a 1 je vyrobená ako monolit, § a Q, pozostávajúci z oceľového plášťa 7 so žiaruvzdornou výmurovkou § na vonkajšom povrchu a rukávového prvku 9 zo žiaruvzdorných keramických blokov m nachádzajúceho sa vnútri tohto plášťa, takže rukávový prvok 9 zakrýva sústavu rúrok plynového chladiaceho systému u namontovaného na vnútornom povrchu oceľového plášťa 7 a prečnieva nad jeho horný povrch o rozmer L, ktorý sa rovná približne 40 jeho celkovej výšky u. Okrem toho je vonkajšia žiaruvzdorná výmurovka g oceľového plášťa z vybavená perforáciou j pokrývajúcou celý jej povrch, zatiaľ čo žiaruvzdorná keramické bloky 10 rukávového prvku g sú usporiadané vedľa seba striedavo, takže tvoria prekrytia 1 so susednými keramickými blokmi m.

MPK / Značky

MPK: C22B 9/04, C21C 7/10

Značky: vákuovanie, ocele, trubice

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-e13776-trubice-na-vakuovanie-ocele.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Trubice na vákuovanie ocele</a>

Podobne patenty