Spôsob a zariadenie na výrobu drevovláknitej dosky

Číslo patentu: E 13049

Dátum: 04.03.2009

Autor: Kalwa Norbert

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 vynález sa týka spôsobu výroby drevovláknitej dosky, ktorá vykazuje na svojej hornej strane dekor (ozdobu), do ktorého sú rozptýlené zlepené drevné vlákna v najmenej jednej vrstve vo forme vláknového koláča, a vláknový koláč sa potom zlisuje pod tlakom a za tepla do formy dosky s požadovanou hrúbkou. Vynález sa tiež týka zariadenia na výrobu drevovláknitej dosky srozptylovacím zariadením, pomocou ktorého sa rozptyluje vláknový koláč, pozostávajúci z niekoľkých vrstiev živicou zlepených drevných vlákien, a dopravného zariadenia, ktoré dopravuje vláknový koláč v smere výrobného procesu k Iisovaciemu zariadeniu, v ktorom sa vláknový koláč Iisuje na dosku s požadovanou hrúbkou.0002 Spôsob tohto typu a zariadenie tohto typu sú v stave techniky už dlhšie známe. Pri výrobe drevovláknitých dosiek sa drevo najprv spracuje do jemných vlákien. Tieto sú potom zlepené živicou a následne rozptýlené vo viacerých vrstvách vo forme vláknového koláča na dopravnom zariadení, napriklad dopravnom páse. Vláknový koláč je vedený Iisovacím zariadením pomocou dopravného zariadenia, v ktorom sa vláknový koláč Iisuje pod vplyvom tlaku a tepla na drevovláknitú dosku. Týmto sa odkazuje. napriklad, na DE 10 2005 021 903 A 1, DE 10 2005 035 214 A 1 alebo DE 195 32 819 A 1.0003 Dokument W 0 2007/009443 A 2 sa týka spôsobu výroby drevovláknitej dosky, v ktorej sú na hornej strane trieskového koberca rozptýlené jednotne sfarbené častice konopného pazderia. Po rozptýlení častíc konopného pazderia sa trieskový koberec podrobí obvyklému procesu lisovania za tepla. Vdrevospracujúcom odvetví je dôraz kladený na dekoratívne opracovanie výrobkov,napriklad drevovláknitých dosiek alebo z nich vyrobených výrobkov, ako sú napriklad podlahové panely. Pritom je okrem zlepšenia optickej kvality tohto opracovania vyhlásený ciel, zjednodušiť výrobu, zmenšiť potrebný priestor a tak znížit náklady.0004 To by sa dosiahlo napríklad tým, že by sa jadro alebo nosná doska z drevného materiálu vyrábaného podlahového Iaminátu už nepoťahovala impregnovaným a potlačeným dekoratívnym papierom, ako je to opísané napriklad v DE 101 15 567 C 1, ale by sa prešlo na priamu potlač nosných dosiek pomocou nepriamej hĺbkotlače, ako je to opísané napríklad v DE 102 52 863 B 4 alebo DE 10 2007 012 236 A 1. Tým sa okrem úspory ďalších výrobných krokov dosiahne aj presnosť umiestňovania tlače na nosnú dosku. Ďalej boli odstránené problémy, ktore boli spôsobené rastom papiera počas impregnácie.0005 Avšak aj priama tlač drevovláknitých dosiek má celý rad nevýhod. Tak napríklad je nevyhnutné pri pomerne zložitom procese hĺbkotlače impregnovať drevovláknité dosky pred tlačou vlastných dekorov. V závislosti od optickej štruktúry použitých drevovláknitých dosiek môže byť potrebných aj niekoľko impregnačných vrstiev. Každá vrstva sa nanáša v samostatnej tlačovej jednotke, čím sa výrazne predlžuje jednak výrobný čas, ale sa aj zväčšuje priestor potrebný pre výrobu. Pritom je tiež v závislosti od požadovanej kvality v procese hĺbkotlače nevyhnutné použiť tri až štyri tlačové jednotky na potlač impregnovanej drevovláknitej dosky s vlastným dekorom. Toto tiež predlžuje dobu zdržania potlačovanej drevovláknitej dosky na tlačovej výrobnej linke a zväčšuje priestor na to potrebný. Oboma efektmi sa výrazne zvýšia aj výrobné náklady, napriklad0006 Podľa procesu zverejneného v dokumente WO 2009/065769 sa vláknový koláč potlačí ešte pred Iisovaním. Dokument ale nie je relevantný na posúdenie vynálezcovskej činností. Neukazuje žiadne potiahnutie povlakom medzi tlačou a zlisovaním, resp. nevyhnutné nanášacie zariadenie. 0007 vychádzajúc z postavenia tohto problému sa má zjednodušiť spôsob výroby drevovláknitej dosky, pričom sa zvýši kvalita tlače dekoru a majú byt znížené nevyhnutné výrobné náklady a zmenšený priestor na výrobný proces.0008 Na riešenie tohto problému podľa hlavného nároku, sa spôsob tohto druhu vyznačuje tým,že sa dekor nanáša na vláknový koláč pred zlisovaním.0009 Potlač čiastočne primárne stlačeného vláknového koláča pri výrobe drevovláknitých dosiek,ako MDF alebo HDF sa v procese hĺbkotlače ukázala dosť obťažná. Dôvodom je to, že v tomto spôsobe tlače sa používa buď tlaku odolný nosník alebo substrát spočívajúci na stabilnom podklade. S výhodou sa potlač vláknového koláča vykonáva bezkontaktne, najmä injekt spôsobom. Vhodné atramentové tlačiarne ponúka napríklad firma J. Zimmer Maschinenbau GmbH. Kufstein / Rakúsko. Týmto spôsobom je možné na jednej jedinej tlačiarenskej stanici na vláknový koláč naniesť celý tlačený obraz. Nie je už potrebných niekolko rôznych tlačových jednotiek, napríklad pre rôzne farby. To vedie k značnej úspore priestoru a tým aj nákladov. Použitie jednej alebo viacerých atramentových tlačových jednotiek je bez problémov možné v bežných výrobných linkách na drevovláknitá dosky, pretože dnešné atramentové tlačiarne dosahujú rýchlosť, ktorá môže byt bez problémov prispôsobená výrobnej rýchlosti tlače drevovláknitej dosky.0010 Tým, že vláknový koláč sa potlačí pred zlisovaním, kvalita tlače a jas tlače sa výrazne zvýši. Vláknový koláč vykazuje mnohými relatívne volnými na sebe ležiacimi vláknami velmi velkú povrchovú plochu. Táto velká plocha je potlačená pred zlisovaním a potom komprimovaná pri zlisovaní. Zlisovaním sa zvýši hustota bodov tlače, čím sa zvýši jas a kvalita tlačeného obrazu. Vlastný požadovaný dekoratívny obraz je vytváraný iba pri prechode Iisom, v ktorom je skomprimovaný horný povrch vláknového koláča a tým aj použitého tlačeného obrazu. Kompresiou tlačeného obrazu sa obrazové body prekryjú alebo presunú bližšie k sebe tak, že na jednotku plochy prípadne viac obrazových bodov ako pred zlisovaním.0011 Medzi potlačou vláknového koláča a zlisovaním môže byt výhodne nanesená na vláknový koláč ochranná vrstva. Táto výhodne pozostáva zo zmesi celulózy, vlákien a živice. Tým sa dosiahne toĺže už pri zlisovanl vláknového koláča sa zároveň vznikajúci dekor pokryje ochrannou vrstvou. Dekor je tak chránený pred ťažkosťami následnej dopravy drevovláknitej dosky ako aj pred poškodením pri ďalších krokoch spracovania.0012 vláknový koláč určený na potlač môže výhodne obsahovať ďalšie prísady, ako sú pigmenty,živice alebo soli. Tým je napríklad možné ušetriť inak potrebnú lmpregnáciu, ktorá sa musí naniesť pred nanesenlm vlastných dekoratívnych farebných vrstiev na drevovláknitú dosku. Pritom sa použité tlačové farby výhodne prispôsobia zloženiu vláknového koláča s jeho ďalšími prísadami. 0013 Zistilo sa ako výhodné, že už na rozptýlené vlákna sa rozptýli prídavná vrstva z drevných vlákien, ktorá zahŕňa vyššie uvedené ďalšie prísady. V závislostí na funkcii a účele dalších prísad nie je často možné, že sú tieto prítomné v celom vláknovom koláči. Ked sa má týmito prísadamistat impregnácia nepotrebná, je dostatočné, ked sa nachádzajú voblasti potlačovanej hornej strany vláknového koláča. Použitím vláknového koláča bez prísad, na ktorý sa rozptýli ďalšia vrstva z drevných vlákien, ktoré obsahujú prísady, je to zaistené a výrobné náklady sa môžu ušetriť. 0014 Pritom môžu byť drevné vlákna v pridavnej vrstve jemnejšie ako už rozptýlené vlákna. Tým môže byt kvalita tlače a jas obrazu po zlisovaní opäť výrazne zvyšované.0015 Tým, že je v spôsobe podľa vynálezu vláknový koláč potlačený už pred zlisovaním,redukuje sa tak doba spracovania ako aj sa zmenšuje potrebný priestor v porovnaní s konvenčným spôsobom výroby. Okrem toho sa nevyskytujú akékoľvek straty materiálu, poškodenia a manipulačné problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri konvenčnej preprave drevovláknitej dosky do ďalších fáz výroby.0016 Zariadenie na výrobu drevovláknitej dosky schematicky zobrazené v pôdoryse na priloženom obrázku je charakterizované tým, že nad dopravným zariadením g medzi rozptyľovacím zariadením 1 a lisovacím zariadením zje usporiadané potlačové zariadenie §.0017 Takto je teda možné dekorom potlačiť rozptýlený vláknový koláč g na dopravnom zariadeni g, napríklad dopravnom páse, pred zlisovanim v lisovacom zariadení 1. Pritom potlačovým zariadením § je výhodne atramentová tlačiareň. Takto je teda možné naniesť celý tlačený obraz len jednou tlačovou jednotkou. Použitie niekoľkých rôznych tlačových jednotiek je takto zbytočné. čim možno dosiahnuť značnú úsporu priestoru a nákladov. Je zrejmé, že sa môže použiť viacero atramentových tlačiarní, napríklad, aby sa zvýšila prechodová rýchlosť. v0018 Medzi potlačovým zariadením § a lisovacím zariadením 7, v ktorom sa z vláknového koláča g vyrobí doska g s požadovanou hrúbkou, môže byť usporiadané prvé prídavné nanášacie zariadenie §. Týmto prvým prldavným nanášacím zariadením g je možné na už potlačený vláknový koláč g naniesť ochrannú vrstvu, ktorá pozostáva napríklad zo zmesi celulózy, vlákien a živice. Táto vrstva leží na dekore vytvorenom počas zlisovania a chráni ju pred poškodením v priebehu výroby.0019 V smere výrobného procesu T môže byť pred potlačovým zariadením g usporiadané druhé prídavné nanášacie zariadenie g. Týmto druhým pridavným nanášacím zariadením je možné na dopravnom zariadení g nachádzajúci sa vláknový koláč g naniesť ďalšiu vrstvu drevných vlákien,ktorá obsahuje napríklad jemnejšie vlákna a prísady, ako sú pigmenty, živice, alebo soli, ktoré sú potrebné vzhladom na ich funkciu a účel iba v tejto oblasti vláknového koláča g.0020 Rozptyľovacie zariadenie 1 môže byť voliteľne vybavené prostriedkami na primárne stlačenie vláknového koláča g.0021 Podlahový panel podľa vynálezu, ktorý obsahuje jadro z drevných vlákien, je vytvorený prirezaním a profilovaním drevovláknitej dosky, ktorá bola vyrobená spôsobom podľa vynálezu.dopravné zariadenie nanášacie zariadenie viáknový koláč potlačové zariadenie nanášacie zariadenie lisovacie zariadenie doska

MPK / Značky

MPK: B44C 5/04

Značky: zariadenie, drevovláknitej, dosky, výrobu, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-e13049-sposob-a-zariadenie-na-vyrobu-drevovlaknitej-dosky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a zariadenie na výrobu drevovláknitej dosky</a>

Podobne patenty