Opracovanie platne z dreveného materiálu

Číslo patentu: E 13048

Dátum: 06.09.2003

Autor: Oldorff Frank

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 vynález sa týka spôsobu opracovania platne z dreveného materiálu, najmä MDF alebo HDF platne s vrchnou stranou a spodnou stranou. Takéto platne môžu byt použité napríklad na nábytok. Z nich sa môžu tiež vyrábať panely, najmä podlahové panely.0002 Podlahové panely s nosnou doskou z dreveného materiálu sú zvyčajne označované ako laminátové panely asú už mnoho rokov v obchode ako náhrada parkiet. Požadovaný vzor(parkety, drevená kresba, dlažba) je vytlačený na páse papiera, ktorý je potom pokrytý živicou a zrolovaný do kotúča alebo zostohovaný vo forme hárkov. Takto predpripravené kotúče dekoru sú výrobcom podláh umiestnené na nosnú dosku a zlisované. Natlačením dekoru na kotúč papiera,následným povlečením kotúča papiera syntetickou živicou a konečným spojením dekoratívnej vrstvy s nosnou dosku pomocou tlaku a teploty sa rozmery papierového kotúča zmenia. Odborník v danej oblasti hovori, že papier narastá. Papier narastá rovnako do dĺžky (nárast dĺžky) ako aj do šlrky (nárast šírky). Keby sa mala táto dekoratlvna platňa teraz nastrihať na jednotlivé panely,musel by sa zohľadniť nárast dĺžky a šlrky, pretože inak by nastalo nerovnomerne rozdelenie dekoru na jednotlivých paneloch. To by malo za následok, že podlaha zložená z nerovnomerne rozdelenej dekoratívnej vrstvy by vykazovala skoky dekoru na spojovaclch hranách panelov. Aj ked takéto skoky dekoru sú len niekolko milimetrov, sú badatelné pri pozorovaní, čo negatívne ovplyvňuje estetický dojem a tým sa znižuje kvalita položenej podlahy.0003 Aby bolo možné vyrábať s požadovanou kvalitou, musi sa nárast papiera zaznamenať a píla, ktorá odpili panely z nosnej dosky vsprávnych rozmeroch, zodpovedajúce nastaviť. Ručné nastavenie je časovo veľmi náročné. DE 100 19 054 C 1 opisuje spôsob rezanía panelov z nosnej dosky, pri ktorom sa dá pila automaticky nastaviť podľa nárastu papiera. Na tento účel sú potrebné kamery, ktoré určujú aktuálnu polohu detinovaného bodu dekoru. Aktuálna poloha sa porovnáva s požadovanou polohou a určuje sa odchýlka šírky alebo dĺžky tak, aby sa píla mohla podľa toho príslušné nastaviť.0004 Aby sa prírez optimalizoval, musia sa zvýšiť náklady na prevádzku, čo zdražuje výrobu vysoko kvalitných panelov. Na ďalšie upravenie vzhľadu laminátového panelu na vzhľad panelu z prírodného dreva môže byť v Iise, v ktorom je dekoratlvna vrstva zlisovaná spolu s nosnou doskou, matrica zahrnujúca reliéf, ktorá vyrazí reliéf s textúrou dreva do vrstvy syntetickej živice. Pretože nárast papiera nie je reprodukovateľný, nie je možné dosiahnuť úplný súlad reliéfu s dekorom. Škáry pri textúre vo forme dlažby nemôžu byť vyhĺbené do povrchu, pretože odchýlky by boli okamžite viditeľné. A0005 V DE 195 32 819 A 1 je zverejnený spôsob na vytvorenie platne z dreveného materiálu s opticky vytvarovaným povrchom, pri ktorom sú na platňu z dreveného materiálu na seba nanesené impregnačná farba, povlaková vrstva, potlačový základ a dekoratívna potlač. Potlačový základ je vytvorený z impregnačnej farby resp. impregnačného náteru Iakovej povlakovej vrstvy a vrchného takového náteru. Pomocou gravirovaclch valcov sa môže na potlačový základ natlačiť dekoratlvna potlač, napríklad dvojfarebná potlač. Na túto potlač sa môže nakoniec naniesť viacvrstvový akrylátový UV lak, ktorýje odolný voči UV žiareniu.-2 0006 V DE 199 41 300 A 1 je opísaná tepelne formovaná Iisovaná doska s jadrom z dreva a/alebo celulózových vlákien, ktorá je impregnovaná za tepla vytvrdzovanou formaldehydovou živicou. Na túto lisovanú dosku môžu byt nanesené na oboch stranách dekoratívne vrstvy z plastu, papiera alebo drevenej fólie a/alebo lakovej vrstvy. Okrem toho môžu dekoratívne vrstvy tiež pozostávat zo síeťovanej akrylovej, uretánovej, epoxidovej alebo melamínovej živice, obsahujúce plnivo alebo farbivo.0007 EP 1026 008 A 2 opisuje vrstvenie, spôsob na výrobu vrstvenia aspôsob na výrobu viacvrstvového Iaminátu, v ktorom sú v protitlaku na nosnú vrstvu rubovo nanesené vzory a sfarbujúce vrstvy. Ako nosná vrstva môže byť v tomto prípade použitý papier impregnovaný melamínovou živicou. ktorý je zlisovaný s laminátom.0008 DE 197 51 115 A 1 opisuje spôsob navrstvenia, napríklad panelu, pri ktorom sa na povrch nanáša aspoň jedna farebná vrstva pomocou tlače, najmä sieťotlače. Pritom môže byť povrch neošetrený, uhladený alebo ošetrený, najmä Iakovaný. Nakoniec môže byt nanesená farebná vrstva pokrytá vrstvou bezfarebného laku.0009 vychádzajúc z týchto problémov, uvedený spôsob opracovania platne z drevenéhomateriálu sa má vyhnút vyššie opísaným nevýhodám. 0010 Problém je riešený platňou z dreveného materiálu v nasledujúcich krokocha) nanesenie povlakovej vrstvy z melamínovej živice alebo močovinovej živice na vrchnústranu dosky, b) tlač dekoru. ktorý zahrnuje žiaruvzdorné farby a výhodne pozostáva zo žiaruvzdorných farieb, na povlakovú vrstvu.c) nanesenie ochrannej vrstvy z melamínovej živice na dekor, d) zlisovanie dosky za pôsobenia teploty, kým sa ochranná vrstva a povlaková vrstva neroztavia a nespoja dokopy so začlenením natlačeného dekóru, e) vyrobenie vyhĺbenín v ochrannej vrstve počas lisovania, použitím lisovacej platne, ktorá je vybavená reliéfom zodpovedajúcim dekoru.0011 Tým, že dekor je natlačený na doske, odpadnú nielen problémy spojené s rastom papiera. ale tiež pri manipulácii, ktorá je spojená s umiestňovanim papierového kotúča na hornú stranu dosky. Nanesením povlakovej vrstvy na nosnú dosku sa zabráni tomu, aby bola tlačiarska farba absorbovaná nosnou doskou, ako by tomu bolo v prípade bez povlakovej vrstvy, pretože nosná doska ako taká je nasiakavá. Pomocou povlakovej vrstvy sa dekoratívna farba udrží na povrchu a spojí tak, že dekoratívna vrstva na povrchu zostane a vytvorí presný, jasný a viditeľný dekor. Ochranná vrstva z melamínovej živice nahradí známe vrstvenie, ktoré je ukladané pri známom spôsobe opracovávania na dekoratívny papier. Následným zlisovaním za pôsobenia teploty, kýmsa ochranná vrstva a povlaková vrstva neroztavia, sa dekor uzavrie a povlaková vrstva a ochranná vrstva sa spoja do jednej. S pomocou Iisovacej platne sa môže upravit stupeň lesku povrchu. Ak sa použije leštená lisovacia platňa, dosiahne sa vysoko lesklá povrchová úprava.0012 Aby sa dekor a farebná vrstva pri Iisovani netavili alebo farebne nezmenili, musí sa použiť primeraná žiaruvzdomá farba resp. žiaruvzdorný lak.0013 S výhodou sa doska opracuje ešte nasledujúcimi krokmi f) nanesenie vrstvy z melaminovej živice na spodnú stranu dosky, g) zlisovanie dosky za pôsobenia tepla, kým sa vrstva melaminovej živice neroztavi a nespojí s doskou.0014 Doska sa môže výhodne opracovať nasledujúcimi krokmi f) nanesenie povlakovej vrstvy z melaminovej živice na spodnú stranu dosky,g) nanesenie farebnej vrstvy, ktorá zahrnuje žiaruvzdorné farby, na povlakovú vrstvu,h) nanesenie ochrannej vrstvy z melaminovej živice na farebnú vrstvu, i) zlisovanie dosky za pôsobenia tepla, kým sa ochranná vrstva a povlaková vrstva neroztavia a nespoja dokopy so začlenením farebnej vrstvy.0015 Týmito krokmi sa nahradí ináč zvyčajný podklad pri Iaminátovom paneli. Jednotlivé hrúbky vrstvy zodpovedajú tým na vrchnej strane tak, že je vylúčená deformácie dosky.0016 Obzvlášť výhodné je to v pripade, keď vrchná a spodná strana sú opracovávané súčasne,čim sa zníži výrobný čas.0017 Opracovávanie dosky môže byt vykonávané kontinuálne, pričom na lisovanie sa použije priebežný lis. Týmto spôsobom sa výrobný čas ďalej skráti, čo znižuje výrobné náklady.0018 Povlakové vrstvy a/alebo ochranné vrstvy sa výhodne nanášajú vo viacerých jednotlivých vrstvách, pričom každá jednotlivá vrstva sa pred nanesenlm ďalšej vrstvy vysuší. Jednotlivé vrstvy majú plošnú hmotnost vždy 10-40 glmz. Povlaková vrstva sa s výhodou skladá z dvoch jednotlivých vrstiev, ochranná vrstva sa skladá zo štyroch jednotlivých vrstiev. Tiež farebná vrstva sa môže naniesť vo viacerých vrstvách.0019 Na dosiahnutie hladkého povrchu sa doska s výhodou vybrúsi predtým, ako sa nanesie prvá jednotlivá vrstva povlakovej vrstvy. V aspoň jednej jednotlivej vrstve ochrannej vrstvy je zamiešaný alebo nasypaný korund na zvýšenie odolnosti proti oderu. Tiež sa môžu do ochrannej vrstvy vmiešať alebo nasypať antibakteriálne a/alebo antistatické prísady. To môže byt vykonané v rovnakej alebo v inej jednotlivej vrstve. S výhodou sa všetky jednotlivé vrstvy prlslušne ošetria. Do.4 povlakovej vrstvy a/alebo ochrannej vrstvy môžu byť začlenené plnivá. Ako plnivá prichádzajú do úvahy drevené vlákna, drevený prach, kovy, minerálne látky (il, piesok), plasty, celulóza alebo popol. Plnivami sa môže dosiahnuť štruktúra, ktorá sa nanesie zodpovedajúce k dekoru tak, že sú vytváratelné jemné reliéfy.0020 V jednotlivých vrstvách na spodnej strane slúžia plnivá napríklad na kročajovú nepriezvučnosť.0021 Opracovávanie vrchnej strany dosky sa môže vykonavat aj len v niektorých oblastiach. S výhodou sa opracovávanie vykonáva na ploche dosky, šikmo prebiehajúcej oproti vrchnej strane. Na tento účel sa môže do vrchnej strany dosky vyhĺbit viacero drážok v tvare V. Po opracovanl sa doska stredom pozdĺž drážok v tvare V rozpíli tak, že vznikajú jednotlivé panely, ktorých bočné hrany vykazujú skosenie. Tieto skosenia zdôrazňujú neskorší vzhľad drážky medzi jednotlivými panelmi podlahy.0022 Vzhľadom na to, že nie sú použité žiadne papierové vrstvy, dosky sú zabezpečené proti deformácii, ktorá by mohla byť spôsobená vlastným napätím v papieri. Pretože sa používajú tenké vrstvy, môžu byt realizované krátke časy procesov. Plnivá zakomponované do jednotlivých vrstiev na spodnej strane dosky môžu prispieť ku kročajovej nepriezvučnosti.0023 Namiesto opracovávania nosnej dosky z HDF alebo MDF môžu byť tiež použité OSB dosky alebo konvenčné drevotrieskové dosky so zodpovedajúcou jemne rozptýlenou vrstvou. Tiež je možné vytvorit takú hrubú povlakovú vrstvu, že nerovnosti v doske (OSB) sa vykompenzujú.0024 Dosky možno používat nielen ako podlahové panely, ale môžu byť tiež použité v nábytkárstve.0025 Pri platni z dreveného materiálu, najmä v podobe podlahového panelu, pozostávajúcej z HDF alebo MDF nosnej dosky, s vrchnou aspodnou stranou, pričom vrchná strana obsahuje dekor, výhodne s dreveným alebo dlaždicovým dekorom, pričom na nosnú dosku je nanesená povlaková vrstva, na ktorú je natlačený dekor, ktorý zahrnuje žiaruvzdorné farby, výhodne pozostáva zo žiaruvzdorných farieb, a pričom dekor je pokrytý aspoň jednou ochrannou vrstvou proti opotrebeniu. pozostáva povlaková vrstva podla vynálezu z melamínovej alebo močovinovej živice.0026 Natlačením zodpovedajúcej dekoratívnej vrstvy sa môžu zhodnotiť lacné dreva. Takto sa môže napríklad na borovicovú dyhu natlačiť dekor duba a zodpovedajúcim spôsobom farebne zvýrazniť.0027 Lisovacia platňa je vybavená reliéfom príslušným k dekoru. Pri lisovaní dosky sa potom vytvoria v ochrannej vrstve vyhĺbenia, ktoré zodpovedajú napriklad textúre dreva alebo textúre vo forme dlažby. Tak sa dojem z povrchu prirovná k prírodnému povrchu.0028 Podla tohto vynálezu je dekor natlačený priamo na povlakovú vrstvu. Na zvýšenie odolnosti proti oderu môžu byť na dekor nanesené štrukturálne prostriedky alebo častice korundu. Štrukturálne prostriedky alebo častice korundu môžu byť vložené aj do ochrannej vrstvy proti opotrebeniu.0029 Nosná doska môže byt vyhladenà na vrchnej a/alebo spodnej strane, vo výhodnom uskutočnení vybrúsená.

MPK / Značky

MPK: B27N 7/00, B44C 1/24, E04F 15/02, B44C 5/04

Značky: dřevěného, opracovanie, materiálů, platne

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-e13048-opracovanie-platne-z-dreveneho-materialu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Opracovanie platne z dreveného materiálu</a>

Podobne patenty