Zariadenie na uskutočnenie prác v hutníckej nádobe

Číslo patentu: E 11420

Dátum: 05.05.2010

Autori: Riegelnegg Helmut, Scheiber Thomas, Rumpler Heinz, Schober Christian

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Súprava na uskutočnenie prác v hutníckej nádobe Opis0001 vynález sa týka súpravy na vykonávanie prác v hutníckej nádobe vystavené účinkom horúčavy, ktoré zahŕňa pohyblivé nosné zariadenie v oblasti plošiny pece alebo pracovnej plošiny, svýkyvným teleskopickým ramenom alebo výložníkom nachádzajúcim sa v nosnom zariadení, a s pracovným prostriedkom, ktorý sa dá zavádzať do vnútra hutníckej nádoby.0002 Vo vnútornom priestore hutníckej nádoby, ako je pec alebo konvertor, sa počas pecnej kampane musia viackrát vykonávať meracie práce a práce na opravu výmurovky, ako aj vylamovanie troskovej krusty, a/alebo merania teploty kovovej taveniny, odbery vzoriek, zavážanie tesniaceho prostriedku, navíjanie legovacieho drôtu a pod.0003 Meranie výmurovky sa často ešte vykonáva školeným zrakom pracovníka obsluhy, a po ňom sa môže cielene na opotrebované úseky steny pece nanášať ohňovzdorná masa pomocou nejakého pracovného prostriedku, najmä vstrekovacích hubíc.0004 Je známy, napr. z patentu DE 363 90 83 A 1, robot na zlepšenie obloženia hutníckych pecí nanášaním vymurovky hutníckej pece za podmienok vystavenia0005 Súpravy tohto typu je možné spolu s ich nosnou konštrukciou pevne zakotvit voblasti pece, alebo môžu byť riešené ako pojazdné na plošine pece (GB 1 592 360), pričom pracovný prostriedok sa vezie na pohyblivom výložniku.0006 Z patentu UA 19 881 U je napríklad známa súprava pohyblivá na plošine pece na zavážanie uzáveru odpichového otvoru do nádoby konvertora pomocou0007 Patent US 4 478 392 opisuje takisto prostriedok na uzatváranie odpichovéhootvoru konvertora, pričom teleskopické zariadenie je upevnené na konštrukcii haly.0008 Zpatentu DE 10216172 A 1 je známe zariadenie na meranie vnútorného povrchu hutníckej nádoby, ako aj na nanášanie ohňovzdornej masy na jej steny a0009 Patent US 2001/0045691 A 1 zverejňuje pohyblivú, resp. pojazdnú viacúčelovú jednotku na obnovu výmurovky odpichového otvoru hutníckeho konvertora,s vrtákom spojeným stouto jednotkou, pričom vrták sa dá vymeniť za polohovací prostriedok výmurovky odpichového otvoru.0010 Zpracovného a technického hľadiska je značne výhodné pripraviť pre obslužný personál podľa možnosti voľnú pracovnú plošinu, anosiče príslušných zariadení pre špeciálne mechanizované práce v hutníckej nádobe rozmiestniť pokiaľ možno po obvode.0011 Aj pri maximálne možnom využití miesta, ktoré je v oblasti pracovnej plošiny k dispozícii, a pri úspornej priestorovej konštrukcii, je väčšina zariadení na vykonávanie špecifických prác v hutníckej nádobe za podmienok účinku horúčavy spojená s pracovnými, technickými a ekonomickými nevýhodami.0012 Tu prichádza na pomoc tento vynález vytyčujúci si za cieľ vytvoriť zariadenie na začiatku uvedeného typu, ktoré pri nepatrnej potrebe miesta môže s početnými variantmi riešenia nosného zariadenia riadene vykonávať množstvo prác v hutníckej nádobe.0013 Tento ciel sa dosiahne pomocou zariadenia podľa patentového nároku 1. 0014 Výhody dosahované prostredníctvom tohto vynálezu treba vidieť predovšetkým v tom, že pomocou jediného nosného zariadenia sa môže vykonávaťrad požadovaných mechanizovaných funkcií v hutníckej nádobe.0015 Kvôli tepelnému žiareniu môžu byť časti nosného zariadenia teleskopického3 ramena al alebo pracovného prostriedku tienené alebo chladené, predovšetkým0016 Ak sa napríklad v pecnej alebo konvertorovej prevádzke meraním, pri ktorom meracie zariadenie môže na pracovnom prostriedku zachádzať do nádoby, zistia na miestach vnútornej steny priehlbiny vzniknuté opotrebením, podľa tohto vynálezu sa do vnútorného priestoru nádoby môže jednoducho zaviesť pracovný prostriedok opatrený vstrekovacou hubicou na ohňovzdorný materiál, pričom ovládanie funkcie vstrekovania, resp. opravy steny sa cielene vykonáva otáčaním alebo vychyľovaním vstrekovacej trysky. Po nasledujúcom plnení hutníckej nádoby sa v nej môže vykonávať hutnícka práca pomocou funkčného prostriedku na meranie teploty taveniny a/ alebo trosky, na odber vzoriek a pod.0017 Strhávaniu trosky pri odpichu tekutého kovu sa podľa tohto vynálezu zabráni tak, že tesniaci prostriedok pre odpichový otvor sa odlučiteľne pripojí na pracovný prostriedok, azavedie sa pomocou teleskopického ramena do hutníckej nádoby,umiestni sa nad odpichový otvor, a v zadanom čase sa pripevnenie uvoľní.0018 vrámci ďalšieho rozvíjania vynálezu so zvýšeným stupňom mechanizácie prispôsobenia sa môže výhodne postupovať tak, že v oblasti pecnej plošiny,prípadne vzásobníku sa poskytnutý funkčný prostriedok dá upevniť prinajmenšom jedným spojovacím alebo upínacím zariadením, a spolu s ním je pojazdný, a od tohto sa opäť dá oddeliť.0019 Na zásobovanie pracovného prostriedku funkčným prostriedkom je výhodné použiť pohyblivé zariadenie, napríklad revolverový zásobník, prípadne pohyblivý, na podporu pripevnenia.0020 Predpokladá sa, že pracovný prostriedok bude zahŕňať umiestnené al alebo umiestniteľné, ako aj uvoľniteľné, resp. vymeniteľné viac než dva funkčné prostriedky, a síce zariadenia nao Meranie vnútornej plochy hutníckej nádobyo Nanášanie, najmä vstrekovanie ohňovzdornej masy na oblasti stien a dna. Meranie teploty taveniny a/ alebo trosky a/ alebo vymurovkyo Zavádzanie tesniaceho prostriedku do odpichového otvoruo Snímanie krusty z trosky, a/ alebo sa s takýmto zariadením dá spojiť a opäť0021 Vnasledovnom sa vynález bližšie vysvetľuje na základe výkresuznázorňujúceho len jeden z variantov uskutočnenia.0022 Aby sa uľahčil prehľad ohľadne funkčných častí, uvádza sa v ďalšom zoznam vzťahových značiek.11 Vnútorný priestor hutníckej nádoby (konvertora) 12 Vymurovka konvertora3 Pecná plošina alebo pracovná plošina0024 Obr. 1 znázorňuje nádobu konvertora 1 otočenú do horizontálne polohy,spolu svnútorným priestorom 11, vymurovkou 12 aodpichovým otvorom 13.

MPK / Značky

MPK: B23B 39/14, F27D 25/00, F27D 1/16, B22D 41/02, C21C 5/44, F27D 21/00

Značky: nádobě, uskutočnenie, zariadenie, hutníckej, prác

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-e11420-zariadenie-na-uskutocnenie-prac-v-hutnickej-nadobe.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na uskutočnenie prác v hutníckej nádobe</a>

Podobne patenty