Škatuľka pre darčekové predmety

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Popis Tento vynález sa týka škatuľky, konkrétne Škatuľky pre darčekové predmety.Oblasť škatuliek pre darčekové predmety je mimoriadne obrovská, avšak má viacerocharakteristík, ktore sú všetkým dobre známe.Normálne kvôli elegancii, ktorá ich odlišuje, v skutočnosti škatuľky pre darčekové predmetysú často skôr krehké a veľmi ľahko sa rozbijú.Ako ukazuje každodenná skúsenosť, pripojenie krytu o základňu škatuľky je zvlášť krehké. Opotrebením, alebo rozbitím úmyselne realizovaných komponentov sa môže ľahko stať, žezatvorenie nie je dostatočné, alebo úplne chýba.Známe riešenie škatuľky pre darčekové predmety, na ktorom sa zakladá predvýznak nároku 1, je opísané v US-A-2004/2 l 7 l 16, Predmetom tohto vynálezu je vytvorit škatuľku pre darčekové predmety, ktorá má elegantný vzhľad, ľahko sa realizuje a ktorá má charakteristiky vysokej odolnosti voči rozbitiu aTento cieľ sa podľa tohto vynálezu dosahuje so škatuľkou, ktorá má znaky uvedené v nároku 1.Teraz bude vynález opísaný s odkazom na výhodnú formu uskutočnenia plochej škatuľky,určenej na prijatie pamäťových CD (hudobných CD, CD ROM, DVD ) napriek tomu, uvedenej len ako príklad a zobrazenej na pripojených výkresoch, na ktorých obrázok 1 je perspektívny pohľad zvrchu na škatuľku podľa vynálezu obrázok 2 je pohľad spredu na škatuľku na obrázku lobrázok 3 je pohľad na čiastočne rozloženú škatuľku podľa vynálezu obrázok 4 je rez detailom v krúžku v bode A základne na obrázku 3 obrázok 5 je pohľad na odstránené častí prvku na obrázku 4 aobrázky 6 a 7 sú detaily príečneho rezu dvoch rôznych verzii záberu medzi krytom azákladňou podľa tohto vynálezu.Ako je zobrazené na obrázkoch 1 a 2, škatuľku l tvorí základňa 2 a voľne sa posúvajúci krytZákladňu 2 tvorí úroveň dna 4, z obvodu ktorého vyčnieva stena 5, ktorá má ďalej drážky 6 na dvoch protiľahlých stranách. Pozdlž hornej hranice týchto protiľahlých strán steny 5 sú umiestnené elastické Záchytné prostriedky 7, ktoré obsahujú guľôčku tlačenú pružinou, ako je lepšie opísané nižšie.Kryt 3 je vybavený dvomi protiľahlými bokmi s kolmou chlopňou 8, ktorej hrana je prispôsobená na zapadnutie do drážky 6 vytvorenej na dvoch protiľahlých bokoch základne 2.Pretože kryt 3 sa Voľne posúva, voľná hrana kolmej chlopne zapadá do uvedenej drážky 6.Ako možno pozorovať na obrázku 3, na kryte 3 sú štrbiny 9 rozmiestnené a zoradené tak - že keď je škatuľka zatvorená - sú usporiadané na guľôčkach 7, aby napomáhali stabilnémuzáberu medzi guľôčkou 7 a štrbinou 9, keď je treba škatuľku zatvoriť.Každá guľôčka 7, ako je vidno na obrázkoch 4 a 5, je usporiadané v presnom puzdre 10 za sebou V stene 5 a tlačená pružinou 11 voči malej záchytnej hrane 10 a, vytvorenej na vrchu puzdra 10. Takýmto spôsobom v konfigurácii so zatvoreným krytom, ked guľôčka 7 zaberá do štrbiny 9, vynikajúco vykonáva funkciu zachytenia krytu 3 pre dobu v ktorej sa škatuľka udržiava zatvorená na druhej strane dovoľuje ľahké otvorenie - keď sa vyvinie len ľahký tlak na kryt 3 v smere naznačenom šípkou F na obrázku l - pretože zmizne v puzdre 10 vďakaMôžu existovať rôzne konštrukčné varianty tohto vynálezu. Napriklad drážky 6 môžu byť usporiadané V strednej výške na stene 5 (ako je zobrazené na obrázku 6), alebo je možnéjednoducho odstrániť odskokovú časť úrovne dna základne 2 (ako je zobrazené na obrázku 7).Podobne môže byť základňa 2 vybavená individuálnou značkou, získanou vytláčaním alebo razením. Toto dovolí identiñkovanie pôvodu produktu elegantne a presne a súčasnerealizovať inovatívne a zábavné škatuľky pre darčekové predmety.Ďalej kryt možno realizovať tak, že štrbiny sú navzájom spojené tenkými drážkami, ktoré tvoria priamočiare vodidlá rovnobežne s drážkami 6 toto evidentne napomáha posúvaniukrytu na základni, čo znižuje trenie v dôsledku záberu medzi guľôčkou a krytom.Takto sa získajú všetky vopred určené ciele. Ako možno ľahko pochopiť, V skutočnosti je takto realizovaná škatuľka pre darčekové predmety elegantná, ľahko sa realizuje a skôr jeodolná Voči rozbítiu a opotrebeniu.Takto vytvorená škatuľka pre darčekové predmety má navyše znak, že je vytvorená zextrudovaného alebo razeného materiálu, čo dovoľuje akýkoľvek typ individualizácie bezodchýlenia sa akýmkoľvek spôsobom od rozsahu tohto vynálczu, ako je definovanýŠkatuľka na darčekové predmety (1) pozostávajúca zo základne (2), z obvodu ktorej vyčníeva stena (5) a voľne sa posúvajúceho krytu (3) spojeného s ňou, pričom najmenej uvedený kryt (3) je vytvorený extrudovaním alebo razením a pričom sú predpokladané Záchytné prostriedky (7), umiestnené pozdĺž hornej hranice protiľahlých strán uvedenej steny (5), vyznačujúca sa tým, že uvedene zaskakovacie Záchytné prostriedky (7) obsahujú guľôčky tlačené pružinou a spolupracujúce s protiľahlými sedlami (9)umiestnenými pozdĺž vnútorného povrchu uvedeného krytu (3).Škatuľka podľa nároku l, v ktorej uvedené protiľahlé sedlá sú štrbiny (9).Škatuľka podľa nároku 2, vyznačujúca sa tým, že uvedené štrbiny (9) sú spojené príamočiarymi vodídlami.Škatuľka podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov 1 až 3, V ktorej uvedenázákladňa (2) je vybavená individuálnou značkou získanou vytláčaním alebo razením.Škatuľka podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúca sa tým, že uvedený kryt (3) je vybavený pozdĺž dvoch protiľahlých strán pravouhlou chlopňou (8),pričom voľné hrany uvedenej chlopne zapadajú a sú vedené v drážkach (6), vytvorených na dvoch protiľahlých bokoch základne (2).Škatuľka podľa nároku 5, V ktorej uvedené drážky (6) sú vytvorené v strede výšky na bokoch.Škatuľka podľa nároku 5, v ktorej uvedene drážky (6) sú vytvorené jednoduchýmodstránením časti odskoku úrovne dna základne (2).

MPK / Značky

MPK: B65D 43/12, B65D 43/20, G11B 33/04

Značky: škatuľka, darčekové, předměty

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-e10256-skatulka-pre-darcekove-predmety.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Škatuľka pre darčekové predmety</a>

Podobne patenty