Číslo patentu: 288067

Dátum: 28.03.2013

Autor: Kučár Ivan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Prírubový spoj pozostáva z potrubí, guľových plôch, prírub, tesnenia, zverného spoja a prechodov. Vnútorný povrch potrubia (2) je vybavený guľovou plochou (8), ktorá je cez prechod (11) vybavená prírubou (4). Vonkajší povrch potrubia (1) je vybavený guľovou plochou (9) potrubia (1). Príruba (5) je cez prechod (10) vybavená guľovou plochou (3) a guľová plocha (9) potrubia (1) je umiestnená vnútri guľovej plochy (8) potrubia (2) a guľovej plochy (3) príruby (5). Príruba (5) a príruba (4) alebo teleso (12) sú zvierané zverným spojom (7). Do priestoru medzi guľovú plochu (9) potrubia (1), prechod (11) príruby (4) a prechod (10) príruby (5) je umiestnené tesnenie (6).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka prírubového spoja, umožňujúceho jednoduché ustanovenie potrubí pri montáži potmbných rozvodov.Na spájanie rúr na montáži sa používajú kompenzátory umožňujúce kompenzáciu nepresností vzájomnej polohy rúr alebo rúry sa na montáži vzájomne ustanovujú a zvarujú po ustanovení. Obidva spôsoby sú prácne a pomeme nákladné.Uvedené nedostatky odstraňuje prírubový spoj podľa vynálezu vyznačujúci sa tým, že vnútomý povrch jedného z potrubí je vybavený guľovou plochou, ktorá je cez prechod vybavená prírubou, vonkajší povrch druhého potrubia je vybavený guľovou plochou, a že ďalšia príruba je cez prechod vybavená guľovou plochou, a že guľová plocha druhého potrubia je umiestnená vnútri guľovej plochy prvého potrubia a guľovej plochy príruby a že príruby sú zvierané zvemým spojom, a že do priestoru medzi guľovú plochu druhého potrubia a prechody prírub je umiestnené tesnenie, a že v prirubovom spoji sú stredy guľovej plochy prvého a druhého potrubia a guľovej plochy príruby identické a sú umiestnené na osi prvého a druhého potrubia, a že pri armatúrach a zariadeniach guľová plocha prvého potrubia a prechod sú súčasťou telesa armatúry alebo zariadenia a že guľová plocha príruby je vybavená kužeľovou plochou, že ako zvemý spoj je použitý poistný krúžok, že ako tesnenie je použitý pružný materiál a priestor medzi prechodmi prírub a priestor medzi prechodom a guľovou plochou potrubia sú vyplnené pružným materiálom tesnenia, a že priestor medzi prechodmi prírub a priestor medzi prechodom a guľovou plochou potrubia sú vyplnené opemými krúžkami a tesnenie dosadá na opemé krúžky.Výhodou opísaného prírubového spoja podľa vynálezu je možnosť ustanovenia potrubia pri montáži v dvoch smeroch. Proti klasickým prírubám sú príruby malé a ich veľkosť je závislá jedine od nárokov zverného spoja. Samotný zvemý spoj nie je nutné dimenzovať na chybové namáhanie a na tesniacu silu ako pri klasických prírubách.Výhoda je ešte výraznejšia pri aplikácii vynálezu pri armatúrach alebo zariadeniach, ktoré sú spravidla vybavované prírubami. Odliatky telies sa zjednodušia a hmotnosť odliatkov sa zníži.Prírubový spoj podľa vynálezu sa chová ako pružný kĺb a umožňuje prispôsobenie uhla vychýlenia potrubia v prípadoch zmeny polohy potrubia v dôsledku sadnutía pôdy, zemetrasení atď., čím sa eliminuje prídavné ohybové namáhanie prírubového spoja.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. l sú zobrazené jednotlivé členy prírubového spoja a ich funkčné časti, na obr. 2 je zobrazený prírubový spoj s aplikáciou v rúrových rozvodoch, na obr. 3 je zobrazený prírubový spoj, pri ktorom je jedno potrubie nahradené telesom armatúry alebo zariadenia, na ktoré sa pripája potrubie, na obr. 4 je zobrazený prírubový spoj, kde ako zvemý spoj je použitá matica a skratka, pričom skrutka nahrádza jednu z prírub spoja, na obr. 5 je zobrazený prírubový spoj, pri ktorom príruba je riešená ako skrutka zaskrutkovaná do telesa armatúry alebo zariadenia. Na obr. 6 je zobrazený prírubový spoj, pri ktorom je ako zvemý spoj využívaný poistný krúžok a na obr. 7 je zobrazený prírubový spoj, pri ktorom ako zvemý spoj sa využívaná zvemá objímka. Na obr. 8 a obr. 9 sú zobrazené tesnenia pre prírubový spoj.Prírubový spoj podľa patentových nárokov je možné aplikovať pri montáži potrubných rozvodov.Na obr. l sú zobrazenéjednotlive členy prírubového spoja a ich funkčné časti pozostávajúce z potrubia i s upraveným koncom, potrubia z s upraveným koncom a príruby i Koniec potrubia i je vybavený guľovou plochou 2. Potrubie g je vybavené guľovou plochou §, prírubou A s prechodom ll medzi prírubou 5 a guľovou plochou g. Priruba á je vybavená guľovou plochou 3, s prechodom m na prírubu j a kužeľovým zrazením 13.Na obr. 2 je znázomený prírubový spoj aplikovaný v rúrových rozvodoch pozostávajúci z potrubí j a g, 10Vnútomý povrch potrubia g prechádza do guľovej plochy § a cez prechod j do prímby i. Vonkajší povrch potrubia l prechádza do guľovej plochy 2. Príruba g cez prechod m prechádza do guľovej plochy g. Guľová plocha g potrubia 1 je umiestnená v guľových plochách g príruby g a guľovej plochy § potrubia g. lch vzájomne spojenie umožňuje zvemý spoj l, na obrázku v prevedení skrutka a matica.Medzi prechody l 0 a Q a guľovú plochu 2 je umiestnené tesnenie g, ktoré zabezpečuje tesnosť spoja.Guľové plochy g, 2 a g majú spoločný stred, ktorý je umiestnený na osi potrubí j a g, čo umožňuje ich vzájomné ustanovenie v dvoch osiach.Guľová plocha g prechádza do kužeľovej plochy Q slúžiacej ako doraz na maximálne vychýlenie pri montáži potrubí.Na obr. 3 je znázomený prírubový spoj, pri ktorom guľová plocha 8 a prechod ll sú súčasťou telesa L armatúry alebo zariadenia.Na obr. 4 je znázomený prírubový spoj aplikovaný v rúrových rozvodoch pozostávajúci z potrubí L a g,pri ktorom ako zvemý spoj sa používa matica H a príruba g vybavená závitom na zaskrutkovanie do matice g. Príruba g je vybavená guľovou plochou g a prechodom m.Na obr. 5 je zobrazený primbový spoj, pri ktorom príruba g je riešená ako skrutka zaskrutkovaná do telesa g armatúry alebo zariadenia. Príruba g je vybavená prechodom l 0 a guľovou plochou g.Na obr. 6 je zobrazený prírubový spoj, pri ktorom príruba g sa vkladá do telesa j 2 a proti uvoľnenia je poistená poistným krúžkom Q. Počas montáže sa pružné tesnenie 6 stlačí prírubou g a príruba g poistí poistným krúžkom Q. Zvieranie spojaje zabezpečené pružnosťou tesnenia Q.Na obr. 7 je zobrazený prírubový spoj, pri ktorom ako zvemý spoj sa využíva zvemá objímka l§. Vonkajšie čelá prírub i a g a vnútomé čelá zvieracej objímky E sú vybavené úkosom. Zvieraním zvieracej objímky E sú cez úkosy príruby g a g pritláčane ku sebe.Na obr. 8 je zobrazené tesnenie g prírubového spoja, pri ktorom ako tesnenie Q je použitý pružný materiál a priestor medzi prechodmi Q a prírub i a g a priestor medzi prechodom ll príruby g a guľovou plochou 2 potrubia 1 sú vyplnené pružným materiálom tesnenia g. Vyplnenie uvedených priestorov je potrebné na zabezpečenie tesnosti. V prípade nevyplnenia uvedených priestorov, pri zvyšovaní tlaku, dochádza k deformácii pružného tesnenia g a jeho vytláčaniu do uvedených priestorov a následne strate tesnosti prírubového spoja.Na obr. 9 je zobrazené tesnenie 6 prírubového spoja, pri ktorom ako tesnenie g je použitý pružný materiál a priestor medzi prechodmi m a prírub Q a g a priestor medzi prechodom n príruby g a guľovou plochou 2 potrubia L sú vyplnené opemými krúžkami u a Q a tesnenie Q dosadá na opemé krúžky Q a Q.1. Prírubový spoj pozostávajúci z potrubí, guľových plôch, prírub, tesnenia, zvemého spoja a prechodov,v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že vnútomý povrch potrubia (2) je vybavený guľovou plochou (8), ktorá je cez prechod (l l) vybavená prírubou (4), a že vonkajší povrch potrubia (l) je vybavený guľovou plochou(9), a že príruba (5) je cez prechod (10) vybavená guľovou plochou (3), a že guľová plocha (9) potrubia (l) je umiestnená vnútri guľovej plochy (8) potrubia (2) a guľovej plochy (3) príruby (5), a že príruba (5) a príruba(4) alebo teleso (12) sú zvierané zvemým spojom (7), a že do priestoru medzi guľovú plochu (9) potrubia (l),prechod (l l) príruby (4) a prechod (10) príruby (5) je umiestnené tesnenie (6).2. Prírubový spoj podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že stredy guľovej plochy (9) potrubia (I), guľovej plochy (8) potrubia (2) a guľovej plochy (3) príruby (5) sú identické a sú umiestnené na osi potrubia (2) a potrubia (l).3. Prírubový spoj podľa nárokov l a 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že guľová plocha (3) prímby(5) je vybavená kužeľovou plochou (13).4. Prírubovýspoj podľanárokov l,2 a 3, vyznačuj úci sa tým,použitá zvemá objímka (16).5. Prírubový spoj podľa nárokov l, 2 a 3, v y z n a č uj ú ci prechod (l l) sú súčasťou telesa (12).6. Prírubový spoj podľa nárokov l, 2, 3 a 5, v y z n a č uj ú ci s a tý m , že ako zvemý spoj (7) je použitý poistný krúžok (15) a tesnenie (6).7. Prírubový spoj podľa predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú e i s a t ý m , že ako tesnenie(6) je použitý pružný materiál a priestor medzi prechodmi (10) a (l l) prírub (4) a (S) a priestor medzi prechodom (1 l) primby (5) a guľovou plochou (9) potrubia (l) sú úplne alebo čiastočne vyplnené pružným materiálom tesnenia (6).8. Prírubový spoj podľa predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že ako tesnenie(6) je použitý pružný materiál a priestor medzi prechodmi (10) a (l l) prírub (4) a (5) a priestor medzi pre že ako zvemý spoj (7) jes a t ý m , že guľová plocha (8) achodom (1 l) príruby (5) a guľovou plochou (9) potrubia (l) sú úplne alebo čiastočne vyplnené opernýmí krúžkami (l 7) a (18) a tesnenie (6) dosadá na opemé krúžky (l 7) a (18), 4 výkresy

MPK / Značky

MPK: F16L 27/06, F16L 27/053

Značky: přírubový

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-288067-prirubovy-spoj.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prírubový spoj</a>

Podobne patenty