Obrubová lišta na ukončenie obvodových častí nábytkárskych výrobkov

Číslo patentu: 287530

Dátum: 13.12.2010

Autor: Lukáč Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Obrubová lišta na ukončenie obvodových častí nábytkárskych výrobkov pozostáva zo spojenia profilu (L) a profilu (U), pričom horizontálne rameno profilu (L) nadväzuje na okrajovú hranu vertikálneho ramena profilu (U) a horizontálne rameno profilu (L) a/alebo horizontálne rameno profilu (U) obsahujú rovinný ozubený alebo hladký tŕň (1) orientovaný v jednom smere vertikálnych ramien profilu (L) a profilu (U).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka konštrukcie kovovej obrubovej lišty na ukončenie obvodových časti dverí a patrí do oblasti nábytkárskeho priemyslu.Zo stavu techniky je všeobecne známe, že obvodové časti nábytkov sa vybavía lištami, ktoré plnia predovšetkým úžitkovú funkciu a v druhom rade aj funkciu estetickú. Napríklad pri pracovných doskách stolov alebo lavíc, skríň, políc, zásuviek sa na ich obvodové strany lepili glejom alebo inými lepidlami buď lišty drevené a v súčasnosti lišty plastové. V profile lišty boli rovné, vyduté alebo len so skosenýrni hranami. Lišta plnila úžitkovú funkciu tým, že zakrývala rez pri výrobe nábytku a tým celú štruktúru lepeuých dosiek,z ktorých sa nábytok vyrábal. Napríklad je známa zostava obrubovej lišty z americkej patentovej prihlášky US 2002/0178684, ale táto lišta je dvojdielna, kde krycí diel sa do nosného dielu zasúva do drážky.Niektoré iné nábytky, ako sú napríklad výstavné tabule, informačné panely, ale aj dosky pracovných stolov sa vybavovalí kovovými lištami v profile ležatého tvaru U, ktorý sa prichytával priskrutkovaním alebo lepenim. Najmä pri doskách pracovných stolov sa tento spôsob javí nepraktický, pretože homé rameno U profilu vystupuje nad rovinu pracovnej dosky stola, čo pre niektoré činnosti nie je prijateľné, ako je to zjavné zo zverejneného dokumentu EP 0951978.Sú známe aj parketové lišty opísané v americkom patente US 6.665.982 tvarovo riešené ako šikmá rovná alebo tvarovaná krycia plocha so spojovacím kolíkom. Pre aplikácie, kde je potrebné viesť vodiče a káble popri stene nízko pri podlahe, je z kanadského spisu CA 675986 známe riešenie stenovej lišty tvaru písmena L so zošikrneným ramenom a spojovacím kolíkom.Pri iných nábytkoch, medzi ktorý patria dvere, sa ich obvodové časti neupravujú. To spôsobuje ich vykrivenie, resp. odklon od roviny v dôsledku času a vlhkosti. Takto znehodnotený nábytok už nie je možné opraviť, ale je ho možné len vymenit za nový. Navyše okrajová častí dverí sú často znehodnocované nepozomým prechodom najmä rozmemých brernien cez dverový priestor.Pre pretrvávajúce problémy s ukončovaním obvodových častí nábytkárskych výrobkov zo stavu techniky vznikol priestor na vytvorenie takého profilu, ktorý by zabezpečil vyššiu pevnosť nábytku, pôsobil by estetickým dojmom a odstránil by znehodnocovanie obvodových časti nábytkárskych výrobkov nepozorným a neodbomým užívaním nábytku.Výsledkom tohto úsilia je ďalej opisovaná obrubová lišta na ukončenie obvodových častí dverí v predloženom vynáleze.Uvedené nedostatky sú odstránené konštrukciou obrubovej lišty na ukončenie obvodových častí dveri podľa tohto vynálezu. Podstata konštrukcie obrubovej lišty naukončenie obvodových častí dveri spočíva vtom, že pozostáva zo spojenia profilu L a profilu U. Spojenie profilov je také, že horizontáhie rameno profilu L nadväzuje na okrajovú hranu vertikálneho ramena profilu U. Vertikálne ramená oboch profilov smerujú jedným smerom. Podstatným konštrukčným znakom je, že aj horizontálne rameno profilu L a aj horizontálne rameno profilu U obsahujú rovinný ozubený alebo hladký tŕň orientovaný v jednom smere vertikálnych rarnien profilu L a profilu U. Pritom oba rovinné tŕne prebiehajú po celej dlžke profilu obrubovej lišty.Konštrukcia samotného rovinného tŕňa je veľmi variabilná. Hladký tŕň je použiteľný zvyčajne s aplikáciou vhodného lepidla. Hladký tŕň môže mať aspoň z jednej strany vybrania vo forme drážok, mriežky alebo ľubovoľných vypuklých alebo vydutých útvarov alebo dokonca dier. Rovinný ozubený tŕň môže mať bud jednostranné ozubenie alebo Obojstranné ozubenie. Rovinný ozubený tŕň musi obsahovat aspoň jeden zub. Výhodné je, ak zubov sú tri a viac. Rovinný ozubený tŕň môže byť na svojej dlžke prerušovaný. Na časti obrubovej lišty dverí, ktorá bude prekrývať zámky alebo uzatváracie mechanizmy, je nutné, aby horizontálne rameno profilu L obsahovalo aspoň jeden otvor na uzamykacie alebo uzatváracie elementy. Pritom je daná variabilnosť čo sa týka hrán profilov, takže hrany profilu L a/alebo profilu U sú ostré alebo skosené alebo zaoblené.Výhody konštrukcie obrubovej lišty na ukončenie obvodových častí dverí podľa vynálezu sú zjavné z jeho účinkov, ktorými sa prejavuje navonok. Jej aplikáciou sa spevnia dvere, takže nedochádza k ich rovinnému stáčaniu, čo je pri bežných nábytkoch zvyčajný jav. Lišty zabraňujú poškodzovaniu hrán dverí neopatrným zaobchádzaním.Prehľad obrázkov na výkresochKonštrukcia obrubovej lišty na ukončenie obvodových častí dveri podľa vynálezu bude bližšie objasnená na priložených výkresoch, kde na obr. 1 je v priečnom reze zobrazený jej tvar s dvoma rovinnýmiObr. 2 je v axonometrickom pohľade znázornená obrubová lišta na dvere podľa vynálezu. Na obr. 3 je znázomené spôsob osadenía obrubovej lišty na dverách. Na obr. 4 je znázomené jedno základné usporiadanie dňa s oboj stranným ozubením. Na obr. 5 je znázomené jedno odvodené usporiadanie tŕňa s jeduostranným ľavým ozubením. Na obr. 6 je znázornené druhé odvodené usporiadanie tŕňa s jednostrarmým pravým ozubením. Na obr. 7 je znázomené druhé základné usporiadanie hladkého tŕňa. Na obr. 8 je znázornené jedno odvodené usporiadanie hladkého tŕňa s drážkovaním. Na obr. 9 je znázornená druhé odvodené usporiadanie hladkého tŕňa s dierami. Na obr. 10 je znázomenć vybranie v obrubovej lište na osadenie dverového zámku.Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia vynálezu sú predstavované na ilustráciu a nie ako obmedzenia technických riešení. Odborníci znalí stavom techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experirnentovania nmoho ekvivalentov na špecifické uskutočnenie technického riešenia podľa vynálezu, ktoré tu budú špeciálne opísané. Aj takéto ekvivalenty budú spadať do rozsahu nasledujúcich patentových nárokov. Pre odbomíkov znalých stavom techniky nemôže robiť problém dimenzovanie takého zariadenia a vhodná voľba jeho materiálov a konštrukčných usporiadani, preto tieto znaky neboli detailne riešené.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu vynálezu je opisané optimálne konštrukčné riešenie obrubovej lišty na ukončenie obvodových časti dverí znázornené na priložených obr. 1 a 2. Obrubová lišta na ukončenie obvodových častí dveri podľa vynálezu pozostáva zo spojenia profilu L a profilu Q. Spojenie oboch profilov L, Q je také, že horizontálne rameno profilu L nadväzuje na okrajovú hranu vertíkálneho ramena profilu IJ. Konec vertikálnych ramien oboch proñlov L, ĺJ smerujú jedným smerom. Horizontálne rameno profilu L a horizontálne rameno profilu Q obsahujú rovinný tŕň l orientovaný v jednom smere vertikálnych rarnien profilu L a profilu IJ a tiahnuci sa po celej dĺžke obrubovej lišty. Ako je to znázomené na obr. 4, v štandardnom vyhotovení sú rovinné tŕne l obojstranne ozubené, pričom na každej strane sú vybavené troma zubnú il. Alternatívne možno použiť jeden až 20 zubov A. Obvodová lišta je vyrobená z hliníka alebo hlinikovej zliatiny, v špeciálnych prípadoch z nehrdzavejúcej ocele. Vonkajšía strana obrubovej lišty má povrchovú úpravu zohľadňujúeu materiálové zloženie povrchovej úpravy a aj jej farbu prípadne dizajnové vzory aplikované na povrchu obvodovej lišty.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu vynálezu je opísané konštrukčné riešenie obrubovej lišty na ukončenie obvodových častí dverí, ktoré je už opísané v príklade l. Ako je to zobrazené na obr. 5,odlišnost konštrukčného riešenia rovinného tŕňa l spočíva v tom, že rovinný tŕň l je jednostranné ozubený a zuby 4 l má osadené na ľavej strane. Alternatívne, ako je to zobrazené na obr. 6, rovinný tŕň l je jednostranne ozubený a zuby í má osadené na pravej strane. V ďalšej altematíve, ako je to zobrazené na obr. 7, rovinný tŕň l je hladký. Pri montáži obrubovej lišty na obvodové časti nábytkárskych výrobkov je potom vhodné použiť lepidlo. V ďalšej altematíve, ako je to zobrazené na obr. 8 a 9, rovinný tŕň je hladký a z jednej aj z druhej strany obsahuje vybratia ą. Vybratia g môžu byť aplikované tiež len z jednej strany. Vybratia à môžu byť realizované vo forme drážok, mriežky alebo ľubovoľných vypuklých alebo vydutých útvarov alebo dokonca dier. Pri montáži aj tejto obrubovej lišty na obvodové časti nábytkárskych výrobkov je potom vhodné použiť lepidlo.Vtomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu vynálezu je opísaná aplikácia obrubovej lišty na ukončenie obvodových častí drevených dveri. Použiteľná je obrubová lišta opísaná V príklade l. Ako je to zobrazené na obr. 3, je nutné okrajové častí dverí 5 upravit na aplikáciu obrubovej lišty Q. Úprava spočíva v tom, že v okrajových častiach dverí sa drevotricskovým obrábaním vyhotovia dve drážky Z a dve polo drážky g. Do týchto drážok Z a polo drážok § sa postupným lisovanim vsadí obrubová lišta Q. Pred touto technologickou operáciou je možné aplikovať vrstvu lepidla. Tá časť obrubovej lišty g, ktorá bude lícovať so zámkovým zariadením, sa vybaví napríklad oválnym otvorom 2, ako je to znázornené na obr. 10.Obrubová lišta na ukončenie obvodových častí dverí nachádza využiteľnosť v drevárskom a nábytkárskom priemysle a všade tam, kde je potreba zväčšiť pevnosť dverí.1. Obrubová lišta na ukončenie obvodových častí dverí, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že pozostáva zo spojenia profilu (L) a profilu (U), kde horizontálne rameno profilu (L) nadväzuje na okrajovú hranu vertikálneho ramena profilu (U), pričom horizontálne rameno profilu (L) a horizontálne rameno profilu (U) obsahujú rovinný ozubený alebo hladký tŕň (1) orientovaný v jednom smere vertikálnych ramien profilu (L) a proñlu (U).2. Obrubová lišta na ukončenie obvodových časti dverí podľa nároku l, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že horizontálne rameno profilu (L) obsahuje aspoň jeden otvor (2).3. Obrubová lišta na ukončenie obvodových častí dverí podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že rovinný hladký tŕň (l) aspoň z jednej strany obsahuje vybrania (3).4. Obrubová lišta na ukončenie obvodových častí dverí podľa nároku 1, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že rovinný ozubený tŕň (l) je na svojej dĺžke prerušovaný.

MPK / Značky

MPK: A47B 13/00

Značky: obrubová, obvodových, ukončenie, lišta, nábytkárskych, částí, výrobkov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-287530-obrubova-lista-na-ukoncenie-obvodovych-casti-nabytkarskych-vyrobkov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Obrubová lišta na ukončenie obvodových častí nábytkárskych výrobkov</a>

Podobne patenty