Vodná suspenzia pesticídu

Číslo patentu: 287365

Dátum: 16.07.2010

Autori: Nettleton-hammond John Henry, Warrington Roger Paul

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vodná suspenzia pesticídu, ktorá zahrnuje: a) 5 % hmotn./obj. až 40 % hmotn./obj. (i) pesticídu, ktorý má teplotu topenia v rozpätí od 50 °C do 120 °C a rozpustnosť vo vode nie vyššiu ako 0,2 % hmotn./obj. alebo (ii) zmesi pesticídu (i) a jedného alebo viacej ďalších pesticídov, ktoré majú teplotu topenia aspoň 50 °C a rozpustnosť vo vode nie vyššiu než 0,2 % hmotn./obj., v pomere aspoň 1 diel hmotnosti pesticídu (i) k 10 dielom hmotnosti ďalšieho pesticídu alebo pesticídov, (b) 2,5 % hmotn./obj. až 20 % hmotn./obj. neiónového alkoxylátového povrchovo aktívneho činidla, c) 0,5 % hmotn./obj. až 5 % hmotn./obj. kondenzátu naftalénsulfonátu a formaldehydu, d) 0,1 % hmotn./obj. až 5 % hmotn./obj. štepeného kopolyméru neiónového polymetylmetakrylátu a polyetylénoxidu, e) 0 % hmotn./obj. až 25 % hmotn./obj. ďalších aditív a f) vodu, v množstve dostatočnom na doplnenie celkového zloženia do 100 % hmotn./obj. Pesticídne suspenzie formulované týmto spôsobom majú nižšiu premenlivosť viskozity.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka pesticídnych formulácií, a najmä vodných suspenzií pesticídov a pesticídnych zmesí.Doteraj ší stav technikyPesticíd, ktorý má rozumne vysokú teplom topenia a nízku rozpustnosť vo vode a ktorý je vo vode chemicky stabilný, je zvyčajne na trh dodávaný vo forme vodného suspenzného koncentrátu (SC). Suspenznć koncentráty sa pred aplikáciou na rastliny riedia, ale na trh sú dodávané v koncentrovanej forme, čo umožňuje udržať transportné náklady na minime.Vodné suspenzné koncentráty sa môžu pripraviť mletím pevného pesticídu vo vode, prípadne s jedným alebo viacej dispergačnými činidlami (premix), za vzniku jemnej vodnej suspenzie (mletá báza). Do tejto suspenzie sa môže zabudovať jedno alebo viacej zmáčacích činidiel s jedným alebo viacej suspendačnými činidlami (čiže činidlami proti usadzovaniu), ktoré znižujú rýchlosť usadzovania rnletých častíc. Ďalej sa môžu do suspenzie zahrnúť adjuvansy zvyšujúce biologickú účinnosť, najmä ftmgicídy a konzervačné činidlá, činidlá znižujúce penivosť, činidlá pôsobiace proti zamŕzaniu a rrmohé ďalšie. Od týchto koncentrátov sa často požaduje, aby zostali stabilné pri dlhodobom skladovaní a aby boli nasledovne schopné ďalšieho riedenia za vzniku vodných prípravkov, ktoré zostanú homogénne v čase dostatočne dlhom na to, aby mohli byť aplikované s použitím konvenčného rozprašovacieho zariadenia.Osobitne vhodné dispergačné činidlá na použitie v SC predstavuje skupina aniónových dispergačných činidiel, známych ako kondenzáty naftalénsulfonátu a formaldehydu, a osobitne vhodné biologickú účinnosť zvyšujúce adjuvansy zastupuje veľká skupina neiónových etoxylovaných povrchovo aktívnych činidiel, napríklad etoxylovaných sorbitanesterov alebo mastných alkoholov. SC pripravené s použitím týchto činidiel majú nanešťastie tendenciu meniť viskozitu v závislosti od kvality, najmä v závislosti od obsahu nečistôt,účinnej zložky a taktiež v závislosti od rozsahu interakcií medzi činidlom zvyšujúcím biologickú dostupnosť a dispergačným činidlom. Nekonzistencie viskozity sú komerčne neprijateľné, pretože sú spojené s problémami pri formulácii SC, pri manipulácii a pri ich aplikácii. Cieľom vynálczu je teda poskytnúť vodný pesticidny SC, ktorý by mal stabilnej šiu viskozitu.Vynález teda poskytuje vodnú suspenziu pesticídu, ktorá zahrnuje(i) pesticídu, ktorý má teplom topenia v rozpätí od 50 °C do 120 °C a rozpustnosť vo vode nie vyššiu ako 0,2 hmotn/obj. alebo(ii) zmesi pesticídu (i) a jedného alebo viacej ďalších pesticídov, ktoré majú teplom topenia aspoň 50 °C a rozpustnosť vo vode nie vyššiu než 0,2 hmotn./obj., V pomere aspoň 1 diel hmotnosti pesticídu (i) k 10 dielom hmotnosti ďaľšieho pesticídu alebo pesticídov, b) 2,5 hmotn/obj. až 20 hIIIOÍIL/Obj. neiónového alkoxylátového povrchovo aktívneho činidla, c) 0,5 hrnotn./obj. až 5 hmotn/obj. kondenzátu naftalénsulfonátu a formaldehydu, d) 0,1 hmotn./obj. až 5 hmotn/obj. štepeného kopolyrnéru neiónového polymetylmetakrylátu a polyetylénoxídu, c) 0 hmotn/obj. až 25 hmotrL/obj. ďalších aditív af) vodu, v množstve dostatočnom na doplnenie celkového zloženia do 100 hmotn/obj.Skratka hmotn./obj. je tu použitá tak, že znamená hmotnosť v gramoch prítomných v každých 100 ml objemu suspenzie.Zložka a) vodnej suspenzie pozostáva z pesticídu (i) samotného alebo zo zmesi pesticídu (i) s jedným alebo viacej ďalšími pesticídrni. V obidvoch prípadoch je reprezentovaná 5 hmotrL/obj. až 40 hIIIOÍIL/Obj., vhodne 20 hmotn/obj. až 30 hmotn/obj. a zvyčajne približne 25 hmotn/obj., vztiahnuté k celkovému zloženiu suspenzie.Pesticídy, ktoré majú teplotu topenia nižšiu ako S 0 °C, sa nemôžu formulovať samotné ako suspenzné koncentráty vzhľadom na to, že pri rnletí v nechladenom perličkovom mlyne dosahuje teplota 60 °C alebo viacej. Chladením sa môže udržať teplota mlynu na hodnote dostatočne nízkej na mletie pesticídov, ktoré majú teplotu topenia približne 50 °C a nižšiu.Pesticíd (i) nebude mať zvyčajne teplotu topenia vyššiu než 120 °C . Nekonzistencia viskozity SC formuláciou pesticídov s teplotou topenia vyššou než je táto hodnota, je menej významná a fonnulácia pesticídov s takto vysokými teplotami topenia spôsobom podľa vynálezu nemá taký význam. Vynález je hodnotnejší, po 10kiaľ sa použije pri pesticídoch, ktoré majú teplom topenia v rozpätí od 55 °C do 110 °C , výhodne 60 °C až 100 °C , výhodnejšie 65 °C až 90 °C a ešte výhodnejšie 70 °C až 80 °C.Pesticídy, ktoré majú rozpustnosť vo vode vyššiu než 0,2 hmotn/obj. nie sú zvyčajne na formuláciu suspenzných koncentrátov vhodné. Na použitie V rámci vynálezu sú zvyčajne vhodné tie pesticídy, ktore budú mať hodnotu rozpustnosti nie vyššiu ako 0,1 hmotn./obj., výhodne nižšiu než 0,02 hmotn./obj. a V ideálnom prípade nižšiu než 0,005 hmotn./obj.Pesticídy zahmujú herbicídy, insekticidy a fungicídy. Príklady pesticídov, ktoré majú vhodnú teplotu topenia a vhodnú hodnotu rozpustnosti vo vode na použitie V rámci vynálezu, sú napropamid, haloxyfop, clodinafop-propargyl, cypermetrín, alfa-cypermetrín, beta-cyperrnetrin, cyproconazol, dofenoconazol, hexaconazol, penconazol, tebuconazol, azoxystrobín, krezoxim-metyl, metominostrobín, picoxystrobin, pyraclostrobin, tritloxystrobin, cyprodinil, fluazinam a quinoxyfen. Ale vynález je najmä použiteľný pre fungicídy, ktoré sa vo veľkej miere predávajú ako suspenzne koncentráty. Fungicídy, pre ktoré je vynález osobitne zaujímavý,sú strobilurínové fungicídy, a najmä picoxystrobín.Ďalší pesticíd alebo pesticídy, ktoré sa môžu použiť v kombinácii s pesticídom (i) v zložke (a) majú teplotu topenia aspoň 50 °C a rozpustnost vo vode nie vyššiu než 0,2 hmotn./obj. Pre tento prípadný pesticíd alebo pesticídy je, z rovnakých dôvodov ako pre uvedený pesticíd (i), požadovaná nízka teplota topenia a nízka rozpustnosť, ale horná hranica teploty topenia nie je v tomto prípade nijako obmedzená.Príklady vhodných prípadných pesticídov zahrnujú opísané pesticídy V súvislosti s pesticidom (i) a ďalej chlorotalonil, íludioxonil, epoxiconazol, paclobutrazol a tiabendazol, ktoré majú teplotu topenia vyššiu než 120 °C. Vynález je osobitne použiteľný pre fungicídne zmesi, t. j. v prípade, kedy sú pesticídom (i) a každým ďalším prípadným pesticídom alebo pesticídmi iba fungicídy. Osobitne zaujímavé sú forrnulácie, kde je pesticidom (i) strobilurínový fungicíd, napríklad picoxystrobín, a ďalším pesticídom alebo pesticídmi sú fungicídy. Ešte zaujímavejšie sú zmesi picostrobínu s triazolovým fungicidom, akým je napriklad hexaconazol alebo cyproconazol.Mal by sa použiť aspoň l diel hmotnosti pesticídu (i) v kombinácii s 10 dielrni hmotnosti ďalšieho pesticidu alebo pesticídov. Zvyčajne sa bude hmotnostný pomer pesticídu (i) k ďalšiemu pesticidu alebo pesticídom pohybovať V rozpätí od 1 7,5 do 5 l, napríklad od 1 2,5 do 3,5 l. Osobitne zaujímavá je zmes pesticídu (i) a ďalšieho pesticídu, ktorá sa použije V hmotnostnom pomere (pesticid (i) ku ďalšiemu pesticídu) 112,5 až 2,5 l, zvyčajne 1 l.Zložka (b), ktorá tvorí 2,5 hmotn./obj. až 20 hmotIL/obj., vhodne 10 hmotIL/obj. až 15 hmotrL/obj. celkového zloženia, bude zvyčajne prítomná V množstve, ktoré zodpovedá približne jednej polov vici hmotn. zložky (a). Táto zložka môže byť ľubovoľné neiónové alkoxylátové (zvyčajne etoxylátové) povrchovo aktívne činidlo. Táto zložka môže teda byť alkoxylát alifatického alkoholu, napríklad etoxylát alifatického alkoholu. Za osobitné spomenutie stoja alkoholové etoxyláty, ktoré sú pripravené z nasýtených alebo nenasýtených, lineámych alebo vetvených alifatických alkoholov, ktore majú priemerne 8 až 20 atómov uhlíka a ktoré obsahujú 5 až 25, spravidla 10 až 20 etylénoxídových jednotiek na l molekulu. Etoxyláty priaznivé pre svoju biologickú aktivitu zvyšujúci účinok sú tie, ktore obsahujú 8 až 18 atómov uhlíka, napriklad 12 až 18 atómov uhlíka V alkoholovom zvyšku, a 10 až 20 etylénoxídových jednotiek a v ideálnom prípade 17 atómov uhlíka a 17 etylénoxídových jednotiek. Takéto povrchovo aktívne činidlá sú komerčne dostupne a predávané pod obchodnými označeniami, ako sú napriklad Brij, Volpo, Arlasolve, Atphos, Synperonic a Lubrał, pričom názov niekedy indikuje priemerný počet atómov uhlíka V alkohole a/lebo príememý počet etylénoxidových jednotiek na molekulu, ako napríldad Lubrol 17 A 17. Ďalšie vhodné etoxyláty zahrnujú kondenzačné produkty etylénoxídu s mastnými alkoholmi, ako sú napríklad oleyl alebo cetylalkohol, s alkylfenolmi, ako sú napriklad oktylfenol alebo nonylfenol, oktylkrezol alebo tristyrylfenol, s amínami, s ricinovým olejom a s estermi. Osobitne zaujímavé sú sorbitanesteretoxyláty (napríklad Tween 20). Ďalšie vhodné etoxyláty zahrnujú blokové kopolyméry etylénoxidu/propylénoxidu/etylénoxidu, predávané napríklad pod obchodným označením Pluraníc.Zložka (c), ktorá predstavuje 0,5 hmotn./obj. až 5 hmotn./obj., vhodne 2 hmotxL/obj. až 3 hmotrL/obj. celkového zloženia, bude zvyčajne prítomná v množstve, ktoré zodpovedá približne 0,1 hmotn. zložky (a). Táto zložka môže byt ľubovoľný kondenzát naftalénsulfonátu a formaldehydu, a zvyčajne bude mať formu sodnej soli. Príklad vhodného komerčného produktu je Morwet D 425.Zložka (d), ktorá predstavuje 0,1 hmotrL/obj. až 5 hmotn./obj., napríklad 0,1 hmotn./obj. až 4,5 hmotnJobj., 0,1 hmotrL/obj. až 4 hmotnJobj., 0,1 hmotn./obj. až 3 hmotn./om. 0,1 hmotrL/obj. až 2 hmotn/obj. alebo 0,1 hmotn/obj. až 1 hmotn./obj. celkového zloženia, je na úpravu vískozity suspenzie potrebná iba vo veľmi malých množstvách. Prijateľná konzistencia vískozity sa teda získa už pri použití 0,1 hmotn/obj. až 0,9 hmotn/obj., výhodne 0,1 hmotn./obj. až 0,5 hmotnjobj. zložky (d),zvyčajne 0,3 hmotn./obj. až 0,4 hmotn./obj. Dá sa použit akýkoľvek štepený kopolymér neiónového polymetylakrylátu a polyetylénoxidu. Je vhodné, pokial má molekulovú hmotnosť 20 000 až 30 000. Osobitne výhodný je produkt predávaný pod obchodným označením Atlox 4913. Tento produkt obsahuje približne jednu tretinu štepeného kopolyméru iónového polymetylakrylátu a polyetylénoxidu, jednu tretinu vody a jednutretinu propylénglykolu. Ak sa teda použije Atlox 4913, potom bude zvyčajne tvoriť 1 hmotn./obj. celkového zloženia, čo zodpovedá 0,33 hmotn./obj. zložky (d).Ďalšie aditíva, ktoré môžu byť obsiahnuté ako zložka ©, sú napríklad činidlá pôsobiace proti usadzovaníu čiže suspendačné činidla, činidlá znižujúce penivosť, činidlá pôsobiace proti zamŕzaniu a konzervačné činidlá. Vhodné suspendačné činidla, ktoré sa zvyčajne použijú v množstve l hmotu/obj. až 5 hmotn./obj.,sú hydrofilné koloídy (napríklad polyvinylpyrolidón, nátriumkarboxymetylcelulóza a xantánové gumy, napríklad Kelzan) a napúčacie činidlá a íle, aké sú napríklad bentonit, attapulgit a oxid krerničitý, činidlá pôsobiace proti zamŕzauiu, akým je napríklad propylénglykol, a činidlá znižujúce penivosť, napríklad kremíkové činidlá znižujúce penivosť, môžu spoločne tvoriť 5 hmotn/obj. až 15 hmom./obj. celkového zloženia. Vhodne sa dá taktiež použiť približne 1 hmotn./obj. konzervačného činidla, akým je napríklad biocid.Suspenzia sa konvenčne môže pripraviť zmiešaním pesticídu (i) a ďalšieho prípadného pesticídu alebo pesticídov s vodou, činidlom znižujúcim penivosť a dispergačným činidlom ako zložkou ©, perličkovým mletím premixu za vzniku 50 hmotn./hmotn. vodnej mletej báze a nasledovným zabudovaním ďalších zložiek. Dispergačná zložka (d) sa výhodne zabuduje pred zabudovaním zložky (b) zvyšujúcej biologická účinnosť.Pri jednom konkrétnom uskutočnení vynález poskytuje vodnú suspenziu picoxystrobínu, ktorá obsahuje a) približne 25 lnnotrL/obj. picoxystrobinu, b) neiónové etoxylátové povrchovo aktívne činidlo v množstve, ktoré zodpovedá približne jednej polovici hmotn. zložky (a), c) kondenzát naftalénsulfonátu a formaldehydu v množstve, ktoré zodpovedá približne jednej desatine hmotn. zložky (a), d) 0,1 hmotn/obj. až 0,9 hmotn./obj. štepeného kopolyméru neiónového polymetylmetakrylátu a polyetylénoxidu, e) 5 hmotn/obj. až 15 hmotiL/obj. ďalších aditív af) vodu, v množstve potrebnom na doplnenie celkového zloženia do 100 hmotn./obj.Pri ďalšom uskutočnení vynález poskytuje vodnú suspenziu picoxystrobínu, ktorá obsahujea) približne 25 hmotn/obj. zmesi picoxystrobínu a hexaconazolu, ktoré sú zastúpené približne rovnakým počtom dielov hmotnosti, b) neiónové etoxylátové povrchovo aktívne činidlo v množstve, ktoré zodpovedá približne jednej štvrtine hmotn. až jednej polovici hmotn. zložky (a), c) kondenzát naftalénsulfonátu a formaldehydu v množstve, ktore zodpovedá približne jednej desatine hmotn. zložky (a), d) 0,1 hrnotn./obj. až 0,9 hmotn/obj. štepeného kopolyméru neiónového polymetylmetakrylátu a polyetylénoxidu, e) 5 hmotn/obj. až 15 hmotn/obj. ďalších aditív af) vodu, v množstve potrebnom na doplnenie celkového zloženia do 100 hmotrL/obj.Nasledujúce príklady majú iba ilustratívny charakter a nijako neobmedzujú rozsah vynálezu, ktorý je jednoznačne vymedzený priloženými patentovýmj nárokmi.Príklad 1 Na každú vsádku pocixystrobínu sa pripravili dve vodné suspenzie (označené ako A a B) podľa nasledujúcich receptov.Zložka Funkcia A (al) B (g/l) Picoxystrobín Učinná zložka (zložka a) 250 250Worwet D 425 Dispergačný kondenzát natrium naftalénsulfonátu a 25 25 formaldeh du zložkacAtlox 4913 Stepený kopolymér neiónového polymetylmetakrylátu 10 a polyetylénglykolu (zložka djTween 20 Etoxylovaný sorbitanmonolaurát zvyšujúci biologickú 125 125 účinnost (zložka bBento harm Cinidlo ôsobiace roti usadzovaníu zložka e 15 15Kelzan Proxel GXL Cinidlo pôsobiace proti usadzovaníu (zložka e) 2,5 l 2,5 Biocídne konzervačné činidlo zložka e 1Sílcola se M 5020 Cinidlo znižujúce enivosť zložka e) 10 10inidlo pôsobiace proti zamŕzaniu (zložka e) 80 80Picoxystrobin je všeobecné označenie pre strobilurínový rastlinný fungicíd metyl-(E)-2-(2-6-(triíluormetyl)pyrid-2-yloxymetylfenylł-3-metoxyalcrylát, ktorý je opisaný v európskej prihláške EP-A-O 278 595(zlúčenina č. 177 v tabuľke I). Kompozície picoxystrobinu s celým radom ďalších rôznych fungicídov sú opísané vo výskumných správach RD 40585 (január 1998) a RD 429035 (január 2000). Suspenzia A ilustruje vynález. Suspenzii B chýba zložka (d) a je zaradená iba na účely porovnania. Suspenzie sa pripravili nasledujúcim spôsobom.V mixéri s vysokým šmykovýrn namáhaním sa zmíešal picoxystrobín, činidlo znižujúce penivosť, Morwet D 425 a voda za vzniku 50 (500 g/kg) prernixu. Premix sa viedol cez perličkový mlyn za vzniku suspenzie 50 (500 g/kg) picoxystrobínovej mletej bázy, kde približne 70 častíc malo priemer menší než 2 jam. S použitím mixéru sa do mletej bázy vmiešali ostávajúce prísady, s výnimkou adjuvansu Tween 20. Nasledovne sa pridal T ween 20 a voda V množstve potrebnom na doplnenie suspenzie do objemu 1 litra.Vsádka Viskozita Casson 1 mPa. s g picoxystrobínu Suspenzia B Suspenzia A 1 53 28 2 43 37 3 142 44 4 5 6 41 5 21 1 37 6 42 44 7 75 33Viskozita Casson V rozpätí 25 mPa.s až 50 mPa.s je komerčne prijateľná. Výsledky teda ukazujú, že všetky vsádky formulované s použitím 1 Atlox 4913 (suspenzia A) sú uspokojivé, zatiaľ kým zo vsádok formulovaných bez Atlox 4913 (suspenzia B) sú uspokojive iba vsádky 2 a 6.Tento príklad ukazuje, ako použitie malých množstiev zložky (d) redukuje alebo eliminuje Zahustenie pri predłmetení. Zahustenie pri predhnetení ide ruka v ruke s premenlívou viskozitou. Formulácie, ktoré teda vykazujú Zahustenie pri predhnetení, taktiež dávajú vzniknúť inkozistenciám vo viskozite. Zahustenie pri predhnetení je teda použiteľný indikátor premenlivosti viskozity.Zahustenie pri predlmetení sa meralo pri forrnuláciách (I) picoxystrobínu, (II) picoxystrobínu a hexanazolu a (III) picoxystrobínu a cypronazolu neobsahujúcich zložku (d) a taktiež s premenlivým malým množstvom zložky (d) (tu Atlox 4913).Merania sa uskutočnili s použitím štandardného sústredného valcového reologického nástroja, v tomto prípade rotačného reometra Paar Physica MCI. Vzorka každého koncentrátu vodnej suspenzie, ktoré budú opísané, sa miesila počas 5 minút pri konštantnom šmykovom narnáhaní 573 s, s použitím reometra. To zaistilo rovnomerný, homogénny produkt. Z hodnôt viskozity, nameraných na začiatku a na konci hnetenía, sa vyrátal percentuálny vzrast viskozity pri predhnetení. Výsledky sú uvedené v tabuľkách. Zápome hodnoty naznačujú zníženie viskozity pri trení.Percentuálne zvýšenie zahustenia pri predľmetení sa meralo na formuláciách (A) a (B) z príkladu 1 a na troch ďaľších forrnuláciách, ktoré sú rovnaké ako fonnulácie (A) s tou výnimkou, že sa namiesto 10 g/l adjuvansu Atlox 4913, použitých v prípade formulácie (A), použili 3 g/l, 20 g/l a 30 g/l. Získali sa nasledujúce výsledky.(príklad l) (príklad 1) Atlax 4913 (g/l) 0 3 10 20 30 Zvýšenie viskozity pri predhnetení 15 9 2 -2 -1Formulácia A (10 g/l) Atlox 4913, ktorá mala iba malé percentuálne zvýšenie zahustenia pri predłmetení,V zmysle konzístenice viskozity (pozri príklad 1), poskytla uspokojivý produkt.

MPK / Značky

MPK: A01N 43/34, A01N 25/30, A01N 37/06, A01N 65/00, A01N 25/04, A01N 37/34, A01N 43/64, A01N 57/00, A01N 43/48

Značky: suspenzia, vodná, pesticidů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-287365-vodna-suspenzia-pesticidu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vodná suspenzia pesticídu</a>

Podobne patenty