Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Výveva na použitie pretlaku alebo podtlaku v nádobe je vybavená doštičkovou súčasťou (15), ktorá reaguje na tlakový rozdiel medzi nádobou a prostredím. Táto súčasť (15) môže prednostne mať dve stabilné polohy a zmena je signalizovaná. Túto zmenu môže vyvolať zvuk vytvorený ako výsledok prevrátenia doštičkovej súčasti (15). Intenzita zvuku podobne môže byť ovplyvnená usporiadaním doštičkovej súčasti (15) v dutom pieste a jeho vybavením otvormi (9) vedúcimi do prostredia.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka vývevy obsahujúcej zostavu piesta a valca, ktorá tvorí časť nádoby alebo je s ním spojená, pričom tlak v uvedenej nádobe má byt zvýšený alebo znížený vzhľadom na prostredie poháňania uvedeného piesta.Doteraj ší stav technikyVýveva tohto typu je známa z Európskej patentovej prihlášky 234607. Táto výveva je pri použití urniestnená na fľaši v kombinácii s gumovou zátkou. Je však treba pochopiť, že vynález nie je nijako obmedzený len na vývevy tohto typu. Naopak vynález pokrýva všetky typy púmp, ktoré sú používané v kombinácii s nádobarni na vystavenie obsahu nádoby zvýšenému tlaku. Pumpy tohto typu môžu tvoriť samostatnú jednotku s viečkom alebo uzáverom nádob tohto typu, alebo môžu byť spoj enć s viečkom iným spôsobom.Výveva podľa vynálezu môže byt použitá na vytváranie tak podtlaku, ako i pretlaku vzhľadom na prostredie. To závisí od výrobku, ktorý má byť uložený v predmetnej nádobe.Vývevy tohto typu našli široké použitie. Jednou nevýhodou pre užívateľa je ťažkosť posúdenia, či pretlak alebo podtlak, ktorý má byť aplikovaný pumpovanírn, je dostatočný. Preto sa v praxi často pokračuje s činnosťou tak dlho, pokiaľ nie je vykonaná nejaká pozorovateľná práca. Ale táto doba značne závisí od kvality vývevy, od jej potrebovaní a ďalších faktorov, ktoré nemôžu byť ovplyvnené. Navyše táto činnosť môže spôsobiť nežiaduce zaťaženie obsahu nádoby. Dôležitejším faktorom je, že pre určité produkty je požadovaný pretlak alebo podtlak kritický. Napríklad záhradné jahody musia byť skladovane pri presne stanovenom podtlaku. Ak je podtlak nadmemý, jahody sa porušia. Ak je podtlak nedostatočný, nastane predčasné strata kvali ty.Cieľom vynálezu je umožniť, aby zavedenie podtlaku alebo pretlaku pomocou pumpy bolo merane presnejšie, čo sa dosahuje vývevou s prostriedkami na indikáciu tlaku, obsahujúcou valcovú časť a piestovú časť,ktorá tvorí súčasť nádoby alebo je k nej pripojená, pričom tlak v uvedenej nádobe musí byť zvýšený alebo znížený vzhľadom na prostredie poháňaním piestovej časti, ktorej podstata spočíva V tom, že zostava tvorená valcovou častou a piestovou časťou je vybavená doštičkovou súčasťou na zauj atie najmenej dvoch polôh ako ñinkcie tlakového rozdielu medzi nádobou a prostredím, prvú polohu pri malom alebo žiadnom tlakovom rozdiele a druhú polohu, posunutú vzhľadom na prvú polohu, pri zvýšení alebo znížení tlaku, pričom sú prítomné indikátorové prostriedky na poskytnutie indíkácie premiestnenia z prvej polohy do druhej polohy alebo naopak.Použitie indikačnćho prostriedku v zostave piesta s valcom môže užívateľovi poskytnúť indikácie, či bol požadovaný pretlak alebo podtlak dosiahnutý. Tieto indikačné prostriedky môžu obsahovať akúkoľvek konštrukciu, ktorá je v odbore mysliteľná. Príkladom sú zvukové indikačné prostriedky, farebné indikačne prostriedky, ktoré môžu prípadne pôsobiť elektronicky, alebo ďalšie indikačné prostriedky. Tie sú všetky založené na skutočnosti, že doštičková súčasť sa pohybuje do druhej polohy, ktorá je odlíšná od prvej polohy,ked je dosiahnutý zodpovedajúci tlak.Výhodne je použitá doštičková súčasť, ktorá zahŕňa stabilnú polohu. Zvukový signál môže byť vytváraný ako výsledok preklopenia súčasti v konštrukcii tohto typu. Tento zvuk môže byť zosilnený inštaláciou doštičkovej súčastí ako uzáveru dutého piesta. Doštičková súčasť je umiestnená na voľnom konci piesta a priestor situovaný nad doštičkovou súčasťou v pieste alebo piestnej tyčí ako rezonančná skriňa. V tomto prípade môže byť kvalita zvuku ovplyvnená osadením špecifických zvukov ovplyvňujúcich prostriedkov, ako jeden alebo viacero otvorov do uvedenej rezonančnej skrine. Pri pumpovaní je samotnému užívateľovi poskytnutá zvuková vizuálna spätná väzba o tom, ked bol dosiahnutý požadovaný tlak..le tiež možné ovplyvniť indikáciu, t. j. poskytnúť nastavovacie prostriedky, ktoré môžu byť použité buď výrobcom alebo užívateľom na nastavenie momentu, v ktorom sa indikácia zaktivizuje, t. j. konštrukcia môže reagovať na vyšší alebo nižší tlak.Doštičková súčasť môže obsahovať akýkoľvek materiál, ktorý je mysliteľný V odbore, ako je kov a/alebo plast. Podľa ďalšieho výhodnćho vyhotovenia vynálezu je doštičková súčasť produkovaná lisovaním alebo razením. Kvôli umožneniu prevrátenia súčasť obsahuje základnú časť a skutočnú doštičkovú časť, ktorá prechádza najväčším vychýlením. Medzi nimi je prechodová časť. Táto časť môže mať zmenšenú hrúbku alebo môže byť aj spojená ako integrálny pánt so zodpovedajúcou základnou časťou alebo so skutočnou doštičkovou časťou.Ako je naznačené, môže byť výveva použitá na využitie pretlaku alebo podtlaku. Typickýmí príkladmi sú bod obratu pri podtlaku 0,2 bar (20,007 kPa) vzhľadom na prostredie a pretlak približne l bar (l 00,036 kPa). Je pochopiteľne, že je to značne závislé od nádoby použitej v kombinácii s vývevou a produktmi alebo potravinami v nej uloženými.Navyše podľa ďalšieho vyhotovenia vynálezu je možné, aby užívateľ ovplyvnil zvuk alebo inú poskytnutú indikáciu. Namiesto cvakavého zvuku, ktorý bude vytváraný uvedenou doštičkovou súčasťou so stabilnou polohou, je tiež možné prerniestnením vytvárať dočasne podtlak alebo pretlak, ktorý môže byť pomocou medzery postupne vypustený do prostredia a vytvárať hvízdavý zvukový signál.Ako je naznačené, je tiež možné použiť ako indikáciu zmenu farby. Na rozdiel od ťahadlových systémov alebo iných konštrukcií, ktoré sú spojené s doštičkovou súčasťou, je tiež možné použiť membránu alebo inú doštičkovú súčasť, ktorá prijíma inú farbu ako výsledok napätia v materiáli vplyvom vyššieho alebo nižšieho tlaku.Podľa vynálezu má doštičková súčasť stabilnú prvú polohu a výhodne sa pohybuje z druhej polohy do prvej polohy, t. j. druhá poloha nie je stabilná. Prirodzene je možné, aby usporiadanie malo bistabilnú konštrukciu.Prehľad obrázkov na výkresochVyhotovenie vynálezu bude ďalej opísané s odkazmi na výkresy, na ktorých obr. l znázorňuje pohľad spredu na vývevu podľa vynálezuobr. 3 znázorňuje detail variantu doštičkovej súčastiobr. 4 a, b znázorňujú spôsob, akým je doštičková súčasť z obr. 3 pripojená.Na obrázkoch vzťahová značka 1 označuje vákuovú vývevu. Ako už bolo naznačené, vynález môže byť použitý rovnako dobre na tlakové čerpadlo. Táto vákuová výveva 1 má byt použitá so spojovacou vložkou,ktorá je znázornená prerušovanou čiarou na obr. 2, pretože netvorí súčasť vynálezu. To iste plati pre hrdlo nádoby 3. V tomto prípade sú tiež možné aj iné konštrukcie. Výveva 1 obsahuje valcovú časť 4 a piestovú časť 5, ktorá sa pohybuje vnútri. Piestová časť 5 je poháňaná rukoväťou 6. Piestová časť 5 obsahuje dutú piestowĺr tyč 12, ktorá je uzatvorená na jednom konci uzatváracou doštičkou 8. Piestová časť 5 je podobne vybavená tesniacom O-krúžkom 7. Uzatváracia doštička 8 je zhotovená z kovu razením a obsahuje základnú časť 13 a skutočnú doštičkovú súčasť 15, ktorá reaguje na tlak. Prirodzene doštičková súčasť môže byť tiež zložená nejakým iným spôsobom z jedného alebo viacerých materiálov.Navyše je v dutej piestnej tyčí 12 jeden alebo viacero otvorov 9. Uzatváracia doštička 8 má stabilnú polohu. Prvá stabilná poloha je znázornená plynulýrni čiaramí v tejto polohe nie sú žiadne tlakové rozdiely po obidvoch stranách doštičky. Prerušovane čiary znázorňujú druhú polohu, v ktorej bol dosiahnutý aspoň požadovaný tlakový rozdiel v nádobe 3 vzhľadom na prostredie. Pohyb do tejto druhej polohy z prvej polohy nastáva náhle s tým výsledkom, že sa vytvorí cvakavý zwk. Ten je ďalej zosilnený v dutej piestnej tyči 12 a zvuk je ovplyvnený polohou a umiestnením otvorov 9.Je pochopiteľne, že potom, ako bola výveva 1 upevnená na nádobu a rukoväť bola poháňaná, uzatváracia doštička sa otočí, ked je dosiahnutý požadovaný tlak s tým výsledkom, že je vyvolaný požadovaný zvuk a užívateľovi sa dostane znamenie, že bol dosiahnutý odpovedajúci pretlak alebo podtlak.Rovnako ako náhly prechod z prvej polohy do druhej polohy, je tiež možný postupný prechod.Obr. 3 znázorňuje detail doštičkovej súčasti, ktorá je ako celok označená vzťahovou značkou 25. Obsahuje základne telo 26 a rrmožinu z neho vystupujúcich prírubových britov 27. To je upnuté v požadovanej polohe krúžkom 28. Podrobnejšie je to znázomené na obr. 4 a a 4 b. Z týchto obrázkov možno vidieť, že homá strana krúžku 28 je vybavená časťou 30, ktorá sa zužuje do špičky a pretlačuje doštičkovú súčasť na gumový krúžok 29. Komora 31, vnútri ktorej sa prirubové brity 27 môžu pohybovať, je vymedzené medzi krúžkom 28 a vonkajšou stranou dutej piestnej tyče 12. Stabilná poloha je znázornená na obr. 4 a. Vychádzajúc z tejto polohy, bude doštičková súčasť 25 schopná ľahko sa pôsobením podtlaku obrátiť v prítomnom priestore s otočným bodom v pripojovacom bode časti 30. To je znázornená na obr. 4 b.Materiál použitý na doštičkovú súčasť 15, 25 môže byť akýkoľvek materiál, ktorý je známy v predchádzajúcom stave techniky, ako je napriklad nerezová pružinová oceľ. Hrúbka závisí od plochy povrchu, požadovanej intenzity a podobne. V jednom príkladom vyhotovení je hrúbka približne 0,1 mm. Je dôležité, aby doštičková súčasť 15, 25 bola konštruovaná takým spôsobom, že pružná deformácia je ľahko dosiahnuteľná a navyše je zaistený vratný pohyb, ked zmizne tlakový rozdiel.Hoci bol vynález opísaný s odkazmi na výhodné vyhotovenie je potrebné rozumieť, že môžu byť uskutočnené početné modifikácie tohto vyhotovenia bez toho, aby sa vybočilo z rozsahu vynálezu, ako je opísaný V pripojených nárokoch.l. Výveva (1) s prostriedkami na indikáciu tlaku, obsahujúca valcovú časť (4) a piestovú časť (5), ktorá tvorí súčasť nádoby (3) alebo je k nej pripojená, pričom tlak v uvedenej nádobe (3) musí byt zvýšený alebo znížený vzhľadom na prostredie poháňaním piestovej časti (5), v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že zostava tvorená valcovou častou (4) a piestovou časťou (5) je vybavená doštíčkovou súčasťou (15) na zaujatie najmenej dvoch polôh ako funkcie tlakového rozdielu medzi nádobou (3) a prostredím prvú polohu pri malom alebo žiadnom tlakovom rozdiele a druhú polohu, posunutú vzhľadom na prvú polohu, pri zvýšení alebo znížení tlaku, pričom sú prítomné indíkátorové prostriedky na poskytnutie indikácíe premiestnenia z prvej polohy do druhej polohy alebo naopak.2. Výveva podľa nároku l, vyz n a č uj ú c a prostriedok na vytváranie zvuku.3. Výveva podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že indikátorový prostriedok obsahuje farebný indikačný prostriedok.4. Výveva podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c a ková súčasť (15) zahŕňa stabilnú polohu.5. Výveva podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, V y z n a č u j ú c a s a ková súčasť (15) je umiestnená v piestovej častí (5).6. Výveva podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c a s a t ý m ,tvorená piestovou časťou (5) a valcovou časťou (4) je vybavená prostriedkami na ladenie zvuku.7. Výveva podľa nároku 6, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že prostriedky na ladenie zvuku obsahujú aspoň jeden otvor (9) z vnútra valcovej časti (4) do okolitého prostredia.s a t ý m , že indíkátorový prostriedok obsahujes a tý m , že doštičt ý m , že doštič že zostava8. Výveva podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že doštičková súčasť (15) obsahuje nastavovacie prostriedky. 9. Výveva podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že doštič ková súčasť (15) obsahuje časť, ktorá je vyrobená vstrekovým lísovaním.

MPK / Značky

MPK: B65B 31/04

Značky: prostriedkami, výveva, indikáciu, tlaku

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-287307-vyveva-s-prostriedkami-na-indikaciu-tlaku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Výveva s prostriedkami na indikáciu tlaku</a>

Podobne patenty