Upínací stôl na upnutie obrobkov

Číslo patentu: 285658

Dátum: 30.04.2007

Autor: Wiemers Karl-heinz

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Upínací stôl je konštruovaný tak, že môže byť riadený - podľa CNC smerníc - horizontálne a v akomkoľvek uhle pripojenými automatizačnými zariadeniami. Upínací stôl je konfigurovaný ako kompletná a kompaktná konštrukčná jednotka, ktorej jadrom je magnetický nosný obvod (8). Tento magnetický nosný obvod sa skladá z magnetického upínacieho zariadenia, ktoré môže byť nesené, presunuté a upevnené so zariadením na nastavenie uhla a polohy. Táto kombinácia umožňuje upínaciu dosku (1) zdvihnúť, nastaviť v akomkoľvek uhle, umiestniť v požadovanej polohe, spustiť a upevniť aj s obrobkom.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka upínacieho stola na upnutie obrobkov,podľa homého pojmu nároku l, ktorý slúži na príjem spracovávaných obrobkov alebo na ich ďalšie spracovanie,azvlášť môže byť použitý aj vposuvnej linke na montáädemontáž konštrukčných prvkov, ako je náradie, stroje alebo ich súčasti.Zo stavu techniky sú všeobecne známe upínacie stoly na upnutie obrobkov, ktoré sú uskutočnené podľa toho,v akej oblasti, príp. na aký účel sú určené.Známe upínacie stoly majú tú nevýhodu, že sa môžu použiť len na špeciálne spracovanie, ale je takmer nemožné priradiť ich alebo polohovať k okrajovým zariadeniamPreto je úlohou predloženého vynálezu vyvinúť taký upínací stôl, ktorý je možné viacuhlovo nastavit a je možné ho použit aj pri automatizovaných zariadeniach tak, aby mohol byť úplne presne spustený, ako to vyžadujú určité postupy, CNC - smemíce, k okrajovým pracovným miestam umiestneným okolo upínacieho stola. Krátke cyklické prisúvacie pohyby automatizovaných zariadení sa tým majú minimalizovať a ich presnosť má byť optimálna, ďalej má byť realizovaná redukcia montážneho ademontážneho času, rovnako ako redukcia manuálnych montážnych/demontážnych záberov.Podľa vynálezu sa rieši táto úloha poznatkami podľa nároku l.V podnárokoch sú predstavené zvláštne úpravy a výhodné riešenia vynálezu.Podľa vynálezu je upínací stôl upravený tak, že môže byt usporiadaný vertikálne a viacuhlovo k okrajovým automatizovaným zariadeniam v koordinácii s automatizovaným zariadením CNC.Toto sa realizuje magnetickými amechanickými, zdvíhacímí, pohonnými a pnúcimi silami, ktore pôsobia vnútri upínacieho stola. Prijímacia doska obrobkov, na ktorú sú upnutě spracované/montované, prip. demontované konštrukčné celky/obrobky, sa knim zodpovedajúcim spôsobom nastavuje. Táto prijímacia doska obrobku je vymeniteľná paleta, ktorou môžu byt odtransportované, prip. naložené na prijímacej doske upínacieho stola upevnené konštrukčné prvky/obrobky na ďalšie spracovanie a môžu byť opät privedené späť na upínací stôl bez toho, aby museli byt tieto konštrukčne prvky v medziobdobí premenené.Podľa vynálezu je upínací stôl uskutočnený ako kompletná akompaktná konštrukcia, ktorej jadrom je magnetícky upevňovací stôl, ktorý má magnetický opomć, polohove a spinateľné upinacie zariadenie, ako i zariadenie, ktorým je možné meniť uhol a nastaviteľnosť. Touto kombináciou je možné prijimaciu dosku obrobku, na ktorej sú konštrukčné prvky/obrobky, nadvihnúť, viacuhlovo, rotačne a rovinne nastaviť, znižovať a upinať, Súčasne je upínací stôl uskutočnený tak, že môže byt celý vymeniteľne vložený do rôznych rovnako veľkých strojových krytov, alebo do základných otvorov, ktoré sú v podlahe alebo v strope montážnej haly. Tento kompaktný konštrukčný celok nasadá na horizontálne vychádzajúci dosadaci pás do zodpovedajúcich základných otvorov a v nichje horizontálne fixovaný proti stene krytu/stene základových otvorov pôsobením tlaku vretena.Magnetický upevňovací okruh je podľa vynálezu uskutočnený tak, že slúži ako nosný kryt na zachytenie upínacieho zariadenia, rovnako ako na zachytenie uhlovo meniteľných anastaviteľných zariadeni, ktoré sú integrované v upinacom celku, a súčasne má prvky, ktoré slúžia pre nastavenie a umiestnenie celého upevňovacieho stola.Vynález umožňuje tiež to, že celý upevňovací stôl môže byť hydraulickým zariadením zdvihnutý alebo spustený.Podľa vynálezu sa magnetický podpomé a pnúce upínacie zariadenie skladá zo základnej rotorovej dosky, nosného okruhu az centrovacej dosky, ktorá je upevnená na doske upínacieho stola a je funkčne spojená nad úrovňou nastavovacieho vretena snosným okruhom aguľôčkovou hlavou opomého vretena, Magnetický upevňovací okruh môže byť v tomto integrovanom, uhlovo a polohovo nastaviteľnom zariadení otvorený a na upevnenie upínacieho zariadenia môže mať zdvíhací, pohonný a upínací magnet.Podľa vynálezu je uhlovo apolohovo zoradené zariadenie usporiadané priamo v nosnom okruhu upínacieho zariadenia a skladá sa zo zostavencj hlavy guľôčkového oporného vretena azniekoľkých, väčšinou ztroch úrovňovo nastaviteľných vretien, ktoré môžu byt uložené v medziokmhu a sú posunovane nad pohonnými jednotkami.Nad hydraulicko-mechanickým zdvihacim systémom je nielen magnetický upevňovací okruh, ale tiež hlava guľôčkového opomého vretena uhlovo apolohovo zoradenćho zariadenia, čim je možne zaistiť, že opracovávaně obrobky,rovnako ako imontované/demontované konštrukčné prvky môžu byť na prijímacej doske obrobku posunovateľné podľa potreby polohy k automatizovateľným zariadeniam rotačne i rovinne v smere x a y, ako i rotačne okolo smeru z. Uhlovo apolohovo nastavené zariadenie, ktoré slúži pre viacuhlové posúvanie prijímacej dosky obrobku, je usporiadané vnútri nosného okruhu a je účinne spojené s medziokruhom, v ktorom sú integrované nielen pohony hlavy opomého guľôčkověho vretena, ale tiež pohonné jednotky na úroveň vretenového nastavenia.Na výkrese môžeme vidiet príklad uskutočnenia, ktorý nám všetko bližšie vysvetli.Prehľad obrázkov na výkresochObr. 1 celkový pohľad na upínací stôl v priereze,obr. 2 prierezove zobrazenie A-A podľa obr. l,obr. 3 prierezové zobrazenie B-B podľa obr. l.Celkové usporiadanie upínacieho stola podľa obr. l objasňuje usporiadanie tohto zariadenia ako kompaktného celku.Prijímacia doska obrobku l, na ktorej sa budú upínať na spracovanie určené obrobky/konštrukčné prvky/montážne celky, je spojená nad upínacou skrutkovou jednotkou 3 s centrovacou doskou 2, ktorá je centricky posunovateľná z guľôčkovej hlavy opomého vretena 5 a je dodatočne podchytená nad úrovňovo nastaviteľným vretenom k upínaA ciemu zariadeniu.Ked sa použije pri montážnom/demontážnom procese upínací stôl, je príjímacia doska obrobku 1 uskutočnené ako ľahká rámová konštrukcia.Upínacie zariadenie sa skladá zo základného krytu, ktorý tvori magnetický upevňovaci okruh 12, v ktorom je magneticky umiestnená základná rotorová doska 15, ato všetko je umiestnené nad upevňovacím/pohonnýrn magnetom 14 základnej rotorovej dosky 15 anad zdvíhacím/pohonným magnetom 13, ktorý je v magnetický upevňovacom okruhu.Základná rotorová doska je spojená s nosným okruhom 8, V ktorom je uložené celé uhlovo a polohovo zoradené zariadenie, ktoré sa skladá z jednotlivých konštrukčných častí guľôčkovej hlavy opomého vretena 5, úrovňovo nastaviteľného vretena 7, jeho pohonu 10, 11 a medziokruhu 9.Pod magnetický upevňovacím okruhom 12 je umiestnený zdvíhací valec 24, ktorý je uskutočnený tak, že sa celý upínací stôl môže nielen zdvihať, ale i klesať.Súčasne je pod magnetický upewiovacím okruhom 12 umiestnený centricky k zdvlhaciemu valcu 24 rýchlozdvíhací hydraulický valec 23, ktorý pôsobí na guľôčkovú hlavu opomého vretena 5, a tak je možné ho rýchlo zoradiť aj vo výške. Presné nastavenie nasleduje nad pohonnou jednotkou 11, ktorá je umiestnená pod medziokruhom 9, pričom medziokruh 9 je umiestnený vnútri vyhlbenia nosného okruhu 8.V tejto oblasti sú tiež pohonné jednotky 10 pre úrovňové nastavenie vretien 7, ktoré sú uskutočnené ako navinovacie guľôčkové vretená, alebo lineáme motorické, vysoko nastaviteľné jednotky, ktoré sú umiestnené v medziokruhu 9 a sú spojené nad úrovňou nastaviteľného ložiska vretena 6 s centrovacou doskou 2.Umiestnenie centrovacej dosky 2 ku guľôčkovej hlave opomého vretena 5 je vytvorené tak, že medzi guľôčkovou hlavou opomej guľôčkovej hlavy 5 a centrovacou doskou je umiestnená viacdielna guľôčková panva 4, ktorá umožňuje vertikálny kývavý pohyb centrovacej dosky aprijímacej dosky obrobku. Konštrukčné prvky/obrobky, ktoré sú upevnené na prijímacej doske obrobku, môžu byt posúvané okolo vertikálnej systémovej osi upínacieho zariadenia.Viacdielna priťahovacia guľôčkové panva 4 je spojená s centrovacou doskou 2 tak, že centrovacia doska 2 sa nesie a opiera o guľôčkovú hlavu opomého vretena 5, tak môže byt centrovacia doska 2 menená nad jej pohonmi 10 vmedziokruhu axiálne pôsobiacim úrovňovo nastavenýrn vretenom 7 do smeru -z. To znamená, že 25 označený smer-z reprodukuje silový Vektor, keď sa axiálna posunovacia činnost úrovňovo nastaveného vretena 7 rozloží do vertikálneho a horizontálneho vektora.Výhodou je, ked guľôčkovú hlavu guľôčkovej hlavy opomého vretena 5, ako iviacdielnu guľôčkovú panvu 4 tvoria tiež magnetické materiály, ktoré si vzájomne pólovo odporujú, atak pri kĺzavom pohybe oboch častí nedochádza k ich opotrebeniu.Konkávne uskutočnenie polovice ložiskovej panvy v centrovacej doske 2 a konvexná úprava hlavy guľôčkového ložiska opomého vretena 5 zaručujú plošné dosadnutie,čo sa pozitívne prejavuje priamo na priebehu nosnej sily a silovom pôsobení na uhlovo apolohovo zoradenom zariadení, ako i na celom obrábacom stroji.Medzikruh 9, v ktorom je uložené a vedené nielen úrovňovo nastavené vreteno 7, ale tiež aj guľôčkové hlava opomého vretena 5, je vo svojej spodnej polohe fixovaný ozubenou spojkou a v tejto sa V priebehu zodpovedajúceho spracovacieho procesu bočne opiera avedie vkruhovom vyhĺbení nosného okruhu 8. Spojenie nosného kruhu 8 k základu rotorovej dosky 15 je uskutočnené závitovým spojením, a tým je zaručené, že sa dosiahne pevné spojenie a je tu i možnosť, aby sa diely navzájom vymieňali.Spojenia úrovňovo nastavených vretien 7 k centrovacej doske 2 sú uskutočnené tak, že zoradenie centrovacej dosky 2 s príjmovou prijímacou doskou obrobku 1 je celkom bezproblémové. To sa uskutočňuje nad úrovňovo nastaveným ložiskom vretena 6, ktorým je vybavené každé úrovňovo nastavene vreteno 7, a tým je zaručené, že v analogickom spôsobe klzanía centrovacej dosky 2 nad vyklenutou vrchnou plochou guľôčkovej hlavy opomého vretena 5 bude súčasne možné klzanie nad úrovňovo nastaveným ložiskom vretena 6 úrovňovo nastaveného vretena.Výhodné je uskutočnenie, ked sa centrovacia doska 2 s upnutou a upevnenou prijímacou doskou obrobku 1 opierajú pod 120 ° uhlom nad vzájomne usporiadanými úrovňovo nastavenýrni vretenami 7, čím je dosiahnuté trojbodové uloženie, ktoré zaručuje nastavenie centrovacej dosky 2 s prijímacou doskou obrobku 1 vo veľkom uhlovom rozsahu.Usporiadanie úrovňovo nastavených vretien 7 k centrovacej doske 2 znázorňuje obr. 2. Z obr. 2 je súčasne zrejmé, ako je vytvorená gulôčková hlava opomého vretena 5 viacklinovýrn profilom, nad ktorým môže byt táto guľôčková hlava opomého vretena 5 posunovaná pomocou rýchlozdvíhacieho hydraulického valca 23 do požadovanej z- hrubej polohy, a na jemné nastavenie do z- smeru je vybavená guľôčkovo navinovacím závitovým vretenom aktomuto jemnému nastaveniu dochádza nad pohonnou jednotkou 11.Spojenie prijímacej dosky obrobku 1 k centrovacej doske 2 sa realizuje už uvedenými upínacími skrutkovacimi jednotkami.Nielen z obr. 1, ale tiež z obr. 2 je zrejmé, ako môže byt celý upínací stôl bočne a postranne uložený anastavovaný. Na tento účel sú vbočných vedeníach 26,ktoré sú v spodnej časti magnetický upevñovacieho okruhu 12, uložené dosadacie jazyky 16, ktoré pružia nad perovýrni zväzkami 17. Perové zväzky sú uskutočnené ako plechové zväzky a sú bočne ohraničené vodiacimi doskami 18 anadstavcami v dosadacích jazykoch 16. Tu sú tiež usporiadané predsúvacie kotúčové vačky 19, ktoré sú účinné v súvislosti práve s dosadacími jazykmi 16 a sú vybavené otáčavými pohonmi 20. Nad otáčavými pohonmi 20 sa otáčajú skrutky predsúvacích kotúčových vačkov 19 k dosadacím jazykom 16 tým spôsobom, že skrutky predsúvacích kotúčových vačkov 19 posúvajú dosadacie jazyky 16 proti sile perových zväzkov 17 do zodpovedajúceho uloženia. Nad dosadacírni jazykmi 16 nasleduje opora celého upínacieho stola obrobku, zatial čo nad tlakovými vretenami 21, ktoré môžu byt zostavené radiálne nad svojimi pohonmi, zaisťuje bočná aretácia celý upínací stôl obrobku. Pritom sa tlakové vretená 21 opierajú o obloženie 28 základného krytu stroja alebo o základné otvory.Obr. 3 reprodukuje pohľad B-B podľa obr. l a je to spodný pohľad, ktorý predstavuje vytvorenú prijímaciu dosku obrobku ako upínaciu dosku, ktorá je vyrábaná ako ľahká konštrukcia a prevažne z polotovarov.Podstamý konštrukčný poznatok upinacej dosky je ten,že túto upínaciu dosku tvoria priečne apozdlžne ramená,ktoré sú zovreté bočným okmhom 30.Následne má byt podľa vynálezu opísaný funkčný postup upínacieho stola výrobku, pričom to musi byt uskutočnené tak, ako na obr. l zreteľne predstavoval medzi magnetický upevñovacím okruhom 12 a základom rúrkovej dosky 15, rovnako ako medzi nosným okruhom 8 a vrchnou časťou magneticky upevňovacieho okruhu 12 tzv. voľný priestor. Aby bolo z obr. l zrejmé, že medzi magnetický upevňovacím okruhom 12 azákladom rúrkovej dosky 15, rovnako ako medzi nosným okruhom 8 a vrchnou časťou mag SK 285658 B 6netícky upevňovacieho okruhu 12 sú takzv. voľné priestory, ktoré sa volia tak, že celé upinacie zariadenie atiež na nosnom okruhu 8 upevnená prijímacia doska obrobku l ana nej upevnené montážne /demontážne konštrukčné prvky/obrobky sa môžu posunovať tak rotačne, ako aj rovinne k horizontálnej pozícii upnutých konštrukčných skupin. Všeuhlove polohovanie konštrukčných skupín nastáva uhlovým polohovaním v kombinácii opísaného horizontálneho polohovania s uhlovo a polohovo zoraďovacím zariadením, a tak môžu byt práve definované priestorové body privedené do polohy na konštrukčné skupiny k automatizovaným alebo iným zariadeniam.Tým, že prijímacia doska obrobku 1 je meniteľná kcentrovacej doske 2 ak upínaciemu, uhlovo apolohovo zoradenému zariadeniu, môže sa stať, že sa preťaží montovanými/demontovanými konštrukčnými prvkami/obrobkami. Preto sa tieto vybavujú štandardizačnými bodmi týmito štandardizačnými bodmi je možné zamerať sa na okrajové automatizované alebo iné zariadenia.Podľa výnálezu má toto uskutočnenie niekoľko výhod. Prijímacia doska obrobku môže zahmúť mechanicky,pneumatický alebo hydraulický vysoko zoradený dopravník. Tento dopravník ide potom na centrovacej doske 2 upinacieho stola, ktorá sa nachádza nad úrovňou montážnej haly a po dosiahnutí koncového vypínača, ktorý ohraničuje klesajúcu polohu, klesá prijimacia doska obrobku k centrovacej doske 2 a upína sa flexibilnými skrutkovacimi jednotkami 3. Potom sa dopravník sťahuje zo strojového obvodu upinacieho stola.Upnuté konštrukčné prvký/obrobky so svojimi štandardizačnými bodmi prichádzajú na automatizované alebo iné zariadenie, ktorých systémové osi sú v súlade so systémovou osou stola obrobku. A tak sa môže začať zadaný spracovávatjúci montážny/demontážny program, pričom pohybovou kombináciou upinacieho zariadenia s uhlovo a polohovo zoradeným zariadením môže byť prisunutý každý priestorový bod V zodpovedajúcej polohe k okrajovým automatizovanýrn a iným zariadeniam.Pri výhodnom uskutočnení môže byť zariadenie vybavené niekoľkými stacionámými snimacími obrazmi a spracovávajúcimi systémami, čím môže být opticky dosiahnutá skutočná poloha, a tým je zaručená presná poloha spracovávaného montovaného a demontovaného bodu, ktorý sa vnútri výrobnej tolerancie prejaví a koriguje pri spracovaní/montáži alebo zvonku pri demontáži.Po dosiahnutí potrebného spracovávajúceho/montážneho/demontážneho objemu sú po uvoľnení upinacích slcrutkových jednotiek 3 medzi centrovacou doskou 2 a prijímacou doskou obrobku 1 z centrovacej dosky odvádzané a odtransportované už uvedené vysoko zoraditeľné dopravníky,Upínací stôl obrobkov a prijímania doska obrobku 1 a upínací rám, na ktorom sa nachádzajú konštrukčné celky.Tieto montážne/demontážne zariadenia môžu s ďalšími okrajovými zariadeniami pokračovať aj na inom mieste pri montážnom/demontážnom alebo aj pri ďalšom spracovaní montovaných konštrukčných celkov, k čomu môžu byt do CNC programového uloženia nasledujúceho zariadenia prenášané meracie hodnotové dáta predchádzajúceho montážneho/demontážneho priebehu.Tým je daná možnosť kombinovat rôzne montážne/demontážne priebehy alebo ďalšie spracovanie konštrukčných skupín, ktoré sa nachádzajú na prijímacej doske obrobku.1. Upínací stroj obrobkov, ktorý je určený na príjem obrobkov a montovaných alebo demontovaných konštrukčných celkov, ktorý je otáčavý, otočný a zoraditeľný, čím má zodpovedajúce voľne priestory, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že magnetický upevňovací okruh (12) je vytvorený ako nosný kryt na príjem upinacieho zariadenia s uhlovo a polohovo zoradeným zariadením, pričom základňa rotorovej dosky (15) je magnetický uložená vnútri magnetický upevňovacieho okruhu (12), ktorého zdvíhacimi pohonnými jednotkami (13) a upevňovacími pohonnými jednotkami (14) je možne otvoriť magnetický upevňovací okruh (12) na príjem základovej rotorovej dosky (15),magnetický upevňovaci okruh je vytvorený tak, že celý upínací stôl je výmeniteľný bud V základnom kryte stroja alebo v základových otvoroch, pričom na ñxovanie obsahuje horizontálne vyklápajúce sa dosadacie jazyky (16), ktoré sú uložené v spodnej časti magnetický upevňovacieho okruhu (12) a tlakovými vretenami (21), ktoré sú tiež pod magnetický upevňovacím okruhom na pôsobenie horizontálne práve proti krytu základových otvorov.2. Upínací stôl obrobkov podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že upínacie zariadenie sa skladá zo základne rotorovej dosky (15), z nosného okruhu (8) a zprijímacej dosky (l), zachytávajúcej centrovaciu dosku(2), ktoré sú spojené nad guľôčkovou hlavou opomého vretena (5) a úrovňovo s nastaveným vretenom (7) s nosným okruhom (8).3. Upínací stôl obrobkov podľa nároku l a 2, v y značujúci sa tým,žeuhlovoapolohovozoradene zariadenie je usporiadané vnútri nosného okruhu (8) a skladá sa z guľôčkovej hlavy opomého vretena (5), úrovňovo nastaveného vretena (7), ako i z medziokruhu (9), pričom guľôčková hlava opomého vretena (5) je vybavená pohonnou jednotkou (l l) a úrovňovo nastaveným vretenom(7) a pohonnou jednotkou (10), ktoré sú vedené V medziokruhu (9) a zoradene umiestnené vnútri kruhového vyhlbenia nosného okruhu (8).4. Upínací stôl obrobkov podľa jedného z nárokov l až Lvyznačujúci sa tým,ženosnýokruh(8) je meníteľne usporiadaný v základnej rotorovej doske (15),pričom prijímacia doska (l) je uvoľniteľne pripevnená k centrovacej doske (2) nad upínacimi skrutkovými jednotkami (3) a pod magnetovým upevňovacím okruhom (12) je umiestnený zdvíhací valec (24) a centricky k zdvíhaciemu valcu (24) je umiestnený rýchlozdvihací hydraulický valec(23), 5. Upínací stôl obrobkov podľa jedného z nárokov l až 3,vyznačuj úci sa tým, že guľôčkováhlava opomého vretena (5) a úrovňovo nastavené vreteno (7) sú zoradené nad ich pohonnými jednotkami (1 l, 10) spolu,jednotlivo alebo v rôznych konečných pozíciách, pričom úrovňovo nastavené vretená (7) sú vytvorené tiež ako lineáme motoricky vysoko nastaviteľné jednotky.6. Upínací stôl obrobkov podľa jedného z nárokov l až ivyznačujúcí sa tým,že úrovňovonastavené vretená (7) nad úrovňovo nastaveným ložiskom vretena (6) a guľôčkové hlava opomého vretena (5) sú spojené nad viacdielnou guľôčkovou panvou (4) s centrovacou doskou (2).7. Upínací stôl obrobkov podľa jedného z nárokov 1 až 6, vyznačujúcí sa tý m, že guľôčková hlava opomého vretena (S) je guľôčkovou hlavou uložená do viacdielnej guľôčkovej panvy (4), pričom každá je vybavená opačne pólovanými magnetmi na klzný pohyb guľôčkovej hlavy (5) v guličkovej pánve (4).8. Upínací stôl obrobkov podľa jedného znárokov 1 až Zvyznačujúci sa tým,žemagnetickyupínací okruh (12) je vybavený zdvíhacími pohonnýmj jednotkami (13) a upevňovacímí pohonnými jednotkami (14),pričom pohonné jednotky sú vybavené ako prúdovo otáčavé lineáme motory.9. Upínací stôl obrobkov podľa jedného z nárokov 1 až 8, vyznačujúci sa tým, že vo vedeniach(26) magnetický upevňovacieho okruhu (12) sú usporiadané horizontálne zoradené dosadacie jazyky (16), ktoré sú vo vzájomnom pôsobení s predsúvacími kotúčovými vačkami (19), ktoré sa nachádzajú nad otáčavými pohonmi(20) a sú priradené kdosadacim jazykom (16) perového zväzku (I 7).10. Upínací stôl obrobkov podľa jedného znárokov 1 až 9,vyznačujúci sa tým,žepodmagneticky upevňovacím okruhom (12) sú bočne usporiadané tlakové vretená (21), ku ktorým je priradený pohon (22).11. Upínací stôl obrobkov podľa jedného znárokov 1 až 8,vyznačujúci sa tým,že celý upínaci stôl je priradený k okrajovým spracovávajúcim a montážnym systémom.12. Upinací stôl obrobkov podľa jedného znárokov 6 až 11, vyznačuj úci sa tým, že obsahuje úrovňovo nastavené vretená (7), výhodne tri, ktoré sú vedené so 120 ° delením v medziokruhu (9) a sú upevnené na centrovacej doske (2) pomocou nastaviteľných ložísk (6).13. Upínací stôl obrobkov podľa jedného znárokov 1 až 12, vyznačujúci sa tým, že prijimacia doska (l) je vytvorená ako kompaktnà alebo upínacia, pričom jej upinacie ramená sú zhotovené z ľahkej konštrukcie zpolotovarov, pričom prijimacia doska (l) je vybavená priečnymi a pozdĺžnymi výstuhami (29), ktorých konce sú uzavreté bočným obíehajúcim okruhom (30) vytvoreným na vonkajšom obvode prijímacej dosky (1).14. Upínací stôl obrobkov podľa jedného nárokov 1 až 13, vyznačujúci sa tým, že kryt na umiestnenie upinacieho stola je tvorený rôznymi rovnako veľkými základňami stroja alebo základovými otvormi(28), vytvorenými V podlahách alebo stropoch montážnych hál, pričom dosadacíe jazyky (16) a vretená (21) sú v dotyku s bočnými stenami základových otvorov (28).

MPK / Značky

MPK: B23Q 1/25, B23Q 1/26, B23Q 5/00

Značky: obrobkov, stôl, upínací, upnutie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-285658-upinaci-stol-na-upnutie-obrobkov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Upínací stôl na upnutie obrobkov</a>

Podobne patenty