Zariadenie na poskytovanie reklamy na cestných komunikáciách

Číslo patentu: 285653

Dátum: 25.04.2007

Autor: Gótzy András

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie obsahuje veľkoplošnú tabuľu (1) umiestnenú vedľa cesty a vybavenú reklamným prvkom (alebo prvkami), najmä slovným textom (alebo textami) a/alebo vyobrazením (alebo vyobrazeniami). Pred veľkoplošnou tabuľou (1) je v smere k veľkoplošnej tabuli (1) po ceste sa približujúcich automobilov upevnená aspoň jedna modifikačná súčasť (2, 9, 9a, 13) odkrývajúca a/alebo zakrývajúca aspoň čiastočne príslušné reklamné prvky a vytvárajúca u osôb sediacich v približujúcich sa automobiloch dojem pohybu.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka zariadenia na poskytovanie reklamy na cestných komunikáciách, obsahujúceho veľkoplošnú reklamnú tabuľu.Je veľmi dobre známe, že význam reklamného tovaru alebo reklamných služieb v súčasnosti nauastá na celom svete, a okrem stále dokonalejšej reklamy v komunikačných prostriedkoch, sa objavuje aj krajinná reklama v rôznych nových a novších formách. V niekoľkých posledných rokoch sú vidieť stále väčšie a väčšie reklamné tabule a to tak nadnárodných monopolov, ako aj ďalších firiem, z ktorých je väčšina umiestnená vedľa rušných hlavných ciest a diaľnic. Tvorcovia reklám sa snažia obracat pozomosť ľudí na svoje výrobky prostredníctvom údemých sloganov a dômyselných vyobrazeni. Je všeobecne známe, že reklamy využívajúce na vzbudzovanie pozomosti pohyb sú omnoho viac účinné ako ostatné, pretože upútavajú pozornosť divákov spontánne a mimovoľne prostredníctvom pohybov,odohrávajúeich sa v im dôverne známom okolitom prostredí.Reklamy kombinované s pohybom (Mestská svetelná reklama) sú veľmi dobre známe pohybujúce sa časti týchto reklám sa uvádzajú do činnosti prostrednictvom elektrického motoru. Takéto vybavenie môže prezentovať najviac tri rôzne reklamy, pričom investičné náklady a náklady na jeho prevádzku sú veľmi vysoke (najmä z dôvodu vysokej spotreby energie). Ďalšie nevýhody predstavuje ich pomerne ľahké poškodenie a veľmi komplikovaná oprava.Cieľom predloženého vynálezu je zaistiť vytvorenie zariadenia na poskytovanie reklamy na cestných komunikáciách, využívajúcich pohyb ako základný účinný prvok bez použitia motorom poháňaného mechanizmu, ktoré takto má nižšie investičné a prevádzkové náklady ako podobné zariadenia, známe zo stavu techniky, pričom je však z hľadiska upútavania pozomosti pozorovateľa omnoho účinnejšie.Predložený vynález je založený na poznatku, že nie je nevyhnutné vyvolávať pohyby V zariadeni ako celku alebo na jeho konštrukčných prvkoch samostatne, pokým sa cieľová osoba, ktorej pozomost je smerovaná na veľkoplošnú reklamnú tabuľu, pohybuje aspoň minimálnou rýchlosťou smerom k tejto tabuli uvedená požiadavka je naplnená logicky nevyhnutne a mimovoľne v prípade, keď sa takéto osoby približujú smerom k veľkoplošným reklamným zariadeniam, umiestneným vedľa cesty, prostredníctvom automobilu. A to tak, že v pripade, keď sa pred prvou veľkoplošnou tabuľou v (minimálnej) vzdialenosti umiestni ďalšia tabuľa, ktorá aspoň čiastočne, z pohľadu pozorovateľa,prekrýva prvú veľkoplošnú tabuľu, vníma pohybujúca sa osoba prednú tabuľu ako, vzhľadom na za ňou usporiadanou veľkoplošnou tabuľou, pohybujúci sa prvok tento pohyb je, prirodzene, práve výsledkom optického klamu, spôsobeného umiestnením prednej tabule bližšie k pohybujúcemu sa pozorovateľovi. Pretože sú uvedené tabule proti sebe usporiadané napevno, pripadá pozorovateľovi generovaný iluzómy pohyb ako skutočný reklamné zariadenie takto plni svoju funkciu upútavanie pozornosti vďaka rozšíreniu o zdanlivé pohyby, dôrazne a veľmi efektívne.Na základe spomínaného zistenia sa stanovený cieľ predloženého vynálezu dosahuje prostredníctvom zariadenia na poskytovanie reklamy na cestných komunikáciách,obsahujúceho veľkoplošnú dosku, umiestnenú vedľa cesty a vybavenú reklamným prvkom (prvkami), najmä slovnýrn textom (textami) a/alebo vyobrazením (vyobrazeniami),pričom toto zariadenie je charakteristické tým, že vo vzdialenosti pred veľkoplošnou reklamnou doskou je v smere k tejto veľkoplošnej reklamnej doske po ceste sa približujúcich automobilov pripevnená aspoň jedna modifikačná súčasť, odkrývajúca a/alebo zakrývajúca aspoň čiastočne uvedené reklamné prvky a vytvárajúca u osôb sediacích v automobiloch dojem pohybu.Jedna alebo viac modifikačných prvkov (tabule s malými rozmermi) môže byť upevnených pred veľkoplošnou reklamnou tabuľou s použitím akýchkoľvek vhodných prostriedkov uvedený moditlkačný prvok alebo prvky môžu byť napriklad uložené na stojato na nohách, alebo môžu byt upevnené priamo k nosnej rámovej konštrukcii veľkoplošnej reklamnej tabule. Najlepšie riešenie predstavuje usporiadanie, v ktorom je montážna konštrukcia, napríklad tyč, prekrytá prostredníctvom modifikačného prvku, alebo jeho súčasťou, a tieto modifikačné prvky sú usporiadané,napnklad kolmo na veľkoplošnú reklamnú tabuľu.Podľa prednostného uskutočnenia predloženého vynálezu je priemet modiñkačnej súčasti do reklamnej plochy veľkoplošnej tabule menší ako táto reklamná plocha, pričom výhodne nie je väčší ako polovica tejto reklamnej plochy. Inak povedané, modifikačná súčasť je menšia - zvyčajne omnoho menšia - ako veľkoplošná tabuľa. Pri takýchto podmienkach má osoba približujúca sa smerom k veľkoplošnej reklamnej tabuli pocit, že menšia (t. j. modifikačná) súčasť sa presúva zo svojej pôvodnej polohy a premiestñuje sa cez veľkoplošnú tabuľu. Zdanlivý pohyb modifikačnej súčasti môže byť zrýchľovaný alebo spomaľovaný prostredníctvom zvyšovania alebo znižovania vzdialenosti medzi veľkoplošnou tabuľou a pred ňou usporiadanou modifikačnou tabuľou. Veľkosť modifikačnej súčasti môže byt taktiež rovnaká alebo dokonca aj väčšia ako veľkost veľkoplošnej tabule.Podľa ďalšieho prednosmého uskutočnenia zariadenia podľa predloženého vynálezu pozostáva modiñkačná súčasť z obdĺžnikovej dosky. Podľa ďalšieho charakteristického uskutočnenia predloženého vynálezu pozostáva modifikačná súčasť z tvarového prvku, vykazujúceho tvar iný ako pravidelný geometrický tvar, pričom výhodne je tento prvok vytvorený z plechu alebo dosky. Takéto modiñkačné súčasti môžu vykazovat určitú konkrétnu tvarovú konfiguráciu môžu napríklad predstavovať automobil, zviera a podobne.Všeobecne je modifikačná súčasť usporiadané paralelne s veľkoplošnou tabuľou je však ale rovnako tak možné usporiadanie modiñkačných súčasti v určitom uhle (nie však v pravom uhle) zošikmených polohách.Ďalej môže byť výhodné, ak je farba - najmä obdĺžnikovej - modiñkačnej súčasti zhodná alebo V podstate zhodná s farbou pozadia veľkoplošnej tabule. Modifikačná súčasť je výhodne umiestnená vo vzdialenosti 1,0 až 3,0 m pred veľkoplošnou tabuľou, pričom sú však, podľa požadovaného vzájomného usporiadania roviny moditikačné súčasti a roviny veľkoplošnej tabule, použiteľné rovnako tak aj ďalšie vzdialenosti a uhly.Podľa ďalšieho prednostného uskutočnenia je modifikačná súčasť pred veľkoplošnou tabuľou pripevnená tak, že je možné menit bud vzdialenosť modiñkačnej súčasti od veľkoplošnej tabule a/alebo polohu tejto modifikačnej súčasti vzhľadom na rovinu veľkoplošnej tabule. Je však sa SK 285653 B 6mozrejmé, že modifikačná súčasť môže byť upevnená rovnako tak aj V nejakej inej, novej polohe. Táto poloha môže byt dosahovaná prostredníctvom telcskopicky vysúvateľných tyčí, vertikálneho koľajnicového vedenia so zanikoVými poistkami a podobne. Vďaka tomuto usporiadaniu môže byť jedna a tá istá moditikačná súčasť použiteľná na rôzne typy reklám, A nakoniec, podľa prednosmého uskutočnenia obsahuje plocha modifikačnej súčasti jedno alebo viac vyobrazení a/alebo grafický prvok (prvky), a/alebo kombináciu (kombinácie) farieb, a/alebo slovný text, slovo, a/alebo jedno alebo viac písmen, ktoré doplňujú reklamné prvky nachádzajúce sa na veľkoplošnej tabuli a/alebo majú odlišnú povahu ako tieto reklamné prvky.Prehľad obrázkov na výkresochPredložený vynález bude ďalej podrobne vysvetlený na základe príkladov jeho konkrétnych uskutočnení s odvolaním na pripojenú Výkresovú dokumentáciu, na ktorej predstavuje obr. la až lc čelné pohľady na reklamné zariadenia inzerujúce mobilný telefón, pozorované osobou približujúcou sa prostredníctvom automobilu k tomuto zariadeniu z troch rôznych polôh obr. Za až 2 c ďalšie uskutočnenie reklamného zariadenia podľa predloženého vynálezu, znázomené V polohách zhodujúcich sa s polohami zariadenia na obr. la až lc obr. 3 a až 3 c reklamné zariadenie podľa predloženého Vynálezu inzerujúce nealkoholický nápoj, znázomené V polohách zhodujúcich sa s polohami zariadenia na obr. la až lc obr. 4 aaž 4 c reklamné zariadenie inzerujúce automobil,znázomené V polohách zhodujúcich sa s polohami zariadení naobr. laaž lc.Na obr. la až lc je znázomené reklamne zariadenie vybavené veľkoplošnou tabuľou l umiestnenou na stojato na nohách la modiñkačnú súčasť 2, prípevnenú vo vzdialenosti pred veľkoplošnou tabuľou l a pozostávajúcu z obdlžnikovej dosky, ktorá je menšia ako, a umiestnená V paralelnom usporiadaní s veľkoplošnou tabuľou l, pričom táto obdlžniková doska vykazuje rovnakú farbu pozadia ako Veľkoplošná tabuľa l. Vzdialenosť medzi rovinami veľkoplošnej tabule l a modifikačnej súčasti 1 je napríklad 2 m. Veľkoplošná tabuľa 1 zobrazuje slovný text, vyobrazenie 5 a meno 4 firmy. Naposledy uvedeným prvkom je fiktívne meno BRO. Vyobrazenie 5 predstavuje zjednodušene znázomenie mobilného telefónu, ktorý prirodzene predstavuje štandardný výrobok fiktívnej ñmiy BRO. Uplné znenie slavného textu pozostáva z dvoch častí, pričom časť 3 slovného textu (MY PONÚKAME VIAC) je umiestnená V homej časti veľkoplošnej tabule l zatiaľ čo časť 3 a slovného textu (PRÁVE VÁM) sa nachádza na pravej strane vyobrazenia 5 mobilného telefónu a je viditeľná iba na obr. lb (čiastočne) a na obr. lc. Čast Sa vyobrazenia znázorňujúceho pravú stranu mobilného telefónu, je nakreslená na modifikačnej súčasti 2.Na obr. la prekrýva modifikačná súčasť 2, ktorá je naznačená hrubou obrysovou čiarou, pravú stranu vyobrazenia 5 a časť 3 a slovného textu reklamného sloganu vzhľadom nato, že sa farba pozadia veľkoplošnej tabule a farba pozadia modiñkačnej súčasti zhodujú, splývajú tieto dvetabule pre pozorovateľa navzájom tak, že je V podstate nepostrehnuteľné, že ide od dve rôzne tabule, usporiadané jedna pred (respektíve za) druhou. V tejto polohe je časť 3 a slovného textu (PRÁVE VÁM) celkom zakrytá a takto nie je vôbec vidieť. Ale, počas približovania sa automobilu smerom k reklamnému zariadeniu, umiestnenému vedľa cesty (pozri obr. la až lc), začína osoba sediaca V tomto automobile, následkom zdanlivého pohybu moditikačnej súčasti 2, pozorovať, že sa časť 3 a slovného textu stáva stále viac a viac viditeľnejšou pri súčasnom horizontálnom rozťahovaní (v pozdĺžnom smere) vyobrazenia 5, pričom sa postupne objavuje celé znenie slavného textu PRÁVE VAM. Napriek tomu, že sú na obr. la až lc znázomené iba tri jednotlivé fázy tohto procesu postupného objavovania sa slavného textu (na obr. lb je už čitateľné slovo PRÁVE) je z nich ľahko poznateľné, že je táto reklama veľmi účinná, pretože jej zdanlivý pohyb trvá pomeme dlhý čas a po celý tento čas celkom logicky upútava a priťahuje pozomosť pozorovateľa. V konečnej fáze môže byť potom pre pozorovateľa čitateľná úplná informácia, obsiahnutá V reklamnom slogane MY (t. j. fimia BRO) PONÚKAME VIAC PRÁVE VÁM.Na obr. Za až 2 c je znázomený reklamný inzerát reštaurácie pozomosť turistov je teda upriamená na skutočnosť,že vo vzdialenosti 500 m od reklamného zariadenia sa nachádza reštaurácia toto reklamné zariadenie, ktoré sa V podstate zhoduje so zariadením, znázomeným na obr. la až lc, obsahuje Veľkoplošnú tabuľu 1 umiesmenú na stojato na nohách la, a modifikačnú súčasť 9. Modifikačná súčasť 9 obdlžnikového tvaru je menšia ako a usporiadané paralelne s veľkoplošnou tabuľou l. Spodný okraj moditikačnej súčasti 9 je vyrovnaný so spodným okrajom veľkoplošnej tabule 1. Vzdialenosť medzi rovinami veľkoplošnej tabule 1 a modifikačnou súčasťou 9 je 2,8 m. Farba pozadia velkoplošnej tabule 1 a farba pozadia modifikačnej súčasti 9 sa zhodujú. Veľkoplošná tabuľa 1 zobrazuje vo svojej hornej časti slovný text 6 a dlhú šípku 7, naznačujúcu smer a vo svojej spodnej časti množstvo navádzacích šípok, skrytých za modifikačnou súčasťou 9. Pod dlhou šípkou 7 je okrem toho uvedená ďalšia informácia 500 m.Osoby približujúce sa prostredníctvom automobilu smerom k reklamnému zariadeniu, znázomenému na obr. Za až 2 c, nemôžu spočiatku vidiet rad 8 navádzacích šípok,pretože je pri tomto stave prekrytá prostrednictvom modifikačnej súčasti 9. Počas ďalšieho približovania idúceho automobilu bližšie k reklamnému zariadeniu sa modiñkačná súčasť 9 zdanlivo premiestňuje smerom doprava a osoba sediaca V automobile môže pozorovat stále Väčší a Väčší počet šípok 8 a radu 8 navádzacích šípok na obr. la sú vidíteľné tri šípky, na obr. 2 b šesť šípok, a na obr. 2 c deväť šípok 8 a radu 8 navádzacích šípok. Ak sú tieto šípky 8 a vybavené náterom fluorescenčného materiálu, má pozorovatel dojem, že sa šípky Sa jedna po druhej rozsvecujú, V dôsledku čoho sa reklamný účinok, navodzovaný prostredníctvom zdanlivého pohybu, ešte viac zintenzívňuje.Na obr. 3 a až 3 c je modifikačná súčasť 9 a, ktorá sa V podstate zhoduje s modifikačnou súčasťou 9 z obr. 2 a až 2 c, umiestnená pred a usporiadaná paralelne s veľkoplošnou tabuľou vo vzdialenosti napríklad 1,8 m. Modiñkačná súčasť 9 a vykazuje obdĺžnikový tvar a farbu pozadia, zhodujúcu sa farbou pozadia veľkoplošnej tabule. V tomto prípade však modifikačná súčasť 9 a vo východiskovej polohe prekrýva druhé slovo SLADKÝ slovného textu 6 SWEET (sladký) JE NAOZAJ SLADKÝ, umiestneného V strednej časti veľkoplošnej tabule 1 (pozri obr. 3 a). Vyobrazenie 10, umiesmené na veľkoplošnej tabuli l nad slavným textom 6, znázorňuje fľašu alebo škatuľu nealko SK 285653 B 6holickćho nápoja, nachádzajúceho sa V naklonenej polohe pričom prúd tekutiny 12, rinúci sa z otvoru 10 a škatule môže byť rozoznateľný iba z obr. Sb a 3 c. Táto kvapalina je nalievaná do pohára 11, ktorý už určité množstvo kvapaliny, napriklad nealkoholického nápoja 12 a, obsahuje. Na základe spomínaných skutočnosti je reklamný účinok zariadenia podľa obr. 3 a až 3 c zjavný V dôsledku vnímania relativneho pohybu počas približovania sa smerom k reklamnému zariadeniu vníma pozorovateľ najskôr veľkoplošnú tabuľu v stave, ktorý je znázomený na obr. 3 a, čo znamená, že zatiaľ sú pre neho neviditeľné druhé slovo SLADKÝ a prúd tekutiny 12. Prichádzajúc bližšie a bližšie k veľkoplošnej tabuli má pozorovateľ dojem, že v ako dôsledok zdanlivého pohybu modifikačnej súčasti 92 - začína dochádzať k nalievaniu nealkoholického nápoja zo škatule do pohára ll. Súčasne sa začína odkrývat slovný text 6 reklamného sloganu tak, že sa tento reklamný slogan v konečnej fáze stáva celkom viditeľným - a pochopiteľne aj celá reklama samotná (pozri obr. Bc).Reklamné zariadenie znázomené na obr. 4 a až 4 c inzeruje automobil s fiktívnym menom SALOME (úplný slovný text 15 môže byt viditeľný iba na obr. 4 c). V tomto prípade je modifikačnou súčasťou 13 automobil, vyrezaný z plechu alebo dosky a umiestnený vo vzdialenosti pred veľkoplošnou reklamnou tabuľou 1. Aj ked je farba pozadia modifikačnej súčasti v tvare automobilu v porovnaní s farbou pozadia veľkoplošnej tabule 1 rozdielna, pozorovateľ, nachádzajúci sa v určitej vzdialenosti, si- vzhľadom na prítomnosť tvarovej modifikačnej súčasti ~ neuvedomuje,že ide o samostatný, voľne na stojato umiestnený prvok,oddelený od veľkoplošnej tabule. Vyobrazenie 14, umiesmené na veľkoplošnej tabuli l, znázorňuje slnečným svitom zalíatu krajinu so slnkom 14 a, mrakmi 14 b a stromami 14 c. V polohe, znázomenej na obr. 4 a, zachycuje osoba,približujúca sa prostrednictvom automobilu smerom k veľkoplošnej tabuli, práve v letmom pohľade reklamné zariadenie, na ktorom sa modiñkačná súčasť 13 V tvare automobilu nachádza na ľavej strane veľkoplošnej tabule 1 a celkom zakrýva slovný text 15, ktorým je v tomto prípade fiktívne meno SALOME automobilu. Prichádzajúc bližšie a bližšie k veľkoplošnej tabuli má pozorovatel pocit, že sa modifikačná súčasť 13 pohybuje naprieč krajinou zľava doprava, pričom sa súčasne postupne, písmeno po pismene,stáva fiktívne meno automobilu alebo nápis SALOME,viditeľný. Reklama je v tomto pripade taktiež veľmi účinná relativny pohyb modifikačnej súčasti 13 vytvára u pozorovateľa dojem, že sa inzerovaný automobil rúti určitou rýchlosťou krajinou na vyobrazeni 14 a zanecháva za sebou slovný text 15 reklamného sloganu alebo obchodnú značku inzerovaného automobilu reprezentovaného prostredníctvom modifikačnej súčasti 13 ako oblaky prachu.Výhodné účinky reklamného zariadenia podľa predloženého vynálezu môžu byť stručne zhrnuté do nasledujúceho výberuZariadenie zaisťuje reklamu vytvárajúcu prostrednictvom usporiadania modifikačnej súčasti u pozorovateľa dojem zdanlivého pohybu, čo vo svojom dôsledku podstatne zvyšuje výslednú účinnosť reklamy. V zvyčajnom usporiadani je táto modiñkačná súčasť uložená napevno a z tohto dôvodu nevyžaduje na zaistenie pohybového efektu použitie nákladných elektrických motorov. Ďalšou výhodou zariadenia je maximálne široký rozsah jeho možných obmien vzhľadom na to, že prostredníctvom zmien tvaru modifikačných súčastí a/alebo zmien vzdialenosti medzi veľkoplošnou tabuľou a modifikačnou súčasťou a/alebo použitia rôznych typov nespočetného nmožstva reklamných prvkov,zahmujúcich tvarové konfigurácie, farby, slovné texty a ichrôzne vzájomné usporiadania, je možné dosiahnut vytvorenie množstva rôznych druhov reklanmých inzerátov.Osobám oboznámeným so stavom techniky musi byt úplne jasné, že je možné vytvoriť akékoľvek obmeny a modifikácie opísaných prednostných uskutočnení predloženého vynálezu bez toho, aby došlo k odchýleniu sa z jeho podstaty a rozsahu. Vzhľadom na to je rozsah predloženého vynálezu obmedzený iba rozsahom pripojených patentových nárokov.l. Zariadenie na poskytovanie reklamy na cestných komunikáciách, obsahujúce veľkoplošnú tabuľu, umiestnenú vedľa cesty a vybavená reklamným prvkom (prvkami),najmä slavným textom (textami) a/alebo vyobrazením (vyobrazeniami), vyznačujúce sa tým, že vo vzdialenosti pred veľkoplošnou reklamnou tabuľou (l) je v smere k tejto veľkoplošnej reklamnej tabuli (l) po ceste sa približujúcich automobilov pripevnená aspoň jedna modifikačná súčasť (2, 9, 9 a, 13), odkrývajúca a/alebo zakrývajúca aspoň čiastočne reklamné prvky a vytvárajúca u osôb sediacich v automobiloch dojem pohybu.2. Zariadenie podľa nároku l, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že priemet modífikačnej súčasti (2, 9, 9 a, 13) do reklamnej plochy veľkoplošnej tabule (l) je menší ako táto reklamná plocha, pričom výhodne nie je väčší ako polovica tejto reklamnej plochy.3. Zariadenie podľa nároku l alebo 2, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že modifikačná súčasť (2, 9, 9 a) pozostáva z obdĺžnikovej dosky.4. Zariadenie podľa nároku l alebo 2, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že modifikačná súčasť (13) pozostáva z tvarového prvku, majúceho tvar iný ako pravidelný geometrický tvar, pričom výhodne je tento prvok vytvorený z plechu alebo dosky.5. Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 4,vyznačuj úce sa tým, že modiñkačná súčasť (2, 9, 9 a, 13) je usporiadaná paralelne s veľkoplošnou tabuľou (l).6. Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 5,vyznačujúce sa tým,že farba-najmäobdlžnikovej moditikačnej súčasti (2, 9, 9 a) je zhodná alebo v podstate zhodná s farbou pozadia veľkoplošnej tabule (l).7. Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 6,vyznačujúce sa tým, že modifikačná súčasť (2, 9, 9 a, 13) je umiestnená vo vzdialenosti 1,0 až 3,0 m pred veľkoplošnou tabuľou (l).8. Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 7,vyznačujúce sa tým, že modifikačná súčasť (2, 9, 9 a, 13) je pred veľkoplošnou tabuľou (l) prípevnená tak, že je možné meniť bud vzdialenosť modifikačnej súčasti od veľkoplošnej tabule a/alebo polohu modifikačnej súčasti vzhľadom na rovinu veľkoplošnej tabule.9. Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až S,vyznačujúce sa tým,že plochamodiñkačnej súčasti (2, l 3) obsahuje jedno alebo viac vyobrazení,a/alebo grafický prvok (prvky), a/alebo kombináciu (kombinácie) farieb, a/alebo grafický prvok (prvky), a/alebo slovný text, slovo, a/alebo jedno alebo viac písmen, ktoré reklamné prvky, nachádzajúce sa na veľkoplošnej tabuli(l), doplňujú a/alebo majú odlišnú povahu ako tieto reklamně prvky.

MPK / Značky

MPK: G09F 19/12

Značky: reklamy, zariadenie, komunikáciách, poskytovanie, cestných

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-285653-zariadenie-na-poskytovanie-reklamy-na-cestnych-komunikaciach.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na poskytovanie reklamy na cestných komunikáciách</a>

Podobne patenty