Selektívne herbicídy na báze arylsulfonylaminokarbonyltriazolínov, ich použitie, spôsob ničenia burín a spôsob výroby herbicídneho prostriedku

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Herbicídny synergický prostriedok pozostáva z arylsulfonylaminokarbonyltriazolinónov všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opise, a zo známych určitých herbicídne účinných zlúčenín a jeho použitie na ničenie burín.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka nových herbicídnych synergických kombinácií účinných látok, ktoré pozostávajú jednak zo známych arylsulfonylamino-karbonyltriazolinónov a jednak zo známych herbicídne účinných zlúčenín a môžu sa použit s obzvlášť dobrým úspechom na selektívne ničenie burin v rôznych kultúrach úžitkových rastlín. Ďalej sa týka spôsobu ničenia burín a spôsobu výroby herbicídnych prostriedkov.Sulfonylaminokarbonyltriazolinóny sú ako široko účinne herbicídy predmetom radu patentových prihlášok (pozri napríklad EP 341 489, EP 422 469, EP 425 948, EP 431 291, EP 534 266, W 0 96/1 188, DE 19 508 118). Známe sulfonylaminokarbonyltriazolinóny majú však rad nedostatkov v účinku.Teraz bolo prekvapivo zistené, že rad známych účinných látok zo skupiny arylsulfonylaminokarbonyltriazolinónov vykazuje pri súčasnom použití známych herbicídne účinných zlúčenín zrôznych látkových skupín vyložene Synergická efekty so zreteľom na účinok proti burinám a obzvlášť výhodne sa môže použit ako široko účinne kombinačné preparáty na selektívne ničenie burin v kultúrach úžitkových rastlín, ako je napríklad pšenica.Predmetom predloženého vynálezu teda sú selektívne herbicídne prostriedky, ktorých podstata spočíva v tom, že obsahujú kombináciu účinných látok, pozostávajúcich z(a) arylsulfonylaminokarbonyltriazolinónu všeobecného vzorca (I)R znamená vodíkový atóm, hydroxyskupinu, aminoskupínu, alkylídenaminoskupinu alebo prípadne substituovanú alkylovú, alkenylovú, alkinylovú, alkoxylovú, alkenyloxylovú, alkylamínovú, dialkylamínovú, cykloalkylovú, cykloalkylakylovú, cykloalkylamínovú, arylovú alebo arylalkylovú skupinu, R 2 znamená vodíkový atóm, hydroxyskupinu, merkaptoskupinu, aminoskupinu, kyanoskupinu, atóm halogénu alebo prípadne substituovanú alkylovú, alkoxylovú, alkyltio-, alkylamínovú, dialkylamínovú, alkenylovú, alkinylovú, alkenyloxylovú, alkinyloxylovú, alkenyltio-, alkinyltio-, alkenylamínovú, alkinylamínovú, cykloalkylovú, cykloalkoxylovú, cykloalkyltio-, cykloalkylamínovú, cykloalkylalkylovú, arylovú, aryloxylovú, aryltio-, arylaminovú alebo arylalkylovú skupinu, R 3 znamená nitroskupinu, kyanoskupinu, atóm halogénu alebo prípadne substituovanú alkylovú, alkylkarbonylovú,alkoxylovú, alkoxykarbonylovú, alkyltio-, alkylsulñnylovú,alkylsulfonylovú, alkylamínovú, alkenylovú, alkenyloxylovú, alkenyltio-, alkenylamínovú, alkinylovú, alkinyloxylovú, alkinyltio-, cykloalkylovú, cykloalkoxylovú, cykloalkyltio-, cykloalkylamínovú, arylovú, aryloxylovú, aryltio-, arylsulfmylovú, arylsulfonylovú alebo arylaminovú skupinu aR 4 znamená vodíkový atóm, nitroskupinu, kyanoskupinu,atóm halogénu alebo prípadne substituovanú alkylovú, alkylkarbonylovú, alkoxylovú, alkoxykarbonylovú, alkyltio-,alkylsulñnylovú, alkylsulfonylovú, alkylamínovú, alkenylovú, alkenyloxylovú, alkenyltio-, alkenylamínovú, alkinylovú, alkinyloxylovú, alkinyltio-, cykloalkylovú, cykloalkoxylovú, cykloalkyltio-, cykloalkylamínovú, arylovú, aryloxylovú, aryltio-, arylsulfinylovú, arylsulfonylovú alebo arylaminovú skupinu, a/ alebo zo soli zlúčeniny všeobecného vzorca (I) (účinné látky skupiny l)(b) jednej alebo viac zlúčenín z druhej skupiny herbicídov,ktorá obsahuje ďalej uvedene účinné látky(metsulfurónmetyl), N-(4,6-dimetoxy-pyrimídin-Z-yb-N-(2-etylsulfonyl-ímidazol,2-a)pyridín-3-sulfonamid (sulfosulfurón, MON-37500), N-(4-metoxy-6-metyl-l,3,5-triazin-2-yl)-N -Q-metoxy-karbonyl-tién-3-yl-sulfonyl)-močovina (tifénsulfurón-metyl), N-metyl-N-(4-metoxy-6-metyll ,3,5-triazin-2-yl)-N-(2-metoxykarbonyl-fenylsulfonyl)močovina (tribenurónmetyl),(účinne látky skupiny 2) pričom všeobecne pripadá na jeden hmotnostný diel účinnej látky skupiny l, to znamená všeobecného vzorca (I) ,0,01 až 1000 hmotnostných dielov účinnej látky skupiny 2. Obzvlášť zaujímavé sú selektívne herbicídne prostriedky podľa predloženého vynálezu, ktoré obsahujú kombináciu účinných látok, pozostávajúcich z(a) arylsulfonylaminokarbonyltriazolinónu všeobecného vzorca (l) v ktorom R 1 znamená vodíkový atóm, hydroxyskupinu, aminoskupínu, alkylidénaminoskupinu s 2 až 6 uhlíkovými atómami,prípadne substituovanou alkylovou, alkenylovou, alkinylovou, alkoxylovou, alkenyloxylovou, alkylamínovou alebo dialkylamínovou skupinou so vždy až 6 uhlíkovými atómami, prípadne kyanoskupinou, atómom halogénu alebo alkylovou skupinou s l až 4 uhlíkovými atómami substitú SK 285444 B 6ovanou cykloalkylovou, cykloalkylalkylovou alebo cykloalkylamínovou so vždy 3 až 6 uhlíkovýmí atómami vcykloalkylovej skupine a prípadne s l až 4 uhlíkovýmí atómami v alkylovej časti, alebo prípadne kyanoskupinou,nítroskupinou, atómom halogénu, alkylovou skupinou s l až 4 uhlfkovými atómami, halogénalkylovou skupinou s 1 až 4 uhlíkovýmí atómami, alkoxyskupínou s l až 4 uhlíkovýmí atómamí alebo halogénalkoxyskupinou s l až 4 uhlíkovými atómami substituovanú fenylovú skupinu alebo fenylalkylovú skupinu s l až 4 uhlíkovýmí atómami v alkylovej časti, R znamená vodíkový atóm, hydroxyskupinu, merkaptoskupinu, aminoskupinu, kyanoskupinu, atóm halogénu, pripadne kyanoskupinou, atómom halogénu alebo alkoxyskupínou s l až 4 uhlíkovýmí atómami substituovanú alkylovú,alkoxylovú, alky 1 tio-, alkylamínovú, dialkylamínovú, alkenylovú, alkinylovú, alkenyloxylovú, alkinyloxylovú, alkenyltío-, alkinyltio-, alkenylamínovú alebo alkinylamínovú skupinu so vždy až 6 uhlíkovýmí atómamí, prípadne kyanoskupinou, atómom halogénu alebo alkylovou skupinou s laž 4 uhlíkovýmí atómami substituovanú cykloalkylovú,cykloalkoxylovú, cykloalkyltio-, cykloalkylamínovú alebo cykloalkylalkylovú skupinu so vždy 3 až 6 uhlíkovýmí atómamí v cykloalkylových skupinách a prípadne s l až 4 uhlíkovýmí atómami V alkylových častiach, alebo pripadne kyanoskupinou, nitroskupinou, atómom halogěnu, alkylovou skupinou s l až 4 uhlíkovýmí atómami, halogénalkylovou skupinou s l až 4 uhlíkovýmí atómami, alkoxyskupinou s l až 4 uhlíkovýmí atómami alebo halogénalkoxyskupinou s l až 4 uhlíkovýmí atómami substituovanú fenylovú skupinu, fenoxyskupinu, fenyltioskupinu, fenylaminovú skupinu alebo fenylalkylovú skupinu s l až 4 uhlíkovýmí atómami V alkylovej časti, R 3 znamená nitroskupinu, kyanoskupinu, atóm halogénu,pripadne kyanoskupinou, atómom halogénu alebo alkoxyskupínou s l až 4 uhlíkovýmí atómami subtituovanú alkylovú, alkylkarbonylovú, alkoxylovú, alkoxykarbonylovú, alkyltio-, alkylsulfinylovú, alkylsulfonylovú, alkylaminovú,alkenylovú, alkenyloxylovú, alkenyltio-, alkenylaminovú,alkinylovú, alkinyloxylovú alebo alkinyltio-skupinu so vždy až 6 uhlíkovýmí atómami, prípadne kyanoskupinou,atómom halogénu alebo alkylovou skupinou s l až 4 uhlikovými atómami substítuovanou cykloalkylovou, cykloalkoxylovou, cykloalkyltio-alebo cykloalkylamínovú skupinu so vždy 3 až 6 uhlíkovýmí atómami vcykloalkylových skupinách alebo pripadne kyanoskupinou, nitroskupinou,atómom halogěnu, alkylovou skupinou s l až 4 uhlíkovýmí atómamí, halogénalkylovou skupinoiu s l až 4 uhlíkovýmí atómami, halogénalkylovou skupinou s 1 až 4 uhlíkovýmí atómami, alkoxyskupínou s l až 4 uhlíkovýmí atómami alebo halogénakoxyskupínou s 1 až 4 uhlíkovýmí atómami substituovanú fenylovú, fenyloxylovú, fenyltio-, fenylsulfinylovú, fenylsulfonylovú alebo fenylamínovú skupinu aR 4 znamená vodíkový atóm, nitroskupinu, kyanoskupinu,atóm halogénu, pripadne kyanoskupinou, atómom halogénu alebo alkoxyskupínou s l až 4 uhlñcovýmí atómami substituovanú alkylovú, alkylkarbonylovú, alkoxylovú, alkoxykarbonylovú, alkyltio-, alkylsulñnylovú, alkylsulfonylovú,alkylaminovú, alkenylovú, alkenyloxylovú, alkenyltio-, alkenylaminovú, alkinylovú, alkinyloxylovú alebo alkinyltioskupinu so vždy až 6 uhlíkovýmí atómami, prípadne kyanoskupinou, atómom halogćnu alebo alkylovou skupinou s l až 4 uhlíkovýmí atómami substituovanú cykloalkylovú,cykloalkoxylovú, cykloalkyltio- alebo cykloalkylamínovú skupinu so vždy 3 až 6 uhlíkovýmí atómami vcykloalkylovej skupine, alebo prípadne kyanoskupínou,nitroskupinou, atómom halogénu, alkylovou skupinou s laž 4 uhlíkovýmí atómami, alkoxyskupínou s 1 až 4 uhlíkovýmí atómami alebo halogénalkoxyskupínou s 1 až 4 uhlíkovýmí atómami substituovanú fenylovú, fenyloxylovú,fenyltio-, fenylsulñnylovú, fenylsulfonylovú alebo fenylamínovú skupinu, a/alcbo zo soli zlúčeniny všeobecného vzorca (l)(b) jednej až troch zlúčením zdruhej skupiny herbicidov,ktorá obsahuje ďalej uvedené účinne látky N-(4,6-dimetoxy-pyrimidin-2-yl)-N -(N-metyl-N-metylsulfonyl-sulfamoýl)-močovína (amidosulfurón), 3,5-Dibróm-4-hydroxybenzonitril (bromoxynil), 2-(4-chlór-2-fluór-5-(2-chlór-2-etoxýkarbonyl-etýl)-fenyl)-4-difluórrnetyl-5-metyl-2,4-díhydro-3 H-1,ZA-triazol-S-ón (carfentrazone-etyl, 17-8426), (RHZ-propinyl)-2-4-(5-chlór-3-tluór-pyridin-2-yl-oxy)-fenoxy-propanoát (clodinafop-propargyl),kyselina ZA-dichlór-fenoxyoctová (2,4-D), kyselina (R)-2-(2,4-dichlór-fenoxyypropánová (dichlórprop-P), metyl-Z-(4(2,4-dichlór-fenoxy)-fenoxy-propanoát (diclofop-metyl), N-(2,4-difluór-fenyl)-2-(3-triíluónnetyl-fenoxyypyridín-3-karboxamid (diflufenican), kyselina (4-amino-3,5-dichlór-ó-fluór-pyrídin-2-yl-oxy)-octová (Fluroxypyr), 5-metylamíno-2-fenyl-4-(3-trilluónnetyl-fenyl)-3(2 H)-furanón (ílurta-mone), N-fosfonometyl-glycin (-izopropylamónium), (glyfosate-izo-propyl-amónium), metyl-2-(4,5-díhydro-4-metyl-4-izopropyl-5 -oxo- 1 H-imidazol-2-yl)-4-metyl-benzoát (imazametabenz-metyl), kyselina 2 ~(4,5-dihydro-4-metyl-4-izopropyl-S-oxo-1 H-imidazol-2-yl)-5-metoxymetyl-pyridín-3-karboxylová (ima-zamox), N,N-dimetyl-N-Ol-izopropyl-fenyl)-močovina (izoproturón),N-(2,6-díchlór-3-metyl-fenyD-SJ-dimetoxy- l ,ZA-triazolol,5-a-pyrimidin-2-sulfonamid (metosulam, DE-Sl l),N-(3-chlór-4-metoxy-fenyD-N,N-dimetyl-močovina (metoxurón), 4-amino-6-terc-butyl-3-metyltio-l ,2,4-triazin-5(4 H)-ón (metribuzin), N-(4-metoxy-6-metyl-1,3,5-triazin-Z-yb-N-(2-metoxycarbonyl-fenylsulfonyl)-močovina (metsulfurónmetyl), N-(4,6-dimetoxy-pyrimidín-Z-yl)-N -(2-etylsulfonyl-imidazo l ,2-a)pyridin-3-sulfonarnidCelkom obzvlášť zaujimave sú selektivne herbicídne prostriedky podľa predloženého vynálezu, ktoré obsahujú kombináciu účinných látok, pozostávajúcich z(a) arylsulfonylaminokarbonyltriazolinónu všeobecného vzorca (I), v ktorom R 1 znamená vodíkový atóm, aminoskupinu, pripadne kyanoskupinu, atómom fluóru alebo chlóru, metoxyskupinou alebo etoxyskupinou substituovanú metylovú, etylovú, n-propylovú, i-propylovú, n-butylovú, i-butylovú, s-butyovú,t-butylovú, etenylovú, propenylovú, butenylovú, etinylovú,propinylovú, butinylovú, metoxylovú, etoxylovú, n-propoxylovú, ívpropoxylovú, n-butoxylovú, i-butoxylovú,s-butoxylovú, t-butoxylovú, propenyloxylovú, butenyloxylovú, metylaminovú, etylamínovú, n-propylaminovú, i-propylaminovú, n-butylamínovú, i-butylaminovú, s-butylamínovú, t-butylaminovú, dimetylamínovú alebo díetylaminovú skupinu, pripadne kyanoskupinou, atómom fluóru,chlóru alebo brómu, metylovou skupinou, etylovou skupinou, n-propylovou skupinou alebo i-propylovou skupinou substituovanú cyklopropylovú, cyklobutylovú, cyklopentylovú, cyklohexylovú, cyklopropylmetýlovú, cyklobutylmetylovú, cyklopentylmetyovú, cyklohexylmetylovú, cyklop SK 285444 B 6ropylamínovú, cyklobutylamínovú, cyklopenrylamínovú alebo cyklohexylamínovú skupinu, alebo pripadne kyanoskupinou, nitroskupínou, atómom fluóru, chlóru alebo brómu, metylovou skupinou, etylovou skupinou, n-propylovou skupinou, i-propylovou skupinou, n-butylovou skupinou, i-butylovou skupinou, s-butylovou skupinou, t-butylovou skupinou, trifluónnetylovou skupinou, metoxyskupinou,etoxyskupinou, difluórmetoxyskupinou alebo trifluónnetoxyskupinou skubstituovanú fenylovú alebo benzylovú skupinu, R 2 znamená vodíkový atóm, hydroxyskupinu, merkaptoskupinu, aminoskupinu, kyanoskupinu, atóm fluóru, chlóru alebo brómu, prípadne kyanoskupinou, atómom fluóru alebo chlóru, metoxyskupinou alebo etoxyskupinou substituovanú metylovú, etylovú, n-propylovú, i-propylovú, n-butylovú, i-butylovú, s-butylovú, t-butylovú, metoxylovú,etoxylovú, n-propoxylovú, i-propoxylovú, n-butoxylovú, i-butoxylovú, s-butoxylovú, t-butoxylovú, metyltio-, etyltio-, n-propyltio-, i-propyltio-, n-butyltio-, i-butyltio-, s-butyltio-, t-butyltio-, metylamínovú, etylamínovú, n-propylamínovú, i-propylamínovú, n-butylamínovú, i-butylamínovú, s-butylamínovú, t-butylamínovú, dimetylamínovú, etenylovú, propenylovú, butenylovú, etinylovú, propinylovú, butinylovú, propenyloxylovú, butenyloxylovú, propinyloxylovú, butinyloxylovú, propenyltio-, butenyltio-,propinyltio-, butinyltio-, propenylaminovú, butenylamínovú, propinylamínovú alebo butínylamínovú skupinu, prípadne kyanoskupínou, atómom fluóru, chlóru alebo brómu,metylovou skupinou, etylovou skupinou, n-propylovou skupinou alebo i-propylovou skupinou substituovanú cyklopropylovú, cyklobutylovú, cyklopentylovú, cyklohexylovú, cyklopropyloxylovú, cyklobutyloxylovú, cyklopentyloxylovú, cyklohexyloxylovú, cyklopropyltio-, cyklobutyltio, cykopentyltio-, cyklohexyltio, cyklopropylmetylovú, cyklobutylmetylovú, cyklopentylmetylovú, cyklohexylmetylovú, cyklopropylamínovú, cyklobutylaminovú, cykopentylamínovú alebo cyklohexylamínovú skupinu, alebo pripadne kyanoskupinou, nitroskupinou, atómom fluóru, chlóru alebo brómu, metylovou skupinou, etylovou skupinou, n-propylovou skupinou, i-propylovou skupinou, n-butylovou skupinou, i-butylovou skupinou, s-butylovou skupinou, t-butylovou skupinou, trifluórmetylovou skupinou, metoxyskupinou, etoxyskupinou, difluórmetoxyskupinou alebo trifluónnetoxyskupinou substituovanú fenylovú, fenoxylovú, fenyltio-, fenylaminovú alebo benzylovú skupinu, R 3 znamená nitroskupinu, kyanoskupinu, atóm fluóm,chlóru alebo brómu, prípadne kyanoskupinou, atómom fluóru alebo chlóru, metoxyskupinou alebo etoxyskupinou substituovanú metylovú, etylovú, n-propylovú, í-propylovú,n-butylovú, i-butylovú, s-butylovú, t-butylovú, acetylovú,propionylovú, n-butyroylovú, i-butyroylovú, metoxylovú,etoxylovú, n-propoxylovú, i-propoxylovú, n-butoxylovú, i-butoxylovú, s-butoxylovú, t-butoxylovú, metoxykarbonylovú, etoxykarbonylovú, n-propoxykarbonyovú, i-propoxykarbonylovú, metyltio-, etyltio-, n-propyltio-, i-propyltioą n-butyltio-, í-butyltio-, s-butyltio-, t-butyltio-, metylsulfinylovú, etylsulfinylovú, n-propylsulñnylovú, i-propylsulfinylovú, metylsulfonylovú, etylsulfonylovú, n-propylsulfonylovú, i-propylsulfonylovú, metylaminovú, etylamínovú,n-propylamínovú, i-propylamínovú, n-butylamínovú, i-butylaminovú, s-butylaminovú, t-butylaminovú, etenylovú, propenylovú, butenylovú, propenyloxylovú, butenyloxylovú, propenyltio-, butenyltio-, propenylaminovú, butenylamínovú, etinylovú, propinylovu, butinylovú, propinyloxylovú, butinyloxylovú, propinyltio-, alebo butinyltioskupinu, prípadne kyanoskupinou, atómom lluóru, chlóru,brómu, metylovou skupinou, etylovou skupinou, n-propylovou skupinou alebo í-propylovou skupinou substituovanú cyklopropylovú, cyklobutylovú, cyklopentylovú,cyklohexylovú, cyklopropyloxylovú, cyklobutyloxylovú,cyklopentyloxylovú, cyklohexyloxylovú, cyklopropyltio-,cyklobutyltio-, cyklopentyltio-, cyklohexyltio-, cyklopropyamínovú, cyklobutylamínovú, cyklopentylamínovú alebo cyklohexylamínovú skupinu, alebo prípadne kyanoskupinou, nitroskupinou, atómom fluóru, chlóru alebo brómu,metylovou skupinou, etylovou skupinou, n-propylovou skupinou, i-propylovou skupinou, n-butylovou skupinou, í-butylovou skupinou, s-butylovou skupinou, t-butylovou skupinou, trifluónnetylovou skupinou, metoxyskupinou,etoxyskupinou, n-propoxyskupinou, i-propoxyskupinou, n-butoxyskupinou, i-butoxyskupínou, s-butoxyskupinou, t-butoxyskupinou, difluórmetoxyskupinou alebo trilluórmetoxyskupinou substituovanú fenylovú, fenoxylovú, fenyltio-, fenylsulfmylovú, fenylsulfonylovú alebo fenylaminovú skupinu aR 4 znamená vodíkový atóm, nitroskupínu, kyanoskupinu,atóm halogénu, prípadne kyanoskupinou, atómom fluóru alebo chlóru, metoxyskupinou alebo etoxyskupinou substituovanú metylovú, etylovú, n-proplylovú, í-propylovú, n-butylovú, i-butylovú, s-butylovú, t-butylovú, acetylovú,propionylovú, n-butyroylovú, i-butyroylovú, metoxylovú,etoxylovú, n-propoxylovú, i-propoxylovú , n-butoxylovú, i-butoxylovú, s-butoxylovú, t-butoxylovú, metoxykarbonylovú, etoxykarbonylovú, n-propoxykarbonylovú, i-propoxykarbonylovú, metyltio-, etyltio-, n-propyltio-, i-propyltio-, n-butyltioą i-butyltío-, s-butyltio-, t-butyltio-,metylsulñnylovú, etylsulfinylovú, n-propylsulñnylovú, i-propylsulñnylovú, metylsulfonylovú, etylsulfonylovú, n-propylsulfonylovú, i-propylsulfonylovú, metylamínovú,etylamínovú, n-propylamínovú, i-propylamínovú, n-butylamínovú, i-butylamínovú, s-butylamínovú, t-butylamínovú,etenylovú, propenylovú, butenylovú, propenyloxylovú, butenyloxylovú, propenyltioą butenyltio-, propenylamínovú,butenylamínovú, etinylovú, propinylovú, butinylovú, propinyloxylovú, butinyloxylovú, propinyltio- alebo butinyltie-skupinu, prípadne kyanoskupinou, atómom fluóru, chlóru alebo brómu, metylovou skupinou, etylovou skupinou,n-propylovou skupinou alebo i-propylovou skupinou substituovanú cyklopropylovú, cyklobutylovú, cyklopetylovú,cyklohexylovú, cyklopropyloxylovú, cyklobutyloxylovú,cyklopentyloxylovú, cyklohexyloxylovú, cyklopropyltio-,cyklobutyltio-, cyklopentylno, cyklohexyltio-, cyklopropyamínovú, cyklobutylamínovú, cyklopentylamínovú alebo cyklohexylamínovú skupinu, alebo prípadne kyanoskupinou, nitroskupinou, atómom fluóru, chlóru alebo brómu,metylovou skupinou, etylovou skpinou, n-propylovou skupinou, i-propylovou skupinou, trifuómietylovou skupinou,metoxyskupínou, etoxyskupinou, n-propoxyskupinou, ipropoxyskupinou, n-butoxyskupinou, i-butoxyskupinou, sbutoxyskupinou, t-butoxyskupinou, difluónnetoxyskupinou alebo tríĺluórmetoxyskupinou substituovanú fenylovú, fenoxylovú, fenyltio-, fenylsulfinylovú, fenylsulfonylovú alebo fenylaminovú skupinu, a/alebo zo soli zlúčeniny všeobecného vzorca (I)(b) jednej alebo dvoch zlúčenin z druhej skupiny herbicídov, ktore obsahujú ďalej uvedené účinné látky N-(4,6-dimetoxy-pyrimidin-2-yl)-N-(N-metyl-N-metylsulfonyl-sulfamoyl)-močovina (amidosulfurón), 3,5-Dibróm-4-hydroxybenzonitril (bromoxynil), 2-(4-chlór-2-ŕluór-5-(2-chlór-Z-etoxykarbonyl-etyl)-fenyl)-4-diÍluórmetyl-5-metyl-2,4-dihydro-3 H-l,2,4-triazol-3-ón (carfentrazoneetyl, F-8426), (R)-(2-propinyl)-2-4-(5-chlór-B-fluór SK 285444 B 6Namiesto čistých účinných látok všeobecného vzorca(I) sa môžu v kombináciách účinných látok podľa predloženého vynálezu použit tiež soli zlúčenín všeobecného vzorca (I) s kovmi a/alebo bázickými dusíkatými zlúčeninami.Pritom sú výhodne soli zlúčenín všeobecného vzorca(I) salkalickými kovmi, ako je napríklad lítium, sodík,draslik, rubidium alebo cézium, celkom obzvlášť so sodíkom alebo draslíkom, skovmi alkalických zemín, ako je napríklad horčík, Vápnik alebo báryum, celkom obzvlášť s vápnikom, alebo napriklad s hliníkom.Ďalej sú výhodné soli zlúčenín všeobecného vzorca (I) s amoniakom, s alkylaminmi s l až 6 uhlíkovými atómami,ako je napríklad metylamín, etylamín, n-propylamín, i-propylamín, n-butylamín, i-butylamín, s-butylamín, t-butylamín, n-pentylamín, i-pentylamín, s-pentylamín alebo t-pentylamín, s dialkylamínmi s 1 až 6 uhlíkovými atómami v každom alkyle, ako je napríklad dimetylamín, dietylamín,dipropylamin, diizopropylamín, dibutylamín, diizobutylamin, dí-s-butylamin, dípentylamín, diizopentylamín, di-spentylamín a dihexylamín, so trialkylamínmi s l až 4 uhlíkovými atómami v každom alkyle, ako je napríklad trimetylamín, trietylamín, tripropylamín, tributylamín a N-etyldíizopropylamín, s cykloalkylamínmi s 3 až 6 uhlíkovými atómami, ako je napríklad cyklopentylamín alebo cyklohexylamín, s dicykloalkylaminmi s 3 až 6 uhlíkovými atómami vkaždom cykloalkyle, ako je napríklad dicyklopcntylamin alebo dicyklohexylamín, sN-alkyl-cykloalkylamínmi s l až 4 uhlíkovými atómami v alkyle a s 3 až 6 uhlíkovými atómami v cykloalkyle, ako je napríklad N-metylcyklopentylamín, N-etylcyklopentylamín, N-metyl-cyklohexylamín alebo N-etyl-cyklohexylamín, s N-dialkylcykloalkylaminmi s l až 4 uhlíkovými atómami v alkyloch a s 3 a 6 uhlíkovými atómami vcykloalkyle, ako je napríklad N,N-dimetyl-cyklopentylamín, N,N-dietyl-cyklopentylamin, N,N-dimetyl-cyklohexylamín alebo N,N-dietylcyklohexylamín, sN-alkyl-dicykloalkyl-amínmi s l až 4 uhlíkovými atómami v alkyle a s 3 až 6 uhlíkovými ató mami v cykloalkyloch, ako je napríklad N-metyldicyklopentylamín, N-metyl-dicyklohexylamín alebo N-etyl-dicyklohexylamín, s fenylalkylamínmi s l až 4 uhlíkovými atómami v alkyle, ako je napríklad benzylamín, l-fenyl-etylanún alebo 2-fenyl-etylamin, s N-alkyl-feny|alkylaminmi s l až 4 uhlíkovými atómami V obidvoch alkylových skupinách, ako je napriklad N-metyl-benzylamin alebo N-etyl-benzylamín, alebo s N,N-dialkyl-fenylalkylaminmi, ako je napríklad NN-dimetyl-benzylamin alebo N,N-dietyl-benzylamín, alebo s prípadne anelovanými a/alebo alkylovou skupinou s 1 až 4 uhlíkovými atómami substituovanými azínmi, ako je napríklad pyridin, chinolín, Z-metyl-pyridín, S-metyl-pyridín, 4-metylpyridín,-2,4-dimetylpyrídín, LS-dimetyl-pyridín, Ló-dimetyl-pyridín alebo S-etyl-Z-metyl-pyridín.Ako bázické zlúčeniny, ktoré sa môžu použit na výrobu podľa predloženého vynálezu použiteľných solí zlúčenín všeobecného vzorca (I), je možné uviest octany, amidy, uhličitany, hydrogenuhličitany, hydridy hydroxidy alebo alkanoláty alkalických kovov alebo kovov alkalických zemín, ako je napríklad octan sodný, draselný alebo vápenatý, amid lítny, sodný, draselný alebo vápenatý,uhličitan sodný, draselný alebo vápenatý, hydrogenuhlíčitan sodný, draselný alebo vápenatý, hydrid lítny, sodný,draselný alebo vápenatý, hydroxid Iítny, sodný, draselný alebo vápenatý, alebo metanolát, etanolát, n-propanolát, i-propanolát, n-butanolát, i-butanolát, s-butanolát alebo tbutanolát sodný alebo draselný.Ako príklady zlúčenín všeobecného vzorca (I), použitých ako zložky zmesi podľa predloženého vynálezu, je možné uviesť 2-(2-metoxykarbonyl-fenylsulfonylaminokarbonyl)-4 metyl-S-n-propoxy-2,4-dihydro-3 H-1,2,4-tria.zol-3-ón (I-l) a 2-(2-triiluórmetoxy-fenylsulfonylamino-karbonyl)-4-metyl-S-metoxy-ZA-díhydro-SH-l,2,4-triazol-3-ón (l-2), alebo sodné soli týchto zlúčenin.Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) sú opísané v uvedených patentových prihláškach, prípadne patentových spisoch.Ako komponenty zmesi z účinných látok skupiny 2 je potrebné obzvlášť vyzdvihnúť amidosulfuron, bromoxynil, carfentrazone(-etyl), clodinafop(-propargyl), 2,4-D, diclofop (metyl), diflufenícan, fluuroxypyr, izoproturón, metosulam, metribuzin, metsulfurón(-metyl), sulfosulfurón, tifénsulfurón(-metyl), tribenurón(-metyl).Z tejto skupiny je ako komponent zmesi obzvlášť zaujímavý metribuzín.Teraz bolo prekvapivo zistené, že uvedené kombinácie účinných látok z arylsulfonylaminokarbonyltriazolinónov všeobecného vzorca i a uvedených účinných látok skupiny 2 majú pri veľmi dobrej znášanlivosti úžitkovými rastlinami obzvlášť vysoký herbicidny účinok a môžu sa použit na selektívne ničenie burín vrôznych kultúrach, obzvlášť v pšenici, ale tiež v kukuríci, jačmeni a ryži.Prekvapivo je herbicidny účinok kombinácie účinných látok podľa predloženého vynálezu zo zlúčenín uvedených skupín l a 2 podstatne vyšší, než je súčet účinkov jednotlivých účinných látok.Dochádza teda k nepredpokladateľnému synergickému efektu a nie iba k doplneniu účinku. Nové kombinácie účinných látok sú v mnohých kultúrach dobre znášanlivé,pričom tieto nové kombinácie účinných látok dobre pôsobia tiež proti ťažko potláčateľným burinám. Nové kombinácie účinných látok teda predstavujú cenné obohatenie selektívnych herbicídov.Kombinácie účinných látok podľa predloženého vyná

MPK / Značky

MPK: A01N 39/00, A01N 33/00, A01N 47/00, A01N 35/00, A01N 37/00, A01N 43/00

Značky: spôsob, ničenia, báze, burín, arylsulfonylaminokarbonyltriazolínov, prostriedku, použitie, herbicídneho, selektivně, výroby, herbicidy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-285444-selektivne-herbicidy-na-baze-arylsulfonylaminokarbonyltriazolinov-ich-pouzitie-sposob-nicenia-burin-a-sposob-vyroby-herbicidneho-prostriedku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Selektívne herbicídy na báze arylsulfonylaminokarbonyltriazolínov, ich použitie, spôsob ničenia burín a spôsob výroby herbicídneho prostriedku</a>

Podobne patenty