Usporiadanie na spojenie dvoch koncových hrán dvoch úsekov pásu a zvierací kruh alebo kruhová spona

Číslo patentu: 285157

Dátum: 19.06.2006

Autor: Oetiker Hans

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opísané je usporiadanie na spojenie koncových hrán (3, 7) dvoch úsekov (1, 5) pásu, pričom prvá koncová spojovacia hrana (3) má aspoň jeden jazyk (21), ktorý je v zábere v príslušnom vybraní v druhej koncovej spojovacej hrane (7), pričom jazyk (21) je vytvorený v pozdĺžnom smere pásu a má aspoň dva bočne vyčnievajúce úseky (23, 25, 27, 29), ktoré sú navzájom umiestnené v pozdĺžnom smere v odstupe, a oblasti vyčnievajúce z jazyka (21) na jeho boku zasahujú do druhého úseku (5) pásu k pozdĺžnej osi pásu, pričom na oboch bočných pozdĺžnych hranách pásu má prvá koncová spojovacia hrana (3) v oblasti spojenia ďalší výstupok (41, 43) v smere k druhému úseku (5) pásu a celý obrys jazyka (21) je kvôli zabráneniu zranenia špicatými rohmi zaoblený. Zvierací kruh alebo kruhová spona sú vytvorené týmto usporiadaním.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka usporiadania na spojenie koncových hrán dvoch úsekov pásu, pričom jedna koncová spojovacia hrana má aspoň jeden jazyk, ktorý je V zábere v príslušnom vybraní V druhej koncovej spojovacej hrane, a pričom jazyk je vytvorený v pozdižnom smere pásu a má aspoň dva bočne vyčnievajúce úseky, ktoré sú navzájom umiestnené vpozdĺžnom smere pásu v odstupe, aoblasti vyčnievajúce z jazyka na jeho boku zasahujú do druhého úseku pásu priečne k pozdĺžnej osi pásu. Vynález sa ďalej týka zvieracieho kruhu alebo kruhovej spony.Na upewienie rúrkových prvkov na zodpovedajúcej perifémej oblasti valcovitej tvarovej súčasti, ako napríklad hriadeľa alebo ďalšej rúrky, známych typov a známym spôsobom sa používajú Zvieracie kruhy.Použitie zvieracích kruhov s tzv. ušami sa V praxi osvedčilo, V niektorých prípadoch však nie sú vhodné. Hlavne nie sú vhodné napríklad vtedy, ked priestorové pomery nedovoľujú žiadne vyčnievajúce uchá.Vtýchto prípadoch sa osvedčili Zvieracie kruhy, prípadne lisovacie kruhy, ktoré sa bud na spojku nasadia za tepla, resp. nalisujú, alebo sa obe rúrky navzájom nalisujú pomocou roztiahnutia valcovitých tvarových súčastí.Takéto zvierky, resp. lisovacie kruhy sa zhotovia tak,že sa z rúrok s požadovaným priemerom vyrežú, vylisujú alebo vystrihnú prstencové segmenty Táto výroba sa javí ako nevýhodná, a to preto, žea) pri práve vyrobených rúrkach sa musí na ich prstencových pozdĺžnych stranách odstrániť ostrap, čo vyžaduje ďalší pracovný krok, b) môžu sa použiť len nehrdzavejúce materiály, nie Však napríklad pozinkované rúrky, pretože prstence sú na p 0 zdĺžnych stranách poškodené, to znamená, že chýba pozinkovanie, a pretožec) sa môže vyrobit len veľkosť rúrky s priemerom rúrky.Ďalšia možnost spočíva V natiahnutí podložiek, pričom sa na tento postup používajú väčšie sily, a preto je v prstencovej časti veľké vnútome napätie. Tiež nemožno na základe stanovenej veľkosti podložky vyrobiť prstenec s ľubovoľným priemerom so stanovenou veľkosťou.Ďalšia možnosť spočíva vo výrobe prstenca z príslušného pásovitého dielu, ktorý bol vystrihnutý z nekonečného pásu, pomocou prstencového ohybu dielu. Ukázalo sa však, že spojenie oboch koncových častí pásu predstavuje slabé miesto a že toto spojenie nie je stabilné hlavne pri namáhaní na ťah a pri tlačení.ZDE-40 09 259 je známe usporiadanie na spojenie dvoch koncových hrán pásu na výrobu zvierky, resp. tzv. kruhovej spony, ktoré možno zaťažit najmä na ťah a tlačenie. Toto spojenie sa môže ďalej zlepšit tým, že sú pozdĺž spojovacích hrán do seba pozdĺž spojovacích hrán zapadajúcich úsekov vytvorené pomocou lasera bodové zvary. Takéto spojenie podľa DE-40 09 259 je znázomené na obr. l. Všeobecne sa pri relatívne úzkych pásoch, pripadne kruhových sponách, najmä vyrobených zhliníka, ukazuje, že zaťažiteľnost je malá, resp., že sa spojenie pri vysokom zaťažení ťahom vytrhne.Ďalšie usporiadanie je navrhnuté v DE 40 21 764, kde sú opät navzájom spojené dva konce pásu s použitím stredovej jazykovitej styčníce so stromčekovito vytvorenými stykovými spojeniami. Pri riešení podľa DE 40 21 746 je však nevýhodné, že kvôli zabráneniu bočnému vybočeniuobojstranne na jazyk dosadajúcich zámkových styčníe sú vytvorené stykové spojenia hákovito s ostrými uhlami, čo prináša nie male nebezpečenstvo zranenia pri manipulácii s príslušným zvemým kruhom alebo prítlačným krúžkom.Úlohou predloženého vynálezu preto je navrhnúť, napríklad na spojenie dvoch koncových hrán pásu podľa DE-40 09 259, zlepšenie, ktore jednak umožňuje zvýšené namáhanie v ťahu a ktoré nemá nevýhody riešenia podľa DE 40 21 746.Podľa vynálezu sa uvedená úloha Vyrieši pomocou usporiadania na spojenie koncových hrán dvoch úsekov pásu opísaného vyhotovenia tým, že na oboch bočných pozdĺžnych hranách pásu má prvá koncová spojovacia hrana v oblasti spojenia ďalší výstupok v smere k druhému úseku pásu a že celý obrys jazyka je kvôli zabráneniu zranenia špicatými rohmi zaoblený.Jazyk má podľa prednostného variantu uskutočnenia vynálezu na oboch stranách aspoň jeden bočne vyčnievajúci výstupok, ktorý je V zábere v príslušnom vybraní druhého úseku. Aspoň jeden z bočne vyčnievajúcich výstupkov pritom môže mat rozšírenie smerujúce V smere pásu späť k prvému úseku pásu. Rozšírenie pritom môže mat prednostne hraničnú čiaru prebiehajúcu šíkmo k pozdĺžnej osi pásu. Hraničná čiara môže výhodne zvierat s pozdĺžnou osou pásu uhol 50 ° až 70 °, prednostné 60 °. Podľa ďalšieho variantu uskutočnenia vynálezu má jazyk medzi prvým úsekom pásu a prvým výstupkom väčšiu šírku ako medzi prvým a druhým výstupkom. Podľa iného variantu vynálezu sú výstupky vytvorené šikmo k pozdĺžnej hrane pásu. Hraničná čiara ďalšieho výstupku môže pritom zvierat s príslušnou pozdĺžnou hranou pásu uhol 40 ° až 60 °, prednostné 50 °. Podľa ďalšieho variantu uskutočnenia vynálezu sú vytvorené aspoň dva V pozdĺžnej osi pásu z prvého úseku pásu do druhého úseku pásu vyčnievajúce jazyky. Pozdĺž spojovacej čiary medzi oboma úsekmi pásu pritom môžu byť vytvorené spojovacie miesta spojené bodovým zváraním, zváraním laserom alebo zlisovaním.Predmetom vynálezu sú rovnako zvierací kruh alebo kruhové spona s usporiadaním podľa vynálezu.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je v nasledujúcom príkladovo bližšie objasnený pomocou priložených výkresov.Na výkresoch znázorňuje obr. l spojenie dvoch koncových hrán pásu podľa DE-40 O 9 259, známe zo stavu techniky,obr. 2 usporiadanie podľa vynálezu na spojenie dvoch koncových hrán pásu,obr. 3 usporiadanie podľa obr. 2, zobrazené vnavzájom rozobratom stave,obr. 4 zvemý kruh, resp. zvierka na rúrky s usporiadaním podľa vynáiezu V nespojenom, otvorenom stave,obr. 5 spojenie hriadeľa s mechovitou rúrkou s použitím zvierky, resp. kruhovej spony podľa vynálezu a obr. 6 aa 6 b čiaru vytrhnutia usporiadania podľa stavu techniky a usporiadanie podľa vynálezu pri zaťažení ťahom.Obr. l znázorňuje možný variant vyhotovenia spojenia dvoch priečnych koncových spojovacích hrán 3, 7 pásu,známy zo stavu techniky a vhodný napríklad na uzatvárateľné spojenie zvierky na rúrky. Oba koncové úseky 1, 5 pásu sú navzájom spojené pozdĺž svojich spoločných spojovacích hrán 3, 7. Na prvej spojovacej hrane 3 je Vytvorený záchytný prvok, resp. výstupok, resp. jazyk 9, ktorý po bokoch má vyčnievajúce, styčnicové prvky. Jazyk 9 je vybavený dvoma takýmito styčnicarni 10, 11, pričom jazyk 9 spoločne s oboma styčnicami 10, 11 zapadá do príslušných vybraní na druhej spojovacej hrane 5, ktoré nie sú kvôli zjednodušeniu označené vzťahovou značkou. Jazyk 9 je oborna styčnicami 10, 11 V zábere s príslušným vybraním V smere druhej spojovacej hrany 7 pozdĺž oboch dosadacích časti 14 a 15.Ked je spojenie podľa obr. l namáhané na ťah alebo pechovanie, existuje tendencia oblastí druhého úseku 5 pásu, ktoré sú umiestnené za dosadacími časťami 14, 15, pohybovať sa bočne od jazyka 9, čím sa môže jazyk 9 vytiahnuť, resp. vyhodiť z príslušného vybrania. Kvôli pôsobeniu proti tejto tendencii bočného vybočenia týchto oboch oblastí sú na prvej spojovacej hrane 3 umiestnené dva výstupky 17, 19. Oba výstupky 17, 19 dosadajú na príslušné koncové časti 18, 20 plošného druhého úseku 5 pásu a pôsobia tak proti bočnému vyhodeniu oboch oblastí za koncovými časťami 18 a 20, resp. za dosadacími časťami 14 a 15.Doplnkovo je možné pozdĺž spojovacích línii, resp. pozdĺž spojovacích hrán 3, 7 vytvorit kvôli dosiahnutiu ďalšieho zlepšenia spojenia oblasť zvarenú bodovými zvarmi laserom. Tiež je možné, kvôli dosiahnutiu ďalšieho zlepšenia spojenia, vytvorit pozdĺž spojovacích hrán 3, 7 zlisovanie.Ako už bolo uvedené, V praxi sa ukazuje, že spojenie analogické so spojením znázorneným na obr. l a známym z DE-40 09 259 pri úzkych pásoch, napríklad vyrobených z hliníka, neodolávajú dnešným požadovaným vysokým zaťaženiam v ťahu a náhodne môže dôjsť k vybehnutiu jazyka 9 z druhého koncového úseku 5.Z týchto dôvodov sa podľa Vynálezu navrhuje usporiadanie, resp. spojenie dvoch úsekov 1, 5 pásu podľa zobrazenia na obr. 2. Oba úseky 1, 5 pásov, napríklad rúrkové zvierky, sú opäť navzájom spojené, pričom sú čiarkovane znázomené imaginárne spojovacie hrany 3 a 7. Zprvej spojovacej hrany 3 na druhý úsek 5 pásika opät vyčnieva,resp. doň zapadá príchytný prvok, resp. výstupok, resp. iný jazyk 21, ktorý však má v pozdĺžnom smere umiestnených viacero v odstupe bočne vyčnievajúcich úsekov 23, 25, 27,29, resp. styčníc, ktore zapadajú do príslušných oblastí v druhom úseku 5 pásu. Na obr. 2 sú zreteľne zjavné bočné styčnice, resp. bočne vyčnievajúce úseky 23, 25, 27, 29 iného jazyka 21, ktoré zapadajú do príslušných geometrický sa kryjúcich oblastí Vybrania V druhom úseku 5 pásu, ktoré opäť nie sú kvôli zjednodušeniu vybavené vlastnými vzťahovými značkami. Ako výhodne sa ukazuje, že tieto bočne vyčnievajúce úseky 23, 25, 27, 29, resp. styčnice, prídavne zahmujú dozadu smerujúce oblasti, resp. rozšírenia 31, 33,35, 37, ktoré sú rozšírené dozadu V smere pozdlžnej osi iného jazyka 21, resp. smerujú späť k imaginámym spojovacím hranám 3, resp. 7.Analogicky k obom výstupkom 17 a 19 z obr. l má tiež usporiadanie podľa obr. 2 bočne V oblasti pozdĺžnych hrán pásu ďalší výstupok 41, 43, ktorý ale je vytvorený aspoň pozdĺž úseku spojenia oboch hrán šikmo vzhľadom na bočne pozdĺžne hrany. V zásade ale majú oba ďalšie výstupky 41, 43 rovnakú funkciu ako výstupky 17 a 19V usporiadaní spojenia podľa obr. l.Na obr. 3 je znázomené spojenie podľa obr. 2 Vrozobratom stave. Pritom je zreteľne zjavné, že bočné styčnice, resp. bočne vyčnievajúce úseky 23, 25, 27, 29 majú dozadu smerujúce rozšírenie 31, 33, 35, 37. Pritom sa javí ako výhodné, ked dozadu smerujúce hrany týchto rozšírení 31, 33, 35, 37 zvierajú s pozdlžnou osou pásu, resp. pozdĺžnou osou iného jazyka 21 uhol beta, ktorý je V rozsahu od 50 ° do 70 °, prednostné 60 °. Ďalej je výhodné,keď je šírka iného jazyka 21 medzi prvým úsekom 1 pásu a prvým bočne vyčnievajúcim prvým úsekom 23 pásu, resp. druhým bočne vyčnievajúcim úsekom 25 pásu, väčšia ako šírka medzi prvým bočne vyčnievajúcim prvým úsekom 23 pásu, resp. druhým bočne vyčnievajúcim úsekom 25 pásu a tretím bočne vyčnievajúcim úsekom 27, resp. štvrtým bočne vyčnievajúcim úsekom 29.V nadväznosti na oba bočné ďalšie výstupky 41, 43 je V oblasti pozdĺžnych hrán pásu zrejmé, že šikrné okrajové hrany prednostné zvierajú s pozdĺžnou osou pásu ďalší uhol alfa, ktorý je v rozsahu od 40 ° do 60 °, prednostné je 50 °. Okrem toho je V blízkosti pozdlžnej hrany prvého úseku 1 pásu, resp. príslušného druhého úseku 5 pásu, vytvorené odstupňovanie 45, 46, aby oba ďalšie výstupky 41, 43 nemali Vrchol. Pri týchto vrcholoch existovalo jednak nebezpečenstvo ich vylomenia a jednak tiež nebezpečenstvo možného poranenia.Ďalej je z obr. 3 zreteľne zjavné, že takmer Všetky rohové oblasti pozdĺž skutočných koncových hrán prvého úseku 1 pásu, resp. príslušné pozdĺž druhého úseku 5 pásu celého obrysu, a to pozdĺž celého obrysu jazyka 21, sú vytvorené zaoblené, aby sa znova zabránilo špicatým rohom. To má opät zabrániť odlomeniu, resp. zmenšovať nebezpečenstvo zranenia.Obr. 4 znázorňuje zvierku, resp. zvieraci kruh podľa vynálezu, pozostávajúcu zo zvemého pásu s koncovými úsekmi 1, 5. Zvemý kruh je znázomený V otvorenom, nespojenom stave. Zvierací kruh môže byť jednodielny alebo viacdielny s jedným alebo viacerými spojovacími usporiadaniami podľa vynálezu.Obe uzatváracie hrany na koncových úsekoch 1, 5 pásu sú vybavené spojovacími prvkami analogickýmí s variantom vyhotovenia na obr. 2 a 3. Na prvom úseku 1 pásu je na konci vytvorený iný jazyk 21 sobojstranne bočne vyčnievajúcimi úsekmi 23, 25, 27, 29. Na druhom úseku 5 pásu je vytvorené príslušné vybranie.Po bokoch iného jazyka 21 sú umiestnené ďalšie výstupky 41, 43, ktoré opäť zapadajú do príslušných vybraní V druhom úseku 5 pásu.Podľa požadovaného priemeru zvieracieho lquhu alebo lisovacieho kruhu sa môže z nekonečného pásu odrezať príslušná časť pásu. Na oboch koncových úsekoch 1, 5 tohto pásu sa príslušné vyselmú jednak iný jazyk 21 spoločne s oboma ďalšími výstupkami 41, 43 a V protiľahlom koncovom úseku 5 sa vyseknú príslušné vybrania. Zvierací kruh sa vyrobí zvedenim oboch koncových úsekov 1, 5 a ohybom pásu a jeho spojením. Kvôli fixácii spojenia sa môžu, ako už bolo uvedené a je to znázomené na obr. 2,vytvorit zlisované alebo stlačené spojovacie miesta 60, napríklad pomocou zvárania laserom alebo lisovaním.Na obr. 5 je znázomená zvierka alebo lisovací knih podľa vynálezu podľa obr. 4 pri použití v praxi V spojenom,uzatvorenom stave. Hriadel 50 má koncovú časť 51 s väčším priemerom ako má hriadeľ 50. K tomuto hriadeľu 50 je pripojená mechovitá rúrka 53, ktorá je svojou rúrkovitou koncovou časťou 54 nasunutá kvôli pevnému spojeniu s hriadeľom 50 cez jeho koncovú časť 5. Takéto spojenie sa môže vyskytovať napríklad V automobilovompriemysle, kde sa pomocou vlnovcov chránia nápravy a hnacie a kĺbové hriadele alebo sú nimi obopnuté. Tiež sa tu gumový mech alebo vlnovec prichytí na protikuse, napríklad na hriadeli.Po presunutí mechovitej rúrky 53 svojou rúrkovitou koncovou časťou 54 cez oblast koncovej časti 51 sa presunie cez nasunutú rúrkovitú koncovú časť 54 rovnako zvierací kruh. Ďalší jazyk 21 opäť zapadá do príslušného vybrania a bočné čiastkové výstupky 41, 43 dosadajú na príslušné časti protiľahlého koncového úseku 5 zvieracieho kruhu, resp. lisovacieho kruhu 48. Aby sa oba konce pásu navzájom ñxne spojili, môže byť spojenie opät vybavené zlisovanými alebo stlačenými spojovacírní miestami 60,prípadne bodovými zvarmi laserom, ako už bolo uvedené v nadväznosti na obr. 4.Po umiestnení zvieracieho kruhu alebo lisovacieho kruhu 48 na rúrkovitú koncovú časť 54 sa umiestnia okolo zvieracieho kruhu vhodné nástroje, ako neznázomené zvieracie čeľuste, a stlačením týchto čeľustí sa kruh nalisuje na rúrkovitú koncovú časť 54. Týmto lisovaním sa zmenší priemer zvieracieho kruhu a na lisovacom kruhu 48 vznikajú lisovacie zóny 56. Teraz je mechovitá rúrka 53 pevne spojená s hriadeľom 50. Spojenie sa môže prirodzene tiež vytvorit tým, že sa namiesto nalisovania rozšíri vnútomá oblasť koncovej časti 51 radiálne von, čim opäť nakoniec zvierací kruh zvonka pevne zovrie mechovitú nirku 53 rúrkovitou koncovkou 54 na vnútomej koncovej časti 52.Postup znázomený na obr. 5 sa môže, samozrejme, tiež použiť na spojenie ľubovoľných hriadeľovitých a rúrkovitých prvkov pomocou zvieracieho alebo lisovacieho kruhu.Na obr. 6 a a 6 b je znázomená čiara pretrhnutia, pozdĺž ktorej sa pri zvýšenom ťahovom zaťažení vylomí spojenie zo stavu techniky a spojenie podľa vynálezu. Na obr. 6 a je znázomene usporiadanie spojenia podľa DE-40 09 259,resp. podľa obr. l, pričom pri ťahovom zaťažení V smere šipiek sa spojenie vytrhne pozdĺž čiary 61.Oproti tomu sa spojenie podľa vynálezu, znázomené na obr. 6 b, pri ťahovom zaťažení vsmere šipiek vytrhne pozdĺž čiary 63 prehnutia, pričom pri rovnakej šírke pásu,hrúbke a rovnakom materiáli nastane vytrhnutie až pri ťahovom zaťažení o 30 až 40 vyššom. Táto zvýšená zaťažiteľnosť ťahom je podstarná hlavne pri použití hliníka a pri veľmi úzkych lisovacich kruhoch, resp. zvierkach na rúrky. Tato zvýšená zaťažiteľnosť na ťah sa však dosiahne tiež pri iných materiáloch, ako sú nehrdzavejúca alebo pozinkovaná oceľ, iné kovové zliatiny alebo pri stužených plastických hmotách.Pri usporiadaní spojenia podľa vynálezu, znázomeného na obr. 2 až 6, samozrejme ide len o príklady, ktore sa môžu meniť, modifikovať alebo dopĺňať na ľubovoľné typy. Tak je, samozrejme, tiež možné namiesto zobrazených jazykových výstupkov vytvoriť viacero týchto jazykovitých výstupkov, ktoré majú bočné styčnice umiestnené s odstupom V pozdlžnom smere, prípadne V smere výstupku. Tiež môžu byť na jednom výstupku, resp. inom jazyku 21 umiestnené V pozdlžnom smere pásu viac ako dva priečne prvky a nie všetky zbočných styčníc musia mat dozadu smerujúce rozšírenia 31, 33, 35, 37. Šírka výstupku môže byť tiež variabilná, resp. sa môže prispôsobiť šírke pásu.V zásade sa môžu na predložené usporiadania spojenia preniest všetky podoby výstupkov, resp. jazykov, opísané v DE 40 09 259, s tým rozdielom, že V pozdlžnom smere pásu sú na aspoň ednom výstupku, resp. jazyku, vytvorené aspoň dva V pozdlžnom smere v odstupe bočne z výstupku,resp. jazyka vyčnievajúce úseky, resp. styčnice.l. Usporiadanie na spojenie koncových hrán (3, 7) dvoch úsekov (l, 5) pásu, pričom prvá koncova spojovacia hrana (3) má aspoň jeden jazyk (21), ktorý je vzábere vpríslušnom vybraní Vdruhej koncovej spojovacej hrane(7), a pričom jazyk (21) je vytvorený vpozdlžnom smere pásu k druhému úseku (5) pásu a má aspoň dva bočne Vyčnievajúce úseky (23, 25, 27, 29), ktoré sú navzájom umiestnené V pozdlžnom smere pásu v odstupe, a oblasti Vyčnievajúce z jazyka (21) na jeho boku zasahujú do druhého úseku (S) pásu priečne k pozdĺžnej osi pásu, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že na oboch bočných pozdĺžnych hranách pásu má prvá koncová spojovacia hrana (3) V oblasti spojenia ďalší výstupok (41, 43) V smere kdruhému úseku (5) pásu a že celý obrys jazyka (21) je kvôli zabráneniu zranenia špicatými rohmi zaoblený.2. Usporiadanie podľa nároku l, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že jazyk (21) má na oboch stranách aspoň jeden bočne vyčnievajúci výstupok (23, 25, 27, 29), ktorý je V zábere V príslušnom vybraní druhého úseku (5).3. Usporiadanie podľa nároku 2, V y z n a č u j ú c e s a t ý m, že aspoň jeden z bočne vyčnievajúcich Výstupkov (23, 25, 27, 29) má rozšírenie (31, 33, 35, 37) smemjúce V smere pásu späť k prvému úseku (l) pásu.4. Usporiadanie podľa nároku 3, v y z n a č u j ú t e s a t ý m ,že rozšírenie (31, 33,35, 37)má hraničnú čiaru prebiehajúcu šikmo k pozdĺžnej osi pásu.5. Usporiadanie podľa nároku 4, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že hraničná čiara zviera s pozdĺžnou osou pásu uhol (B) 50 ° až 70 °, výhodne 60 °.6. Usporiadanie podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, vyznačuj úce sa tým, žejazyk (21) má medzi prvým úsekom ( 1) pásu a prvým výstupkom (23,25) väčšiu šírku ako medzi prvým a druhým Výstupkom7. Usporiadanie podľa jedného z predchádzajúcich nárokov,vyznačujúce sa tým,že ďalšievýstupky (41, 43) sú vytvorené šikmo k pozdĺžnej hrane pásu.8. Usporiadanie podľa nároku 7, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že hraničná čiara ďalšieho výstupku (41, 43) zviera s príslušnou pozdĺžnou hranou pásu uhol (ot) 40 ° až 60 °, výhodne 50 °.9. Usporiadanie podľa jedného z predchádzajúcich nárokov,vyznačuj úce sa tým,žesúvytvorené aspoň dva v pozdĺžnej osi pásu z prvého úseku (l) pásu do druhého úseku (5) pásu vyčnievajúce jazyky (21).10. Usporiadanie podľa jedného z predchádzajúcich nárokowvyznačujúce sa tým,žepozdĺžspojovacej čiary medzi oboma úsekmi (1, 5) pásu sú vytvorené spojovacie miesta (60), spojené bodovým zváraním, zváraním laserom alebo zlisovaním.ll. Zvierací kruh alebo kruhová spona s usporiadaním podľa jedného z predchádzajúcich nárokov.

MPK / Značky

MPK: F16L 33/02, F16B 2/02

Značky: koncových, dvoch, hrán, usporiadanie, pásu, kruhová, spona, zvierací, úsekov, spojenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-285157-usporiadanie-na-spojenie-dvoch-koncovych-hran-dvoch-usekov-pasu-a-zvieraci-kruh-alebo-kruhova-spona.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Usporiadanie na spojenie dvoch koncových hrán dvoch úsekov pásu a zvierací kruh alebo kruhová spona</a>

Podobne patenty