Spôsob spracovania, najmä redukcia časticového, oxid obsahujúceho materiálu procesom vo fluidnej vrstve, spôsob výroby kvapalného surového železa alebo kvapalného oceľového polotovaru, použitie nádoby a zariadenia na vykonávanie spôsobov

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Pri spôsobe spracovania časticového materiálu procesom vo fluidnej vrstve sa časticový materiál udržuje vo vznášaní a spracováva sa v reaktore (1, 1', 1'') s fluidným lôžkom prostredníctvom procesného plynu prúdiaceho zdola nahor. Na minimalizáciu spotreby procesného plynu a na obmedzenie strhávania práškových častíc procesným plynom sa na spracovanie privádza časticový materiál so širokou distribúciou veľkosti a s pomerne vysokým podielom práškových častíc a rýchlosť naprázdno procesného plynu vo fluidnej vrstve (2) sa udržuje menšia, ako je rýchlosť plynu potrebná na fluidizáciu väčších častíc časticového materiálu. Zredukovaný materiál sa vedie prostredníctvom dopravného vedenia (6) do taviaceho generátora (25), kde sa v taviacej splyňovacej zóne (26) z uhlia a plynu obsahujúceho kyslík vyrába redukčný plyn, obsahujúci CO a H2, ktorý sa prostredníctvom prvého vedenia (27) zavádza do reaktora (1'') s fluidnou vrstvou.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu spracovania, najmä redukcie,časticového, oxid obsahujúceho materiálu procesom vo fluidnej vrstve, najmä redukcie práškovej rudy, pri ktorom sa časticový materiál udržuje zdola nahor prúdiacim procesným plynom, najmä redukčným plynom vo fluidnej vrstve a pritom sa spracováva, najmä redukuje . Ďalej sa vynález týka spôsobu výroby kvapalného surového železa alebo kvapalného oceľového polotovaru zo vsádzkověho materiálu, tvoreného železnou rudou a prísadami, aspoň čiastočne obsahujúceho prachový podiel. Ďalej sa vynález týka i použitia nádoby a zariadenia na uskutočňovanie týchto spôsobov.Spôsob tohto druhu je známy napriklad z US A 2 909 423,W 0 92/ 02458, a EP A 0 571 358. Pri tomto spôsobe sa materiál s obsahom oxidov, napr. prášková ruda, redukuje vo fluidnej vrstve, udržovanej v redukčnom reaktore redukčným plynom, pričom redukčný plyn, ktorý sa prostredníctvom dýzového roštu zavádza do redukčného reaktora s fluidnou vrstvou, prúdi redukčnýrn reaktorom zdola nahor, pričom materiál s obsahom oxidov prechádza redukčným reaktorom približne v priečnom smere na prúd redukčného plynu. Na udržanie tluidnej vrstvy je nevyhnutná určitá rýchlosť redukčného plynu v oblasti fluidnej vrstvy, ktorá závisí od veľkosti častíc vsadzovanćho materiálu.Na základe pomeme veľkých rýchlostí redukčného plynu, nevyhnutných pri známych spôsoboch, dochádza k silnému vynášaniu práškových častíc materiálu obsahujúceho oxidy, ako aj pri pokračujúcej redukcii k vynášaniu už zredukovaného materiálu obsahujúceho oxidy z vibračnej vrstvy, pričom najjemnejšie podiely sú potom obsiahnuté v redukčnom plyne. Na odstránenie týchto práškových častíc z redukčného plynu - jednak na ďalšie využitie čiastočne oxidovaného redukčnćho plynu, napnldad v predradených redukčných reaktoroch, jednak na spämé získanie inak už do strát počítaného materiálu - sa redukčný plyn obsahujúci práškové podiely vedie cez odlučovače prachu, ako napríklad cyklóny, a odlúčený prach sa znovu zavádza späť do íluidnej vrstvy. Odlučovače prachu prípadne cyklóny sú usporiadané výhodne vnútri reaktorov (porov. US-A-2 209 423), môžu byt však inštalované taktiež zvonka reaktorov.V praxi sa ukázalo, že čiastočne redukované, prípadne zredukované jenmozmné častice materiálu s obsahom oxidu, majú sklon k prilepovaniu, prípadne pripekaniu k sebe navzájom a/alebo na steny reaktorov, prípadne cyklónov,prípadne na spojovacie vedenie prípadne dopravné vedenie. Tento jav sa označuje ako sticking (zlepovanie, uviaznutie) prípadne fouling (zanášanie). Sticking respektíve fouling je závislý od teploty a/alebo stupňa redukcie materiálu s obsahom oxidu. V dôsledku nalepovania, prípadne usadzovania čiastočne redukovaného alebo zredukovaného materiálu s obsahom oxidu na stenách redukčných reaktorov, prípadne iných súčastí zariadenia, môže dochádzať k poruchám, takže nie je možné, prevádzkovať riadenie po dlhší čas kontinuálne bez odstávky. Ukázalo sa, že je sotva možná kontinuálna prevádzka počas jedného roka.Odstránenie usadenin, prípadne pripečenia je veľmi pracovne náročné a spôsobuje vysoké náklady, a to pracovné náklady, ako aj náklady spôsobené výpadkom produkcie zariadenia. Často dochádza k samovoľnému uvoľňovaniu usadenín, ktoré potom bud padajú do ŕluidnej vrstvy a tak vedú k namšeniu redukčného procesu, alebo - ked sa usa deniny uvoľňujú z cyklónu - k zataraseniu kanálov na vedenie prachu spät do lluidnej vrstvy, takže ďalšie odlučovanie prachu z redakčného plynu je celkom nemožné.Nevýhoda známych procesov vo fluidnej vrstve spočíva v praxi v ich nepružnosti a v ťažobách pri dodávaní a rozdeľovaní prúdu procesného plynu, t. j. pri opísanom spôsobe podľa stavu techniky pri dodávaní a rozdeľovaní prúdu redukčného plynu. Podľa stavu techniky je ďalej nevýhodné, že pri každom procesnom stupni, teda pri predohreve,predredukcii a konečnej redukcii, sa musí z aparátov priradených procesnému stupňu vypúšťať väčšinou dva alebo viac prúdov produktu, čo znamená značné náklady na privádzacie a odvádzacíe zariadenie. Okrem toho sa musia v každom procesnom stupni riadiť dva rozvodné systémy plynu, čo pri horúcich plynoch s obsahom prachu v praxi prináša veľké ťažkosti.Na to pristupuje skutočnosť, že v dôsledku pomeme vysokej rýchlosti redukčného plynu je veľká spotreba redukčného plynu. Je treba podstatne viac redukčného plynu,ako by bolo nevyhnutne na vlastný redukčný proces, pričom nadspotreba slúži iba na to, aby bola udržaná ŕluidná vrstva.Spôsob redukcie kovových rúd prostredníctvom procesu vo lluidnej vrstve je známy taktiež z GB-A-l 101 l 99. Pri tomto spôsobe sa prevádzkové podmienky volia tak, že pri redukcii dochádza k spekaniu materiálu, čim sa tvoria aglomeráty, ktoré sa v dôsledku ich veľkosti nefluidizujú. Tým dochádza k oddeleniu zredukovaného materiálu, ktorý je zospodu vynášaný z reaktora s tluidnou vrstvou, od doteraz nezredukovanćho materiálu, ktorý ostáva tluidizovaný. Menšie častice produktu sa odťahujú na homom konci tluidnej vrstvy. Pri tomto spôsobe sa vyskytujú dva prúdy produktu, čo je spojené so zodpovedajúcou aparátovou náročnosťou.Vynález, ktorého cieľom je odstrániť tieto nevýhody a ťažkosti, má za úlohu poskytnúť spôsob úvodom opisaného druhu, ako aj nádobu na uskutočňovanie spôsobu, na umožnenie spracovania časticového materiálu s obsahom oxidu pri minimálnej spotrebe procesného plynu po veľmi dlhý časový úsek bez nebezpečenstva prevádzkových porúch zapríčinených sticking, prípadne fouling. Silne má byt znížené najmä množstvo procesného plynu potrebne na udržanie lluidnej vrstvy, aby nastalo iba minimálne vynášanie práškových častíc.Táto úloha je podľa vynálezu riešená tým, že sa na spracovanie vsádza časticový materiál so širokou distribúciou veľkosti zrna, s pomeme vysokým prachovým podielom a s podielom väčších častíc, pričom stredný priemer zrna prípustnej oblasti podielu zŕn predstavuje 0,02 až 0,15 najväčšieho priemeru zma časticověho materiálu a že rýchlosť naprázdno procesného plynu vo fluidnej vrstve sa udržuje menšia, ako je rýchlosť plynu potrebná na fluidizáciu najväčších častíc časticového materiálu, pričom všetky väčšie častice sa spolu s práškovým podielom pohybujú nahor a sú vynášané z homej oblasti fluidnej vrstvy.Ukázalo sa, že pri širokom rovnomemom rozdelení veľkosti zma sa môže rýchlosť naprázdno procesného plynu vo fluidnej vrstve udržovať v rozmedzí 0,25 až 0,75 rýchlosti potrebnej na tluidizáciu najväčších častíc časticového materiálu.Výhodne sa vsádza časticový materiál so zrnom, v ktorého rozsahu zmitosti predstavuje stredný priemer zma0,05 až 0,10, najväčšieho priemeru zma časticového materiálu.Pritom sa na procesný plyn nad tluidnou vrstvou nastavuje výhodne rýchlosť naprázdno, vztiahnutá na najväčší prierez nádoby, V ktorej je umiestnená Íluidná vrstva, na teoretické medzné zrno 50 až 150 m, výhodne 60 až 100 m, pričom na redukciu Run of míne (ťažkých) práškových rúd sa nastavuje rýchlosť naprázdno vo tluidnej vrstve medzi 0,3 m/s a 2,0 m/s.Spôsob výroby kvapalného surového železa alebo kvapalného oceľového polotovaru zo vsàdzkového materiálu,tvoreného železnou rudou a prísadami, aspoň čiastočne obsahujúceho prachový podiel, pri využití spôsobu spracovania podľa vynálezu, pričom vsádzkové látky sa priamo redukujú v aspoň jednej redukčnej zóne procesom vo fluidnej vrstve na hubovité železo, hubovité železo sa tavi v aspoň jednej taviacej splyňovacej zóne za prívodu nosičov uhlíka a plynu obsahujúceho kyslík, pričom sa vyrába redukčný plyn obsahujúci C 0 a Hz, ktorý sa zavádza do redukčnej zóny, tam reaguje, odťahuje sa ako exportný plyn a privádza sa spotrebiteľovi.Úloha vynálezu je ďalej riešená použitím nádoby, ktorá sa vyznačuje kombináciou nasledujúcich znakov v má valcovitú spodnú časť obsahujúcu fluidnú vrstvu s rozdeľovačom plynu, prívod na procesný plyn a prívod a odvod časticového materiálu nad rozdeľovačom plynu, I má smerom nahor kužeľovito sa rozširujúcu kužeľovitú časť usporiadanú nad časťou s tluidnou vrstvou a na ňu nadväzujúcu, pričom sklon stien kužeľovitej časti ku stredovej osi reaktora je 6 až 15 °, výhodne 8 až 10 °, I má na kužeľovitú časť nadväzujúcu, aspoň čiastočne valcovitú upokojovaciu časť, ktorá je hore uzavretá, a z ktorej vychádza odvod procesného plynu, pričomo pomer plochy prierezu upokojovacej časti vo valcovitej oblasti k ploche prierezu časti s fluidnou vrstvou z 2na uskutočňovanie niektorého z uvedených spôsobov.Nádoba na uskutočňovanie spôsobu redukcie rudy vo tluidnej vrstve, ktorá má dve valcovité časti rôzneho priemeru a jednu veľmi krátku a silne kužeľovitú časť medzi valcovitými časťami, je známa napríklad z EP-A-0022098. Pri tejto nádobe sú však usporiadané dva prívody plynu, a síce jeden pod spodnou kužeľovitou časťou, a jeden V kužeľovitej časti. Zredukovaná ruda sa z tohto reaktora s fluidnou vrstvou vynáša zdola.Výhodne je podľa vynálezu plocha prierezu upokojovacieho priestoru vo valcovitej oblasti taká veľká, aby sa v tejto oblasti nastavila rýchlosť naprázdno dostatočné na odlúčenie zma z plynu s veľkosťou väčšou ako 50 m. Úloha vynálezu je ďalej riešená použitím zariadenia na výrobu kvapalného surového železa alebo kvapalnêho oceľového polotovam zo vsádzkového materiálu tvoreného železnou rudou a prísadarni, aspoň čiastočne obsahujúceho prachový podiel. Aspoň jedna nádoba podľa vynálezu je vytvorená ako redukčný reaktor, do nej ústi dopravné vedenie na vsádzkový materiál obsahujúci železnú rudu a prísady, plynové vedenie na redukčný plyn, dopravné vedenie na vytvorený redukčný produkt a plynové vedenie na odplyn. Ďalej má taviaci generátor, do ktorého ústi dopravné vedenie redukčného produktu z redukčného reaktora, a má prívody na plyn s obsahom kyslíka a nosič uhlíka, ako aj odpich surového železa a prípadne oceľového polotovaru a trosky. Z taviaceho generátora vychádza do redukčného reaktora ústiace plynové vedenie na redukčný plyn vytváraný v taviacom generátore, a redukčný generátor je vytvorený ako redukčný reaktor s íluidnou vrstvou.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude bližšie vysvetlený prostredníctvom výkresov, na ktorých predstavujeobr. l nádobu podľa vynálezu v reze, obr, 2 technologickú schému redukcie železnej rudy,pri ktorej sa využíva nádoba podľa vynálezu, aobr. 3 diagram rozdelenia veľkosti zma spracovávanej železnej rudy podľa vynálezu.Nádoba 1 znázomená na obr. l, ktorá predstavuje reaktor s fluidnou vrstvou, najmä redukčný reaktor, má valcovitú spodnú časť 3, v ktorej je umiestnená fluidná vrstva 2, a ktorá je v určitej výške na privádzanie a rovnomemé rozdeľovanie redukčného plynu vybavená rozdeľovačom plynu vytvorenýrn ako dýzový rošt 4. Redukčný plyn prúdi redukčným reaktorom vychádzajúc z dýzového roštu 4 zdola nahor. Nad dýzovým roštom 4 ale ešte vnútri valcovitej časti 3 s tluidnou vrstvou ústi dopravné vedenie 5, 6, a síce prívod a odvod práškovej rudy. Fluídná vrstva 2 má výšku 7 vrstvy od dýzového roštu 4 až k výške odvodu 6 práškovej rudy, tzn. k jeho otvoru 8.Na valcovítú časť 3 s tluidnou vrstvou nadväzuje smerom hore kužeľovito sa rozširujúca kužeľovitá časť 9, pričom sklon steny 10 tejto kužeľovitej časti 9 ku stredovej osi 11 reaktora je maximálne 6 až 15, výhodne 8 až 10 °. V tejto oblasti dochádza prostredníctvom kontinuálneho zväčšovania prierezu 12 kužeľovitej časti 9 ku stálemu kontinuálne pribúdajúcemu zmenšovaniu rýchlosti naprázdno redukčného plynu.V dôsledku iba nepatrného sklonu steny 10 kužeľovitej časti 9 sa podarilo, napriek rozšíreniu prierezu 12 V tejto kužeľovitej časti, 9 docieliť prúdenie bez tvorenia vírov a odtrhávania od steny 10. Tým je zamedzené vzniku vírenia,ktoré by vyvolalo miestne zvýšenie rýchlosti redukčného plynu.Tým je zaistené rovnomerné a kontinuálne zníženie rýchlosti naprázdno redukčného plynu cez prierez 12 cez celú výšku kužeľovitej časti 9, tzn. v každej jeho výške.Na homý koniec 13 kužeľovitej časti 9 nadväzuje upokojovacia čast 15, vybavená valcovitou stenou 14, ktorá je uzavretá vekom 16 reaktora, vytvorenýrn v čiastočne guľ vom, napr. pologuľovom tvare. Vo veku 16 reaktora je centrálne usporiadané vedenie 17 na odvod redukčného plynu. Zväčšenie prierezu kužeľovitej časti 9 je realizované tak, že pomer plochy 18 prierezu upokojovacej časti 15 k ploche 19 prierezu časti 3 s Íluidnou vrstvou je z 2.Vedenie 17 plynu vedie k cyklónu 20 slúžiacemu na odlučovanie prachu z redukčného plynu. Spätné vedenie 21 prachu vychádzajúce z cyklónu 20 smeruje dole a ústi do tluidnej vrstvy 2. Odvod plynu z cyklónu 20 je označený 22.Podľa vynálezu sa v redukčnom reaktore 1 spracováva prášková ruda so širokým rovnomemýrn rozdelením zrna s pomerne vysokým práškovým podielom. Rozdelenie zma tohto dnihu môže byť zhruba nasledujúceHmotnostné podiely až 4 mm 100 až l mm 72 až 0,5 mm 55 až 0,125 mm 33Bolo zistené, že prášková ruda s približne týmto rozdelením zma je fluidizovateľná bez toho, aby nastávala se SK 284964 B 6gregácia vo fluidnej vrstve 2, pričom, a to je pre vynález podstatné, je rýchlosť naprázdno vm, stále menšia ako minimálna fluidizačná rýchlosť pre najväčšie častice práškovej rudy.Ako optimálna pracowiá oblast pre vlm bol nzüdený nasledujúci vzťahkde vm, je rýchlosť naptázdno vo fluidnej vrstve 2 nad rozdeľovačom 4vm,(d,) je minimálna íluidizačná rýchlosť najväčších častíc použitej frakciePre vynález je, ako už bolo spomenuté, podstatné široké rozdelenie veľkosti zma práškovej rudy. Takéto rozdelenie veľkosti zma majú Run of mine (ťažné) práškové rudy,teda práškové rudy, ktoré neboli po rozdrvení podrobené žiadnemu triedeniu. Niekoľko príkladov rozdelenia veľkosti zma Run of mine (ťažných) železných rúd je obsiahnutých na obr. 3. Pri týchto distribúciách veľkosti zma Run of mine (ťažných) železných rúd je stále k dispozícii väčší podiel prachovej frakcie, ktorá je taká malá, že neostáva vo tluidnom lôžku, ale je vynášaná plynom a prostredníctvom cyklónu opät vedená späť. Prachové frakcia je nevyhnutná na zaistenie fluidizácie veľkých častíc pri pomerne malej rýchlosti naprázdno spracovacieho plynu.Podľa vynálezu sa využíva ten efekt, že pri širokom rozdelení veľkostí zrna dochádza k prenosu impulzov malých častíc na väčšie častice. Týrn nastáva tluidizácia velkých častíc aj pri rýchlosti naprázdno redukčného plynu menšej, ako je rýchlosť naprázdno potrebná pre veľké častice. Podľa vynálezu je možné použiť práškové rudy s prírodným rozdelením veľkosti zma (Run of mine) bez predchádzajúceho triedenia s vm výhodne až 12 mm, maximálne až 16 mm.Zavedenie vsádzky do redukčného reaktora, ktorý vyhovuje uvedeným kritériám, a vsádzka práškovej rudy s pomeme veľkým práškovým podielom, poskytuje nasledujúce výhody pre lluidné správanieo flexibilitu systému s ohľadom na zmeny hustoty pevnej látky a rozdelenia veľkosti zma pri premenlivej vsádzke surovín, av necitlivosť na rozpad zŕn a tým vyvolané zmeny práškovćho podielu medzi vsádzkou a produktom.Nádoba l môže byť s rovnakými výhodami nasadená taktiež ako predhrievacia nádoba, ako aj predredukčná a doredukovávacia nádoba.Zariadenie, v ktorom je výhodne použitá opísaná nádoba 1 vytvorená podľa vynálezu, je nasledovne bližšie opisane pomocou schematického obr. 2.Zariadenie na výrobu surového železa alebo oceľového polotovaru má tri v sérii za sebou zaradené reaktory 1, 1,l, s fluidnou vrstvou opísanej konštrukcie, pričom materiál s obsmom oxidu železa, ako napríklad Run of mine prášková ruda, sa prostredníctvom prívodu 5 rudy privádza do prvého reaktora 1 s fluidnou vrstvou, v ktorom sa v predhrievacom stupni uskutočňuje predohrev práškovej rudy a eventuálne predredukcia, na čo sa vedie z reaktora 1 s fluidnou vrstvou k reaktoru 1 s tluidnou vrstvou, prípadne z l k l, prostredníctvom dopravného vedenia 5, 6. V druhom reaktore l s fluidnou vrstvou dochádza v predredukčnom stupni k predredukovaniu a v nasledujúcom reaktore 1 s fluidnou vrstvou v stupni konečnej redukcie k doredukovaniu práškovej rudy na hubovité železo.Zredukovaný materiál, teda hubovité železo, sa vedie prostredníctvom dopravného vedenia 6 do taviaceho generátora 25. V taviacom generátore 25 sa v taviacej splyňova cej zóne 26 z uhlia a plynu obsahujúceho kyslík vyrába redukčný plyn s obsahom CO a H 2, ktorý sa prostredníctvom prvého vedenia 27 redukčného plynu zavádza do reaktora l s fluidnou vrstvou, zaradeného v smere toku práškovej rudy ako posledný. Redukčný plyn sa potom vedie V protiprúde k prietoku rudy od reaktora l s fluidnou vrstvou k reaktoru l prípadne od l k 1, a to cez spojovacie vedenie 28, 29, a z reaktora 1 s fluidnou vrstvou sa odvádza ako odplyn prostredníctvom štvrtého vedenia 30 odplynu, a následne sa chladí a períe v mokrej práčke 31.Taviaci generátor 25 má prívod 32 na pevný nosič uhlika, prívod 33 na plyny obsahujúce kyslík, ako aj prívody pre nosiče uhlíka, pri teplote okolia kvapalné alebo plynné,napríklad uhľovodíky, a na spaľované prísady. V taviacom generátore 25 sa pod taviacou splyňovacou zónou 26 zhromažďuje tekuté surově železo prípadne tekutý oceľový polotovar a tekutá troska, ktoré sa odpichujú odpichom 34.V prvom vedení 27 redukčného plynu, ktorý vychádza z taviaceho generátora 25 a ústi do reaktora s íluidnou vrstvou, je usporiadané odprašovacie zariadenie, napriklad cyklón 35 na horúci plyn, pričom prachovć podiely odlúčené v tomto cyklóne 35 na horúci plyn sa privádzajú do taviaceho generátora 25 spätným vedením 36 s dusíkom ako nosným médiom a prostredníctvom horáka za prívádzanía kyslíka.Nastavenie teploty redukčného plynu je možné prostredníctvom výhodne usporiadaného spätného vedenia 37 plynu, ktoré vychádza od prvého vedenia 27 redukčného plynu, a cez práčku 38 a kompresor 39 privádza časť redukčného plynu opäť späť do prvého vedenia 27 redukčného plynu, a pred cyklón 35 pre horúci plyn.l. Spôsob spracovania, najmä redukcia, časticového, oxid obsahujúceho materiálu procesom vo fluidnej vrstve(2), najmä redukcia práškovej rudy, pri ktorom sa časticový materiál udržuje zdola nahor prúdiacim procesným plynom,najmä redukčným plynom, vo tluidnej vrstve (2) a pritom sa spracováva, najmä redukuje, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že sa na spracovanie vsadzuje časticový materiál so širokou distribúciou veľkosti zma, s pomeme vysokým prachovým podielom a s podielom väčších častíc,pričom stredný priemer zrna prípustnej oblasti podielu zŕn predstavuje 0,02 až 0,15 najväčšieho priemeru zrna časticového materiálu a že rýchlosť naprázdno procesného plynu vo fluidnej vrstve (2) sa udržuje menšia, ako je rýchlosť plynu potrebná na fluidizáciu najväčších častíc časticového materiálu, pričom všetky väčšie častice sa spolu s práškovým podielom pohybujú nahor a vynášajú sa z homej oblasti Íluidnej vrstvy (2).2. Spôsobpodľanároku 1, vyzn a čujúci s a t ý m , že rýchlosť naprázdno vo tluidnej vrstve (2) sa udržuje v rozsahu od 0,25 do 0,75 rýchlosti potrebnej na tluidizáciu najväčších častíc časticového materiálu.3. Spôsob podľa nároku 1 alebo 2, v y z n a č u j ú c í s a t ý m , že sa vsádza časticový materiál so zmom, ktorého stredný priemer zma prípustnej oblasti podielu zŕn je v rozsahu od 0,05 do 0,10, najväčšieho priemeru zma časticového materiálu.4. Spôsob podľa niektorého z nárokov 1 alebo 3,vyznačujúci sa tým, že sa pre procesný plyn nad Íluidnou vrstvou (2) nastavuje rýchlosť naprázdno, vztiahnutá na najväčší prierez nádoby (l), v ktorej je umiestnená fluidná vrstva (2), pre teoretické medzné zmo v rozsahu od 50 až 150 m, výhodne 60 až i 00 m.5. Spôsobpodľanároku 4, vy znač uj ú ci sa t ý m , že na redukciu surovýeh práškových rúd sa nastavuje rýchlosť naprázdno vo fluidnej vrstve (2) v rozsahu od 0,3 m/s a 2,0 m/s.6. Spôsob výroby kvapalného surového železa alebo kvapalného oceľového polotovaru zo vsádzkového materiálu, tvoreného železnou rudou a prísadami, aspoň čiastočne obsahujúceho prachový podiel, pri ktorom sa vsádzkove materiály priamo redukujú v aspoň jednej redukčnej zóne procesom vo fluidnej vrstve (2) podľa jedného alebo viacerých nárokov 1 až 5 na hubovité železo, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že hubovité železo sa taví v aspoň jednej taviacej splyňovacej zóne (l až IV) za prívodu nosičov uhlíka a plynu obsahujúceho kyslík a vyrába sa redukčný plyn obsahujúci C 0 a H 1, ktorý sa zavádza do redukčnej zóny, tam reaguje a ako exportný plyn sa odťahuje.7. Použitie nádoby (l), ktorá sa vyznačuje kombináciou nasledujúcich znakovo fluidnej vrstvy (2) obsahujúcej valcovitú spodnú časť(3) pre tluidnú vrstvu (2), s rozdeľovacím podlažím (4) plynu, prvým a druhým vedením (27, 28) pre prívod procesného plynu a odvodom časticovćho materiálu nad rozdeľovacím podlažím (4) plynu,o smerom hore sa kužeľovito rozširujúcej kužeľovitej časti (9) usporiadanej nad časťou (3) s fluidnou vrstvou na ňu nadväzujúcou, pričom sklon steny (10) kužeľovitej častí(9) ku stredovej osi (l 1) reaktora je 6 až 15 °, výhodne 8 až 10 °, o na kužeľovitú časť (9) nadväzujúcej aspoň čiastočne valcovitej upokojovaeej časti (15), ktorá je hore uzavretá, a z ktorej vychádza druhé, tretie a štvrté vedenie (28, 29, 30) procesného plynu, pričomI pomer plochy (18) prierezu upokojovacej časti (15) vo valcovitej oblasti k ploche (19) prierezu časti (3) s fluidnou vrstvou je 2 2na vykonávanie spôsobu podľa jedného, alebo viacerých nárokov 1 až 6.8. Použitie podľa nároku 7, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že plocha (18) prierezu upokojovacej časti(15) vo valcovitej oblasti je taká veľká, aby sa v tejto oblasti nastavila rýchlosť naprázdno, dostatočná na odlúčenie zma s väčšou veľkosťou ako 50 m z plynu.9. Použitie zariadenia na výrobu kvapalného surového železa alebo kvapalného oceľového polotovaru, s aspoň jednou nádobou (l, 1, 1), vytvorenou ako redukčný reaktor, do ktorej ústí dopravné vedenie (5) pre vsádzkový materiál obsahujúci železnú rudu a prísady, prvé a druhé vedenie (27, 28) pre redukčný plyn, dopravné vedenie (6) pre vytvorený redukčný produkt a štvrté vedenie (30) pre odplyn, a má taviaeí generátor (25), do ktorého ústi dopravné vedenie (6) dopravujúce redukčný produkt z redukčného reaktora a ktorý má prívody (32, 33) pre plyn s obsahom kyslíka a nosič uhlíka, ako aj odpich (34) surovćho železa, prípadne oceľového polotovani a trosky, pričom z taviaceho generátora (25) vychádza do redukčného reaktora ústiace prvé vedenie (27) pre redukčný plyn vytváraný v taviacom generátore (25), a redukčný generátor je vytvorený ako redukčný reaktor s fluidnou vrstvou (2), na uskutočňovanie spôsobu podľa nároku 6.

MPK / Značky

MPK: C21B 13/00, C22B 5/00, C21B 13/14

Značky: vykonávanie, surového, najmä, vrstvě, použitie, polotovarů, nádoby, redukcia, fluidnej, železa, spracovania, kvapalného, spôsobov, výroby, obsahujúceho, materiálů, ocelového, částicového, procesom, zariadenia, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-284964-sposob-spracovania-najma-redukcia-casticoveho-oxid-obsahujuceho-materialu-procesom-vo-fluidnej-vrstve-sposob-vyroby-kvapalneho-suroveho-zeleza-alebo-kvapalneho-oceloveho-polotovaru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob spracovania, najmä redukcia časticového, oxid obsahujúceho materiálu procesom vo fluidnej vrstve, spôsob výroby kvapalného surového železa alebo kvapalného oceľového polotovaru, použitie nádoby a zariadenia na vykonávanie spôsobov</a>

Podobne patenty