Autonómna vykurovacia sústava

Číslo patentu: 284585

Dátum: 08.06.2005

Autor: Ivanenko Genadij Genadievič

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Autonómna vykurovacia sústava na vyhrievanie obytných budov je tvorená ohrievačom teplonosného média (1), obehovým čerpadlom (5), prívodným potrubím (3), spätným potrubím (4) a podlahou (2). Podlaha (2) je tvorená najmenej dvoma vyhrievacími prvkami (21) s pevne uloženým rúrkovým vyhrievacím obvodom (22), ktoré sú navzájom rozoberateľne spojené prepojovacími rýchlospojkami (23). Jedna prepojovacia rýchlospojka (23) vyhrievanej podlahy (2) je rozoberateľne pripojená na prívodné potrubie (3), na ktorom je pripevnený guľový montážno-regulačný ventil (32) a obehové čerpadlo (5). Druhá prepojovacia rýchlospojka (23) je rozoberateľne pripojená na spätné potrubie (4), na ktorom je pripevnený guľový montážno-regulačný ventil (42). V hornej časti spätného potrubia (4) je pripevnená expanzná nádoba (6). Ohrievač teplonosného média (1) je tvorený výmenníkom tepla (12), plynovým horákom (11), prepojovacím hrdlom (15) a plynovou tlakovou nádobou (16).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka autonómnej vykurovacej sústavy na vyhrievanie obytných budov, ktorá je vytvorená z ohrievača teplonosného média, obehového čerpadla, privodného a spätného potrubia a vyhrievanej podlahy, ktoré sú spojené s privodným a spätným potrubím do jedného vyhrievacieho obvodu.Doteraz je známa vykurovacia sústava, skladajúca sa zo zariadenia na ohrev teplonosného média vo forme kotla na ohrievanie vody, obehového čerpadla, prívodného a spätného potrubia a radiátora, ktorá sa inštaluje vo vykurovaných miestnostiach a je spojená potrubím do jedného uzavretého obvodu (pozri napríklad E. F.Buznikov et al. Priemyselné a vykurovacie kotolne, E. F. Buznikov, K. F. Roddajts, E. J. Berziňš - Moskva, Energoizdat, 1984, s. 102). Nevýhodou tejto vykurovacej sústavy je, že vykurovanie miestností sa uskutočňuje cestou iba konvekcie vzduchu,nachádzajúceho sa V miesmosti. Takto vytvorené teplo v miestnosti, resp. že takéto rozloženie teplôt vzduchu V priestore medzi podlahou a stropom nezabezpečuje človeku potrebné pohodlie. Doteraz známe systémy podlahového vykurovania sú založené na centrálnom systéme, kde vo vyhrievanej podlahe sú inštalované vyhrievacie obvody rúrok po celej ploche miestnosti, uloženie betónovej podlahy je taktiež na celej ploche, na ktorú sa následne ukladajú keramické dlaždice, drevene parkety, resp. iný druh podlahy. Nevýhodou opísaného systému podlahového vykurovania je, že v prípade úniku teplonosného média cez defekty v rúrkach, v spojovacích prvkoch vyhrievacieho obvodu alebo v prípade vzniku trhlín v rúrach vyhrievacieho obvodu,čí v dôsledku možného zamrznutia rúr alebo v dôsledku upchatia rúr je potrebné demolovať celú vyhrievanú podlahu, čo je spojene so značnými hmotnými výdavkami na opravu vyhrievanej podlahy tejto vykurovacej sústavy.Uvedené nedostatky, spočívajúce najmä v znížení výdavkov na opravu vyhrievanej podlahy v prípade vzniku úniku teplonosného média a tiež vo vytvorení pohodlia pri jej vyhotovení, montovaní a prevádzkovaní, do značnej miery odstraňuje autonómna vykurovacia sústava na vyhrievaníe obytných budov, ktorá je tvorená ohrievačom teplonosného média, obehovým čerpadlem, prívodným potrubím, spätným potrubím a podlahou, ktorej podstata spočíva v tom, že podlaha je tvorená najmenej dvoma vyhrievacími prvkami s pevne uloženým rúrkovým vyhrievacím obvodom, ktoré sú navzájom rozoberateľné spojené prepojovacimí rýchlospojkami, pričom jedna prepojovacia rýchlospojka vyhrievanej podlahy je rozoberateľne pripojená na prívodné potrubie s guľovýrn montážno-regulačným ventilom, vyúsťujúca do obehového čerpadla a druhá prepojovacia rýchlospojka je rozoberateľne pripojená, je v spodnej časti na spämé potrubie s guľovým montážneregulačným ventilom, pričom v homej časti spätného potrubia je pripevnená expanzná nádoba.Je nutné, že ohrievač teplonosného média je tvorený výmenníkom tepla s plynovým horákom, ktorý je spojený prepojovacím hrdlom s najmenej jedným regulačným ventilom a uzatváracím ventilom s plynovou tlakovou nádobou, pričom Výmenník tepla je na jednom konci prepojenýspojkou na spätnej rúrke so spätným potrubím, na ktorom je pripevnený guľový montážne-regulačný ventil a na druhom konci je prepojený prívodnýrn potrubím so spojkou a guľovým montážnym ventilom s obehovým čerpadlem.Je prirodzené, že vyhrievacie prvky sú tvorené rámom vyhrievacieho prvku, do ktorého je uložená najmenej jedna tepelnoizolačná vložka, na ktorú je voľne uložený rúrkový vyhríevaci obvod so zaliatou podlahovou doskou, na ktorú sa ukladá podlahové teleso.Je výhodné, ak zaliatou podlahovou doskou je betónová zmes.Je tiež výhodné, ak zaliatou podlahovou doskou je plastový materiál.Ďalej je výhodné, ak zaliatou podlahovou doskou je roztavený kov.Ďalej je výhodné, ak podlahovým telesom sú drevené parkety.Dalej je výhodné, ak podlahovým telesom je linoleum.Ďalej je výhodné, ak podlahovým telesom sú keramické dlaždice.Na správnu funkciu je potrebné, ak elastická rohož je vytvorená z rúrkového vyhrievacíeho obvodu z elastického materiálu, ktorý je pripevnený na elastickú tepelnovodivú dosku a elastickú tepelnoizolačnú dosku, na ktorú je pripevnená elastické hydroizolačná doska.Prehľad obrázkov na výkreseVynález je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, kde na obr. l je znázomená principiálna schéma autonómnej vykurovacej sústavy, na obr. 2 je znázomený vyhríevaci prvok, na obr. 3 je v reze znázomený vyhríevaci prvok, na obr. 4 je znázomený variant vyhrievcieho prvku, ak zaliatou podlahovou doskou je roztavený kov, na obr. 5 je v reze znázomený variant vyhrievcieho prvku, ak zalíatou podlahovou doskou je roztavený kov, na obr. 6 je znázomený elastický vyhríevaci prvok a na obr. 7 je v reze znázomený elastický vyhríevaci prvok.Autonómna vykurovania sústava podľa vynálezu, ktorá je naplnená vodou ako teplonosným médiom, podľa obr. 1,pozostáva z ohrievača teplonosného média l, ktorý je zložený z výmenníka tepla 12, ktorý je tvaru špirálového rúrkověho hada. Výmenník tepla 12 je ohrievaný podľa potreby plynovým horákom ll. Do plynového horáka 11 je privádzaný plyn z plynovej tlakovej nádoby 16, ktorý slúži ako zásobník plynu prostredníctvom prepojovacieho hrdla 15. V prepojovacom hrdle 15 je umiestnený jeden regulačný ventil 14 a jeden uzatvárací ventil 13, ktorými sa nastavuje požadovaný prevádzkový režim ohrievača teplonosného média 1.Výmenník tepla 12 je spojený s podlahou 2 prívodnýrn potrubím 3 a spätnou rúrkou 43 spojenou so spätným potrubím 4. Na spätnej rúrke 43 je prípevnená spojka 41 a na spamom potrubí 3 je pripevnený guľový montážne-regulačný ventil 42, ktorými je riadená autonómna vykurovacia sústava. V homej časti spätného potrubia 4 je umiestnená expanzná nádoba 6, ktorou je do autonómneho systému vykurovania privádzaná voda ako teplonosné médium v prípade jeho úniku pri poruchách, resp. pri jeho napĺňaní. Na privodnom potrubí 3 je umiestnené obehové čerpadlo 5, ktorým je zabezpečená cirkulácia vody akoteplonosného média v celej autonómnej vykurovacej sústave. Na privodnom potrubí 3 je umiestnená spojka 31, guľový montážno-regulačný ventil 32 a guľový montážny ventil 33, ktorými sa tiež nastavuje požadovaný prevádzkový režim autonómnej vykurovacej sústavy.Podlaha 2 je tvorená šestnástimi vyhrievacími prvkami 21, susediace sú navzájom stavebnicovo spojené. V každom jednom vyhrievacom prvku 21 je pevne uložený rúrkový Vyhrievací obvod 22, ktorým cirkuluje voda ako teplonosné médium. Rúrkový Vyhrievací obvod 22 každého jedného vyhrievacieho prvku 21 je ukončený rozoberateľnýrni prepojovacimi rýchlospojkami 23, ktorými je navzájom spojený vyhrievací obvod 22 do jedného spojeného kusu v celej podlahe 2. Jedno ukončenie rúrkového vyhrievacieho obvodu 22 je prepojovacou rýchlospojkou 23 spoj ene s prívodným potrubim 3 a druhe ukončenie rúrkového vyhrievacieho obvodu 22 je prepojovacou rýchlospojkou 23 spojené so spätným potrubim 4. Prepojením rúrkového vyhrievacieho obvodu 22 so spätným potrubim 4 a prívodným potrubim 3 je zabezpečená církulácia vody ako teplonosného média v celej autonómnej vykurovacej sústave.Vyhrievací prvok 21, podľa obr. 2, je zložený z rámu vyhrievacieho prvku 211, ktorý je umiestnený po jeho obvode. Do rámu vyhrievacieho prvku 211, podľa obr. 3, sú uložené dve tepelnoizolačné vložky 212, na ktoré sa ukladá rúrkový Vyhrievací obvod 22. Rúrkový Vyhrievací obvod 22 je zaliaty vytvrditeľnou betónovou zmesou, na ktorú sa po jej vytvrdnutí ukladajú drevené parkety.Autonómna vykurovacia sústava podľa vynálezu, ktorá je naplnená vodou ako teplonosným médiom, podľa obr. 1,pozostáva z ohrievača teplonosného média 1, ktorý je zložený z výmenníka tepla 12, ktorý je tvaru špirálového rúrkového hada. Výmenník tepla 12 je ohrievaný podľa potreby plynovým horákom 11. Do plynového horáka l je privádzaný plyn z plynovej tlakovej nádoby 16, ktorý slúži ako zásobník plynu prostredníctvom prepojovacieho hrdla 15. V prepojovacom hrdle 15 je umiestnený jeden regulačný ventil 14 a jeden uzatvárací ventil 13, ktorými sa nastavuje požadovaný prevádzkový režim ohríevača teplonosného média 1.Výmenník tepla 12 je spojený s podlahou 2 prívodným potrubim 3 a spätnou rúrkou 43 spojenou so spätným potrubim 4. Na spätnej rúrke 43 je pripevnené spojka 41 a na spätnom potrubí 3 je pripevnený guľový montážne-regulačný ventil 42, ktorými je riadená autonómna vykurovacia sústava. V homej časti spätného potrubia 4 je umiestnená expanzná nádoba 6, ktorou je do autonómneho systému vykurovania privádzaná voda ako teplonosné médium v prípade jeho úniku pri poruchách, resp. pri jeho napĺňaní. Na privodnom potrubí 3 je umiestnene obehové čerpadlo 5, ktorým je zabezpečená cirkulácia vody ako teplonosného média v celej autonómnej vykurovacej sústave. Na privodnom potrubí 3 je umiestnená spojka 31, guľový montážne-regulačný ventil 32 a guľový montážny ventil 33, ktorými sa tiež nastavuje požadovaný prevádzkový režim autonómnej vykurovacej sústavy.Podlaha 2 je tvorená šesmástimí vyhrievacími prvkami 21, susediace sú navzájom stavebnicovo spojené. V každom jednom vyhrievacom prvku 21 je pevne uložený nírkový Vyhrievací obvod 22, ktorým cirkuluje voda ako teplonosné médium. Rúrkový Vyhrievací obvod 22 každého jedného vyhrievacieho prvku 21 je ukončený rozoberateľnýrni prepojovacimi rýchlospojkami 23, ktorými je navzájom spojený vyhrievací obvod 22 do jedného spojeného kusu v celej podlahe 2. Jedno ukončenie rúrkového vyhrieva cieho obvodu 22 je prepojovacou rýchlospojkou 23 spojené s prívodným potrubim 3 a druhé ukončenie rúrkového vyhrievacieho obvodu 22 je prepojovacou rýchlospojkou 23 spojené so spätným potrubim 4. Prepojenim rúrkového vyhrievacieho obvodu 22 so spätným potrubim 4 a prívodným potrubim 3 je zabezpečená cirkulácia vody ako teplonosného média v celej autonómnej vykurovacej sústave. Vyhrievací prvok 21 podľa obr. 4, je zložený z rúrkového vyhrievacieho obvodu 22. Rúrkový Vyhrievací obvod 22, podľa obr. 5, je zaliaty roztavenýrn kovom, ktorý po vytvrdnutí tvorí samonosnú podlahovú dosku 215. Na spodnú časť samonosnej podlahovej dosky 215 sú pripevnené dve tepelnoizolačné vložky 212. Na vrchnú časťsamonosnej podlahovej dosky 215 sú pripevnené keramické dlaždice.Autonómna vykurovacia sústava podľa vynálezu, ktorá je naplnená vodou ako teplonosným médiom, podľa obr. 1,pozostáva z ohrievača teplonosného média l, ktorý je zložený z výmenníka tepla 12, ktorý je tvaru špirálového rúrkového hada. Výmenník tepla 12 je ohrievaný podľa potreby plynovým horákom 11. Do plynového horáka 11 je privádzaný plyn z plynovej tlakovej nádoby 16, ktorý slúži ako zásobník plynu prostredníctvom prepojovacieho hrdla 15. V prepojovacom hrdle 15 je umiestnený jeden regulačný ventil 14 a jeden uzatvárací ventil 13, ktorými sa nastavuje požadovaný prevádzkový režim ohrievača teplonosného médía l.Výmenník tepla 12 je spojený s podlahou 2 prívodným potrubim 3 a spätnou nírkou 43 spojenou so spätným potrubim 4. Na spätnej rúrke 43 je pripevnená spojka 41 a na spätnom potrubí 3 je pripevnený guľový montážne-regulačný ventil 42, ktorými je riadená autonómna vykurovacia sústava. V homej časti spätného potrubia 4 je umiestnená expanzná nádoba 6, ktorou je do autonómneho systému vykurovania privádzaná voda ako teplonosné médium v prípade jeho úniku pri poruchách, resp. pri jeho napĺňaní. Na privodnom potrubí 3 je umiestnené obehové čerpadlo 5, ktorým je zabezpečená cirkulácia vody ako teplonosného média v celej autonómnej vykurovacej sústave. Na privodnom potrubí 3 je umiestnená spojka 31, guľový montážne-regulačný ventil 32 a guľový montážny ventil 33, ktorými sa tiež nastavuje požadovaný prevádzkový režim autonómnej vykurovacej sústavy.Podlaha 2 je tvorená šestnástimi vyhrievacími prvkami 21, susediace sú navzájom stavebnicovo spojené. V každom jednom vyhrievacom prvku 21 je pevne uložený nírkový Vyhrievací obvod 22, ktorým cirkuluje voda ako teplonosné médium. Rúrkový Vyhrievací obvod 22 každého jedného vyhrievacieho prvku 21 je ukončený rozoberateľnými prepojovacimi rýchlospojkami 23, ktorými je navzájom spojený vyhrievací obvod 22 do jedného spojeného kusu v celej podlahe 2. Jedno ukončenie rúrkového vyhrievacieho obvodu 22 je prepojovacou rýchlospojkou 23 spojené s prívodným potrubim 3 a druhé ukončenie rúrkového vyhrievacieho obvodu 22 je prepojovacou rýchlospojkou 23 spojene so spätným potrubim 4. Prepojením rúrkového vyhrievacieho obvodu 22 so spämým potrubim 4 a prívodným potrubim 3 je zabezpečená cirkulácia vody ako teplonosného média v celej autonómnej vykurovacej sústave.Vyhrievací prvok 21, podľa obr. 6, je vytvorený z elastickej rohože 219. Rúrkový Vyhrievací obvod 22, podľa obr. 7, je vytvorený z elastického materiálu. Na rúrkový vyhrievací obvod 22 sa pripevňuje z jednej strany elastická hydroizolačná doska 217 a z druhej strany elastická tepelnoizolačná doska 216. Na elastickú tepelnoizolačnú dosku216 sa zároveň z druhej strany pripevňuje elastické tepelnovodivú doska 218.Autonómny systém vykurovania podľa vynálezu je možné využít v obytných domoch, sezónnych chatách, úradoch, verejných budovách, skleníkoch a predajných stánkoch. Elastické vyhrievacie prvky typu elastických rohoží je možné využiť na vykurovanie často demontovaných objektov typu kupolovitých stavieb a turistických stanov. Sú vyhotovené z ľahkých materiálov, ktoré sa dajú rolovať,nezaberajú veľa miesta a sú pohodlné z hľadiska premiestñovania.l. Autonónma vykurovacia sústava na vyhrievanie obytných budov je tvorená ohrievačom teplonosného média,obehovým čerpadlem, prívodným potrubím, spätným potrubímapodlahomvyznačujúca sa tým,že podlaha (2) je tvorená najmenej dvoma vyhrievacími prvkami (21) s pevne uloženým rúrkovým vyhrievacím obvodom (22), ktoré sú navzájom rozoberateľne spojené prepojovacími rýchlospojkamí (23), pričom jedna prepojovacía rýchlospojka (23) vyhrievanej podlahy (2) je rozoberateľne pripojená na prívodné potrubie (3) s guľovým montážne-regulačným ventilom (32) vyúsťujúce do obehového čerpadla (5) a druhá prepojovacía rýchlospojka (23) je rozoberateľne pripojená, je v spodnej časti na spätné potrubie (4) s guľovým montážno-regulačným ventilom (42), pričom v homej časti spätného potrubia (4) je pripevnená expanzná nádoba (6).2. Autonómna vykurovacia sústava, podľa nároku 1,vyznačujúca sa tým,že ohrievačteplonosného média (l) je tvorený výmenníkom tepla (12) s plynovým horákom (l l), ktorý je spojený prepojovacim hrdlom(15) s najmenej jedným regulačným ventilom (14) a uzatváracím ventilom (13) s plynovou tlakovou nádobou (16),pričom výmennik tepla (12) je na jednom konci prepojený spojkou (41) na spätnej rúrke (43) so spätným potrubím (4),na ktorom je pripevnený guľový montážno-regulačný ventil(42) a na druhom konci je prepojený prívodným potrubím(3) so spojkou (31) a guľovýrn montážnym ventilom (33) s obehovým čerpadlom (5).3. Autonómna vykurovacia sústava, podľa nárokov l a 2, vyznačujúca sa tým, že vyhrievacíe prvky (21) sú tvorené rámom vyhrievacieho prvku (21 l),do ktorého je uložená najmenej jedna tepelnoizolačná vložka (212), na ktorú je voľne uložený rúrkový vyhrievací obvod (22) so zaliatou podlahovou doskou (214), na ktorú sa ukladá podlahové teleso (213).4. Autonómna vykurovacia sústava, podľa nárokov 1 až 3, vyznačujúca sa tým, že zaliatou podlahovou doskou (214) je betónová zmes.5. Autonómna vykurovacia sústava, podľa nárokov 1 až 3, vyznačujúca sa tým, že zaliatou podlahovou doskou (214) je plastový materiál.6. Autonómna vykurovacia sústava podľa nárokov l až 3, vyznačujúca sa tým, že zaliatou podlahovou doskou (214) je roztavený kov.9. Autonómna vykurovacia sústava, podľa nárokov 1 až ąvyznačujúca sa tým,žepodlahovýmtelesom (213) sú keramické dlaždice.(219) je vytvorená z rúrkového vyhrievacieho obvodu (22) z elastického materiálu, ktorý je pripevnený na elastickú tepelnovodivú dosku (218) a elastickú tepelnoizolačnú do sku (216), na ktorú je pripevnená elastická hydroizolačná doska (217).

MPK / Značky

MPK: F24D 3/02, F24D 3/12

Značky: autonómna, sústava, vykurovacia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-284585-autonomna-vykurovacia-sustava.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Autonómna vykurovacia sústava</a>

Podobne patenty