Systém elektrického spojenia na použitie pri nakladaní alebo vykladaní skladovacích buniek

Číslo patentu: 283836

Dátum: 17.02.2004

Autor: Jalliffier Francois

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Systém elektrického spojenia na použitie pri nakladaní alebo vykladaní skladovacích buniek (1) na prepravnú plošinu (3) alebo z tejto plošiny obsahuje prostriedky (3) na elektrické spojenie tvorené najmenej jednou zasúvacou spojkou (4) a najmenej jednou vonkajšou spojkou (5) na zasunutie zasúvacej spojky (4), z ktorých jedna je upevnená k prepravnej plošine (2) alebo k skladovacej bunke (1) a druhá sa pohybuje polohovo nastavovacím prvkom (6) upevneným k skladovacej bunke (1) alebo k prepravnej plošine (2)
a najmenej jeden ovládací prostriedok (7) upevnený k skladovacej bunke (1) alebo k prepravnej plošine (2) kvôli polohovému ovládaniu polohovo nastavovacieho prvku (6) na vytvorenie elektrického spojenia medzi uvedenými spojkami (4, 5) a obsahujúci oneskorovacie prvky na oneskorovanie ovládania spojenia pohyblivých elektrických spojok (4, 5) až do okamihu, keď je skladovacia bunka (1) naložená na prepravnej plošine vo vopred stanovenej polohe, pričom polohovo nastavovací prvok (6) je pripojený k uvedenému ovládaciemu prostriedku (7) pomocou spojovacích prvkov (9).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka systémov elektrického spojenia na použitie pri nakladaní alebo vykladaní skladovacích buniek na prepravnú plošinu alebo ztejto plošiny, aký môže byt umiestnený na skladovacích bunkách typu kontajnerov alebo skríň, používaných pri doprave potravín podliehajúcich skaze pri leteckej, námornej, železničnej alebo cestnej doprave.Trh spotravinami podliehąiúcimi skaze vyžaduje dopravu veľmi vysokej kvality. Táto veľmi dobrá kvalita sa odráža vurčitom počte požiadaviek, zahmujúcich hlavne použitie skladovacích buniek tak, aby sa umožnila doprava zaisľujúca kontinuitu chladiaceho reťazca. Tento trh potravín podliehajúcich skaze siaha čím ďalej tým viac k požiadavkám na tepelnú ochranu z dôvodov predpisových alebo technických požiadaviek, ako je predbežné ochladenie určitého ovocia a zeleniny. Doprava sa musí teda zaisťovať vozidlom rešpektujúcim nutne tieto technické normy, týkajúce sa stálej teploty skladovacej bunky a vlastností chladiaceho agregátu.Podľa známeho stavu techniky sa celistvosť chladiaceho reťazca zaisťuje inštaláciou a použitím elektrických spojok manuálneho typu. Tieto elektrické spojky sú uložené sčasti na bunkách a sčasti na pevnej plošine na uloženie skladovacích buniek.Veľkou nevýhodou elektrických spojok podľa známeho stavu techniky je to, že sa musia spájať a/alebo rozpájat ručne, z čoho vyplýva značne riziko utrhnutia elektrických spojok pri nakladaní a/alebo vykladaní skladovacích buniek.Ďalšou veľkou nevýhodou manuálnych elektrických spojok podľa známeho stavu techniky je ich nedostatočná flexibilita, ako i strata času pri každej manipulácii.Navyše je dobre známe, že akákoľvek ručná činnost,kde sa pracuje selektrickými spojkami, so sebou prináša bezpečnostné riziko pre obsluhujúce osoby.Vynález si preto kladie za úlohu vytvorit systém elektrického spojenia, ktorý by nemal nedostatky zariadenia podľa známeho stavu techniky. Ďalej si kladie za úlohu vytvoriť systém elektrického spojenia, ktorý by nckolidoval so súčasnými štandardnými mechanickými systémami upevňovania a polohového ustavovania, prostriedkami na rozloženie obsahu v bunkách a oporami na chytanie kliešťovými zvemými dielmi.Uvedený cieľ sa dosiahol systémom elektrického spojenia na použitie pri nakladaní alebo vykladaní skladovacích buniek na prepravnú plošinu alebo z tejto plošiny, ktoreho podstatou je, že obsahuje prostriedky na elektricke spojenie, tvorené najmenej jednou zasúvacou spojkou (zástrčkovou spojkou, vnútornou spojkou určenou na zasunutie do vonkajšej spojky - ďalej v celom texte zasúvacou spojkou) a najmenej jednou vonkajšou spojkou (objímkovou vonkajšou spojkou, určenou na spolupôsobenie so zasúvacou spojkou ako vonkajší člen dvojice spojok - ďalej v celom texte vonkajšou spojkou) na zasunutie zasúvacej spojky, z ktorých jedna je upevnená k prepravnej plošine alebo k skladovacej bunke a druhá sa pohybuje polohovo ustavovacím prvkom, upevneným k skladovacej bunke ale bo k prepravnej plošine najmenej jeden ovládací prostriedok, upevnený k skladovacej bunke alebo k prepravnej plošine, na polohove ovládanie polohovo ustavovacieho prvku kvôli vytvoreniu elektrického spojenia medzi uvedenými spojkami, a obsahujúci oneskorovacie prvky na oneskorovanie ovládania spojenia pohyblivých elektrických spojok až do okamihu, ked je skladovacia bunka naložená na prcpravnej plošine vo vopred stanovenej polohe, pričom polohovo ustavovaci prvok je pripojený kuvedenćmu ovládaciemu prostriedku pomocou spojovacich prvkov.Podľa ďalšieho znaku vynalezu je ovládací prostriedok hydraulického typu a obsahuje pružinu, plávajúci piest,komoru obsahujúcu tekutinu, oneskorovaci piest tvoriaci oneskorovaci prvok, pričom táto zostava je uložená v telese rozdeľovacieho valca tak. že tvori hydraulický rozdeľovaci mechanizmus a ďalej obsahuje vratnú pružinu, uloženú pozdlž vonkajšej tyče oneskorovacieho piesta, pričom polohovo ustavovací prvok je tvorený hydraulickým valcom s komorou, ktorej píestje spojený so zasúvacou spojkou alebo vonkajšou spojkou, pričom táto komora je pripojená kuvedenćmu ovládacíemu prostriedku pomocou hydraulických spojení, tvoriacich uvedené spojovacie prvky, a pomocou prívodnej dýzy a výstupnej dýzy tekutiny, ktoré sú osadené v telese rozdeľovacieho valca, pričom pripojenie kprivodnej dýze je zaistené prostrednictvom spätnej klapky.Výhodou tohto spojovacieho zariadenia podľa vynálezu je, že je automatické. Ďalšia výhoda spočíva v tom, že elektrické spojenie je časovo oneskorené.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je bližšie vysvetlený v nasledujúcom opise na príklade vyhotovenia s odvolaním na pripojené výkresy, v ktorých znázorňuje obr. l schematický perspektívny pohľad na systém elektrickeho spojenia podľa vynálezu. obr. 2 schematický rez časťou systému elektrického spojenia podľa vynálezu a obr. 3 až 7 rezy výhodným vyhotovenim ovládacieho prostriedku hydraulického typu systému podľa vynálezu,znázornená vjeho charakteristických polohách v priebehu činnosti zariadenia.System elektrického spojenia znázomený na obr. l obsahuje prostriedky elektrického spoienía 3, ako i ovládacie prostriedky 7. Prostriedky elektrického spojenia 3 sú tvorené najmenej jednou zasúvacou spojkou 4 alebo 5 a najmenej jednou vonkajšou spojkou 5 alebo 4 na zastrčenie zasúvacej spojky. Jedna zo spojok je upevnená na dopravnej plošine 2 alebo na skladovacej bunke 1. Druhá spojka je ovládateľne pohybovaná pevným polohovo ustavovacím prvkom 6, upevneným k skladovacej bunke l alebo k prepravnej plošine 2. Ovládací prostriedok 7, upevnený na skladovacej bunke l alebo na prepravnej plošine 2, dovoľuje ovládat polohovo ustavovaci prvok 6, ktorý je mu priradený, a to tak, že sa vytvorí elektrické spojenie pomocou uvedených spojok 4, 5.Ovládací prostriedok 7 je pripojený k polohovo ustavovaciemu prvku 6 pomocou spojovacích prvkov 9. Obsahuje prvok 8 oneskorovacicho typu prispôsobeného tak, že ovládanie polohovo ustavovacieho prvku 6 pohyblivej elektrickej spojky 4 alebo Sje v činnosti. pri nakladaní skladovacejbunky 1, až po tom, čo uvedená skladovacia bunka 1 bola uložená na dopravnej plošine vo vopred stanovenej polohe.Pri nakladaní skladovacej bunky 1 na prepravnej plošine 2 je ovládací prostriedok 7, v dôsledku toho, že je pripojený k polohovo ustavovaciemu prvku 6 spojovacímí prvkami 9, ovládaný tak, že polohovo ustavovací prvok 6 polohovo ustavuje pohyblivú spojku 4 alebo 5 do dosadnutia proti pevnej spojke 5 alebo 4. Spôsob získavania týchto mechanických a následne elektrických spojení bude opísaný podrobnejšie vo vyhotovení ovládacieho prostriedku 7 hydraulického typu.Obr. 2 ukazuje schematický rez časťou prednostného vyhotovenia ovládacieho prostriedku 7 v pokojnej polohe,pripojenćho k priradenému polohovo ustavovaciemu prvku 6. Pokojná poloha sa dosiahne, keď je skladovacia bunka vyložená zprepravnej plošiny. Oneskorovací piest 8, opisovaný neskôr, je vtejto situácii vtelese rozdeľovacieho valca 15 v dolnej polohe. Podľa tohto vyhotovenia je ovládací prostriedok 7 hydraulickćho typu a obsahuje pružinu 10, plávajúcí piest 11, komoru 12 obsahujúcu tekutinu 13 a oneskorovací piest 8, pričom zostava je uložená v telese rozdeľovacieho valca 15 tak, že sa vytvorí hydraulický rozdeľovací mechanizmus, pričom pozdĺž vonkajšej piestovej tyče oneskorovacieho piesta 8 je uložená vratná pružina 14. Komora 12 je vymedzená priestorom V 1 C 1 CSC rozdeľovacieho valca 15 plávajúcim piestom 11 a oneskorovacím piestom 8. Plávajúci piest 11 je držaný jednak pružinou 10 a jednak tekutinou 13 tak, že tekutina je stlačená.Teleso rozdeľovacieho valca 15 je vybavené prívodnou dýzou 16 a výstupnou dýzou 17 tekutíny 13. Vpokojnej polohe deíinovanej skôr je komora 12 spojená s prívodnou dýzou 16 prostredníctvom kanála 18 vytvoreného v pozdĺžnom smere od komory 12 a potom naprieč až k prívodnej dýze 16 v telese oneskorovacieho piesta 8.Polohovo ustavovací prvok 6 môže byť napríklad hydraulický valec s komorou, ktorej piest 19 je spojený napríklad s vonkajšou spojkou 5 na zastrčeníe zasúvacej spojky 4.S účelom zabrániť tomu, aby časť tekutíny 13 obsiahnutej v komore 12 nebola predčasne vstreknutá do komory polohovo ustavovacieho prvku 6, je prívodná dýza 16 pripojená kspätnej klapke 20 (pozri obr. 2), nedovoľujúcej tok tekutíny 13 k prívodnej dýze 16.Pri nakladaní skladovacej bunky 1 na prepravnú plošinu 2 sa uvádza do činnosti oneskorovací piest 8 a vniká do telesa rozdeľovacieho valca 15 (obr. 3) kvôli zaujatiu hornej polohy (obr. 4). Napájací kanál 18, otvorený do komory 12, a spočiatku do prívodnej dýzy 16, sa uloží proti výstupnej dýze 17. Tekutina 13, stláčaná v homej polohe v telese rozdeľovacieho valca 15 pružinou 10 a oneskorovacím piestom 8, sa vstrekuje do komory neznázorneného polohovo ustavovacieho prvku 6 (obr. 5 a 6). Vstrekovanie tekutíny 13 do komory hydraulického pracovného valca vyvoláva posun vonkajšej spojky 5, až vytvorí kontakt so zasúvacou spojkou 4.Pri vykladaní skladovacej bunky 1 z prepravnej plošiny 2 sa uvádza do činnosti oneskorovací piest 8 a posúva sa pôsobením vratnej pružiny 14 do dolnej polohy vtelese rozdeľovacieho valca 15 (obr. 7). Napájací kanál 18, otvorený do komory 12 a pred tým do výstupnej dýzy 17, sa uloží proti prívodnej dýze 16.Tekutina 13 v komore polohovo ustavovacieho prvku 6 sa nasáva do komory 12 v dôsledku podtlaku vytvoreného v tejto komore v dôsledku posunu oneskorovacieho piesta 8 z jeho homej polohy do dolnej polohy. Tekutina 13 sa rovnako vháňa do komory 12 telesa rozdeľovacieho valca 15 účinkom automatického vrátenia pracovného valca jedno činného typu do jeho pokojnej polohy. To má za následok,že piest 19 polohovo ustavovacieho prvku sa vráti do jeho počiatočnej polohy a spojky 4 a 5 sa rozpoja do polohy,v ktorej už nevytvárajú elektrický kontakt (obr. 2).Všeobecne povedané, je rýchlosť posunu plávajúceho piesta 11 funkciou systému manipulácie so skladovacou bunkou 1. Rýchlosť posunu tohto plávajúceho piesta smerom dozadu V 11 pri vstrekovaní tekutíny 13 do komory polohovo ustavovacieho prvku 6, je funkciou vnútomého priemeru d 17 výstupnej dýzy 17 a tlaku P 111 vyvíjanćho pružinou 10 na tekutinu 13 prostredníctvom plávajúceho piesta 11. Zdvih piesta 19 polohovo ustavovacieho prvku 6 závisí od priemeru komory tohto polohovo ustavovacieho prvku a od objemu oleja vstrekovanćho do tejto komory. Ako príklad možno uviesť, že vzdialenosť medzi vstupnou dýzou 16 a výstupnou dýzou 17 je rádovo 15 mm.Je samozrejme, že elektrické spojky 4, 5 sú spojene napríklad prostredníctvom zodpovedajúcich neznázomených elektrických káblov jednak k neznázomenćmu chladiacemu agregátu upevnenćmu napríklad na skladovacej bunke 1 a jednak kneznázomenému zdroju elektrického napájania,upevnenému napríklad na prepravnej plošine 2.Opísaný systém spojenia sa môže použiť na akejkoľvek skladovacej bunke a na akejkoľvek plošine, pevnej alebo prepravnej.Spojky 4 a 5 sú nesenć neznazomeným mechanickým systémom automatického vyrovnávania súosovosti. Vôľa,ktorú je potrebne vyrovnať, je približne 30 mm vzhľadom na to, že je obmedzovaná relatívnymi polohami osi kolika prepravnej plošiny 2 vzhľadom na os rohovćho kusu skladovacej bunky 1, PATENTOVÉ NÁROKYl. Systém elektrického spojenia na použitie pri nakladaní alebo vykladanl skladovacích buniek (l) na prepravnú plošinu (2) alebo z tejto plošiny, v y z n a č u j ú e i s a t ý m , že obsahuje prostriedky (3) na elektrické spojenie, tvorené najmenej jednou zasúvacou spojkou (4) a najmenej jednou vonkajšou spojkou (5) na zasunutie zasúvacej spojky (4), z ktorých jedna je upevnená k prepravnej plošine (2) alebo ku skladovacej bunke (l), a druhá je pohybovaná polohovo ustavovacím prvkom (6), upevneným ku skladovacej bunke (l) alebo k prepravnej plošine (2), a najmenej jeden ovládací prostriedok (7), upevnený ku skladovacej bunke (1) alebo k prepravnej plošne (2), na polohovć ovládanie polohovo ustavovacieho prvku (6) na vytvorenie elektrického spojenia medzi uvedenými spojkami(4, 5), a obsahujúci oneskorovacie prvky na oneskorenie ovládania spojenia pohyblivých elektrických spojok (4, 5) až do okamihu, keď je skladovacia bunka (l) naložená na prepravnej plošine vo vopred stanovenej polohe, pričom polohovo ustavovací prvok (6) je pripojený k uvedenému ovládaciemu prostriedku (7) pomocou spojovacích prvkov(9) 2. Systém elektrického spojenia podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že ovládací prostriedok (7) je hydraulickćho typu a obsahuje pružinu (10), plávajúci piest (ll), komoru (12) obsahujúcu tekutinu (13), oneskorovací piest (8) tvoriaci oneskorovací prvok, pričom táto zostava je uložená v telese rozdeľovacieho valca (15) tak,že tvorí hydraulický rozdeľovací mechanizmus, a ďalej obsahuje vratnú pružínu (14) uloženú pozdĺž vonkajšej tyče oneskorovacieho piesta (8), pričom polohovo ustavovací prvok (6)je tvorený hydraulickým valcom s komorou, ktorej piest (19) je spojený so zasúvacou spojkou (4) alebovonkajšou spojkou (5), pričom táto komora je pripojená k uvedenému ovládaciemu prostriedku (7) pomocou hydraulických spojok (9), tvoriacich uvedené spojovacie prvky, a pomocou prívodnej dýzy (16) a výstupnej dýzy (17) tekutiny (13), ktoré sú osadené v telesc rozdeľovacieho valca(15), pričom pripojenie k prívodnej dýze (16) je zaistené prostredníctvom spätnej klapky (20).

MPK / Značky

MPK: H01R 13/631

Značky: spojenia, vykládání, systém, nakládání, použitie, buniek, skladovacích, elektrického

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-283836-system-elektrickeho-spojenia-na-pouzitie-pri-nakladani-alebo-vykladani-skladovacich-buniek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Systém elektrického spojenia na použitie pri nakladaní alebo vykladaní skladovacích buniek</a>

Podobne patenty