Adhezívna kompozícia a jej použitie

Číslo patentu: 283624

Dátum: 10.10.2003

Autori: Weih Mark, Bond Karen, Warren Patrick

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Adhezívna kompozícia obsahuje 35 až 75 % hmotn. aduktu Diels-Alderovej reakcie z perhalogénovaného cyklicky konjugovaného diénu a olefínovo nenasýteného diénofilu, obsahujúceho vinylové skupiny v rozsahu vyššom ako 50 % hmotn., 1 až 15 % hmotn. fenolovej živice, 1 až 15 % hmotn. aromatickej hydroxyzlúčeniny, 1 až 15 % hmotn. donoru formaldehydu, 0,1 až 15 % hmotn. teplom aktivovateľnej látky zosieťujúcej nenasýtený elastomér, 1 až 15 % hmotn. vulkanizačného činidla a 1 až 60 % hmotn. oxidu kovu. Kompozícia sa používa na spojovanie dvoch materiálov za tepla a tlaku.

Text

Pozerať všetko

Tento vynález sa týka latkových kompozícii, ktoré sú vhodné na Spojovanie substrátov alebo povrchovo rozdielnych materiálov. Tento vynález sa predovšetkým týka adhezívnej kompozlcie príjateľnej pre životné prostredie, ktoráje schopná odolávať teplotám a ktorá okrem iného obsahuje adukt Diels-Alderovej reakcie a fenolovej živice.V priebehu rokov bol vyvinutý rad adhezívnych kompozícii na Spojovanie rozličných materialov alebo predmetov, ako elastomćmych látok a povrchov kovov. Tak ako pokračuje vývoj technológie spojovania, adhezívne kompozície sú vystavené zvyšujúcim sa požiadavkám z hľadiska podmienok spojovania, pričom rozsah zložiek používaných v adhezívnych kompozíciách je nepretržite obmedzovaný reguláciou vyvolanou životným prostredím. Aby sa dobre podarilo vyrovnať sa S touto pomeme dilematickou atmosférou, je potrebnć používať ďalšie adhezlvne kompozície obsahujúce zložky prijateľné pre životné prostredie, ktorých výsledkom sú adhczívne materiály schopné odolávať relatívne ťažkým podmienkam na vytváranie spojov.Príklad zvyšujúcej sa náročnosti podmienok na spojovaníe sa dá nájsť v stále viac všeobecne používanom spôsobe spojovanía pomocou taveniny. Spojovanie ínjekciamí taveniny je účinné, pretože produkcia sa môže zvýšiť v dôsledku použitia vyšších vulkanizačných teplôt a kratšej doby vulkanizácíe a preto sa spôsob spojovania kaučuku a kovu môže automatizovať. Ale spôsoby spojovania pomocou injekcií taveniny sa uskutočňujú pri vysokých teplotách(160 až 177 °C), ktoré môžu prekážať účinnosti spojovania dosahovanej adhezívnou kompozíciou, ktorá je pri spôsobe použitá.Príklady adhezívnych kompozícii vyvinutých V skorŠom období sa môžu nájsť v US patentoch č. 3 258 388 a 3 258 389. Tieto opísanć adhezívne kompozície na spojovanie kaučuku a kovu používajú aromatické nitrózozlúčeniny ako typ látky spôsobujúcej zosieťovanie, ktorá zvyšuje adhézíu ku kaučukovému substrátu. 1 keď tieto adheezívne kompozície sú účinne na pripojenie kaučuku na kov pri mnohých typoch podmienok, zistilo sa, že aromatickć nitrózozlúčeniny majú sklon sublimovať pri vyšších teplotách,ktoré sa bežne vyskytujú pri spôsobe uskutočňovanom pomocou injekcii taveniny. Táto sublímácia môže byť príčinou vstupu kaučuku do reakcie s aromatickou nitrózozlúčeninou a vulkanizácie, predtým ako nastane možnosť naplniť dutiny injekciou taveniny a reagovať s adhezívnou látkou na kovovom povrchu. Vopred vulkanizovaný kaučuk sa nebude míešať so zvyškom kaučuku v tavenine, čo spôsobí tvorbu slabo spojených vrstiev a čo môže viesť k predčasným chybám na vulkanizovanom predmete. Tieto adhezíva, rovnako ako mnoho iných adhezlvnych systémov, sú tiež pomerne nevýhodné v tom, že obvykle vyžadujú aplikáciu dvoch poťahových materiálov, ako základného materíálu a vrchného poťahu, aby sa dosiahla dostatočná adhćzia.Pokus vyvinúť adhezivnu kompozíciu, ktorá neobsahuje aromatickć nitrózozlúčeniny je opisaný v US patente č. 3 640 94 l. Táto adhezívna kompozícia používa štíepený polybutadiénový polymćr a substituovaný cyklopentánový monomér, dihydrogenfosforečnan olovnatý, rezorcinol a rozpúšťadlo. I keď táto kompozícia sa vyhýba použitiu aromatických nítrózozlúčenln, vyžaduje použitie zlúčeniny obsahujúcej olovo, ktorá môže byť škodlivá pre životnéprostredie a môže byť nebezpečná pre zdravie osôb manipulujúcich s touto adhezívnou kompozíciou.Ukazuje sa potreba jednopoťahovej adhezívnej kompozície, ktorá bude používať netoxické látky prijateľné pre životné prostredie, rovnako ako vyhovovať zvyšujúcim sa požiadavkám z hľadiska spojovania, aké sa vyskytujú pri spôsoboch používajúcich injekcie taveniny. Takáto adhezívna kompozícia by tiež mala vytvárať adhezívnu väzbu,ktorá bude rezistentná pri vystavení nepriaznivým vonkajším podmienkam prostredia, ako tekutinám s vysokými teplotami a činidlám spôsobujúcím koróziu.Predmetom vynálezu je adhezívna kompozícia, ktorá v sušine obsahujea) od 35 do 75 hmotn. aduktu Diels-Alderovej reakcie z perhalogénovanćho cyklicky konjugovanćho dićnu a oleñnovo nenasýteného dienofilu obsahujúceho vinylové skupiny v rozsahu vyššom ako 50 hmom., b) od 1 do 15 hmotn, fenolovej živice, c) od l do 15 hmotn. aromatickej hydroxyzlúčeniny, d) od 1 do 15 hmotn. donoru fonnaldehydu, e) od 0,1 do 15 hmotn. teplom aktivovateľnej látky zosieťujúcu nenasýtený elastomér, t) od l do 15 hmotn. vulkanizačnćho činidla ag) od 1 do 60 hmotn. oxidu kovu, Adhezívna kompozícia podľa tohto vynálezu je jednopoťahová adhezívna kompozícia, ktora používa prevažne zložky prijateľné pre životne prostredie a ktorá môže odolávať podmienkam spojovania za zvýšenej teploty. Adhezlvna väzba dosiahnutá s adhezívnou kompozíciou podľa tohto vynálezu prejavuje tiež vynikajúcu rezistenciu proti okoliu tvorenému tekutinou s vysokou teplotou a korozivnym podmienkam, Adhezívna kompozícia podľa tohto vynálezu obsahuje adukt Diels-Alderovej reakcie perhalogénovaného cyklicky konjugovaného diénu a oleñnovo nenasýteného dićnofílu obsahujúceho vinylové skupiny v rozsahu vyššom ako 50 hmotn., fenolovú živicu, aromatíckú hydroxyzlúčeninu, donor formaldehydu, teplom aktivovateľnú látku zosieťujúcu nenasýtený elastomér, Vulkanizačné činidlo a oxid kovu. Teraz bolo objavené, že výsledkom tejto špeciálnej kombinácie zložiek prijateľných pre životné prostredie bude adhezívna kompozícia, ktorá sa bude môcť aplikovať ako jednopoťahová kompozícia a ktora odolá vysokej teplote okolia, aká sa vyskytuje pri spôsoboch používajúcich injekcie taveniny. Pri výhodnom uskutočnení tohto vynálezu sa vyhne použitiu tak aromatických nitrózozlúčenín, ako zlúčenín olova, ktoré doteraz boli príčinou ťažkostí v adhezívnych kompozíciách, ako bolo opísané skôr.Najlepší spôsob uskutočnenia tohto vynálezuAdukt Díels-Alderovej reakcie podľa tohto vynálezu výhodne vzniká reakciou najmenej jedného halogénovaného cyklicky konjugovaného diénu a najmenej jedného polyalkadićnového diénofilu, ktorý má vysoký obsah vinylových skupín. Obsah vínylových skupín je úmerný polydićnovým jednotkám viažucim sa spolu v usporíadaní 1,2 pri adícii za vzniku bočne viazaných vínylových skupin a kvantitatívne sa stanoví infračervenou absorpčnou spektroskopiou pri 11,0 mikrónov. s použitím roztoku obsahujúceho približne 2,5 g polymćru v 100 ml bezvodého sirouhlika. Adukty Diels-Alderovej reakcie majú výhodný obsah halogénu v rozmedzí od približne 20 do 40 hmotnostných. a predovšetkým výhodne v rozmedzí od 26 do35 hmotnostných, vztiahnuté na celkovú hmotnosť aduktového materiálu, Polyalkadíén z aduktu Diels-Alderovej reakcie zvyčajne charakterizuje najmä obsah vinylových skupín zodpovedajúci najmenej 50 hmotn., výhodne najmenej 70 hmotn. a predovšetkým výhodne v rozmedzí od 88 do 98 hmotn., vztiahnuté na celovú olefinovú nenasýtenosť.Halogénovane cyklicky konjugovanć diény, ktoré sa používajú pri príprave aduktov používaných podľa tohto vynálezu, majú všeobecný vzorecX znamená atóm halogénu, zvolený zo súboru zahmujúceho atóm chlóru, brómu a jódu, s chlórom, ktorý je bežne výhodný aHalogénované cyklické diény sa ľahko vyrábajú spôsobmi, ktoré sú dobre známe a prinajmenšom jeden, hexachlórcyklopentadién, je dobre známym druhom tovaru. Medzi iné reprezentatívne diény sa zahrnujú hexafluórcyklopentadién, hexabrómcyklopentadién, iS-diíluórtetmchlórcyklopentadiěn a 5,5-dibrómtetrachlórcyklopentadién. Hexafluórcyklopentadién sa teraz výhodne používa podľa tohto vynálezu.Polyalkadiénové diénofily, ktoré sa nechávajú reagovať s halogénovanými cyklicky konjugovanými diénmi za vzniku aduktov, ktore sa používajú V adhezívnych kompozíciách podľa tohto vynálezu, ako bolo uvedené, charakterizuje obsah vinylových skupin najmenej 50 hmotn. Dićnoñly sú ďalej charakterizované predĺženým reťazcom uhlikovej kostry, ktorý sa vyznačuje prítomnosťou prevládajúceho množstva zavesených nekoncových vinylových skupín pripojených k striedajúcim sa atómom uhlíka kostry polyalkadiénu, pre dosiahnutie štruktúrykde m je meradlo stupňa polymerizácie a obyčajne predstavuje cele číslo od l 0 do 4000.Ako už bolo uvedené, vinylové skupiny predstavujú najmenej 50 hmotn., výhodne 70 až 98 hmotn. a predovšetkým výhodne 88 až 98 hmotn. zvyškovej oleñnovej nenasýtenosti diénoíilu. Polyalkadiénové diénoñly sú ďalej charakterizované tým, že majú molekulovú hmotnosť v rozmedzí od 500 do 200 000, výhodne od 10 000 do 120 000 a predovšetkým výhodne od 35 000 do i 20 000. Ako bude zrejmé v ďalšom, polyalkadićnové dienoñly, ktoré sa môžu používať pri uskutočňovaní tohto vynálezu, zahrnujú kvapalné polyméry a tuhé polyméme látky charakteru gumy.Polyalkadiénove materiály, ktoré sú výhodné na použitie na výrobu tu opísaných adhezívnych kompozícii, sú polymérne látky vybrané zo súboru pozostávajúceho z polyalkadiénov, polyalkadiénov zakončených hydroxyskupí nami, polyalkadiénov zakončených hydroxyskupinatni s predĺženým reťazcom, polyalkadiénov zakončených karboxyskupinami, polyalkadiénov zakončených karboxyskupinami s predĺženým reťazcom, polyalkadiénov zakončených zvyškom merkaptánu, polyalkadíénov zakončených zvyškom merkaptánu s predĺženým reťazcom, polyalkadiénov zakončených amínovým zvyškom, polyalkadićnov zakončených amínovým zvyškom s predĺženým reťazcom a látok im ekvivalentných. Ked sa používa v tomto opise a patentových nárokoch výraz polyalkadién, rozumie sa, že sa vzťahuje na polyméry odvodené od najmenej jedného konjugovaného diénu, ktorý obsahuje od 4 do 12 atómov uhlíka a zahmuje kopolyméry najmenej jedného takéhoto konjugovanbého diénu a najmenej jedného iného monoméru kopolymerovateľného s týmto diénom. Ako už bolo bolo uvedené, polyalkadiény môžu byť nemodiñkované, ako napríklad polybutadién, môže ísť o náhodne usporiadané kopolyméry poly(butadién-styrénu) a podobných látok, alebo môže isť o modifikované kopolymćry, ktore obsahujú zakončenic hydroxyskupinou alebo karboxyskupinou a karboxyskupinou s predĺženým reťazcom. Polyalkadiény môžu byť rovnako blokovane kopolyméry styrénu a butadiénu, ako sú opísané V súvisiacej patentovej prihláške č. 07/657 929, podanej 20. februára 1991 s názvom Adhesive Compositions Based on Block Copolymer Aducts, ktorá sa tu uvádza ako súčasť známeho stavu techniky. Ako už bolo uvedené, polyalkadiény môžu byť bud kvapalné polyméry alebo tuhé polyméry charakteru gumy. Z tohto hľadiska hydroxysubstituované, karboxysubstituovanć, aminom substituovanć a merkaptánom substituované polyalkadiény, aké sa vyrábajú predovšetkým súčasnými priemyselnými polymerizačnými postupmi sú zvyčajne kvapalné polyméry, ktore majú molekulovú hmotnosť v rozmedzí od približne 500 do okolo 20 000, z prevažnej väčšiny z takých substituovaných polyalkandiénov, ktoré majú molekulovú hmotnosť od približne 750 do okolo 3000. Vysoko sa hodnotí, že hydroxysubstituované, karboxysubstituované, amínom substituované a merkaptánom substituovane polyalkadiény budú zvyčajne mať predĺžený reťazec pre zvýšenie ich molekulovej hmotnosti do rozmedzia, ktoré bolo zistené ako predovšetkým vhodné podľa tohto vynálezu. Predovšetkým vhodnými diénofilmi sú LZ-polybutadiénové homopolyméry, ktoré majú obsah vinylových skupín vyšší ako 90 hmotn., molekulovú hmotnosť od 35 000 do 40 000 a kryštalinitu od 23 do 27 . Opis spôsobu výroby LZ-polybutadiénových homopolymérov je možné nájsť v Encyclopedia of Polymer Science and Technology,zv. 2, John Wíley and Sons, New York 1985, str. S 73. Hydroxysubstituované, karboxysubstituované aminom substituované a merkaptánom substituované polyalkadićnové diénoñly sa môžu ľahko upravovať na požadované rozmedzie molekulovej hmotnosti zvyčajnými technickými postupmi vedúcimi k predĺženíu reťazca, ako stykom polyalkadiénového prepolyméru s polyfunkčnou organickou látkou spôsobujúcou predĺženie reťazca, pri dôkladnom premiešani a podľa potreby nasledujúcom odplynení. Podmienky na reakcie vedúce k predĺženíu reťazca sú dobre známe V odbore a nebudú tu rozvádzané do väčších podrobností. Ako príklad takýchto reakčných podmienok sa uvádza predĺženie reťazca dihydroxypolyalkadiénovćho prepolymém reakciou s látkou predlžujúcou reťazec na báze diizokyanátu, ako s ZA-toluéndiizokyanátom, uskutočňované pri laboratómej teplote alebo pri mieme zvýšenej teplote. V odbore je dobre známe, že reakčné podmienky sú funkciou použitých látok a tieto podmienky môže ľahko stanoviť odborník v odbore. Výsledný polyalkadićn s prcdlženým reťazcom má podstatne zvýšené rozmedzie mole SK 283624 B 6kulovej hmotnosti a fyzický vzhľad, ktorým môže byť viskózna tekutina alebo tuhá látka charakteru gumy. Úplný opis predĺženia reťazca reaktívnych substituovaných polyalkadíénových diénofilov zahrnujúcich reprezentatívne zlúčeniny s predlženým reťazcom sa môže nájsť v US patente č. 3 894 93,32 Polasklho, predovšetkým od stĺpca 5, riadok 16 až po stlpec 8, riadok 51, ktorý sa tu uvádza ako doterajší stav techniky.Adukty, ktoré sa používajú pri uskutočňovaní tohto vynálezu, sa ľahko vyrobia bežnými technickými postupmi dobre známymi v oblasti Diels-Alderových reakcií. Zo všeobecného hľadiska sa Diels-Alderova adukcia medzi halogćnovaným cyklickýun diénom a vysoko vinylovými diénoñlmi uskutočňuje v organickom rozpúšťadle, ako je xylén,vo vzájomných množstvách, ktoré zodpovedajú stechiometrickému pomeru medzi halogénovaným cyklickým konjugovaným diénom a dvojitými väzbami diénofilu v rozmedzí od 0,01 do l. Zmes sa zahrieva pri teplotách v rozmedzí od 100 do 200 °C. V tomto teplotnom rozmedzí je reakcia vedúca k vzniku aduktu exotermicka a výťažok je často úplne kvantitatívny. Reakcia sa uskutočňuje počas obdobia dostatočného na zreagovanie v podstate celkového halogénovaného cyklickćho konjugovaneho diénu a vysoko vinylového dićnofilu, na dosiahnutie aduktu s obsahom halogénu v rozmedzí od približne 20 do 40 hmotnostných,výhodne od 26 do 35 hmotnostných, vztiahnuté na celkovú hmotnosť aduktu. Obsah halogénu v adukte sa môže stanoviť známymi analytickými metódami, ako Schonigerovým spaľovaním.Adukty Diels-Alderovej reakcie podľa vynálezu sú tiež podrobne opísané v US patente č. 4 795 778, ktorý sa zahrnuje do známeho stavu techniky, Adukt Diels-Alderovej reakcie podľa vynálezu sa zvyčajne používa v množstve,ktoré je v rozmedzí od približne 35 do 75 hmotn., výhodne od približne 45 do 65 hmotn. sušiny (pri vylúčení rozpúšťadla), vztiahnuté na celkovú adhezívnu kompoziciu.Fenolovou živicou podľa tohto vynálezu môže byť v podstate ľubovoľná fenolová živica, ktorá je reaktívna za tepla. Typické fenolové živice obsahujú organické rozpúšťadlo - rozpustné kondenzačný produkt aldehydu obsahujúci l až 8 atómov uhlíka, ako je formaldehyd, acetaldehyd,izobutyraldehyd, etylhexaldehyd a podobne, s fenolovými zlúčeninami, ako je fenol, o-krezol, m-krezol, p-krezol,zmiešané krezoly, napr. kyselina krezolová a m-krezol a/alebo p-krezol, xylén, difenylolpropán, p-butylfenol, p-fenylfenol, p-chlórfenol, o-chlórfenol, m-brómfenol, 2-etylfenol, p-alkoxyfenol, nonylfenol, p-terc.-amylfenol, p-oktylfenoyl, p,p-dihydroxydifenyléter a podobne, pričom kondenzačný produkt je rozpustný v organickom rozpúšťadle a reaktívny za tepla. Zmesi rozdielnych fenolových živíc sa môžu tiež používať.Fenolová živica výhodne vzniká zvyčajným spôsobom,kondenzáciou približne 0,8 až asi 5 mol aldehydu na l mol fenolovej zlúčeniny v prítomnosti bázických, neutralnych alebo kyslých katalyzàtorov, aby sa získala živica rozpustná v organickom rozpúšťadle, ktorá má molekulovú hmotnosť v rozmedzí od približne 300 do asi 2000, výhodne od približne 300 do asi 1200. Predovšetkým výhodná fenolová živica sa vyrába reakciou formaldehydu a fenolu za vzniku fenoI-formaldehydovej živice, ktorá má obsah metylolu v rozmedzí od 10 do 60 hmotn., výhodne okolo 30 až 50 hmotn. Fenolové živice sa zvyčajne používajú v množstve, ktore je v rozmedzí od l do 15 hmotn., výhodne od 3 do 8 hmotn., vztiahnuté na sušinu adhezivnej kompozície.Aromatická hydroxyzlúčenina podľa tohto vynálezu môže byť v podstate ľubovoľná aromatická zlúčenina, ktoraobsahuje jednu, dve alebo tri hydroxyskupiny ako substituenty. Aromatickou zlúčeninou je výhodne benzén. Substituenty benzénového kruhu alebo iné aromatické zlúčeniny,ktoré sú odlišné od hydroxyskupiny, môžu byť atóm vodíka, alkylovú, arylová, alkarylová alebo aralkylová skupina,karboxyskupina, alkoxyskupiny, zvyšok amidu alebo imidu, atóm halogénu a podobne. Zo substituentov, ktorým nie je hydroxyskupina, je najvýhodnejší atóm vodika a pokiaľ ide o alkylovú skupinu, výhodne ide o nižšie alkylové skupiny obsahujúce od l do 10 atómov uhlíka vrátane metylu,etylu, propylu, amylu a nonylu. Reprezentativne monohydroxyzlúčeniny zahmujú fenol, p-terc-butylfenol, p-fenylfenol, p-chlórfenol, p-alkoxyfenol, o-krezol, m-kre-zol, o-chlórfenol, m-brómfenol, Z-etylfenol, amylfenol a nonylfenol, pričom fenol, p-tere-butylfenol a nonylfenol sú výhodně aromatické monohydroxyzlúčeniny. Medzi reprezentatívne dihydroxyzlúčeniny sa zarhnuje rezorcinol, hydroehinón a katechol, z ktorých rezorcinol je výhodnou aromatickou dihydroxyzlúčeninou, Reprezentatívne trihydroxyzlúčeniny zahmujú pyrogallol, galáty ako propylgalát,robinetin, baptigenin a antragallol, pričom pyrogallol je výhodná aromatická trihydroxyzlúčenina. V súčasnom období sa uprednostňuje použitie rezorcinolu ako aromatickej hydroxyzlúčeniny podľa tohto vynálezu. Aromatická hydroxyzlúčenina sa zvyčajne podľa tohto vynálezu používa v množstve, ktoré je v rozmedzí od 1 do 15 hmotn., výhodne od 7 do ll hmotn., vztíahnuté na sušinu adhezivnej kompozície.Donorom formaldehydu podľa tohto vynálezu môže byť v podstate akýkoľvek typ formaldehydu alebo zdroj formaldehydu, o ktorom je známe, že reaguje s aromatickými hydroxyzlúčeninami za vzniku fenolových živíc. Bežné zlúčeniny, ktoré sú výhodne ako donor formaldehydu podľa tohto vynálezu, zahmujú formaldehyd a vodné roztoky formaldehydu, ako je formalín, acetaldehyd, propiónaldehyd, izobutyraldehyd, Z-etylbutyraldehyd, 2-metylpentaldehyd, Z-etylhexaldehyd a benzaldehyd, rovnako ako zlúčeniny, ktoré sa rozkladajú na formaldehyd, ako je paraformaldehyd, trioxán, furfural, hexametylentetramín, ďalej acetály. ktoré uvoľňujú formaldehyd pri zahrievaní a podobne, V súčasnosti sa dáva prednosť použitiu hexametyléntetramínu ako donoru formaldehydu podľa tohto vymálezu. Donor formaldehydu sa používa v množstve, ktoré je v rozmedzí od približne l do 15 hmotn., výhodne od približne 8 do 12 hmotn., vztiahnuté na sušinu adhezivnej kompozície.Teplom aktivovateľnou látkou, spôsobujúcou zosieťovanie nenasýteného elastoméru podľa tohto vynálezu, môže byť ľubovoľná látka spôsobujúca zosieťovanie, ako je chinóndioxim, dibenzochinóndioxim a l,2,4,5-tetrachlórbenzochinón. Látka spôsobujúca zosieťovanic sa zvyčajne používa v množstve, ktore je v rozmedzí od 0,1 do 15 hmotn., výhodne od l do 4 hmotn., vztiahnuté na sušinu adhezívnej kompozície.Vulkanizačným činidlom podľa tohto vynálezu môže byť akýkoľvek vulkanizačný prostriedok, ktorý je schopný spôsobiť zosieťovanie elastoméru pri vulkanizačnej teplote(od 140 do 200 °C). Výhodnými vulkanizačnými činidlami pre použitie podľa tohto vynálezu, je selćn, síra, telúr, predovšetkým selén. Vulkanizačné činídlo sa podľa tohto vynálezu používa v množstve, ktoré je v rozmedzí od l do 15 hmotn., výhodne od približne 2 do 7 hmotn.,vztiahnutć na sušinu adhezivnej kompozície.Oxidom kovu může byť ľubovoľný známy oxid kovu,ako je oxid zinočnatý, oxid horečnatý, oxid olovnatý, tetraoxid triolova, dihydrogenfosforitan olovnatý a ich kombinácie, pričom oxid zinočnatý je výhodným oxidom kovu, SK 283624 B 6pretože je neobyčajne účinný a pre životné prostredie prijateľnejší ako iné zlúčeniny, ktore obsahujú olovo. Oxid kovu sa zvyčajne používa v množstve, ktoré je v rozmedzí od približne l do 60 hmotn., výhodne od približne 10 do 20 hmotn., vztiahnutć na sušinu adhezívnej kompozícíe.Adhezívna kompozícia podľa tohto vynálezu môže prípadne obsahovať ine dobre známe prísady vrátane plastikatorov, plnív, pigmentov, vystužovacích činidiel a podobných látok, v množstvách používaných odbomíkmi v odbore prísad na získanie požadovanej farby a konzistencie. Typickć dodatočné prísady zahmujú koloidný oxid kremičitý,sadze a oxid titaničitý. Pri obzvlášť výhodnom uskutočnení tohto vynálezu sa používa koloidný oxid kremičitý a sadze,na dosiahnutie pigmentu, vystuženia a reguláciu reologických vlastností adhezívnej kompozicie. Koloidný oxid kremičitý sa zvyčajne používa v množstve, ktoré je v rozmedzí od 0,5 do 5 hmotn., výhodne od l do 3 hmotn.,vztiahnutć na sušinu adhezívnej kompozície, zatiaľ čo sadze sa zvyčajne používajú v množstve, ktoré je V rozmedzí od 3 do 50 hmotn., výhodne od 8 do 15 hmotn.,vztiahnute na sušinu adhezívnej kompozície.Na výrobu adhezívnej kompozície podľa tohto vynálezu sa opísané zložky zvyčajne spoja, rozpustia a dispergujú vo vodnom rozpúšťadle. Medzi zvyčajne rozpúšťadlá vhodné podľa tohto vynálezu sa zahmujú aromaticke uhl vodíky, ako je xylćn alebo toluén a poláme rozpúšťadlá, ako sú ketóny vrátane metylizobutylketónu a metyletylketónu. Rozpúšťadlo sa zvyčajne používa v množstve postačujúcom na vznik adhezívnej kompozície, ktorá má viskozitu V rozmedzí od 25 do 5000 mPa. s, výhodne od 100 do 700 mPa. s, pri celkovom obsahu pevných zložiek (TSC) v rozmedzí od približne 5 do 40 hmotn., výhodne od približne 10 do 35 hmotn.Adhezívna kompozícia podľa tohto vynálezu sa môže rovnako vyrobit ako vodný prostriedok, pridaním zvyčajných vodných povrchovo aktívnych látok, ako aralkyletoxylátov, uvedením do styku s vodou za podmienok vysokého šmyku pre vytvorenie cmulzie a stripovaním rozpúšťadla za zníženého tlaku, ako je známe v odbore.Opis uvedený skôr a nasledujúce príklady majú poskytnúť objasnenie a ilustráciu vynálezu. Špeciálne množstvá a kombinácie zložiek tu uvedených nie sú zamýšľané ako obmedzenie rozsahu vynálezu, ktorý je vymedzený patentovými nárokmi.Adukt hexachlórcyklopentadiénu a LZ-polybutadićnu sa vyrobí reakciou 79,8 g hexachlórcyklopentadiénu,201,5 g LZ-polybutadiénu (obsah vinylových skupín 92 hmotn., kryštalinita 25 , molekulová hmotnost 95 000) a 718,7 g xylćnu pri teplote 142 °C počas 20 hodín. Reakcia poskytne adukt obsahujúci medzi 27 a 29 hmotn. chlóru. Adukt sa potom vyzráža metanolom, vysuší a znovu trikrát rozpustí v zmesi metylizobutylketónu a xylćnu v pomere 2 1, na odstránenie nezreagovaného hexachlórcyklopentadiénu.Adukt, vyrobený, ako je opísané, sa použije s ďalej opísanými zložkami a rozpúšťadlami na výrobu adhezívnej kompozície podľa tohto vynálezu.a 1,2-polybutadiénu 14,5 14,5 oxid zinočnatý 4,0 2,0 koloidný oxid kremíčitý 0,5 0,5 chinóndioxím 0,6 0,6 hexametylćntetramín 2,8 2,8 rezorcinol 2,4 2,4 sadze N-762 3,0 3,0 selén 1,2 1,2 fenolová živica 2,1 0,9 metylizobutylketón 44,8 42,0 xylén 46,1 40,5b fenol-formaldehydová živica (metylolový obsah 37 ,obsah TSC 70 v zmesi metyletylketónu a etanolu ako rozpúšľadiel v pomere 3 l)Adhezívne kompozície vyrobené podľa príkladu 1 a 2 sa potiahnu na úlomky na čistenie tryskaním oceľového piesku, pri hrúbke vrstvy 0,013 až 0,030 mm. Potiahnuté úlomky sa pripoja k substrátu E-2 l 8 (55 až 60 °, stanovené prístrojom na meranie tvrdosti podľa Shora A, semi-EV vulkanizovaný prírodný kaučuk), HC-202 (60 až 65 °, stanovené prístrojom na meranie tvrdosti podľa Shora A, styrén-butadiénový kaučuk) a A 060 P (40 až 45 °, stanovené prístrojom na meranie tvrdosti podľa Shora, prírodný kaučuk) pri použití injekcie taveniny kaučuku na potiahnuté úlomky pri teplote 166 °C a potom sa kaučuk vulkanizuje pri teplote 166 °C počas 7, 15 a 8 minút. Súbory obsahujúce spojený kaučuk a kov sa potom podrobia testom opísaným ďalej.Spojené časti sa ťahujú na vyvolanie deštmkcie podľa testu opísaného v norme ASTM, metóda D 429 B. Časti sa testujú na odlupovanie s uhlom odlupovania 45 °. Test sa uskutočňuje pri laboratómej teplote pri testovacej rýchlosti 50,8 cm za minútu. Potom ako príde k zlyhaniu spojených častí, zmeria sa maximálna hodnota sily na odlupovanie(meraná V kilogramoch) a stanoví sa percentuálna retencia kaučuku na potiahnutej adhezívnej ploche častíc.Postrek soli počas 72 hodínSpojené časti sa leštia na hranách brúsnym kotúčom. Kaučuk sa potom naviaže späť na kov pomocou sita z nehrdzavejúcej ocele. Súbor sa vystaví pôsobeniu okolia. Zhoršenie sa iniciuje poškrabanim sita holiacou čepeľou. Časti sa potom priviažu na drôt z nehrdzavejúcej ocele a umiestnia do komory, kde sa rozstrekuje soľ. Prostredie vnútri komory má teplotu 38 °C, relatívnu vlhkosť 100 a v postreku rozprašovanom v komore je rozpustenć 5 hmotn. soli. Časti sa ponechajú v tomto prostredí počas 72 hodín. Po vybraní sa kaučuk odlupuje z kovu pomocou kliešti. Potom sa stanoví percentuálna retencia kaučuku na časticiach.Varenie vo vode počas 2 hodínSpojené časti sa vyrobia rovnakým spôsobom ako pre test postreku soli s tým rozdielom, že pri tomto teste sa časti umíestnia do kadičky naplnenej horúcou vodou z vodovodu. Časti sa ponechajú v tomto prostredí počas 2 hodín. Po vybratí sa kaučuk odlupuje z kovu pomocou klieští.

MPK / Značky

MPK: C08K 5/07, C09J 161/06, C08K 5/13, C08L 27/24, C08K 3/22

Značky: adhezívna, kompozícia, použitie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-283624-adhezivna-kompozicia-a-jej-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Adhezívna kompozícia a jej použitie</a>

Podobne patenty