Nosná kotva na upevnenie predsádkovej vrstvy na nosnej vrstve

Číslo patentu: 283443

Dátum: 27.06.2003

Autori: Pfaff Arno, Mauz Joachim, Frischmann Albert

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Nosná kotva na upevnenie predsádkovej vrstvy (18) na nosnej vrstve (17) je vybavená tesniacimi krúžkami (5) oddelenými zakotvovacími úsekmi (22, 23), ktoré sú vyplniteľné vytvrditeľnou hmotou (25), a čapom (2). Tesniace krúžky (5) sú usporiadané na plastovej časti (3) upravovanej cez čap (2) a sú vzájomne v odstupe fixované mostíkom (9) a/alebo manžetami (10). Podľa vynálezu je vybavená uzatváracím kotúčom (4), ktorý prilieha na jej čelnú stranu, je vytvorený ako súčasť plastovej časti (3) a je vybavený vstrekovacím vývrtom (13a), ktorý lícuje s plniacim vývrtom (13) čapu (2), ústiacim do predného zakotvovacieho úseku (22). Uzatvárací kotúč (4) má v okrajovej oblasti otvory (6, 11), pričom prvý otvor (6) je spojený so zadným zakotvovacím úsekom (23) a druhý otvor (11) s predným zakotvovacím úsekom (22).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka nosnej kotvy na upevnenie predsádkovej vrstvy na nosnej vrstve, s tesniacimi krúžkami oddelenými zakotvovacími úsekmi, ktoré sú vyplniteľné vytvrditeľnou hmotou, a čapom, pričom tesniace krúžky sú usporiadané na plastovej časti upravovanej cez čap, a sú vzájomne v odstupe íixované mostikmi a/alebo manžetami.Z EP A-0 351 668 je známa nosná kotva podľa úvodnej časti, ktorá pozostáva z oceľovej rúrky, ktorá je prostrednictvom vytvrditeľnej hmoty zakotviteľná jedným úsekom v nosnej vrstve a druhým úsekom v predsádkovej vrstve. Plastovým dielom nasadeným na oceľovú rúrku sa tvoria zakotvovacie úseky, na ktorých sú usporiadané tesniace krúžky, vymedzujúce tieto zakotvovacie úseky. Plnenie oboch zakotvovacích úsekov sa uskutočňuje rúrkou v plniacom procese, pričom zakotvovací úsek v nosnej vrstve sa plní výstupom hmoty z predného konca nosnej rúrky a plnenie zakotvovacieho úseku v predsádkovej vrstve sa uskutočňuje výstupom z bočných otvorov v rúrke. Pretože sa obidva zakotvovacie úseky plnia súčasne, nie je preto ani možné na zakotveníe v nosnej a predsádkovej vrstve použiť odlišnú spojovaciu hmotu, ani nosnú kotvu najprv zakotvíť len v nosnej vrstve, čo môže byť napríklad veľmi účelné pri sanačnýeh projektoch. Ďalej tato publikácia naznačuje možnosť kontrolovať úplné plnenie oboch zakotvovacích úsekov na vonkajšom povrchu predsádkovej vrstvy.Pri nosnej kotve známej z DE-OS 25 56 493 a z FR-A-2 223 587 sú tesniace krúžky, vzájomne usporiadané v odstupe a slúžiace na vymedzenie zakotvovacích úsekov,zapustené v obvodovej drážke nosnej kotvy a tam pevne polohované. Tým je už pri výrobe nosnej kotvy nezmeniteľne stanovená ako dĺžka zakotvovacích úsekov, tak tiež ich poloha na nosnej kotve. Pretože sa podľa prípadu použitia môže odlišovať tak hrúbka ostenía predsádkovej vrstvy, ako aj vzdialenosti predsádkovej vrstvy od nosnej vrstvy, vznikajú tým pre tieto známe nosné kotvy obmedzenia v oblasti ich využitia. Prispôsobenie nosnej kotvy na existujúce okolnosti stavebného projektu obsahuje celú nosnú kotvu, pretože tesniace krúžky musia byť výrobcom upevnené a polohované na nosnej kotve. Tým sa zvyšujú dokončovacie a dispozičné náklady, predovšetkým pri sanačných projektoch.Vynález sa zakladá na úlohe vytvoriť nosnú kotvu na upevnenie predsádkovej vrstvy na nosnej vrstve, ktorú možno dobre montovať a hospodárne vyrobiť a ktorá jednoduchou možnosťou prispôsobenia rôznym okolnostíam pokrýva širokú oblasť použitia a umožňuje kontrolu plnenia oboch zakotvovacích úsekov.Riešenie tejto úlohy je dosiahnuté nosnou kotvou na upevnenie predsádkovej vrstvy na nosnej vrstve, s tesniacimi krúžkami oddelenými zakotvovacími úsekmi, ktoré sú vyplniteľne vytvrditeľnou hmotou, a čapom, pričom tesniace krúžky sú usporiadané na plastovej časti upravovanej cez čap, a sú vzájomne v odstupe fixované mostikmi a/alebo manžetami. Podľa vynálezu je vybavená uzatváracím kotúčom, ktorý prilieha na jej čelnú stranu, je vytvorený ako súčasť plastovej časti a je vybavený vstrekovacím vývrtom,ktorý licuje s plniacim vývrtom čapu, ústiacim do prednéhozakotvovacieho úseku. Uzatvárací kotúč má v okrajovej oblasti otvory, pričom prvý otvor je spojený so zadným zakotvovacím úsekom a druhý otvor s predným zakotvovacim úsekom.Zvyčajne sú nosné kotvy použité na zaistenie a opravu pri montovaných fasádových konštrukciách. Na montáž nosnej kotvy je cez predsádkovú vrstvu do nosnej vrstvy vyhotovený vývrt, ktorého priemer zodpovedá vonkajšíemu priemeru tesniaceho krúžku. Do vývrtu nosnej vrstvy je naplnená vytvrditeľná hmota. Potom je nosnou kotvou s narazenou plastovou časťou zavádzaná do vývrtu, kým sa prvý tesniaci krúžok nenachádza vo vývrte. Väčším alebo menším zasunutím plastovej časti je zaistené, že sa tesniacim krúžkom ohraničený predný zakotvovací úsek nachádza vnútri vývrtu v predsádkovej škrupíne. Potom je tento zakotvovací úsek vyplnený vytvrditeľnou hmotou, takže po vytvrdeni hmoty je v nosnej a predsádkovej vrstve dosiahnute zakotvenie bez napätia. Nosná kotva tým prijíma šmykové a ťažne sily pôsobiace na predsádkovú škrupinu.Ak nestačí v jednotlivých prípadoch možnosť prispôsobenia nosnej kotvy posunom vo vyvŕtanom otvore, vyžaduje sa iba naraziť cez nosnú kotvu ďalšiu plastovú časť,ktorej tesniace krúžky sú mostikmi a/alebo manžetami fixovanć v inom vzájomnom odstupe.V ďalšej úprave vynalezu môže regulácia vzdialenosti tesniacich krúžkov nastávať tiež teleskopicky dohromady zasunuteľnými a zaistiteľnými mostikmi a/alebo manžetami plastovej časti. Tak môže byť raz a tou istou plastovou časťou menená ako dlžka zakotvovacích úsekov, tak tiež vzdialenosť medzi zakotvovacími úsekmi v prispôsobení existujúcim pomerom hrúbky a vzdialenosti predsádkovej a nosnej vrstvy.Zadný zakotvovací úsek vytvorený v nosnej vrstve a predný zakotvovací úsek vytvorený v predsádkovej vrstve sú účelným spôsobom vypĺňané oddelene. Zatiaľ čo prebieha vyplňanie zadného zakotvovacieho úseku vzostupom hmoty z dna vývrtu v smere vyústenia vývrtu pri zasunutí nosnej kotvy do vývrtu čiastočne vyplnenćho hmotou, je na vyplnenie predného zakotvovacieho úseku vstreknutá hmota plniacim otvorom v prednej časti nosnej kotvy. Oddeleným a rozdielnym spôsobom plnenia obidvoch zakotvovacích úsekov môže sa upustiť od plniaceho kanálu, ktorý prechádza nosnou kotvou a obzvlášť v nosnej kotve z ušľachtilej ocele ho možno ťažko zhotoviť. Kratším, len v prednom zakotvovacom úseku ústiacim plniacim kanálom,môže byť použitá spojovacia hmota s vyššou viskozitou, a tým kratšou vytvrdzovacou dobou.Na kontrolu plnenia zadného zakotvovacieho úseku je účelné usporiadať na nosnej kotve spojovací kanál vychádzajúci zo zadného zakotvovacieho úseku a vedený až k čelnej strane nosnej kotvy. Účelným spôsobom je spojovací kanál upravený ako pozdlžna drážka pozdlž vnútomej strany mostíka a manžety.Ako kontrola plnenia sú v okrajovej oblasti uzatváracieho kotúča upravené otvory, ktoré sú spojené so zakotvovacími úsekmi. Ďalej má uzatváraci kotúč axiálne odstávajúcu pridržiavaciu príložku, ktorou môže byť plastová časť na nosnej kotve natočena a vyrovnaná.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude bližšie vysvetlený prostredníctvom konkrétnych príkladov uskutočnenia znázornených na výkresoch, na ktorých predstavuje obr. 1 nosnú kotvu podľa vynálezu v pohľade,obr. 2 plastovú časť V pohľade, SK 283443 B 6obr. 3 usadenú nosnú kotvu s vyplneným zadným zakotvovacím úsekom, obr. 4 usadenú nosnú kotvu podľa obr. 1 počas vyplňania predného zakotvovacieho úseku, obr. 5 obmenené vyhotovenie nosnej kotvy aobr. 6 plastovú časť podľa obr. 2 so zaskakovacím spojenim.Nosná kotva 1, zobrazená na obr. 1, sa skladá z čapu 2,na ktorom je narazená plastová časť 3 podľa obr. 2. Plastová časť 3 má väčšie množstvo tesniacich knižkov 5, ktoré sú mostíkmi 9 a/alebo manžetami 10 fixované vo vzájomnom odstupe. Odstup medzi tesniacimi knížkami 5 a/alebo manžetami 10 možno prestaviť. Ďalej je plastová časť 3 vybavená kanálom 8. Na čelnej strane nosnej kotvy 1 sa nachádza uzatváraní kotúč 4, ktorý je vybavený vstrekovým vývrtom 13 a a otvormi 6, 11. Vstrekový vývrt 13 a lícuje s plniacim vývrtom 13 nosnej kotvy 1, ako je zobrazené na obr. 4. Uzatvárací kotúč 4 je tiež vybavený pridržiavacími príložkami 7 na radiálne a axiálne vyrovnanie nosnej kotvy l. Po zavedení nosnej kotvy 1 do vývrtu 24 v nosnej vrstve 17 vyplneného vytvrdíteľnou hmotou 25, ako je zobrazené na obr. 3, je vytvrditeľná hmota čapom 2 zatlačená a vypĺňa zadný zakotvovacl úsek 23 ohraničený tesniacim krúžkom 5. Prebytočné množstvo vytvrditeľnej hmoty 25 stúpa spojovacím kanálom 8 cez izolačnú oblasť 19 v smere vyústenia vývrtu a vystupuje z prvého otvoru 6, ktorý je upravený na okraji uzatváracieho kotúča 4. Výstupom hmoty získa montćr istotu, že bol zadný zakotvovací úsek 23 úplne vyplnený. Spojovací kanál 8 je zhotovený ako pozdĺžna drážka na vnútomej strane mostíka 9 a manžety 10.Predný zakotvovací úsek 22 upravený v predsádkovej vrstve 18 je vypĺňaný separátnym, na obr. 4 zobrazeným procesom. Vytvrditeľná hmota 25 je vstrekovanà vstrekovým vývrtom 13 a upraveným v uzatváracom kotúči 4 a lícujúcim s plniacim vývrtom 13. Vstrekovaná hmota 25 tečie najprv do najhlbšieho miesta vývrtu, vypĺňa zakotvovací úsek 22 ohraničený tesniacim krúžkom 5 a vystupuje v smere vyústenia vývrtu. Výstup vytvrditeľnej hmoty 25 druhými otvormi 11 umíestnenými v uzatváracom kotúči 4 ukazuje, že je predný zakotvovací úsek 22 vyplnený.Na obr. 5 je zobrazené vypĺňanie zadného zakotvovacieho úseku 23 nosnej kotvy 1, pričom je spojovací kanál 8 umiestnený ako pozdĺžna drážka na ploche plášťa nosnej kotvy 1.Na obr. 6 zobrazený Výrez ukazuje plastovú časť 3, ktorá sa skladá z dvoch manžiet 10, ktoré sú vzájomne spojené zaskakovacím spojením 27. Toto obmedzené vyhotovenie nosnej kotvy umožňuje posunom manžiet 10 vyžadované prispôsobenie plastovej časti 3 existujúcemu sanovanému objektu.l. Nosná kotva na upevnenie predsádkovej vrstvy (18) na nosnej vrstve (17), s tesniacimi krúžkami (5) oddelenými zakotvovacími úsekmi (22, 23), ktoré sú vyplniteľné vytvrdíteľnou hmotou (25), a čapom (2), pričom tesniace krúžky (5) sú usporiadané na plastovej časti (3) upravovanej cez čap (2), a sú vzájomne v odstupe fixované mostíkmi(9) a/alebo manžetami (10), v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že je vybavená uzatváracim kotúčom (4), ktorý prilieha na jej čelnú stranu, je vytvorený ako súčasť plastovejčasti (3) a je vybavený vstrekovacím vývrtom (1321), ktorý lícuje s plniacim vývrtom (13) čapu (2), ústiacim do predného zakotvovacieho úseku (22), a že uzatvaraci kotúč (4) má v okrajovej oblasti otvory (6, 11), pričom prvý otvor (6) je spojený so zadným zakotvovacim úsekom (23) a druhý otvor (11) s predným zakotvovacím úsekom (22).2. Nosná kotva podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a tý m , že odstup medzi tesniacimi krúžkami (5) je nastaviteľný teleskopicky dohromady zasunuteľnyhni a zaistiteľnýrni mostíkmi (9) a/alebo manžetarni (10).3. Nosná kotva podľa nároku l, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že je vybavená spojovacím kanálem (8) vychádzajúcim zo zadného zakotvovaeieho úseku (23) a vyvedeným až k jej čelnej strane.4. Nosná kotva podľa nároku 3, v y z n a č u j ú c a s a tý m , že spojovací kanál (8) je vytvorený ako pozdlžna drážka, ktorá prebieha na vnútomej strane mostíka5. Nosná kotva podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že uzatvárací kotúč (4) je vybavený axiálne odstávajúcou pridržiavacou príložkou (7).

MPK / Značky

MPK: F16B 13/14

Značky: upevnenie, vrstvě, kotva, nosná, predsádkovej, vrstvy, nosnej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-283443-nosna-kotva-na-upevnenie-predsadkovej-vrstvy-na-nosnej-vrstve.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nosná kotva na upevnenie predsádkovej vrstvy na nosnej vrstve</a>

Podobne patenty