Spôsob biologickej úpravy organicky dostatočne zaťaženej tekutiny a zariadenie na jeho uskutočnenie

Číslo patentu: 283323

Dátum: 28.04.2003

Autor: Von Nordenskjöld Reinhart

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob biologickej úpravy sa uskutočňuje v nádrži, pričom sa tekutina najprv podrobí miešaciemu a okyslovaciemu stupňu (A), následne sa v stupni (B) vysokého zaťaženia so spätnou cirkuláciou aktivovaného kalu a potom v stupni (C) nízkeho zaťaženia podrobí anaeróbnemu rozkladu za vzniku metánu, a následne sa v dosadzovacom stupni (D), z ktorého môže byť uskutočňované spätné vedenie kalu, čistí, pričom sa zachytáva bioplyn vznikajúci v stupni (B) vysokého zaťaženia a stupni (C) nízkeho zaťaženia. Opísané je aj zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu a zariadenia na biologickú úpravu organicky dostatočne zaťaženej tekutíny, predovšetkým odpadovej Vody, V anaeróbnych podmienkach a pri generovaní bioplynu.Odpadová Voda je označenie pre predovšetkým znečistenú, odtekajúcu vodu, ktorá sa dostáva do kanalizácie, ktoráje zmenená po domovom alebo priemyselnom upotrebeni.Biologická úprava Vysoko zaťažených kvapalín, prípadne čistenie odpadovej vody, predstavuje tiež opatrenie na odstraňovanie organických znečisťujúcich látok z kvapalín, ktoré sú v nich obsiahnuté V rozpustenej, koloidnej alebo jemne dispergovanej forme, pomocou mikrobiologiekej aktivity, to znamená pomocou aeróbneho a/alebo anaeróbneho rozkladu s vývojom plynu pri vytváraní nových bunkových substancií a sorpcii chumáčov baktérií, biologickým trávnikom alebo kalovým granulátom.Všeobecne sa biologické čistenie odpadovej Vody uskutočňuje V čistíčkách odpadových vôd pri využití rovnakých, prípadne obdobných procesov, ktore sa pri biologickom samočistení odohrávajú V tečúcich vodách, ale v technicky intenzívnejšej forme. Práve tak prebieha anaeróbny proces tiež vprírode, napríklad na dne plochých,stojatých vôd.Pod anaeróbnym rozkladom sa tu rozumie premena organických látok pomocou mikroorganizmov pri vylúčení kyslíka Pri anaeróhnom rozklade organických látok vzniká bioplyn, to znamená plynná zmes, ktorá pozostáva približne z 55 až 75 z metánu, z približne 24 až 44 z kysličníka uhličitého a stopovo tiež z iných prímesí.Spôsoby biologickej úpravy vysoko zaťažených kvapalín V anaeróbnych podmienkach predpokladajú relatívne vysokú špeciñku kvapalín. Hodí sa medzi iným pre vysoko zaťažene kvapaliny, predovšetkým odpadové vody z potravinárskeho priemyslu, poľnohospodárstva, priemyslu minerálnych olejov, ako aj výroby buničiny. Umožňujú teda čmto úpravu koncentrátov, neznamenajú ale spravidla žiadne plné vyčistenie, prípadne úplnú premenu.Známe je zariadenie na anaeróbnu úpravu odpadovej vody firmy Biothane Corporation, pozri firemný prospekt 7/92, ktoré pozostáva z uzavretej nádrže aktivovaného kalu,V ktorej je V homej oblasti nádrže usporiadaná skupina odlučovačov. Pri tomto zariadení sa odpadová Voda zavádza cez Vtokove otvory, umiestnené V dne nádrže, do nádrže aktivovaného kalu, a upravená odpadová voda sa odvádza zariadením usporiadaným V homej oblasti nádrže. Toto zariadenie má medzi iným tu nevýhodu, že reakčná a dosadzovacia oblasť nie sú od seba priestorovo oddelené a môžu sa negatívne ovplyvňovať. Z tohto dôvodu sa môže aktivita aktivovaného kalu časom silne zmenšovať, a pri rozdeľovaní kalu a kvapaliny môžu tiež vznikať ťažkosti.Známe je ďalej zariadenie na anaeróbnu úpravu odpadovej vody finny ADI Systems Inc., pozri firemný prospekt AS 043/11-94, ktoré pozostáva zjednoduchej, smerom nahor pomocou fólie uzavretej reakčnej nádrže. V tejto reakčnej nádrži sú usporiadané primárna reakčná oblasť, do ktorej kalového ložiska sa zospodu zavádza odpadová Voda,Sekundárna reakčná oblasť a dosadzovacia oblasť. Medzi primámou a sekundámou reakčnou oblasťou je umiestnená ponomá stena, ktorá sa rozprestiera odo dna reakčnej nádrže. Výška ponomej steny predstavuje približne 3/5 výškyreakčnej nádrže. Medzi sekundárnou reakčnou oblasťou a dosadzovacou oblasťou sú tiež usporiadané ponomé steny,ktore sa rozprestierajú od povrchu odpadovej Vody V smere ku dnu. Výška týchto ponomých stien predstavuje približne l/3 výšky reakčnej nádrže. Ďalej je V spodnej oblasti dosadzovacej oblasti umiestnené odvádzacíe zariadenie na spätné vedeniu kalu do prímámej reakčnej oblasti. Nevýhoda tohto zariadenia spočíva V tom, že predovšetkým sekundárna reakčná oblasť nie je od dosadzovacej oblasti dostatočne priestorovo vymedzené, čím sa môže aktivita kalu V sekundárnej reakčnej oblasti časom znateľne znižovať. Tiež spôsob vykonávaný V tomto zariadení neberie ohľad na rozdielne biologické pomery oboch reakčných oblastiach. Ďalšia nevýhoda tohto spôsobu spočíva V tom, že kal V druhej reakčnej oblasti, len málo využívaný, leží na dne.Základom vynálezu je úloha poskytnúť spôsob, prípadne zariadenie na biologickú úpravu organicky dostatočne zaťaženej tekutíny pri generovaní bioplynu, ktoré zaisťujú zlepšený stupeň čistenia, prípadne rozklad, zlepšenú výťažnosť metánu, podstatne priaznivejšie investície a bezpečnú prevádzku.Táto úloha sa rieši spôsobom biologickej úpravy organicky dostatočne zaťaženej tekutíny, ktorý sa uskutočňuje V nádrži, podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva V tom, že tekutina sa najprv podrobí miešaciemu a okysľovaciemu stupňu (A), následne sa V stupni (B) vysokého zaťaženia so spätnou cirkuláciou aktivovaného kalu a potom V stupni (C) nízkeho zaťaženia podrobí anaeróbnemu rozkladu za Vzniku metánu, a následne sa V dosadzovacom stupni (D), z ktorého môže byť uskutočňované spätné vedenie kalu, čistí,pričom sa zachytáva bioplyn vznikajúci V stupni (B) vysokého zaťaženia a stupni (C) nízkeho zaťaženia.Vo výhodnom uskutočnení spôsobu podľa vynálezu je tekutinou odpadová Voda, pričom táto odpadová Voda sa výhodne mieša V miešacom a okysľovacom stupni (A).Odpadová voda sa V miešacom a okysľovacom stupni(A) výhodne zmíešava so späť privádzaným aktivovaným kalom, pričom je Výhodné, ked sa V miešacom a okysľovacom stupni (A) nastavuje hodnota pH odpadovej vody a tiež je Výhodné, ked sa V tomto stupni odpadová Voda zmíešava so zlúčenínou železa.Ďalej je Výhodné, keď sa pri odpadovej vode ka usadený V dosadzovacom stupni (D) vedie späť do stupňa (B) vysokého zaťaženia a/alebo stupňa (C) nízkeho zaťaženia.Vo výhodných uskutočneniach spôsobu podľa vynálezu sa odpadová voda po prechode stupňami (A) až (D) Vedie aspoň čiastočne späť do miešacieho a okysľovacíeho stupňa (A).Výhodne sa odpadová Voda po prechode stupňami (A) až (D) doplnkovo čistí za aeróbnych podmienok, pričom aeróbne čistenie výhodne zahmuje aktivačný stupeň, pomocný čistiaci stupeň, stupeň ďalšieho prevzdušnenia a stupeň ďalšej sedimentácie.Predmetom vynálezu je tiež zariadenie na bíologickú úpravu organicky dostatočne zaťaženej tekutíny, predovšetkým odpadovej vody, ktorého podstata spočíva V tom,že pozostáva z nádrže, V ktorej sú V smere hlavného prúdenia tekutíny usporiadané za sebou miešacia a okysľovacia oblasť, na ktorú je napojené prívodné zariadenie na tekutinu, oblasť vysokého zaťaženia na anaeróbny rozklad tekutíny za vzniku metánu, ktorá je vybavená zariadením na spätnú cirkuláeiu aktivovaného kalu, oblasť nízkeho zaťaženia na ďalší anaeróbny rozklad tekutíny za vzniku metá SK 283323 B 6nu, a dosadzovacia oblasť, ktorá je vybavená aspoň jedným odvádzacím zariadením na spätne vedenie kalu, pričom miešacia a okysľovacia oblasť, oblasť vysokého zaťaženia,oblasť nízkeho zaťaženia a dosadzovacia oblasť sú od seba oddelené deliacimi stenami, a ďalej pozostáva z plynotesnej fólie, ktorá sa rozprestiera cez oblasť vysokého zaťaženia a oblasť nízkeho zaťaženia a vytvára plynový zásobník.Výhodne je miešacia a okysľovacia oblasť vybavená miešadlom.V uskutočneniach zariadenia podľa vynálezu je výhodne miešacia a okysľovacia oblasť napojená na prívodné zariadenie na spätný tok aktivovaného kalu a tiež je výhodné,keď je miešacia a okysľovacia oblasť spojená so zariadením na nastavovanie hodnoty pH.V uskutočneniach zariadenia podľa vynálezu je výhodné, ked je miešacia a okysľovacia oblasť spojená so zásobným zariadením pre zlúčeninu železa, pričom je ďalej výhodné, ak je V miešacej a okysľovacej oblasti usporiadané aspoň jedno dávkovacie čerpadlo, ktorého vpust je spojený s miešacou a okysľovacou oblasťou a jeho výpust je spojený s oblasťou vysokého zaťaženiaTiež je výhodné, ak v uskutočneniach zariadenia podľa vynálezu je zariadenie na spätnú cirkuláciu kalu vytvorené ako ponomá stena.Ďalej je výhodné, keď oblasť vysokého zaťaženia je spojená s jedným alebo viacerými odvádzacími zariadeniami na spätné vedenie kalu a tiež je výhodné, keď v oblasti vysokého zaťaženia je usporiadané aspoň jedno vstrekovacie zariadenie na prípadne ohriaty bioplyn.V uskutočneniach zariadenia podľa vynálezu má výhodne deliaca stena v hornej oblasti výtokové otvory. Ďalej je výhodné, keď oblasť nízkeho zaťaženia je spojená s jedným alebo viacerými odvádzacími zariadeniami na spätné vedenie kalu a tiež je výhodné, keď v oblasti nízkeho zaťaženia je usporiadané aspoň jedno vstrekovacie zariadenie na prípadne ohriaty bíoplynV uskutočneniach zariadenia podľa vynálezu je tiež výhodné, ked je dosadzovacia oblasť vybavená lamelovým odlučovačom. Výhodne je dosadzovacia oblasť spojená s aspoň jedným odvádzacím zariadením na zvyšný kal.V uskutočneniach zariadenia podľa vynálezu je výhodne na dosadzovaciu oblasť napojené výtokové zariadenie na odpadovú vodu a výhodne je nádrž zapustené do zeme.Výhody vynálezu spočívajú v tom, že zariadenie podľa vynálezu vedie na základe svojej kompaktnej konštrukcie s integrovaným zásobníkom plynu ku značnej úspore miesta a nákladov, medzi iným tiež na základe úspor na izolačnom materiáli, a okrem toho je bezpečné proti zemetraseniu a nezávislé od sadania.V zmysle vynálezu sa pod organicky dostatočne zaťaženými tekutinami rozumejú kvapaliny, ako je krv, hnojovica a výhodne odpadové voda, ktoré majú napríklad nasledujúce parametre cca 2000 mg BSK 5/ l pri chladnejšej klíme a cca 500 mg BSK 5/1 pri teplej klíme.Skratka BSK znamená biochemickú (biologíckú) spotrebu kyslíka, pričom skratka BSK 5 znamená, že táto bola stanovená po 5 dňoch od začiatku stanovenia. V ďalšom texte použitá skratka CHSK znamená chemickú spotrebu kyslíka.Prehľad obrázkov na výkresoch Vynález je ďalej bližšie opísaný a vysvetlený na príkla de jeho uskutočnenia na základe pripojených výkresov, ktoré znázorňujúObr. l - schematický pôdorysný pohľad na zariadenie na biologickú úpravu odpadovej vodyObr. 2 - zariadenie na biologickú úpravu odpadovej vody znázomené v reze podľa obr. l.Zariadenie 1 na biologickú úpravu odpadovej vody,znázomené na obr. l, pozostáva z nádrže 2, v ktorej sú v smere H hlavného prúdenia vody za sebou usporiadané miešacia a okysľovacia oblasť 3, oblasť 7, vysokého zaťaženia, oblasť 9 nízkeho zaťaženia a dosadzovacia oblasť 10.Rozmery nádrže 2 sú v širokom rozsahu variabilné a sú určované individuálnymi vlastnosťami privádzanej odpadovej vody. Dĺžka nádrže 2 môže byť napríklad medzi 50 a 200 m, a šírka medzi 20 a 100 m. Nádrže 2 môžu byť napríklad cca 3 až 6 m hlboké.Objemy jednotlivých oblasti sú variabilné a môžu byť pomocou vhodného, premenlivého polohovania deliacich stien 12, 13 a 14 prispôsobené procesu úpravy. V extrémnom prípade môže byť oblasť 9 nízkeho zaťaženia silne zredukovaná, takže môže byť preložené do časti dosadzovacej oblasti 10. Objemy jednotlivých oblastí môžu napríklad pre vodu z pivovarov činiť 285 m 3 pre miešaciu a okysľovaciu oblasť 3, 890 m 3 pre oblasť 7 vysokého zaťaženia, 1480 m 3 pre oblasť 9 nízkeho zaťaženia a 120 m 3 pre dosadzovaciu oblasť 10.Nádrž 2 je výhodne zapustená do zeme, a v podstate je zhotovená spôsobom zemnej konštrukcie. Dno a bočné steny nádrže 2 môžu byť utesnené tesniacimi pásmi, napríklad z HDPE.Odpadová voda sa cez prívodné zariadenie 5 dostáva najskôr do miešacej a okysľovacej oblasti 3. V tejto oblasti sa okrem teploty meria tiež, a to raz alebo dvakrát, hodnota pH odpadovej vody, pričom sa hodnota pH napríklad vyrovnáva pomocou prísad cez zariadenie 16. Pokiaľ sa to požaduje, tak sa môže do odpadovej vody v miešacej a okysľovacej oblasti 3 alebo v napojení na ňu pridávať cez zaváracie zariadenie 17 kvôli väzbe siry zlúčenina železa,napríklad trojmocná soľ železa, ako je FeClSO 4, Ďalej sa môže odpadová voda v miešacej a okysľovacej oblasti 3 miešať pomocou miešadla 4. Tiež sa môže do miešacej a okysľovacej oblasti 3 privádzať cez prívodné zariadenie 6 späť vedený aktivovaný kal. Na základe mikrobiologickej aktivity sa v miešacej a okysľovacej oblasti 3 organické zložky odpadovej vody za nie bezpodmienečne čisto anaeróbnych podmienok menia, predovšetkým sa okysľujú. Na druhej strane môžu byť kvôli riadenému zásahu V miešacej a okysľovacej oblasti 3 usporiadané zariadenia na prevzdušňovanie a cirkuláciu odpadovej vody vzduchom alebo kyslíkom, tu neznázomenć.Na dne miešacej a okysľovacej oblasti 3 sú výhodne zo strany výtoku usporiadané aspoň jedno dávkovacie čerpadlo 18 s potrubiamí 31, ktorých dýzovité vypúšťacie otvory 42 ústia v oblasti 7 vysokého zaťaženia. Pomocou tohto čerpadla alebo čerpadiel sa predovšetkým ako funkcia veľkosti oblasti 7 vysokého zaťaženia vo virivej forme ukladá a pod tlakom privádza do oblasti dna oblasti 7 vysokého zaťaženia rozdielne množstvo zmesi, napríklad približne 40 až 60 l odpadovej vody za sekundu. Môžu sa tiež použiť výmenné zapojenia potrubí 31, predovšetkým ak existujú vysoké hodnoty organického zaťaženia, ale predovšetkým preto, aby sa ušetrila čerpacia energia.Metanogénna fáza anaeróbneho rozkladného procesu organických zložiek odpadovej vody sa uskutočňuje v ob SK 283323 B 6lasti 7 vysokého zaťaženia (priestorové zaťaženie približne 25 až 40 kg CHSK/m B., x d) a v oblasti 9 nízkeho zaťaženia (priestorové zaťaženie približne medzi 2 až 7 kg CHSK/m 3 V x d). Obe oblasti predstavujú vždy tak povediac ložisko aktivovaného kalu (špecifickú biocenózu). Použitie dvoch nezávislých a rozdielnych bakteriálnych kmeňov (biocenóz) vedie medzi iným ku zlepšenej výťažnosti plynného metánu. Ložiská aktivovaného kalu sa pre oblasť 7 vysokého zaťaženia altematívne alebo doplnkovo k dýzovitým vypúšťacim otvorom 42 podrobujú cirkulácii vždy vplyvom vstrekovania vody vo variabilnej forme, zmesi vodného kalu, prípadne vratného kalu, pričom vratný kal sa môže privádzať cez odvádzacie zariadenie 11, pozostávajúce z aspoň jedného čerpadla 32 a systému 33 potrubí, z dosadzovacej oblasti 10 cez prúdové dýzy 24 h až 24 s, ktoré sú usporiadané na dne oblasti 7 vysokého zaťaženia, prípadne na dne oblasti 9 nízkeho zaťaženia. Kvôli ďalšej podpore cirkulácie môžu byť v oblasti 7 vysokého zaťaženia a v oblasti 9 nízkeho zaťaženia usporiadané vstrekovacie zariadenia, tu neznázomené, napriklad reťazce na plnenie plymom pre bioplyn ohriaty V závislosti od klímy alebo teploty, alebo miešadla. vstrekovacie zariadenia sú zásobované bioplynom, ktorý sa odoberá zo zásobníka plynu rozprestierajúceho sa cez oblasť 7 vysokého zaťaženia a oblasť 9 nízkeho zaťaženia, a pripadne sa ohrieva v ohrievači plynu, ktorý tu nie je znázornený.V jednej oblasti, nachádzajúcej sa vzhľadom na smer H hlavného prúdenia po prúde, oblasti 7 vysokého zaťaženia,je ku spätnej cirkulácii aktivovaného kalu, pripadne kalového granulátu, umiestnená ponorná stena 8 s prívodnými otvormi 29 usporiadanými v strednej výške, ktorá sa rozprestiera od povrchu až takmer ku dnu oblasti 7 vysokého zaťaženia, pričom vzdialenosť medzi ponomou stenou i a deliacou stenou 13 sa v smere dna plynulé zmenšuje. Špeciálne vstrekovacie dýzy v oblasti dna, tu neznázomené, ako aj všeobecne v cirkulačnej oblasti vyššia pohybová energia, zaisťujú spätnú cirkuláciu. Špeciálne zariadenia, tu neznázornené, napriklad zariadenia s lopatkami, môžu byť na účely rozpúšťania upchatia umiestnené v blizkosti dna,pozdĺžne v zóne medzi ponomou stenou 8 a deliacou stenou 13 v oblasti dna.Odpadové voda, ešte čiastočne zaťažená, sa teraz dostáva cez výtokové otvory 19, umiestnené v hornej oblasti deliacej steny 13 do oblasti 9 nízkeho zaťaženia. Pokiaľ odpadová voda obsahuje ťažko rozložiteľné zložky, alebo sú doplnkovo požadované rozkladné účinky, môže doba zotrvania odpadovej vody v oblasti 2 nízkeho zaťaženia zreteľne presahovať dobu zotrvania v oblasti 7 vysokého zaťaženia. Takéto účinky sa tiež dosiahnu pomocou biocenúzy, tu viac upravenej na ďalšie a konečné čistenie. Súčasne sa dosiahne ďalší rozpad, ktorý uľahčí nasledujúce,väčšinou aeróbne konečné čistenie.Rozdelenie na oblasť vysokého zaťaženia a oblasť nízkeho zaťaženia má napokon tiež tú výhodu, že dobré dosadzovanie za oblasťou nízkeho zaťaženia je možné uskutočniť vždy ľahšie a efektívnejšie. Veľké výhody dobrého dosadenia sú odborníkovi bežne známe.V určitých prípadoch je výhodné, oblasť 7 vysokého zaťaženia čiastočne alebo celkom, a to kontinuálne alebo striedavo, pomocou predpokladaného obtokového potrubia,tu neznázomeného, obchádzať, a odpadovú vodu zavádzať priamo do oblasti 9 nízkeho zaťaženia.Cez oblasť 7 vysokého zaťaženia a oblasť 9 nízkeho zaťaženia sa rozprestiera fólia 15 vytvárajúca plynový zasobník, na okrajoch ktorej sú po obvode usporiadané ponomé pätky 30 vybavené závažiami, na dokonalé utesnenie plynu. Fólia 15 je spravidla stabilná proti ÚV žiarenia a jevybavená variabilnými závažiami 25, aby udržala konštantný tlak vnútri plynového zásobníka. Ak sú tieto závažia vytvorené ako vodou ľubovoľne plniteľné komory, dá sa tak tlak vnútri plynového zásobníka doregulovávať. V chladnejšich klimatických oblastiach sa fólia 15 a/alebo celá nádrž 2 zhotovuje vo forme teplotneizolovanej.V plynovom zásobníku je usporiadané zariadenie 20 na odoberanie bioplynu, pomocou ktorého sa získaný bioplyn používa na vlastne a cudzie ohrievacie účely, na ohrievanie úžitkovej vody, na výrobu energie a prúdu, a na iné účely použitia.Plynovej bubline 15 môže byť ako bezpečnostný obmedzovač tlaku priradená cez potrubie 38 do výšky prestaviteľná vstrekovacia nádoba 39. Ďalej môže byť kvôli indikácii naplnenia mechanicky upevnené na plynovú bublinu 15 obežné lano 40 so stupnicou 41.Aby sa zaistila stopercentne bezzápachová prevádzka zariadenia podľa vynálezu alebo dosiahol tepelnoizolačný účinok, môže byť plynotesnou fóliou, prípadne tepelneizolovanou, pokrytá tiež miešacia a okysľovacia oblasť 3 a do-sadzovacia oblasť 10.Odpadové voda sa teraz dostáva z oblasti 9 nízkeho zaťaženia cez výtokové otvory 27 umiestnené v homej oblasti deliacej steny 14, pred ktorou je v odstupe a paralelne usporiadaná ponorná stena 28, do dosadzovacej oblasti 10. Na základe oddelenia oblasti 9 nízkeho zaťaženia a dosadzovacej oblasti 10 deliacou stenou 14 a predovšetkým pri väčších množstvách vody, sa vstavbami v dosadzovacej oblasti 10 zaistí odtok vyčistenej odpadovej vody z dosadzovacej oblasti 10 bez kalu, a značne zmenšený, prípadne odstránený destilát kalu, V dosadzovacej oblasti 10 je na šikmej bočnej stene 36 nádrže, prebiehajúeej naprieč k smeru H hlavného prúdenia, usporiadaný v bezprostrednej blizkosti výtokového zariadenia 23 na vyčistenú odpadovú vodu, ktoré je vytvorené ako prepadové zariadenie, napríklad ako prepadová nádržka, lamelový odlučovač 21 podporujúci čistenie.Na kontinuálnu prevádzku zariadenia je nutné už spracovanú odpadovú vodu z výtokového zariadenia 23 odbočiť a cez prívodné zariadenie 26 výhodne zaviesť do odtokovej oblasti miešacej a okysľovacej oblasti 3, pokial má byť cez prívodné zariadenie 5 privádzaná nie dostatočne čerstvá odpadová voda. To sa uskutočňuje spravidla automaticky na základe zodpovedajúceho výškového vyhotovenia. Ďalej môže byť vyčistená odpadová voda privádzaná z výtokového zariadenia 23 a cez prívodné zariadenie 5 do miešacej a okysľovacej oblasti 3 na účely zriedenia čerstvej odpadovej vody, pokial čerstvá odpadová voda obsahuje napríklad príliš vysokú koncentráciu jedovatých látok. Pomocou tých istých zariadení spätného vedenia môže byť odtok, tu neznázomený, na účely tepelnej výmeny, prípadne na zabránenie nepotrebných tepelných strát, prinútený pomocou miešacej a okysľovacej oblasti 3 alebo privodného zariadenia 5 k tepelnej výmene.Zvyšný kal môže byť z dosadzovacej oblasti 10 vedený cez odvádzacie zariadenie 22, ktoré pozostáva z čerpadla 34 usporiadaného na dne dosadzovacej oblasti 10 a systému 35 potrubí, do nádrže na zadržanie kalu, tu neznázomenej,alebo cez odvádzacie zariadenie 22 a prívodné zariadenie 6 do miešacej a okysľovacej oblasti 3.Stupeň čistenia zariadenia podľa vynálezu leží medzi 80 a 90 . Môže však na základe oboch rozdielnych biocenóz často ležať aj nad 90 . Ku zdokonaleniu čistenia môže byť odpadová voda vedená cez výtokové zariadenie 23 do nasledujúceho, prípadne pevne napojeného zariadenia H na aeróbne čistenie odpadovej vody, ktoré môže zahmovať aktivačnú oblasť, pomocnú čistiacu oblasť, oblasť ďalšiehoprevzdušnenia a oblasť ďalšej sedimentácíe, alebo len obe prvé oblasti. Stupeň čistenia predstavuje pri takejto kombinácii anaeróbneho a aeróbneho čistenia približne 99,5 . Výhodne sa zvyšný kal z dosadzovacej oblasti zariadenia H vedie na aeróbne čistenie odpadovej vody cez prívodné zariadenie 6 alebo 26 do miešacej a okysľovacej oblasti 3, aby sa bilancia zvyšného kalu optimalízovala.Pri prevádzke v chladnejších klimatických zónach môžu byť miešacia a okysľovacia oblasť 3, oblasť 7 vysokého zaťaženia, oblasť 9 nízkeho zaťaženia a pripadne dosadzovacia oblasť 10 tepelneizolované a doplnkovo voliteľné môžu byť miešania a okysľovacia oblasť 3, oblasť 7 vysokého zaťaženia a oblasť 9 nízkeho zaťaženia vybavené vykurovacími zariadeniami ako 37, napríklad s teplou vodou.1. Spôsob biologickej úpravy organicky dostatočne zaťaženej tekutiny, ktorý sa uskutočňuje v nádrži, v y značujúci sa tým, žetekutina- sa najprv podrobí miešaciemu a okysľovaciemu stupňu- sa v stupni (B) vysokého zaťaženia so spätnou cirkuláciou aktivovaného kalu a potom V stupni (C) nízkeho zaťaženia podrobí anaeróbnemu rozkladu za vzniku metánu, a následne- sa V dosadzovacom stupni (D), z ktorého môže byť uskutočňované spätné vedenie kalu, čistí,pričom sa zachytáva bioplyn vznikajúci v stupni (B) vysokého zaťaženia a stupni (C) nízkeho zaťaženia.2. Spôsobpodľanárokul, vyznačuj úci sa t ý m , že tekutinouje odpadová voda.3. Spôsob podľa nároku 2, v y z n a č uj ú e i s a t ý m , že odpadová voda sa mieša v miešacom a okysľovacom stupni (A).4. Spôsob podľa nároku 2 alebo 3, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že odpadová voda sa V miešacom a okysľovacom stupni (A) zmíešava so späť privádzaným aktivovaným kalom.5. Spôsob podľa niektorého z nárokov 2 až 4, v y značuj ú ci sa tým, ževmiešacomaokysľovacom stupni (A) sa nastavuje hodnota pH odpadovej vody.6. Spôsob podľa niektorého z nárokov 2 až 5, v y značujúci sa tým, že odpadovávodasav miešacom a okysľovacom stupni (A) zmíešava so zlúčeninou železa.7. Spôsob podľa niektorého z nárokov 2 až 6, v y značujúci sa tým, žekalusadenývdosadzovacom stupni (D) sa vedie späť do stupňa (B) vysokého zaťaženia, a/alebo stupňa (C) nízkeho zaťaženia.8. Spôsob podľa niektorého z nárokov 2 až 7, v y značujúci sa tým, žesaodpadovávodapo prechode stupňamí (A) až (D) vedie aspoň čiastočne späť do miešacieho a okysľovacieho stupňa (A).9. Spôsob podľa niektorého z nárokov 2 až 8, v y značujúci sa tým, žeodpadovávodasapo prechode stupňamí (A) až (D) doplnkovo čistí za aeróbnych podmienok.10. Spôsob podľa nároku 9, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že aeróbne čistenie zahmuje aktivačný stupeň, pomocný čistiaci stupeň, stupeň ďalšieho prevzdušnenia a stupeň ďalšej sedimentácie.11. Zariadenie na biologickú úpravu organicky dostatočne zaťaženej tekutiny, predovšetkým odpadovej vody,vyznačujúce sa tým, žepozostávaz- nádrže (2), v ktorej sú v smere hlavného prúdenia tekutiny usporiadané za sebou- miešacia a okysľovacia oblasť (3), na ktorú je napojené prívodné zariadenie (5) na tekutinu,- oblasť (7) vysokého zaťaženia na anaeróbny rozklad tekutiny za vzniku metánu, ktorá je vybavená zariadením (8) na spätnú cirkuláciu aktivovaného kalu,- oblasť (9) nízkeho zaťaženia na ďalší anaeróbny rozklad tekutiny za vzniku metánu, a- dosadzovacía oblasť (10), ktorá je vybavená aspoň jedným odvádzacim zariadením (11) na spätné vedenie kalu,pričom miešaeia a okysľovacia oblasť (3), oblasť (7) vysokého zaťaženia, oblasť (9) nízkeho zaťaženia a dosadzovacia oblasť (10) sú od seba oddelene deliacimi stenami (12),(13) a (14), a- plynotesnej fólie (15), ktorá sa rozprestiera cez oblasť (7) vysokého zaťaženia a oblasť (9) nízkeho zaťaženia a vytvára plynový zásobník.12. Zariadenie podľa nároku ll, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že miešacia a okysľovacia oblasť (3) je vybavená miešadlom (4).13. Zariadenie podľa nároku ll alebo 12, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že miešacia a okysľovacia oblasť (3) je napojená na prívodné zariadenie (6) na spätný tok aktivovaného kalu.14. Zariadenie podľa niektorého z nárokov ll až 13,vyznačujúce sa tým, žemiešaciaaokysľovacia oblasť (3) je spojená so zariadením (16) na nastavovanie hodnoty pH.15. Zariadenie podľa niektorého z nárokov 11 až 14,vyznačujúce sa tým, žemiešaciaaokysľovacia oblasť (3) je spojená so zásobným zariadením (17) na zlúčeninu železa.16, Zariadenie podľa niektorého z nárokov 11 až 15,vyznačujúee sa tým, ževmiešacej aokysľovacej oblasti (3) je usporiadané aspoň jedno dávkovacie čerpadlo (18), ktorého vpustje spojený s miešacou a okysľovacou oblasťou (3) a jeho výpust s oblasťou (7) vysokého zaťaženia.17. Zariadenie podľa niektorého z nárokov 11 až 16,vyznačujúce sa tým, že zariadenie (8)je ku spätnej cirkulácii kalu vytvorené ako ponomá stena.18. Zariadenie podľa niektorého z nárokov ll až 17,význačujúee sa tým, žeob 1 asť(7)vysokého zaťaženia je spojená s jedným alebo viacerými odvádzacími zariadeniami (l 1) na spätné vedenie kalu.19. Zariadenie podľa niektorého z nárokov 11 až 18,vyznačujúce sa tým, ževoblasti(7)vysokého zaťaženia je usporiadané aspoň jedno vstrekovacie zariadenie na prípadne ohriaty bioplyn.20. Zariadenie podľa niektorého z nárokov 11 až 19,vyznačujúce sa tým, žedeliacastena(l 3) má v hornej oblasti výtokove otvory (19).21. Zariadenie podľa niektorého z nárokov 11 až 20,vyznačujúce sa tým, že oblasť (9) nízkeho zaťaženia je spojená s jedným alebo viacerými odvádzacími zariadeniami (11) na spätné vedenie kalu.22. Zariadenie podľa niektorého z nárokov 1 l až 21,vyznačujúce sa tým, ževoblasti(9)nízkeho zaťaženia je usporiadané aspoň jedno vstrekovacie zariadenie na prípadne ohriaty bioplyn.23. Zariadenie podľa niektorého z nárokov ll až 22,vyznačuj úce sa tým, žedosadzovaciaoblasť (10) je vybavená lamelovým odlučovačom (21).24. Zariadenie podľa niektorého z nárokov 11 až 23,vyznačuj úce sa tým, žedosadzovaciaob

MPK / Značky

MPK: C02F 3/30, C02F 3/28

Značky: dostatočne, zariadenie, biologickej, organicky, tekutiny, uskutočnenie, spôsob, zaťaženej, úpravy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-283323-sposob-biologickej-upravy-organicky-dostatocne-zatazenej-tekutiny-a-zariadenie-na-jeho-uskutocnenie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob biologickej úpravy organicky dostatočne zaťaženej tekutiny a zariadenie na jeho uskutočnenie</a>

Podobne patenty