Kompaktná príchytka plošných materiálov

Číslo patentu: 283320

Dátum: 28.04.2003

Autor: Červenko Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Príchytka (23) plošných materiálov každého druhu pozostáva z telesa (1) príchytky s ohybom (5) na jeho kratšej strane s otvorom (6) na zaisťovací tŕň, z vložky (2) príchytky vybavenej vymedzovacím tŕňom (11) a zaisťovacím tŕňom (13), z prítlačných prvkov (3) a z pružnej vložky (17) pozostávajúcej z pevného dielu (18) a pružného dielu (19).

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka kompaktnej príchytky plošných materiálov každého druhu bez narušenia alebo poškodenia prichytávanćho plošného materiálu.Doteraz sú bežne známe take príchytky plošných materiálov, pri ktorých sa plošný materiál vkladá alebo zasúva do drážky, V ktorej je voľne uložený, obvykle po celej dĺžke plošného materiálu, z ktorého je vyberateľný len za nutnosti demontáže celej nosnej konštrukcie. Ako ďalšie príchytky plošnćho materiálu sa používajú osadzovacie pozdĺžne lišty.Sú známe tiež rozličné tvarové príchytky napr. A.O. 246067 a 264408, US 3 039 161, ktorých nevýhodou je, že sa bez demontáže nosnej konštrukcie nedá z nej odstrániť upevnený plošný materiál bez jeho poškodenia alebo deformácie. Všetky tieto príchytky spôsobujú poškodenie upevňovaného plošného materialu.Sú ďalej známe spôsoby prichytávania plošných materiálov, ktoré používajú ako príchytový prvok napr. klince,skrutky pozri napr. A.O. 260677, lepidla a pod., ktorými sa plošný materiál pevne, najčastejšie na trvalo, spojí s nosným základom (konštrukciou). Tieto príchytové prvky plošný materiál nutne narušujú napr. jeho prilepením alebo privarením k nosnému základu a plošný materiál poškodzujú.Sú známe tiež rôzne upínacie príchytky opísané napr. AO 245 952 ako aj rôzne spojovacie prvky opísané v EP O 859 092 A 2, EP 0838 986 A 2, DE 4418741 Al,DE 36 16 201 Al, DE 34 01 289 A 1, ako aj príchytky najrôznejších druhov napr. na Zostavovanie políc, nábytkových dielov, napr. č.pat. 244927, AO 237852, 251103,251104, 248101, 244443, ako aj príchytka, ktorú opisuje AO 242459. Ďalej sú známe príchytky podľa EP 0 330 599 A, DE 37 04 889 A, DE 43 35 387 A, pri ktorých teleso príchytky musí byť pevne spojene s nosným podkladom,konštrukciou, v ktorej má byť plošný materiál pripevnený alebo naopak príchytky podľa US 3 481 572 A, FR 2 416 316, ktoré nezaisťujú teleso príchytky do podkladu. Podľa FR 2 416 316 pozostáva príchytka až z 5 dielov, má tvar Z a upevňuje plošný materiál klasickou krídlovou skrutkou. Vložka telesa príchytky je pritom zúbkovaná. Príchytka podľa tohto patentu neupevňuje plošný materiál, ale naopak príchytka sa na plošný materiál montuje. Sú tiež známe príchytky na rôzne špeciálne účely, pozri napr. W 0 94/09236 a US 5 547 236, ktore riešia upevňovanie dverí alebo príchytka podľa US 3 039 161 na upevňovanie profilov tvaru L, ktorá neumožňuje prichytávanie ľubovoľného plošnćho materiálu bezjeho deformácie.Nakoniec je známa podľa PV 441-98 (WO 99/513342) príchytka, ktorá umožňuje prichytávanie plošného materiálu bez jeho poškodenia a ktorá pozostáva z telesa príchytky, vložky príchytky a prítlačných prvkov a ktorej teleso príchytky je tvaru U, ktorého jedna strana je kratšia ako druhá, pričom kratšia strana je vybavenájedným alebo viacerými otvormi na prítlačné prvky a ohybom smerujúcim k dlhšej strane a v časti prechodu jednej strany na druhú je vybavená jedným alebo viacerými otvormi na zasunutie zaisťovacieho tŕňu vložky príchytky do najmenej jedného otvoru ľubovoľnćho nosného základu, napr. konštrukcie,pričom vložka príchytky je vybavená ohybom, vymedzovacím tŕňom a jedným alebo viacerými zaisťovacími tŕňmi,pričom vymedzovací tŕň a ohyb vložky príchytky sú k plo che vložky orientované rovnakým smerom. S príchytkou sa musí manipulovať tak, že sa vložka príchytky vloží do telesa príchytky pred jej zasunutím na ľubovoľný plošný material a súčasne sa musí vložka príchytky mechanicky najlepšie ručne pridržiavať zasunutá v telese príchytky po celý čas nasúvania príchytky na plošný materiál (na zabránenie vypadnutia vložky príchytky z telesa príchytky) až do jej príchytenia prítlačnými prvkami na plošný materiál.Predložený vynález rieši doteraz známe nedostatky príchytiek plošných materiálov bez narušenia ich celistvosti tým, že rieši kompaktnú príchytku ako jeden nerozpadávajúci sa celok, čím súčasne umožňuje zjednodušenú manipuláciu príchytky pri jej nasúvaní na plošný materiál a celkovej manipulácii s ňou bez obavy, že vložka príchytky vypadne z telesa príchytky.Kompaktné príchytka plošných materiálov (ďalej len príchytka) podľa vynàlczu pozostávajúca z telesa príchytky tvaru U, ktorého jedna stranaje kratšia ako druhá strana, je vybavená jedným alebo viacerými otvormi na prítlačnć prvky a ohybom smerujúcim k druhej dlhšej strane telesa príchytky, pričom prechodová časť telesa príchytky medzi jednou a druhou stranou je vybavená jedným alebo viacerými otvormi na zasunutie zaisťovacích tŕňov vložky príchytky, ďalej pozostáva z vložky príchytky, ktorá je vybavená ohybom a vymedzovacím tŕňom ajedným alebo viacerými zaisťovacími tŕňmi, pričom ohyb a vymedzovací tŕň sú vyhnutć rovnakým smerom a z prítlačných prvkov, ktore pritláčajú vložku príchytky k plošnému materiálu, je konštruovaná tak, že je vybavená medzi telesom príchytky a vložkou príchytky pružnou vložkou umiestnenou na prítlačných prvkoch a obopínajúca vymedzovací tŕň vložky príchytky.Pružná vložka je vybavená najmenej dvoma otvormi na prítlačné prvky a pozostáva najvýhodnejšie z dvoch pevných dielov ľubovoľnćho tvaru, napr. valcověho, hranolového a pod. alebo iného a z jedného pružného dielu ľubovoľnćho tvaru, napr. oválneho, obdĺžnikového a pod. Každý z oboch pevných dielov je vybavený predozadným otvorom a drážkou umiestnenou po ich vonkajšom obvode. Pružný diel má dva symetrické otvory, ktorých priemer je daný vnútorným priemerom drážky umiestnenej na vonkajšom obvode pevných dielov. Predozadný otvor pevných dielov má priemer, ktorého veľkosť je daná veľkosťou priemeru prítlačných prvkov. Pružný diel je nasadený v drážkach pevných dielov pružnej vložky. Veľkosť pružného dielu je závislá od vzájomnej vzdialenosti prítlačných prvkov medzi sebou tak, aby po jej nasunutí na prítlačné prvky a umiestnení na vymedzovací tŕň vložky príchytky tvorila pružné, ale pevné spojenie telesa príchytky a vložky príchytky. Pružná vložka je z elastíckého materiálu ako napr. guma, pružný plast, pružinová oceľ a podobne.Tým, že sa doteraz známa príchytka vybaví pružnou vložkou stáva sa kompaktnou, teleso príchytky a vložka príchytky, ktoré sú rovnako dlhé, sú navzajom pružne spojene a tým nie je potrebne pridržiavať vložku príchytky mechanicky, napr. ručne pri nasúvaní príchytky na plošný materiál, ako to bolo nutné podľa PV 441-98.Kompaktné príchytka umožňuje zasúvanie a upevňovanie plošných materialov do nosného základu, ktorý môže byť aj zo všetkých strán uzavretý (napr. vnútomý obvod výplne do nábytkových konštrukcií atdĺ) bez porušenia povrchu upevňovaného plošného materiálu.Kompaktné príchytka umožňuje ľahkú a pohodlnú manipuláciu, najmä odstraňovanie a výmenu plošnćho materiálu napr. sklenej steny bez nutnosti demontáže nosného základu.Vložka príchytky, ako už bolo uvedené, je vybavená ohybom, pod ktorým sa nachádza vymedzovací tŕň a jedným alebo viacerými zaisťovacími tŕňmi, pričom ohyb a vymedzovací tŕň vložky sú vyhnuté rovnakým smerom vzhľadom na plochu vložky. Zaisťovací tŕň slúži na upevnenie systćmu príchytka - plošný materiál do nosného základu (konštmkcie), pričom stačí, aby nosný základ bol vybavený najmenej jedným otvorom alebo drážkou na vloženie zaisťovacieho tŕňu do nosného základu.Plošný materiál sa umiestňuje medzi teleso príchytky a vložku príchytky, ktoré sú rovnako dlhe a upevňuje sa k príchytke prítlačnými prvkami, na ktorých je nasunutá pružná vložka, ktorá je svojou stredovou časťou upevnená na vymedzovacom tŕni príchytky tak, že tento obopína. Pružná vložka umožňuje pružné spojenie telesa príchytky a vložky príchytky do jedneho spoludržiaceho celku. Príchytka sa tým stáva kompaktnou, t. j. vložka príchytky nemôže samovoľne vypadnúť z telesa príchytky ani ked je celá mimo plošneho materiálu, čo prináša výhody a zjednodušenie pri manipulácii s príchytkou najmä pred jej použitím, napr. pri jej balení, doprave, predaji i pri jej nasúvaní na plošný materiál a pod.Vložka príchytky, podľa jej dĺžky, môže mať jeden alebo viac zaisťovacích tŕňov, bežne jeden. Zasunutím zaisťovacieho tŕňu vložky príchytky do otvoru na zaisťovací tŕň telesa príchytky a napr. zaskrutkovaním pritlačných prvkov sa dosiahne znehybnenie sústavy príchytka - plošný materiál. Vloženim zaisťovacieho tŕňu vložky príchytky takto vytvorenej znehybnenej sústavy do otvoru ľubovoľnej konštrukcie je plošný materiál upevnený na konštrukciu (nosný základ). Z tejto konštrukcie ako nosného základu, môže byť plošný materiál spolu aj s príchytkou ľahko bez poškodenia plošnćho materiálu a bez demontáže konštrukcie vybratý tak, že sa použije opačný postup ako pri znehybňovaní sústavy príchytka - plošný materiál. Vložka príchytky sa jednoduchým spôsobom uvoľní, napr. čiastočným odskrutkovaním a vysunie sa natoľko, aby sa vymedzovací tŕň dotýkal ohybu telesa príchytky.Príchytka môže byť ľavá alebo pravá podľa polohy zaisťovacieho tŕňu na vložke príchytky.Práca s kompaktnou príchytkou je veľmi jednoduchá. Príchytka sa nasunie na ľubovoľný plošný materiál, resp. ľubovoľný plošný materiál sa vloží do príchytky, pri polohe vymedzovacieho tŕňu, keď sa nedotýka vnútomej časti ohybu telesa príchytky, potom sa dotiahnu prítlačné prvky požadovanou silou, napr. skrutkovaním tak, aby pevne pritláčali príchytku na plošný materiál. Tým je plošný materiál zovretý z jednej strany stenou telesa príchytky a z druhej strany stenou vložky príchytky. Vložka príchytky je pritom v polohe, pri ktorej je jej zaisťovací tŕň zasunutý v otvore telesa príchytky na zaisťovací tŕň a z neho vyčnieva a vymedzovací tŕň sa nedotýka vnútomej časti ohybu telesa príchytky. Tým je celá sústava príchytky a plošného materiálu zaistená proti uvoľneniu plošného materiálu. Vloženim zaisťovacieho tŕňu vložky do vhodného otvoru na konštrukcii(nosnom základe) je celá sústava príchytka - plošný materiál vložená a upevnená na požadovanom mieste v nosnom základe.Ak sa potom napr. čiastočným vyskrutkovaním prítlačných prvkov uvoľní tlak prítlačných prvkov na vložku príchytky a posunie sa vložka príchytky smerom k ohybu telesa príchytky kým sa ho nedotkne vymedzovací tŕň zostáva vložka príchytky stále spojená s telesom príchytky. Ajv prípade, ak nie je príchytka nasunutá na plošnom materiáli samovoľnému vypadnutiu vložky príchytky z telesa príchytky bráni pružná vložka. Zaisťovací tŕň je v tejto polohe vloäçy príchytky stále zasunutý v otvore telesa príchytky, ale z neho nevyčnieva. Na to sa pritlačnć prvky znova zaskrutkujú tak, aby sa upevnila príchytka na plošný materiál. V tejto polohe je sústava príchytka - plošný materiál pripravená na transport alebo inú manipuláciu s ňou. Táto poloha vložky príchytky v telese príchytky neumožňuje plošnému materiálu v samovoľnom pohybe, ale umožňuje ľubovoľnú manipuláciu s plošným materiálom spolu s namontovanými príchytkami, čiže s celou sústavou. Celá sústava príchytka plošného materiálu a plošný materiál sú V polohe nezaistenej proti nosnému základu, konštrukcii.Z uvedeného je vidieť, že práca s príchytkou nevyžaduje žiadne narušenie materiálu vŕtaním dier alebo jeho trvalým fixovaním na nosný základ. Príchytka plošných materiálov umožňuje pohodlne ukladať plochy do pevných rámov alebo stien ľubovoľných veľkostí a z ľubovoľných materiálov, ako aj ich z nich pohodlne vyberať.Príchytka podľa vynálezu umožňuje umiestnenie plošných materiálov vo všetkých smeroch konštrukcie čí už horizontálne, vertikálne alebo napr. šikrno v diagonále a takto podľa polohy umiestnenia plošnćho materiálu je možné rôzne využitie.Ďalším využitím príchytky podľa vynálezu je využitie podľa počtu použitých kusov príchytky a ich umiestnenia na plošnom materiáli. Pri použití 3 a viac príchytiek sa vytvárajú steny, pri použití maximálne dvoch príchytiek vznikajú otvárateľne plochy, napr. dvierka a súčasne vzniká možnosť vytvorenia naklápania plošných materiálov pri súčasnej zmene uhlov. Ďalej je možnosť vytvorenia pevnej steny alebo plochy z otvárateľnej steny alebo plochy zväčšením počtu príchytiek na plošnom materiáli na jeho ďalších rohoch.Použitie príchytky je veľmi rôznorodé s možnosťou jednoduchého menenia a vyberania upevňovaných plošných materiálov bez nutnosti ich poškodenia alebo ich narušenia a umožňuje pružné spojenie telesa príchytky a vložky príchytky.Príchytka je použiteľná na prichyteníe ľubovoľných plošných materiálov, ako sú napr. sklo, plasty, drevo, kov a to tak plných, ako aj perforovaných (sitá, mreže, štruktúrovanć materiály pod).Využitie príchytky je veľmi rôznorodé, napr. pri tvorbe vyberacích plôch, napr. výplní na výstavné stánky, výplní do nábytkových konštrukcií, horizontálnych plôch do nábytku, vyberacích plôch, dvierok, stien, presklení, deliacich konštrukcií, ľahkých a mobilných priečok, plošných zábran napr. proti hmyzu, hlodavcom a pod., izolačných plôch voči vetru, chladu, hnanému dažďu, nepriestrelných ochranných plôch, svetelných a farebných filtrov, mreží, zatemňovacích alebo zabezpečovacích plôch na okenice, okien montovaných objektov, na ambulantný predaj, zateplovacích plôch, krytov vykurovacích telies, krytov vodorovných konštrukcií, dekoračných plôch, nosičov informácií, systémov výplne zábradlia, pohľadových kaziet, krytov a tienidiel svietidíel, výplní na výstavné stánky, výstavné panely,diagonálneho umiestnenia, napr. slnolamov - krytov tieniacich plôch proti slnečnému alebo inému žiareniu, reklamných plôch, ľahkých mobilných striech, nosičov krytov núdzového osvetlenia, otočných prichyteni žalúziových výkyvno-otočných okenných plôch a pri celom rade ďalších využití. Uvedené využitia neobmedzujú možnosti uplatnenia predloženého vynálezu .Pružná vložka kompaktnej príchytky spôsobuje, že prichytka pozostávajúca z telesa príchytky, vložky príchytky aprítlačných prvkovje kompaktná a pred jej použitím sa nerozpadáva na samostatné diely, z ktorých je zložená.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bližšie objasňujú výkresy.Obr. l znázorňuje kompaktnú príchytku, pozostávajúcu z telesa príchytky, vložky príchytky, prítlačných prvkov a pružnej vložky v polohe vložky, ked sa vymedzovací tŕň dotýka ohybu telesa príchytky, t. j. v polohe pred vložením kompaktnej príchytky do nosného základu, obr. 2 znázorňuje kompaktnú príchytku, pozostávajúci z telesa príchytky, vložky príchytky, prítlačných prvkov a pružnej vložky v polohe, keď zaisťovací tŕň vyčnieva z otvoru telesa príchytky a vymedzovací tŕň vložky sa nedotýka ohybu telesa príchytky vpolohe, v akej sa nachádza kompaktná príchytka pri upevnení do nosného základu, obr. 3 znázorňuje teleso príchytky V tvare U, na ktorom je na kratšej ploche vytvorený ohyb, na ktorej sú dva otvory na prítlačné prvky a v mieste prechodu jednej plochy telesa tvam U na druhú plochu sú otvory na zaisťovací tŕň, obr. 4 znázorňuje pružnú vložku jej časti a vložku príchytky, na ktorej je naznačené umiestnenie pružnej vložky, obr. 5 znázorňuje zostavenú kompaktnú príchytku s príchyteným plošným materiálom pred vložením celej sústavy príchytka - plošný materiál do nosného základu, keď sa vložka príchytky nachádza v polohe, pri ktorej je pružná vložka v napnutom stave, obr. 6 znázorňuje zostavenú kompaktnú príchytku, s prichyteným plošným materiálom, zasunutú do nosného základu v základnej, nenapnutej polohe pružnej vložky.Kompaktnú príchytku 23 podľa vynálezu znázorňujú obrázky 1, 2, 5 a 6, na obrázkoch 3 a 4 sú znázornené jednotlivé diely príchytky a ich usporiadanie, Na obr. l je kompaktná príchytka 23 podľa vynálezu pozostávajúca z telesa 1 príchytky, z vložky 2 príchytky v polohe, v ktorej sa vymedzovací tŕň ll vložky príchytky 2 dotýka ohybu 5 telesa 1 príchytky, zaisťovací tŕň 13 vložky 2 príchytky je zasunutý v otvore 6 telesa 1 príchytky, ale z neho nevyčnieva, z prítlačných prvkov 3 až pružnej vložky 17, ktoráje nasunutá svojimi pevnými díelmi 18 na prítlačných prvkoch 3 a pružným dielom 19 obopína vymedzovací tŕň 11 v zloženom stave, v ktorom sa môže nachádzať,napr. ked je namontovaná na plošnom materiáli, napr. pri jeho transporte pred vloženým do nosného základu.Na obr. 2 je kompaktná príchytka 23 podľa vynálezu pozostávajúca z telesa 1 príchytky, z vložky 2 príchytky v polohe, v ktorej zaisťovací tŕň 13 vložky 2 príchytky vyčnieva z otvoru 6 telesa príchytky a vymedzovací tŕň 11 vložky sa nedotýka ohybu 5 telesa 1 príchytky, z prítlačných prvkov 3 a z pružnej vložky 17, ktorá je nasunutá svojimi pevnými díelmi na prítlačných prvkoch 3 a pružný diel obopína vymedzovací tŕň 11. Kompaktná príchytka je v zloženom stave a v tejto polohe jednotlivých jej dielov t. j. telesa 1 príchytky a vložky 2 príchytky sa pružná vložka 17 nachádza v nenapnutom stave. Je to stav, V ktorom sa kompaktná príchytka 23 nachádza po jej zostavení pri jej vyhotovení, ako aj stav, v ktorom sa kompaktná príchytka 23 nachádza napr. upevnená v nosnom základe.Na obr. 3 je znázomené teleso 1 príchytky, ktoré je tvaru U s jednou dlhšou stranou 9 a jednou kratšou stranou 8 pričom jeho kratšia strana 8 je vybavená ohybom 5 a dvo ma otvormi 4 na prítlačne prvky 3 a v mieste priechodu 7 jednej strany telesa tvaru U na druhú stranu sa nachádza najmenej jeden otvor 6 na zaisťovací tŕň.Na obr. 4 je znázomená pružná vložka 17 pozostávajúca z dvoch pevných dielov 18 s otvorom 20, ktorého priemer je prispôsobený priemeru prítlačných prvkov 3 ďalej s drážkou 21 vyhotovenou po ich vonkajšom obvode a z pružnćho dielu 19, ktorého dĺžka je daná vzájomnou vzdialenosťou otvorov 4 na prítlačné prvky 3 na telese 1 príchytky (znázornených na obr. 3) a ktorá je vybavená dvoma symetrickými otvormi 22, ktorých priemer je daný vnútomým priemerom drážky 21 pevného dielu 18 pružnej vložky 17. Ďalej znázorňuje naznačenie umiestnenia pružnej vložky 17 na vložke 2 príchytky, ktorá má na jednom konci svojej strany ohyb 10, pod ktorým je vytvorený vymedzovací tŕň 11 a na protiľahlom konci strany je vybavená zaisťovacim tŕňom 13. Pružná vložka je v tomto prípade v nenapnutom stave. Manipulácia s kompaktnou príchytkou 23 podľa vynálezu je zrejmá z obrázkov 5 a 6.Na obr.5 je znázomené prichytenie plošného materiálu 14 v kompaktnej príchytke 23 podľa vynálezu, pričom medzi stranu 9 telesa 1 príchytky a stranu 12 vložky 2 príchytky je vložený plošný materiál 14 pripravený na pripevnenie do nosného základu 15. Nosným základom 15 môže byť akákoľvek konštrukcia vybavená otvorom 16, do ktorého sa môže plošný materiál pomocou zaisťovacieho tŕňu 13 upevniť, napr. do konštrukcie z rúrok alebo do akéhokoľvek protilového materiálu, do pevnej alebo pohyblivej steny alebo do ľubovoľnej plochy. Vložka 2 príchytkyje v polohe,pri ktorej sa vymedzovací tŕň 11 dotýka zo spodnej strany ohybu 5 telesa 1 príchytky a zaisťovací tŕň 13 je zasunutý v otvore 6 pre zaisťovací tŕň telesa 1 príchytky, pričom z neho nevyčníeva. V tejto polohe zaisťovacieho tŕňu 13 sa nachádza pružný diel 19 pružnej vložky 17 v napnutom stave. Prítlačný prvok 3 v prípade, ak pritláča stenu 12 vložky 2 príchytky na plošný materiál 14 a tá z druhej strany pritláča stenu 9 telesa 1 príchytky je sústava príchytka - plošný materiál pripravená napr. na transport pre prípad, že táto montáž je nutná mimo miesta, kde bude plošný materiál 14 upeňovaný do nosného základu 15, ako aj v každom prípade umiestňovania plošnćho materiálu 14 do nosného základu 15. Sila tlaku prítlačných prvkov 3 je závislá od potreby. V prípade, ak prítlačný prvok 3 nepritláča stranu 12 vložky 2 príchytky je možné príchytku plošného materiálu ľahko odobrať z plošného materiálu alebo ho ľubovoľne po ňom posúvať. Sústava kompaktná príchytka - plošný materiál je v nezaistenom stave proti nosnému základu 15. V tejto polohe vložky 2 príchytky je sústava kompaktná príchytka - plošný materiál pripravená na pripevnenie do nosného základu 15.Pripevnenie do nosného základu 15, do ľubovoľnej konštrukcie sa uskutoční tak, že sa sústava kompaktná vložka - plošný materiál priloží k otvoru 16 nosného základu 15 , uvoľnia sa prítlačne prvky 3 a potom sa zasunie vložka 2 príchytky svojim zaisťovacim tŕňom 13 do otvoru 16 nosného základu 15. Prítlačné prvky 3 sa znova zaskrutkujú tak, aby pevne držali plošný materiál 14 v kompaktnej príchytke 23 a sústava kompaktná príchytka - plošný materiál je v zaistenej polohe spolu s nosným základom 15 .Na obr. 6 je názome uvedené upevnenie plošného materiálu 14 spolu s kompakmou príchytkou 23 do nosného základu 15. Prichytenie plošného materiálu 14 je obdobné ako na obr. 5 s tým rozdielom, že vložka 2 príchytky je v polohe, pri ktorej zaisťovací tŕň 13 vložky 2 príchytky je zasunutý V otvore 6 na zaisťovací tŕň telesa 1 príchytky a z neho vyčnieva a je vsunutý do otvoru 16 nosného základu 15 a prítlačný prvok 3 tlačí na vložku 2 príchytky, čím stlá SK 283320 B 6ča plošný materiál 14 medzi stranou 12 vložky 2 príchytky a stranou 9 telesa 1 príchytky. V tejto polohe vymedzovacieho tŕňu 11 je pružná vložka 17 v základnom, nenapnutom stave. Sústava kompaktné príchytka - plošný materiál je zasunutá do otvoru nosného základu 15 a je v zaistenom stave spolu s nosným základom 15.l. Kompaktná príchytka plošných materiálov pozostávajúca z telesa tvaru U, ktorého jedna strana je kratšia a je vybavená otvormi na prítlačné prvky a ohybom smerujúcim k dlhšej strane a je vo svojej prechodovej časti jednej strany na druhú vybavená jedným alebo viacerými otvormi na zaisťovací tŕň vložky príchytky, z vložky príchytky vybavenej ohybom a vymedzovacím tŕňom a jedným alebo viacerými zaisťovacíml tŕňmi, pričom ohyb a vymedzovací tŕň sú vyhnute rovnakým smerom a z pritlačných prvkov,vyznačujúca sa tým, že je vybavená pružnou vložkou (17), ktorá je upevnené na prítlačných prvkoch (3) a obopína vymedzovací tŕň (l l) vložky (2) príchytky.2. Kompaktné príchytka plošných materiálov podľa nároku 1, vyznačujúca sa tým, žepružná vložka (17) je vybavená najmenej dvoma otvormi (22) na prítlačnć prvky (3).3. Kompaktné príchytka plošných materiálov podľa nárokula 2, vyznačujúca sa tým, žepružná vložka (17) pozostáva z dvoch pevných dielov (18) a z jedného pružného dielu (19) vybaveného dvoma otvormi(22), pričom každý z pevných dielov (l 8) je vybavený priechodným otvorom (20) a drážkou (21) umiestnenou po ich vonkajšom obvode.4. Kompaktná príchytka plošných materiálov podľa ná~ roku 1 až 3, vyznačujúca sa tým, že pružná vložka (17) je z pružného alebo elastickćho materiálu.

MPK / Značky

MPK: A47F 3/12, F16B 12/20, F16B 2/06, E05C 19/18

Značky: plošných, kompaktná, príchytka, materiálov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-283320-kompaktna-prichytka-plosnych-materialov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kompaktná príchytka plošných materiálov</a>

Podobne patenty