Prístroj na stanovenie vôle kĺbových spojov a na meranie uhlov riadenia motorových vozidiel

Číslo patentu: 283158

Dátum: 21.01.2003

Autor: Rossato Eride

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Prístroj na stanovenie vôle kĺbových spojov a na meranie uhlov riadenia motorových vozidiel, umiestniteľný do prehĺbenia (4), ktorým je vybavená každá zdvižná plošina (6) zdviháka vozidiel, obsahujúci základovú dosku (2) umiestnenú na spodku prehĺbenia (4), hornú dosku (18) vodorovne klzne posuvnú vzhľadom na základovú dosku (2), páry ovládačov pričlenených k hornej doske (18) na jej klzné pohyby, pohyblivú dosku (26, 34), umiestnenú na hornej doske (18) a prostriedky na centrovanie pohyblivej dosky (26, 34) vzhľadom na hornú dosku (18) a na ich vzájomné zablokovanie ďalej obsahuje pár prvých ovládačov (10) usporiadaných navzájom rovnobežne a pripevnených k základovej doske (2), strednú dosku (12) pripevnenú k ramenám prvých ovládačov (10), ktorá má dve rovnobežné hrany klzne posuvné vo vozidlách (14), priečne vytvorených v telesách ovládačov (10), pár druhých ovládačov (16) usporiadaných kolmo na prvé ovládače (10) a pripevnených k strednej doske (12), pričom ramená druhých ovládačov (16) sú pripevnené k hornej doske (18), ďalej pár vozidiel (20) priečne vytvorených v telesách druhých ovládačov (16) pre dve protiľahlé hrany hornej dosky (18) a špirálové pružiny (30) na zachovanie polohy pohyblivej dosky (26, 34) elasticky centrovanej vzhľadom na hornú dosku (18).

Text

Pozerať všetko

Tento vynález sa týka prístroja na stanovenie vôle kĺbových spojov a na meranie uhlov riadenia motorových vozidiel, Doterajší stav technikyV opravovniach motorových vozidiel sa používajú prístroje na meranie vôle kĺbových spojov vo vozidlách. Tieto prístroje obsahujú spodnú dosku a homú dosku, horizontálne pohyblivú vzhľadom na spodnú dosku v dvoch kolmých smeroch. Tieto prístroje sa vo všeobecnosti inštalujú v pároch na zdvihák vozidiel, pričom spodná doska je fixovaná na príslušnú zdvižnú plošinu a homá doska podopiera koleso vozidla, ktoré sa má skontrolovať a ktoré bolo predtým navedene na zdvihák. Aby sa zistila prítomnosť nejakej vôle v kĺbových spojoch riadiaceho systému a aby sa odmeral jej rozsah, horná doska sa pohybuje vzhľadom na fixovanú spodnú dosku a pritom sa sleduje správanie vozidla počas týchto pohybov, pričom sa pozoruje zospodu pomocou elektrickej lampy.Nevýhodou tohto známeho prístroja je, že má pomerne veľkú výšku (okolo 7 cm), a pretože je vo všeobecnosti permanentne inštalovaný na vozidlovom zdviháku, tento možno v praxi použiť len na tento účel.Sú tiež známe kruhové guľôčkové dosky na meranie závesnej geometrie a uhlov riadenia. Tieto sa tiež vo všeobecnosti montujú na zdvižnć plošiny zdvihákov vozidiel do vhodných prehĺbení v nich, čím sa obmedzuje ich použitie len na tento jeden účel v dôsledku ich špeciálnej konfigurácie a povahy vykonávanej funkcie.Preto tie opravovne vozidiel, ktoré sú vybavené zariadením aj na stanovenie vôle, aj na meranie uhlov riadenia,musia byť nevyhnutne vybavené dvoma vozidlovými zdvihákmi, alebo v každom prípade dvoma oddelenými pracovnými stanovišťami, jedným, vybaveným zariadeniami jedného typu, a druhým, vybaveným zariadeniami druhého typu, so zrejmými požiadavkami na náklady a priestor.Altematívne, zariadenia na tieto dve merania by sa mohli montovať striedavo na jeden a ten istý zdvihák vozidiel, ale to by vyžadovalo rad operácii na inštalovanie prislušných zariadení pred začatím daného typu merania a na ich odstránenie po skončení merania.Predmetom vynálezu je poskytnutie prístroja- ktorý možno použiť aj na stanovenie vôle kĺbových spojov, aj na meranie uhlov vytočenia kolies motorových vozidiel,- ktorý možno prestaviť zjednej formy na druhú na príslušné použitie,- pri ktorom možno túto prestavbu vykonať s maximálnou rýchlosťou a ľahkosťou operátorom,- ktorý možno namontovať na bežné zdviháky vozidiel bez toho, aby sa obmedzovali na toto špecifické použitie,- ktorý kombinuje viacúčelovosť s kompaktnou konštrukciou, bezpečnou a spoľahlivou obsluhou a minimálnymi priestorovýmipožiadavkami tak, aby bolo možné ho prispôsobiť prehlbeniu, ktore je bežné k dispozícii v zdvižnej plošine zdvihákov vozidiel.- ktorý umožňuje podrobiť hornú dosku pohybom pod 90 ° alebo 45 °, na základe špeciálnych meraní, ktoré sa majú vykonať.Tieto a ďalšie ciele, ktoré budú zrejmé z ďalšieho opisu, sa dosiahnu podľa tohto vynálezu prístrojom na stanovenie vôlc kĺbových spojov a na meranie uhlov riadenia motorových vozidiel, umiestniteľný do prehĺbenia, ktorým je vybavená každá zdvižná plošina zdviháka vozidiel, obsahujúci základovú dosku umiestnenú na spodku prehĺbenia, hornú dosku, vodorovne klzne posuvnú vzhľadom na základovú dosku, páry ovládačov, pričlenených k hornej doske na jej klzne pohyby, pohyblivú dosku umíestnenú na homej doske a prostriedky na centrovanie pohyblivej dosky vzhľadom na homú dosku a na ich vzájomné zablokovanie,ktorého podstata spočíva v tom, že obsahuje pár prvých ovládačov usporiadaných navzájom rovnobežne a pripevnených k základovej doske, strednú dosku, pripevnenú k ramenám prvých ovládačov, ktorá má dve rovnobežne hrany klzne posuvné vo vodidlách, priečne vytvorených v telesách ovládačov, pár druhých ovládačov, usporiadaných kolmo na prvé ovládače a pripevnených k strednej doske,pričom ramená druhých ovládačov sú prípevnené k homej doske, ďalej pár vodidiel priečne vytvorených v telesách druhých ovládačov pre dve protiľahlé hrany homej dosky a špirálová pružiny na zachovanie polohy pohyblivej dosky elastický centrovanej vzhľadom na hornú dosku.Vo výhodnom uskutočnení základová doska má tvar pravidelného osemuholníka, pričom vzdialenosť medzi jeho protiľahlými stranami sa v podstate rovná rozmeru prehĺbenia, meranemu v smere pozdĺžnej osi zdvížnej plošiny.V ďalšom výhodnom uskutočnení základová doska je pohyblivá priečne v príslušnom prehĺbení.V ďalšom výhodnom uskutočnení je Základová doska vybavená najmenej jedným nadol smerujúcim výstupkom na zapadnutie do otvorov, vytvorených v základe prehĺbema.V ďalšom výhodnom uskutočnení je základová doska vybavená najmenej jedným nadol smerujúcim výstupkom,prechádzajúcim priečnym výrezom, vytvoreným v základe prehĺbenia, na posúvanie priečnym valcom, umiestneným priečne pod základom.V ďalšom výhodnom uskutočnení Základová doska obsahuje najmenej jeden lineárny výrez na prechod plniacich rúrok pre prvý a druhý ovládač a blokovacie valce bez ohľadu na priečnu polohu základovej dosky v príslušnom prehĺbení.Výhodne je, ked prvý a/alebo druhý ovládač pozostávajú z jednotiek hydraulický valec-piest.Výhodné je tiež, ked prístroj obsahuje prostriedky na obmedzenie horizontálnych pohybov pohyblivej dosky vzhľadom na hornú dosku.V ďalšom výhodnom uskutočnení horná doska obsahuje stredový, v podstate kruhový otvor, do ktorého zapadá výstupok vyčnievajúci zo spodnej plochy pohyblivej dosky.V ďalšom výhodnom uskutočnení výstupok má v podstate hríbovitý tvar s priemerom jeho hlavy väčším, než je priemer otvoru, vytvoreného v hornej doske.V ďalšom výhodnom uskutočnení prístroj obsahuje najmenej jeden blokovací valec s osou v podstate zvislou,na pôsobenie na homú dosku a na zaberanie s pohyblivou doskou a na zañxovanie hornej doske.V ďalšom výhodnom uskutočnení medzi pohyblivú dosku a homú dosku sú vložené špirálovć pružiny na udržanie vo vzájomne vycentrovanej polohe za neprítomnosti vonkajších síl.V ďalšom výhodnom uskutočnení prístroj obsahuje riadiace centrum na ovládače, blokovacie valce a priečny valec, spoločné pre oba prístroje, inštalované na dvoch zdvižných plošinách zdviháka vozidiel.Výhodné je, ked jedna pohyblivá doska má tvar pravidelného osemuholníka, druhá má kruhový tvar a keď je vybavená hranou so stupnicou s ukazovateľom, ktorý je pevne spojený so základovou doskou.Prehľad obrázkov na výkresochTento vynález ďalej objasníme s odkazom na pripojené výkresy obrázkov, kde na obr. l je pôdorys prístroja podľa tohto vynálezu, uloženého do prehĺbenia vo zdvižnej plošine zdviháka vozidiel, na obr. 2 je rovnaký pôdorys bez hornej dosky alebo prekrývajúcej pohyblivej dosky, na obr. 3 je rovnaký pôdorys bez pohyblivej dosky, obr. 4 znázorňuje prístroj v tom istom pohľade ako obr. l, ale s kruhovou namiesto osemhrannej pohyblivej dosky, na obr. 5 je zväčšený pozdĺžny rez prístrojom pozdĺž čiary V-V z obr. l, a na obr. 6 je zväčšený rez prístrojom pozdĺž čiary VI-Vl z obr. l.Ako vidieť z obr. l, prístroj podľa tohto vynálezu obsahuje základovú dosku 2 v tvare pravidelného osemuholníka s rozmermi vhodnými na jej umiestnenie do prehlbenia 4,ktoré je v každej zdvižnej plošine 6 zdviháka vozidiel. Základová doska 2 obsahuje dva lineárne výrezy 8, ktorých význam sa ozrejmi v ďalšom.K základovej doske 2 sú pripojené dva ovládače 10 vo forme dvoch hydraulických valcov v blízkosti tých jej opačných strán, ktore sú rovnobežne s oboma výrezmi 8, a ich ramená sú spojené s v podstate pravouhlou strednou doskou 12 s menšou plochou povrchu, než má základová doska 2. Stredová doska sa môže pohybovať vodorovne vzhl dom na uvedenú základovú dosku 2, riadená oboma ovládačmi 10. Na tento účel sú ich vzájomne k sebe obrátene povrchy vybavené vodidlatni 14, do ktorých sú zasunuté dve protiľahle hrany strednej dosky 12, aby ju viedli pri jej translačných pohyboeh, ktoré sú preto rovnobežne s osou ovládačov 10.Ďalšie dva ovládače 16 vo forme hydraulických valcov sú pripevnené k strednej doske 12 na tých dvoch stranách,ktoré nie sú zasunuté do vodidiel 14, a ich ramená sú spojené s treťou pravouhlou homou doskou 18, ktorá týmto spôsobom môže kĺzať vodorovne v smere kolmom na smer,v ktorom kĺže pod ňou podložená stredná doska 12, a pri svojich pohyboeh je vedená zasunutím dvoch svojich bočných hrán v príslušných vodidlách 20 vytvorených v telese ovládačov 16.Táto tretia horná doska 18, ktorá je menšia než pod ňou podložená stredná doska 12 a obsahuje stredný kruhový otvor 22, je na svojej homej ploche vybavená určitým počtom guľôčkových podper 24, na ktorých spočíva osemhranná pohyblivá doska 26, v podstate analogická základovej doske 2 a tvoriaca podpomú pohyblivú dosku pre koleso motorového vozidla.Zo stredu spodnej plochy osemhrannej pohyblivej dosky 26 vyčnieva nadol výstupok 28 hríbovitého tvaru, ktorého hlava má priemer väčší, než je priemer otvoru 22, aby pohyblivá doska 26 mohla vykonávať značne veľké pohyby vzhľadom na pod ňou podloženú pravouhlú dosku 18, ale,aby sa nemohla úplne oddeliť. Navyše, medzi výstupkom 28 hríbovitého tvaru osemhrannej pohyblivej dosky 26 a pod ňou podloženou pravouhlou homou doskou 18 sú vložené dva páry špirálovýeh pružín 30, ktorých úlohou je zaneprítomnosti vonkajších síl zachovať obe pohyblivé dos-ky 26 a 18 navzájom elastický vycentrované.Na pravouhlej homej doske 18 sú umiestnené aj dva malé blokovacie valce 32 s ich osou kolmou na túto dosku a s ich ramenami smerujúcimí nahor a zasahujúcimi do zodpovedajúceho otvoru V nad nimi ležiacej pohyblivej doske 26, ktorý leží oproti uvedenému ramenu, keď je uvedená pohyblivú doska vycentrovaná vzhľadom na homú dosku 18.Prístroj podľa tohto vynàlezu tiež obsahuje kruhovú pohyblivú dosku 34, ktorou možno nahradiť osemhrannú pohyblivú dosku 26. Táto kruhová pohyblivá doska 34 je tiež vybavená spodným výstupkom 28 hríbovitého tvaru a otvormi 22, do ktorých majú zasahovať blokovacie valce 32, a je tiež vybavená hranou 36 so stupnicou, ku ktorej smeruje ukazovateľ 38, pevne spojený so základovou doskou 2.Prístroj podľa tohto vynálezu ďalej obsahuje určitý počet snímačov a konektorov, ktoré umožňujú napojiť prístroj na male riadiace centrum, výhodne umiestnené pod zdvižnou plošinou 6, do ktorej je prístroj inštalovaný, a tiež umožňujú správne vykonať operačný cyklus, opísaný ďalej. Keďže riadiace centrum je konštrukčne a funkčne bežného typu, nie je zobrazené na obrázkoch. Obsahuje nádobu,pumpu a určitý počet solenoidových ventilov a rôzne kontroly a regulatory v závislosti od aktuálneho typu motorových vozidiel.Všetky komponenty sú miniaturizované, a pretože sú umiestnené pod zdvižnou plošinou 6, podstatne zmenšujú prepojenia k prístroju podľa tohto vynálezu. V praxi je potrebné len jedno riadiace centrum pre dva prístroje, zamontované do oboch zdvižných plošín zdviháka vozidiel preto sú dve prepojovacie rúrky medzi riadiacim centrom a prístrojom vmontovaným do tej istej zdvižnej plošiny 6, plus ďalšie dve prepojovacie rúrky medzi riadiacim centrom a prístrojom vmontovaným do druhej zdvižnej plošiny zdviháka vozidiel. Napokon sa vyžaduje zdroj elektrického prúdu pre riadiace centrum.Aby sa zistila existencia možnej vôle, najprv sa dva prístroje predtým opísaného typu umiestnia na zdvihák vozidiel v prehĺbeniach 4, ktoré sa bežne nachádzajú v ich dvoch zdvižných plošinách 6. Počas montáže sa treba postarať o to, aby sa každý z prístrojov umiestnil tak, aby dva ovládače 10, pevne spojené so základovou doskou 2, mali svoje osi kolmé na pozdlžnu os príslušnej zdvižnej plošiny. Aby sa meranie uskutočnilo správne, oba pristroje sa musia umiestniť od seba vo vzdialenosti, ktorá sa rovná rozchodu kolies meraného vozidla, preto, keďže zdvížné plošiny zdviháka vozidiel sú vo všeobecnosti dostatočne široké, aby sa ten istý zdvihák vozidiel mohol použiť pre vozidlá s rôznymi rozchodmi, každý prístroj sa inštaluje tak, aby bol transverzálne posúvateľný v príslušnom prehĺbení 4 zdvižnej plošiny 6, či už manuálne alebo mechanicky. V prvom prípade nadol smerujúci výstupok 40 je pripevnený k osemhrannej základovej doske 2, aby zapadal do otvorov vytvorených V základe 44 prehĺbenia 4, zodpovedajúcich rôznym priečnym polohám, ktoré prístroj môže zaujať v prehĺbení. V druhom prípade je pod základom 44 prehĺbenia 4 umiestnený priečny valec 42 tak, že jeho rameno zaberá s výstupkom, ktorý vyčnieva nižšie zo základovej dosky 2 a prechádza cez priečny výrez 46, vytvorený v uvedenom základe 44. V žiadnom z oboch prípadov nie je problém s hydraulickým plnením ovládačov 10, 16 a blokovacích valcov 32 bez ohľadu na polohu základovej dosky 2 v prehĺbení 4, pretože lineáme výrezy 8 vytvorené v uvedenej doske dovoľujú, aby plniace rúrky cez ňu prechádzali bez ohľadu na jej polohu.V dôsledku skutočnosti, ako bude zrejmé ďalej, že pristroj podľa tohto vynálezu musi byť schopný umiestnenia v prehĺbeni 4 v dvoch rôznych polohách, otočených o 45 °,výstupok 40 by mal byť umiestnený presne v strede dosky 2.Aby sa zistila vôľa v motorovom vozidle, oba pristroje v prehĺbeniach 4 oboch zdvižných plošín 6 sa musia najprv nastaviť do správnej vzdialenosti od seba priečnym nastavením najmenej jedného prístroja ručne alebo mechanicky.Ked sa skončí toto polohovanie, vozidlo sa navezie na zdvižnć plošiny zdviháka vozidiel a postaví sa tak, aby jeho predné kolesá stáli presne v strede pohyblivých dosiek 26 oboch prístrojov, takže tieto sú zablokované vzhľadom na pod nimi ležiace dosky.Potom, po uvoľnení oboch blokovacich valcov 32, a teda po uvoľnení pohyblivej dosky 26 od homej dosky 18,dvoma pármi ovládačov 10 a 16 sa vykonávajú male pozdĺžne a/alebo priečne pohyby, aby sa zistilo, či vôľa je, alebo nie je. Toto zistenie sa vo všeobecnosti uskutočňuje pomocou lampy, ktorá smerom nahor osvetľuje oblasť, ktorá sa má skontrolovať a je vybavená tlačidlami na ovládanie ovládačov 10 a 16.Ak sa majú kolesá podrobiť malým impulzovým pohybom pod 45 ° k pozdĺžnemu smeru zdvižnej plošiny, každý z prístrojov môže byť v príslušnom prehĺbeni umiestnený otočený o 45 °. Za týchto podmienok je nevyhnutné pôsobiť len jedným z dvoch párov ovládačov 10 alebo 16, aby sa získali impulzové pohyby v požadovanom smere. Z tohto hľadiska by v takýchto prípadoch mohol byť prístroj podľa tohto vynálezu vytvorený len sjedným párom ovládačov 10 alebo 16, alebo len sjednou z dosiek 12 alebo 18.Ak sa požaduje aj určenie uhla riadenia, osemhrannú pohyblivú dosku 26 možno nahradiť kruhovou pohyblivou doskou 34, na ktorú po zablokovanl k homej doske 18 blokovacími valcami 32 sa navezie príslušné riadené koleso vozidla. Pohyblivá doska 34 sa potom uvoľní a koleso sa vytočí a uhol otočenia uvedenej doska 34 sa odčíta z polohy ukazovateľa 38 na hrane 36 so stupnicou.V zásade, v dôsledku kombinácie zariadení na stanovenie vôle a na meranie uhla riadenia do jedinej jednotky a v dôsledku pôvodného usporiadania a koordinácie rôznych spolupôsobiacich časti prístroj podľa tohto vynálezu umožňuje bežnú metódu značne modifikovať a dosiahnuť výrazne výhody, najmä- stanovenie vôle a meranie uhla riadenia na motorovom vozidle možno vykonať podľa výberu jediným prístrojom bez toho, aby sa muselo vozidlo pohnúť zo svojej polohy na zdviháku vozidiel,- prístroj je viacúčelový, pričom má extrémne malé celkove rozmery, ktoré dovoľujú, aby bol umiestnený v bežných osadeniach, ktoré sa nachádzajú vo zdvižných plošinách 6 zdvihákov vozidiel,- možno ho zo zdviháka vozidiel odstrániť, takže tento nie je obmedzený na toto špecifické použitie,- možno ho použiť bez rozdielov v ľavej alebo pravej zdvižnej plošine 6,- umožňuje pohyb homej pohyblivej dosky nielen v smere rovnobežnom alebo kolmom na zdvižnć plošiny 6, ale aj pod uhlom 45 ° k nim,- možno ho použiť pre vozidlá s prakticky ľubovoľným rozchodom kolies, a- ľahko sa inštaluje a nevyžaduje externé napojenia okrem napojenia k zdroju elektrického prúdu.1. Prístroj na stanovenie vôle kĺbových spojov a na meranie uhlov riadenia motorových vozidiel, umiestniteľný do prehĺbenia (4), ktorým je vybavená každá zdvižná plošina(6) zdviháka vozidiel, obsahujúci základovú dosku (2) umiestnenú na spodku prehĺbenia (4), hornú dosku (18), vodorovne klzné posuvnú vzhľadom na základovú dosku (2),páry ovládačov, pričlenených k homej doske (18) na jej klzné pohyby, pohyblivú dosku (26, 34) umiestnenú na homej doske (18) a prostriedky na centrovaníe pohyblivej dosky (26, 34) vzhľadom na homú dosku (18) a na ich vzájomne zablokovanie, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že obsahuje pár prvých ovládačov (10) usporiadaných navzájom rovnobežne a pripevnených k základovej doske (2), strednú dosku (12), pripevnenú k ramenám prvých ovládačov (10), ktorá má dve rovnobežne hrany klzne posuvné vo vodidlách (14), priečne vytvorených v telesách ovládačov (10), pár druhých ovládačov (16) usporiadaných kolmo na prvé ovládače (10) a pripevnených k strednej doske (12), pričom ramená druhých ovládačov (16) sú pripevnene k homej doske (18), ďalej pár vodidiel (20) priečne vytvorených v telesách druhých ovládačov (16) pre dve protiľahlé hrany homej dosky (18) a špirálová pružiny (30) na zachovanie polohy pohyblivej dosky (26, 34) elasticky centrovanej vzhľadom na hornú dosku (18).2. Prístroj podľa nároku 1, v y z n a č u j ú ci s a t ý m , že základová doska (2) má tvar pravidelného osemuholníka, pričom vzdialenosť medzi jeho protiľahlými stranami sa v podstate rovná rozmeru prehĺbenia (4) meranemu v smere pozdlžnej osi zdvižnej plošiny (6).3. Prístroj podľa nároku 1, v y z n a č uj ú ci s a t ý m , že základová doska (2) je pohyblivá priečne v príslušnom prehĺbeni (4).4. Prístroj podľa nároku 3, v y z n a č u j ú ci s a t ý m , že základová doska (2) je vybavená najmenej jedným nadol smerujúcim výstupkom (40) na zapadnutie do otvorov vytvorených v základe (44) prehĺbenia (4).5. Prístroj podľa nároku 3, v y z n a č u j ú ci s a t ý m , že základová doska (2) je vybavená najmenej jedným nadol smerujúcim výstupkom (40), prechádzajúcim priečnym výrezom (46) vytvoreným v základe (44) prehĺbenia (4), na posúvanie priečnym valcom (42) umiestneným priečne pod základom (44).6. Prístroj podľa nároku 3, v y z n a č u j ú ci s a t ý m , že mkladová doska (2) obsahuje najmenej jeden lineámy Výrez (8) na prechod plniacich rúrok pre prvý a druhý ovládač (10, 16) a uvedené blokovacie valce (32) bez ohľadu na priečnu polohu základovej dosky (2) v prislušnom prehĺbeni (4).7. Prístroj podľa nároku 1, v y z n a č uj ú ci s a t ý m , že prvý a/alebo druhý ovládač (10, 16) pozostávajú z jednotiek hydraulický valec-piest.8. Prístroj podľa nároku l, v y z n a č uj ú ci s a t ý m , že obsahuje prostriedky (28, 22) na obmedzenie horízontálnych pohybov pohyblivej dosky (26, 34) vzhľadom na homú dosku (18), 9. Prístroj podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že horná doska (18) obsahuje stredový, v podstate kruhový otvor (22), do ktorého zapadá výstupok (28), vyčnievajúci zo spodnej plochy pohyblivej dosky (26, 34).10. Prístroj podľa nároku 9, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že výstupok (28) má V podstate hribovitý tvar s priemerom jeho hlavy väčším, než je priemer otvoru (22),vytvoreného v homej doske (18).11. Prístroj podľanároku l, v y z n a č uj ú ci s a t ý m , že obsahuje najmenej jeden blokovaci valec (32) sosou v podstate zvislou, na pôsobenie na homú dosku (18) a na zaberanie s pohyblivou doskou (26, 34) a na zañxovanie homej dosky (18).12. Prístroj podľa nároku 1, v y z n a č uj ú ci s a t ý m , že medzi pohyblivú dosku (26, 34) a hornú dosku(18) sú vložené špirálové pružiny (30) na udržanie v 0 vzájomne vycentrovanej polohe za neprítomnosti vonkajších síl.13. Prístroj podľa nároku 1, v y z n a č u j ú ci s a t ý m , že obsahuje spoločné riadiace centrum na ovládače(10, 16), blokovacie valce (32), priečne valce (42), inštalované na dvoch zdvižných plošinách (6) zdviháka vozidiel.14. Prístroj podľa nároku 1, v y z n a č u j ú ci s a t ý m , že pohyblivá doska (26) má tvar pravidelného osemuholníka.15. Prístroj podľa nároku 1, v y z n a č u j ú ci s a t ý m , že pohyblivé doska (34) má kruhový tvar.16. Prístroj podľa nároku 15, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že pohyblivé doska (34) je vybavená hranou(36) so stupnicou s ukazovateľom (38), ktorý je pevne spojený so základovou doskou (2).

MPK / Značky

MPK: G01B 5/255, G01M 17/06, G01B 5/14

Značky: vozidiel, spojov, prístroj, stanovenie, vôle, motorových, riadenia, uhlov, meranie, kĺbových

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-283158-pristroj-na-stanovenie-vole-klbovych-spojov-a-na-meranie-uhlov-riadenia-motorovych-vozidiel.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prístroj na stanovenie vôle kĺbových spojov a na meranie uhlov riadenia motorových vozidiel</a>

Podobne patenty