Zariadenie na elektrostatické rozprašovanie

Číslo patentu: 282892

Dátum: 02.12.2002

Autori: Prendergast Maurice Joseph, Noakes Timothy James

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie na elektrostatické rozprašovanie obsahuje puzdro (10) na uloženie zásoby materiálu na elektrostatické rozprašovanie, výtokový otvor (12), z ktorého je materiál vypudzovaný, a generátor (18) vysokého napätia, ktorý aplikuje vysoké napätie na materiál. Generátor (10) vysokého napätia obsahuje zdroj (20) nízkeho napätia, tvorený najmenej jedným prvkom (s) poskytujúcim elektrický prúd ako odpoveď na iradiáciu a prostriedok (24) akumulovania náboja na ukladanie elektrických nábojov vytváraných uvedeným prvkom (s).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka zariadenia na elektrostatické rozprašovanie, ktoré môže slúžiť na osviežovanie vzduchu, čistenie vzduchu, na rozprašovanie insekticídov, môže sa tiež použiť v oblasti osobnej hygieny (deodoranty, kozmetické prípravky a parfumy), rovnako ako pri výrobkoch na lekárske a podobné účely, napriklad pri rozprašovačoch na nosné a respiračné cesty.Príklady zariadení, vhodné na takéto aplikácie, sú uvedené v patentoch EP-A-120633, 441501, 468735, 46873 b,482814, 486198, 501725, 503766, 607182, PCT-A-W 094/13063 a v medzinárodnej patentovej prihláške PCT/GB 94/01829 PCT/GB 95/02218, pričom všetky uvedené dokumenty sú tu zaradené na porovnanie.Takéto zariadenie vždy obsahuje generátor vysokého napätia, poskytujúci napätie rádovo V kilovoltoch, ktoré pôsobí na rozprašovaný materiál. Generátor napätia je napájaný zdrojom nízkeho napätia, ktorý v doterajšom stave techniky obsahuje jednu alebo viac vymeniteľných batérií.Tento vynález rieši spôsob zjednodušenia zdroja nizkeho napätia s cieľom vyhnúť sa potrebe výmeny batérií (ktorá je z hľadiska životného prostredia nežiaduca). Vynález tiež umožňuje celkové zmenšenie rozmerov zariadenia, čo je významné tam, kde je dôležitou podmienkou malý rozmer.Uvedené vlastnosti poskytuje zariadenie na elektrostatické rozprašovanie obsahujúce puzdro na uloženie zásoby materiálu na elektrostatické rozprašovanie, výtokový otvor,z ktorého je materiál vypudzovaný, ďalej zahŕňa prostriedok generovania vysokého napätia, ktoré pôsobí na materiál, pričom tento prostriedok je charakteristický tým, že zahŕňa zdroj nízkeho napätia vo forme jedného či viacerých prvkov schopných dodávať elektrický prúd v reakcii na iradiáciu, a ďalej zariadenie na akumulovanie nábojov, ktoré slúži na zhromažďovanie elektrických nábojov vyrábaných spomenutým prvkom (prvkami).Akumulačné zariadenie v uskutočnení, ktorému je dávaná prednosť, zahŕňa jeden alebo viacej kondenzátorov.Altematívne môže toto zariadenie obsahovať jednu alebo viacej dobíjacích batérií.Zariadenie je typu, pri ktorom sa vysoké napätie aplikuje na materiál pred tým, než materiál začne vytekať z výtokového otvoru.Prostriedok generovanie vysokého napätia generuje na výstupe napätie 35 kV, napriklad v rozmedzí od 3 do 35 kV,obyčajne v rozmedzí od 3 do 20 kV.Zdroj nízkeho napätia má na výstupe hodnotu napätia menšiu, než je hodnota vysokého napätia na výstupe, to znamená, že dosahuje hodnoty od 1,5 do 24 voltov. Spomenuté prvky sú na zariadení umiestnené tak, že sú vystavené pôsobeniu okolitého svetla. Prvky sú okolitému svetlu vystavené stále, ale môže existovať usporiadanie, v ktorom sa prvky môžu výberovo maskovať alebo inak skrývať pred okolitým svetom, a to až do okamihu, keď sa zariadenie začne používať, hoci v tomto usporiadaní je nutné, aby zdroj nízkeho prúdu generoval dostatočný výkon tým, že prvky sa vystavia okolitému svetlu ešte pred tým, než sa začne rozprašovať.Zariadenie má také vhodné rozmery, aby sa dalo držať v ruke, akje určené na rozprašovanie materiálu smerom na osobu. Pokial sa zariadenie používa na rozprašovanie materiálu do miestnosti z dôvodu osvíeženia vzduchu a pod.,musí mať také rozmery, aby sa dalo prenášať v jednej ruke.Umiestnenie spomenutého prvku (prvkov) sa volí podľa spôsobu používania. Ak sa napríklad zariadenie používa na emitovanie tekutého materiálu do atmosféry s cieľom osviežiť alebo čistiť vzduch, zariadenie sa obyčajne navrhuje tak, aby sa mohlo položiť na vodorovný povrch, napríklad na okenný prah. V tomto prípade bude umiestnenie prvku (prvkov) také, aby sa zaistí adekvátny dopad svetla na prvok (prvky), a to bez ohľadu na orientáciu zariadenia stojaceho na vodorovnom podklade. Pokiaľ je zariadenie pri rozprašovaní držané v ruke (osobné hygienické prostriedky), môže byť usporiadanie prvku (prvkov) také, aby pri normálnom používaní nebol zakrytý rukou, hoci to nie je podstatné, pretože nabíjanie obyčajne prebieha v čase,ked zariadenie nerozprašuje.Prvok môže byť umiestnený na vonkajšom povrchu zariadenia, alebo vnútri telesa zariadenia, ale v tomto pripade musí byť osvetlenie prvku okolitým svetlom realizované cez okienko v puzdre zariadenia.Obyčajne bude existovať zoskupenie spomenutých prvkov, pričom toto zoskupenie (alebo jednotlivý prvok) bude mať veľkosť plochy citlivej na ožiarenie nie väčšie než 5 cmz (často ale nie väčšie než 3 cmz a v niektorých prípadoch nie väčšie než 2,5 cm 2) na kV vstupného vysokého napätia získaného z prostriedku generovania vysokého napätia, ak je zriadenie v prevádzke a rozprašuje elektrostaticky nabitý tok materiálu.Zariadenie podľa tohto vynálezu je zvlášť vhodné tam,kde vlastné rozprašovanie trvá iba krátky čas, a kde výkon na výstupe (pracovné napätie násobené výstupným prúdom), dodávaný prostriedkom generovania napätia počas rozprašovania, je menší ako 5 mW, bežne menší ako 2 mW a najčastejšie menší ako 1 mW. Je to typické pri zariadeniach, ktoré sa používajú na rozprašovanie voňavých látok,a kde rozprašovanie prebieha v krátkych intervaloch. Zariadenie je tiež vhodné na použitie tam, kde k rozprašovaniu nedochádza tak často (pri parfémoch a pri zdravotnickych a kvázi zdravotníckych rozprašovačoch), pričom v týchto prípadoch môže byť Výstupný výkon o niečo väčší,napríklad až 20 mW.Zariadenia podľa tohto vynálezu majú priememú spotrebu pod 500 mW/h.Pracovný cyklus zariadenia (zaťaženie) závisí od rozsahu citlivej plochy radiácie spomenuteho prvku (prvkov) a od kapacity prostriedku akumulovania náboja zdroja nízkeho napätia. Bežné usporiadanie je také, že ak je spomenutý prvok (prvky) vystavený okolitému svetlu pri úrovni 1,0 kW/mz (rovná sa ekvivalentu slnečného svetla), pracovný cyklus zariadenia sa rovná najmenej 5 , lepšie najmenej 10 a najlepšie najmenej 30 . V niektorých aplikáciách môže mať pracovný cyklus hodnotu menšiu ako 5 , napríklad pri parfume a zdravotníckych aplikáeiách, kde môže byť frekvencia rozprašovania pomeme malá.Výraz pracovný cyklus sa v tomto pripade týka pomeru, vyjadrenému v percentách časového intervalu, počas ktorého sa môže rozprašovanie udržať, k času potrebnému na nové naplnenie prostriedku akumulovania náboja zdroja nízkeho napätia, ktorý je dostatočne dlhý a umožňuje realízovať ďalší, rovnako dlhý interval rozprašovania.V niektorých aplikáciách môže byť pracovný cyklus menený užívateľom. Napríklad pri aplikácii voňavých látok v miestnosti je lepšie rozprašovať v malých dávkach (než vdlhších intervaloch), aby sa tým zabránilo čuchovej únave. Poskytnutie prostriedkov na výber pracovného cyklu užívateľom umožňuje nastavenie periodicity rozprašovania voňavých látok podľa voľby užívateľa. Takéto prostriedky môžu napríklad zahŕňať maskovaci prostriedok vo forme pohyblivćho Viečka, ktoré môže meniť rozsah expozície spomenutého prvku (prvkov).Citlivý prvok (prvky) radiácie môže byť vyrobený z amortłiého alebo polykryštalického fotoelektrickćho materiálu, ktorý má tendenciu k vyššej účinnosti premeny svetlo/prúd. Takéto materiály sú bežne k dispozícii a používajú sa v solárnych elektrických zariadeniach, napríklad V elektrických kalkulačkách.Zdroj nízkeho napätia zahŕňa prostriedok na ovládanie dodávky prúdu z prostriedku akumulovania nábojov do prostriedku generovania vysokého napätia takým spôsobom, že dodávka prúdu do prostriedku generácie napätia nemôže byť započatá, dokíaľ množstvo nábojov v akumulačnom prostriedku nedosiahne vopred stanovenú prahovú hodnotu, pričom dodávka prúdu sa ukončí, ak dodávka prúdu klesne na spodnú, vopred stanovenú prahovú hodnotu a nemôže sa obnoviť, dokiaľ sa znovu nedosiahne homá prahová hodnota, ako výsledok doplnenia radiačne indukovaných nábojov.Tento spôsob ovládania sa ukázal byť obzvlášť vhodný v prípade prostriedkov generovanía napätia typu, ktorý vyžaduje vyšší tranzientný spúšťací prúd potrebný na naštartovaníe počiatočnej operácie, než aký vyžaduje udržiavací prúd na udržanie prevádzky prostriedku generovania napätia, a to počas stáleho režimu prevádzky tohto zariadenia.Platí to napriklad pre prostriedky generovania napätia typu, ktorý je uvedený v predchádzajúcej európskej patentovej prihláške 441501, to je pri prostriedkoch, ktoré zahŕňajú prostriedok na premenu nízkeho napätia jednosmerného prúdu na relatívne nízke napätie striedavého prúdu, ďalej prostriedok na akumuláciu elektrickej energie striedavého prúdu, prostriedok na opakovane vybijanie prostriedku akumulovania nábojov na výrobu relatívne nízkej hodnoty doznievajúceho oscilačného napätia s vyššou frekvenciou,transforrnátor s vysokým ziskom na premenu vysokofrekvenčného napätia na doznievajúce oscilačného napätia s nízkou hodnotou (aspoň 5 kV) a prostriedok na usmernenie napätia s veľkými hodnotami slúžiaci na poskytnutie výstupu unipolárneho vysokého napätia.V aspoň niektorých aplikáciách, napríklad pri výrobkoch určených na osobnú hygienu, kozmetiku a pod., mriadenie zahŕňa pohotovostný prostriedok slúžiaci na upozomenie (signitikáciu) užívateľa, či zariadenieje (alebo nie je) pripravené na používanie. Použitý signál môže mať akúkoľvek vhodnú formu, nevynimajúc zvukový signál alebo hmatový vnem, obyčajne to ale býva vizuálny signál. Ak je napríklad v zdroji nízkeho napätia uložené dostatočné množstvo nábojov na započatie rozprašovania, zdroj signálu s nízkou spotrebou, napríklad displej z tekutých kryštálov umiestnený na zariadení, môže potvrdiť pripravenosť zariadenia na prevádzku. V inom uskutočnení môže byť vizuálny signál realizovaný zmenou farby odporovej farby,ktorá je zásobovaná prúdom zo zariadenia kumulovania náboja. Činnosť prostriedku generovania napätia a inicializácie rozprašovania je obyčajne ovládaná spinačom bežného typu. Spínačom môže byť jednoduchý mechanický spinač, elektronický spínač (napríklad tranzistor riadený polom) alebo optický spínač, pri ktorom sa napríklad využíva prerušenie svetelného lúča pomocou blokovania otvoru, cez ktorý lúč prechádza, napríklad prstom či inou časťou ruky.Ak je k dispozicii pohotovostný prostriedok, môže sa spínač ovládaný užívateľom nahradiť a to tak, že spínačovládaný užívateľom je účinný iba vtedy, ked dodávka nízkeho napätia je v pohotovostnom stave.Môže byť poskytnutá aj istá forma časového zariadenia na obmedzenie či iný spôsob ovládania dĺžky času, počas ktorého môže byť zariadenie kedykoľvek v prevádzke.Zariadenie môže zahŕňať prostriedok na signalizáciu blížiaceho sa ukončenia rozprašovania ako výsledok vyčerpania obsahu prostriedku akumulácie náboja. Sígnálny prostriedok tohto druhu môže byť usporiadaný tak, aby mohol monitorovať množstvo akumulovaných nábojov v spomenutom prostriedku a ďalej realizovať výstup, ktorý by indikoval možne zastavenie činnosti v rámci vopred stanoveného časového intervalu, a/alebo poskytoval zariadenie na spätné odpočítavanie.Tam, kde rozprašovač zahŕňa oba prostriedky indikujúce pripravenosť k činnosti a prostriedok na indikáciu blížiaceho sa ukončenia rozprašovania, môže byť signálne zariadenie spoločnć pre obe funkcie. Pripravenosť na rozprašovanie môže byť indikovaná zariadením s malou spotrebou prúdu, napríklad zariadením s displejom z tekutých kryštálov, ktoré pri zistení stavu pripravenosti vydáva signál, ktorý indikuje stav pripravenosti na rozprašovanie a vzápätí vysiela Výstupný signál, oznamujúci, že bude nasledovať ukončenie činnosti (na displeji za zobrazí čas, ktorý zostáva do ukončenia činnosti).Materiálom, ktorý sa má rozprašovať, môže byť tekutá zmes daného zloženia (možný je i obsah tuhých častíc), alebo to môže byť aj prášok. Pokiaľ materiál obsahuje tekutú zmes, môže sa dodávať pasívne alebo aktívne do dýzy, z ktorej je počas operácie rozprašovania vypudzovaný. V už uvedených patentoch sú uvedené rôzne formy pasívnej a aktívnej dodávky materiálu do dýzy. Pokiaľ rozprašovaný materiál obsahuje prášok, môže mať zariadenie podobu uvedenú v PCT/GB 95/022 l 8, ktorej obsah je sem zaradený.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude teraz opisaný pomocou príkladu s odvolaním sa na priložené výkresy, na ktorých obr. l zobrazuje vonkajší pohľad na osviežovač vzduchu,čistič vzduchu a zariadenie s obsahom insekticídov, a to podľa tohto vynálezu,obr. 2 schematicky znázorňuje pohľad na obvod vnútri zariadenia, ktorćje zobrazené na obr. l,obr. 3 znázorňuje schćmu nízkonapäťovćho obvodu, ktorý je vhodný na použitie v zariadení z obr. l a 2,obr. 4 znázorňuje schému obvodu a možné využitie jeho komponentov znázornených v blokovej schéme na obr. 3.Podľa obr. l a 2, môže byť elektrostatický rozprašovač realizovaný vo forme uvedenej v EP-A-486 l 98, EP-A-607182 alebo vo WO-A-95/0652 l, pričom závery týchto dokumentov sú v tomto materiáli zaradené. Zariadenie obsahuje puzdro 10 s dávkovacim výtokovým prvkom 12, z ktorého je materiál, určený na rozprašovanic, vypudzovaný. Materiál môže mať formu zmesi s určeným zložením, ktorá môže obsahovať Vonné oleje, alebo môže obsahovať zmes vhodnú na zintenzívnenie čistenia vzduchu, čo znamená, že obsahuje zmes, ktorá vo forme spreja zachytáva nečistoty vo vzduchu, napríklad častice prachu. V znázomenom uskutočnení je dávkovací výtokový prvok kapiláma rúrka vložená do zásobníka 14, ktorý obsahuje materiál určený na rozprašovanie. Zásobník 14 a kapiláma rúrka 12 môžu e SK 282892 B 6xistoval vo forme opísanej v medzinárodnej patentovej prihláške W 0 95/06521, alebo EP-A-486198, a môžu byť umiestnené v odnímateľnej kazete. Puzdro 10 je konštruované tak, aby umožnilo vyňatie kazety a jej výmenu. Homý koniec rúrky 12 je v zhode s otvorom 16 v puzdre 10, a to s cieľom vypudzovať zmes vo forme jemných rozprášených kvapiek, a to spôsobom opísaným v medzinárodnej patentovej prihláške WO 95/0652 alebo EP-A-486 l 98. Rúrka 12 v zobrazenej realizácii má vrchol umiestnený medzi stenami otvoru puzdra 10, pričom V altemativnom uskutočnení môže rúrka prečnievať nad okraj otvoru 16 mimo puzdro 10.Na zmes sa pôsobí vysokým napätím, a to ešte pred jej vypudzovanim z kapilárnej rúrky, pričom zdrojom vysokeho napätia je generátor 18, ktorého výstup pôsobí na kvapalinu v zásobníku s rúrkou 12 akýmkoľvek vhodným spôsobom, napriklad spôsobom opísaným v medzinárodnej patentovej prihláške WO 95/06521 alebo EP-A-486198. Generátor 18 je napájaný obvodom nízkeho napätia 20,ktorý zahŕňa prostriedok kumulovania nábojov vo forme jedného alebo viacerých kondenzátorov alebo dobíjacích batérii, ktoré sú zásobované nábojmi zo zoskupenia 22 fotobuniek, namontovaných na zariadení tak, že môžu byť vystavené (alebo aspoň výberovo vystavené) okolitému svetlu. Je zrejmé, že zoskupenie fotobuniek môže byť umiestnené vnútri puzdra a môže byť osvetlené svetlom prechádzajúcim cez otvor alebo okienko, vytvorené v puzdre 10, pričom osvetlenie môže byt výberové alebo stále. V prípade výberového osvetlenia môže byť zariadenie vybavené pohyblivou maskou, ktorá sa môže pohybovať medzi polohou, v ktorej svetlo fotobunky celkom osvetľuje a polohou, v ktorej maska svetlu prístup znemožňuje. Pohyb medzi uvedenými polohami je ovládaný uživateľom. Zariadenie môže obsahovať prepínač (nie je znázomený), ktorý ovláda činnosť generátora vysokého napätia, to znamená,že spínač môže byť súčasťou zdroja nízkeho napätia a môže byť umiestnený tak, aby bol prístupný uživateľovi.Je zrejmé, že normálna operácia rozprašovania je možná vtedy, ked prostriedok akumulovania nábojov má dostatok nábojov na činnosť generátora napätia 18. V praxi je potrebné, aby operácia rozprašovania trvala dostatočne dlho, aby sa tým ziskal zamýšľaný účinok, hlavne v pripade osviežovania vzduchu alebo jeho čistenia. Hodnota zásoby nábojov v prostriedku akumulovania nábojov musí byť dostatočná, aby sa operácia mohla uskutočniť v zamýšľanom časovom intervale. Akonáhle bola operácia vykonaná,bude nutne mať k dispozícii určitý čas na nové naplnenie prostriedku akumulovania nábojov pred tým, než sa začne nový cyklus operácie. Vhodné usporiadanie, ktoré vyhovuje týmto požiadavkám, bude teraz opisané s odvolaním sa na obr. 3.Obvod nízkeho napätia z obr. 3 zahŕňa zoskupenie 22,spojené so zariadením akumulovania nábojov 24 cez diódu 26. Zoskupenie zahŕňa množstvo prvkov, citlivých na svetlo, vyrobených z amorfnćho alebo polykryštalického fotoelektrickćho materiálu, pričom počet prvkov V zoskupení je taký, že zásoba nábojov v prostriedku akumulovania 24 je dostatočná na vyvinutie energie potrebnej na ovládanie generátora vysokého napätia spôsobom, ktorý je konzistentný s požiadavkami na činnosť rozprašovača. Prostriedok akumulovania 24 je prepojený cez spínače 28 a 30 s generátorom napätia 18, ktorého výstup je pripojený k zásobníku 14. Spínač 30 je ovládaný užívateľom a v prípade zariadenia na osviežovanie alebo čistenie vzduchu je nepovinný. Spínač 28 je ovládaný obvodom snímajúcim napätie 32, ktorý sníma hodnotu množstva akumulovaných nábojov na zariadení akumulovania nábojov. Snímač 28 je snímač sveľmi nízkou úrovňou priepustnosti prúdu, napríklad tranzistor ovládaný poľom.Akonáhle snímač 32 odčlta vhodnú hodnotu akumulovaných nábojov (na vedomie sa berie skutočnosť, že užívateľ zapol spínač 30 a umožnil tým činnosť zariadenia), je spínač 28 aktivovaný a spája zariadenie akumulovania nábojov 24 so vstupom generátora 18, pritom zostáva v operatívnej polohe až do času, ked úroveň napätia, odčítaná snímačom 32, poklesne pod vopred stanovenú úroveň, pri ktorej časový spínač 28 odpoji generátor 18 od zariadenia akumulovania nábojov 24, a tým deaktivuje rozprašovaníe. Snímač 32 spustí činnosť spínača 28, ak úroveň akumulovaných nábojov dosiahne vopred stanovenú homú prahovú hodnotu (napríklad 12 voltov), čím sa môže započať operácia rozprašovania, ktorá môže trvať až do času, keď množstvo nábojov klesne pod vopred stanovenú dolnú prahovú hodnotu (napríklad 8 voltov). Zabráni sa tým ďalšiemu rozprašovaniu, čo umožňuje ďalšie nabíjanie zariadenia akumulovania nábojov 18, a to až na hodnotu, ktorá znovu dosahuje hornú prahovú hodnotu. Cyklus činnosti zariadenia je daný periódami zapnuté a vypnuté, a dá sa upraviť na mieru podľa požiadaviek. Tak napríklad, v pripade zariadenia na osviežovanie vzduchu môže byť proporcia zapnuté a vypnuté zvolená tak, aby nedošlo k čuchovej únave. Ak je zoskupenie 22 vybavené istou formou nastaviteľných masiek, môže si užívateľ nastavia cyklus tým, že nastaví istý stupeň masky a tým aj rýchlosť doplnenia nábojov do zariadenia akumulovania nábojov 24. Pokiaľje to žiaduce, môže sa zariadenie vybaviť časovacím zariadením,ktore vopred umožní nastavenie času zapnuté a vypnuté. Obvod snímania napätia 32 tak môže napríklad zahŕňať časovač, ktorého pomocou je časť rozprašovacieho cyklu zapnuté určená tak, že rozprašovanie sa ukončí po ukončení činnosti časovača, ale môže byť obnovené po prebehnuti vopred nastavenej časti cyklu vypnuté, čo umožňuje nové nabíjanie na realizáciu ďalšieho rozprašovania počas doby nastavenej pre interval vypnuté. Časovač môže byť vopred nastavený alebo ho užívateľ môže nastaviť podľa svojich požiadaviek.So snímačom 32 je spojené signalizačné zariadenie 34,obyčajne to býva displej namontovaný na puzdre, ktorý užívateľovi poskytuje informácie o stave prostriedku akumulovania nábojov 24, napríklad o tom, či je zariadenie dostatočne nabité, a tým pripravené na započatie rozprašovania ako reakcia na vypnutie spínača 30.Spínač 28 sa môže udržiavať v činností po určitý časový interval, ktorý by bol dostatočný na rozprašovanie bez toho, že by došlo k nutnému vyčerpaniu nábojov v prostriedku akumulovania nábojov na hodnotu, ktorá by znamenala zastavenie činnosti zariadenia. Signalizačné zariadenie je zásobované energiou z prostriedku akumulovania nábojov 24 a má preto veľmi malú spotrebu energie.Obr. 4 opisuje zložky obvodu, ktoré sa môžu využiť pri realizácii určitých prvkov obvodu znázomeného na obr. 3,hlavne sa to týka prvkov 24, 28 a 32. Zložky obvodu použité pri zariadeni na obr. 4 sú tietoSA solárne zoskupenie zhotovené z 8 zoskupení zapojených do série a získané od Canon LS-24 H Electronic caleulator (RS 819 - 589)C 3 2200 uF, 25 V elektrolytický kondenzátor (RS 107-066) D 1 14 V, 500 mW Zenerova dióda (RS 183-8250)D 3 signalizačná dióda BAT 85 (RS 300-978)C 1 MAX 700 CPA monitor dodávky el. energie (RS 297-umUvedené zložky, tak ako sú uvedené pod číslami v RS katalógu, sú k dispozicii v RS Component Ltd, PO Box 99,Corby, Northants, NN 1 7 9 RS, England.1. Zariadenie na elektrostatické rozprašovanie obsahuje puzdro na uloženie zásoby materiálu na elektrostatické rozprašovanie, výtokový otvor, z ktorého je materiál vypudzovaný, generátor vysokého napätia, ktorý aplikuje vysoke napätienamateriáLvyznačuj úce sa tým,že generátor (10) vysokého napätia obsahuje zdroj (20) nizkeho napätia, tvorený najmenej jedným prvkom (s) poskytujúcim elektrický prúd ako odpoved na iradiáciu a prostriedok (24) akumulovania náboja na ukladanie elektrických nábojov vytváraných uvedeným prvkom (s).2. Zariadenie na elektrostatické rozprašovanie podľa nároku Lvyznačujúce sa tým,žeprostriedok (24) akumulovania náboja obsahuje najmenej jeden kondenzátor.3. Zariadenie na elektrostatické rozprašovanie podľa nároku Lvyznačujúce sa tým,žeprostriedok (24) akumulovania náboja obsahuje najmenej jednu batériu.4. Zariadenie na elektrostatickć rozprašovanie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 3, v y z n a č uj ú c e s a tý m , že pred opustením výtokového otvoru (12) pôsobí na rozprašovaný materiál vysoké napätie.5. Zariadenie na elektrostaticke rozprašovanie podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 4, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že výstupné napätie zo zdroja (20) nízkeho napätiaje najmenej o dva rády nižšie ako výstupné vysoké napätie z generátora (18) vysokého napätia.6. Zariadenie na elektrostaticke rozprašovanie podľa niektoréhoznárokov 1 až 5,vyznačujúce sa tý m , že obsahuje prostriedok na výberové zakrývanie prvku (s).7. Zariadenie na elektrostatické rozprašovanie podľa niektorého znárokov 1 až 6, vyznačuj úce sa t ý m , že obsahuje signalizačne zariadenie (34) na indikáciu podporovania operácie rozprašovania prostriedkom (24) akumulovania náboja.8. Zariadenie na elektrostatické rozprašovanie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 7, v y z n a č u j ú e e s a t ý m , že prvok (s) je umiestnený na vystavenie pôsobenia okolitého svetla.9. Zariadenie na elektrostatické rozprašovanie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 8, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že obsahuje zoskupenie (22) prvkov (s).10. Zariadenie na elektrostatické rozprašovanie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 9, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že veľkosť plochy citlivej na radiáciu prvkov(s) je najviac 5 cmz, výhodne najviac 3 cm na kV výstupu vysokého napätia z generátora (18) vysokého napätia počas činnosti a rozprašovania elektrostaticky nabitćho materiálu.11. Zariadenie na elektrostatickć rozprašovanie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 10, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že obsahuje prostriedok ovládania dodávky pnidu z prostriedku (24) akumulovania nábojov do generátora (18) vysokého napätia tak, že dodávka prúdu do generátora nemôže začať, kým nmožstvo akumulovaných nábojov v prostriedku (24) akumulovania nábojov nedosiahne úroveň rovnú vopred stanovenej homej prahovej hodnote,pričom dodávka prúdu sa ukončí, akonáhle množstvo akumulovaných nábojov poklesne na vopred stanovenú spodnú prahovú hodnotu a nemôže byť obnovená, kým sa opätovne nedosiahne úroveň hornej prahovej hodnoty.12. Zariadenie na elektrostatické rozprašovanie podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 11, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že obsahuje signalizačné zariadenie na signalizáciu blížiaceho sa ukončenia rozprašovania ako výsledku poklesu množstva nábojov v prostriedku (24) akumulovania nábojov.13. Zariadenie na elektrostatické rozprašovanie podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 12, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že signalizačné zariadenie (34) na signalizáciu ukončenia rozprašovania je určené na monitorovanie úrovne množstva akumulovaných nábojov v prostriedku (24) akumulovania nábojov, pričom na výstupe indikuje očakávané ukončenie činnosti vo vopred stanovenom časovom intervale a môže obsahovať zariadenie na spätné odpočítavanie.14. Zariadenie na elektrostatické rozprašovanie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 13, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že generátor (18) vysokého napätia obsahuje prostriedok premeny nízkeho napätia zo zdroja jednosmerného prúdu na relatívne nízke jednosmerné napätie, ďalej prostriedok akumulácie energie striedavého napätia, ďalej prostriedok na opakované vybíjanie prostriedku akumulácie energie, a to z dôvodu poskytovania relativne malého množstva doznievajúceho oscilačného napätia s vyššou frekvenciou, ďalej obsahuje transformátor s vysokým ziskom, ktorý slúži na premenu vysokofrekvenčného napätia na doznievajúce oscilačne napätie a ďalej obsahuje prostriedok na usmernenie napätia na unipolárny vysokonapäťový výstup.15. Zariadenie na elektrostatické rozprašovanie podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 14, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že obsahuje časovač na ovládanie dĺžky času,počas ktorého je zariadenie v prevádzke pri každej príležitosti.

MPK / Značky

MPK: B05B 5/053

Značky: zariadenie, rozprašovanie, elektrostatické

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-282892-zariadenie-na-elektrostaticke-rozprasovanie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na elektrostatické rozprašovanie</a>

Podobne patenty