Rezačka dlaždíc a obkladačiek

Číslo patentu: 282887

Dátum: 02.12.2002

Autor: Jöcker Eduard Junior

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie má podlhovastú základnú dosku (1), ktorá je vybavená priečne orientovanou dorazovou lištou (16) a pozdĺžne prebiehajúcou lámacou stojinou (14), nad ktorou sú na vodorovnom vodidle (4) uložené posuvné sane (7), nesúce výkyvne uloženú zalomenú páku (8) vybavenú rezným kolieskom (12), lámacou hlavou (13) a ovládacím ramenom (10), pričom časť základnej dosky (1), ktorá leží na jednej strane od lámacej stojiny (14), je vytvorená vo forme úložnej oblasti (1a) na uloženie dlaždice, ktorej šírka sa rovná prinajmenšom šírke ruky. Aby bolo možné ľahko a rýchlo narezávať aj úzke pásky dlaždíc, je úložná oblasť (1a) základnej dosky (1) na uloženie dlaždice rozdelená priečnym vybraním (18), ktoré má šírku (B) dostatočnú na uchopenie narezávanej dlaždice (17) zo strany, na prednú úložnú oblasť (20) a zadnú úložnú oblasť (20a), ktoré spoločne s lámacou stojinou (14) tvoria spoľahlivé trojbodové uloženie aj úzkych dlaždicových pások.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka rezačky dlaždíc a obkladačiek, vytvorenej podlhovastou základnou doskou, ktorá je vybavená priečne orientovanou dorazovou lištou a pozdĺžne prebiehajúcou lámacou stojinou, nad ktorou sú na vodorovnom vodidle uložené posuvné sane, na ktorých je výkyvne uložená zalomená páka vybavená rezným kolieskom, lámacou hlavou a ovládacím ramenom, pričom časť základnej dosky ležiaca na jednej strane lámacej stojiny je vytvorená vo forme úložnej oblasti na uloženie dlaždice, majúca šírku rovnajúcu sa prinajmenšom šírke ruky.Rezačky na narezávanie dlaždíc, ktoré sú v tomto vyhotovení známe napríklad z EP O 052 691, vo veľkom rozsahu používajú obkladači a iní pracovníci stavebných profesií pri kladení dlaždíc alebo tvorbe obkladov. S rezačkami v tomto vyhotovení sa pracuje veľmi pohodlne, pokiaľ majú rezané dlaždice alebo keramické dosky obvyklú veľkosť. Dlaždice sa pri narezávacej operácii prítláčajú jednou rukou na lámaciu stojinu a na jednu stranu základnej dosky a súčasne sa opierajú na svojej prednej strane o priečne dorazové rebro základnej dosky, pričom druhou rukou sa posúva alebo ťahá rezne koliesko cez celú plochu dlaždice alebo obkladačky, aby sa v jej homej vrstve alebo v glazúre vytvorila delíaca ryska. Vo všetkých týchto prípadoch nie je potrebné používať bočné dotazy na vymedzovanie polohy dlažldice na základnej doske.K značným ťažkostiam však prichádza v prípadoch,kedje potrebné deliť úzke dlaždice alebo už oddelené pásiky dlaždíc na ešte menšie diely. Takéto pásiky dlaždíc dosadajú na dorazové rebro iba svojou úzkou čelnou stranou, takže tíeto úzke pásiky nemôžu byť dostatočne spoľahlivo zaistené vo svojej polohe, ak sa pridržujú len rukou,ktorou sú pritlačované na lámaciu stojinu a na základnú dosku a opierajú sa svojím predným koncom o priečnu zarážku. Pri narezávacej operácii tak dochádza pomeme často k posunutiu alebo natočeniu dlaždicovej pásky, takže narezávaná ryha potom spravidla nie je vytvorená na správnom mieste.Z FR-A-2 444 547 je známe napríklad používanie nastaviteľných bočných dorazov kvôli zaisteniu polohy dlaždíc alebo obkladačiek, ale tieto bočné dotazy zvyšujú výrobne náklady na výrobu rezačky, ktoré sa prejavujú vo vyššej cene takejto rezacej pomôcky a taktiež v zdlhavejšej a časovo náročnejšej manipulácii.V FR-A-l 175 303 je ďalej opísaná rezačka dlaždíc so základnou doskou približne krízového tvaru, pri ktorej je na jednom ramene tejto krížovej dosky usporiadaný dosadací uholník, ktorý je posuvný a nastaviteľný otáčaním. Pri tejto rezačke sa dlaždica uloží na dlhšie ramená krížovej základnej dosky, nad ktorými je umiestenć vodidlo na vedenie saní nesúcich narezávacie koliesko. Dlhšie a pomerne úzke krížové rameno tvorí rovinnú úložnú plochu na uloženie dlaždice, pričom táto úložná plocha môže byť zväčšená výkyvným výložnlkovým ramenom, umiesteným na pozdlžnej strane, protiľahlej k úložnému a dosadaciemu uholníku. Pri tejto rezačke sa nepoužíva lámacia hlava a Iámacia stojina. Táto rezačka je v dôsledku použitia ďalších polohovacích prvkov výrobne nákladná a manipulácia s ňou je zdlhavá, pričom na narezávanie úzkych pásikov dlaždíc a obkladačiek nie je vhodná.Úlohou vynálezu je vyriešiť konštrukciu rezačky dlaždíc a obkladačiek, ktorá by odstraňovala uvedené nedostat ky známych rezačiek a s ktorou by bolo možné narezávať aj úzke dlaždice dostatočne presne a rýchle bez nepriaznivého ovplyvnenie bežnej manipulácie. Rezačka by pritom mala byť vyrobiteľná bez zvýšenia výrobných nákladov pri zachovaní svojich vonkajších rozmerov.Táto úloha je vyríešená rezačkou dlaždíc a obkladačiek podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že úložná oblasť základnej dosky je rozdelená bočným priečnym vybraním, ktoré má šírku dostatočnú na uchopenie narezávanej dlaždice zo strany a ktoré dosahuje v pôdoryse až do blízkosti dráhy pohybu lámacej hlavy, na prednú úložnú oblasť a zadnú úložnú oblasť, ktoré spoločne s lámacou stojinou vytvárajú bezpečné trojbodové uloženie aj úzkych dlaždicových pásikov.Rezačka podľa vynálezu sa môže zvyčajným spôsobom využiť na narezávanie dlaždíc obvyklej veľkosti, má však okrem toho tú podstatnú výhodu, že je tiež vhodná na rezanie pomerne úzkych dlaždíc. Pretože je vybavená na jednej zo svojích pozdĺžnych strán bočným priečnym vybraním v základnej doske, je možné úzke dlaždice uchopiť v oblasti tohto priečneho vybrania zo strany napríklad medzi palec a ukazovák ruky a pritom súčasne pritláčať dlaždíčku pri trojbodovom uložení na lámaciu stojinu a obidve úložné oblasti základnej dosky na obidvoch stranách od priečneho vybrania. Týmto podstatne spoľahlivejším uchopením môžu sa úzke dlaždice udržovať v požadovanej polohe podstatne presnejšie. Pri tomto riešení sú bočné dorazy alebo iné polohovacie ústrojenstvá na zaistenie polohy dlaždice zbytočne a úzke dlaždice alebo dlaždicové a obkladacie pásiky sa môžu narezávať a deliť rovnako rýchle ako dlaždice a obkladačky obvyklých veľkostí.Vo výhodnom vyhotovení rezačky podľa vynálezu je predná úložná oblasť medzi priečnym vybraním a dorazovou lištou vytvorená vo forme úzkeho pásu prebiehajúceho v podstate rovnobežne s dorazovou lištou a zadná úložná oblasť dosahuje v priečnom smere predovšetkým do rovnakej vzdialenosti od lámacej stojiny ako predná úložná oblasť.V ešte inom výhodnom vyhotovení vynálezu sa navrhlo, aby zadná úložná oblasť bola ohraničená druhou okrajovou oblasťou priečneho vybrania, ktorá je sklonená šikmo k pozdĺžnemu smeru základnej dosky. Tým sa narezávaným dlaždiciam, obkladačkám, prípadne dlaždicovým pásikom poskytujú veľkoplošné trojbodové uloženia, ktorých veľkosť sa s pribúdajúcou veľkosťou narezàvanýeh dlaždíc zväčšuje.Podľa ešte iného výhodného vyhotovenia vynálezu môže mať predná úložná oblasť šírku rovnajúcu sa niekoľkým centimetrom, napríklad dvom až trom centimetrom. Pri tomto konkrétnom vyhotovení je rezačka podľa vynálezu výhodne využiteľná tiež na narezávanie väčších dlaždíc obvyklým spôsobom.Priečne vybranie je v ďalšom výhodnom vyhotovení vynálezu ohraníčené prvou okrajovou oblasťou, prebiehajúcou v podstate kolmo na pozdlžny smer základnej dosky a druhou okrajovou oblasťou, sklonenou k pozdlžnemu smeru základnej dosky a prebiehajúcou šikmo smerom von k pozdĺžnemu koncu základnej dosky, odvrátenému od dorazovej lišty, pričom obidve okrajové oblastí priečneho vybrania sú na seba napojené oblúkovou okrajovou oblasťou. Týmto riešením je zaistené optimálna možnosť spoľahlivého uchopenia rezaných dlaždíc pre všetky ich šírky.V ešte inom výhodnom vyhotovení vynálezu sú okrajove oblasti priečneho vybrania vybavené na strane prechádzajúcej do hornej strany základnej dosky skosenou hranou a vodorovné vodidlo a lámacia stojina sú urniestené excentrieky a bližšie k jednej pozdĺžnej strane základnej dosky,pričom základná doska presahuje na svojej pozdĺžnej strane, odvrátenej od priečneho vybrania, lárnaciu stojinu iba o šírku, ktorá sa približne rovná polovici šírky lámacej hlavy. Základná doska je na svojich rohoch, ležiacich na strane priečneho vybrania, zošikmená do uhla približne 45 °, pričom tieto skosenia dosahujú v pôdoryse približne do rovnakej blízkosti vodidla ako priečne vybranie.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude bližšie objasnený pomocou príkladov vyhotovenia zobrazených na výkresoch, kde znázorňujú obr. l axonometrický pohľad na rezačku na delenie dlaždíc a obkladačiek podľa vynálezu,obr. 2 bočný pohľad na rezačku dlaždíc, vedený v smere šípky II z obr. l, obr. 3,obr. 3 bočný pohľad na zadnú stranu rezačky dlaždíc,obr. 4 pôdorysný pohľad na rezačku dlaždlc,obr. 5 čelný pohľad na čelný koniec rezačky, zobrazený na obr. l vpravo a obr. 6 čelný pohľad na druhý čelný koniec rezačky, umiestený na obr. l vľavo.Rezačka na rezanie dlaždlc a obkladačiek je vybavená pozdĺžnou základnou doskou 1, na ktorej obidvoch čelných koncoch sú upevnené dva podporné stojany 2, 3 na uloženie vodidla 4. Vodidlo 4 sa skladá v tomto príkladnom vyhotovení z dvoch vodiacich tyčí 5, 6, na ktorých sú posuvne uložené sane 7. Na saniach 7 je uložená zalomená páka 8,ktorá je výkyvná okolo vodorovnej osi 9 a ktorá sa skladá z ovládacieho ramena 10 a z pracowiého ramena 11. Pracovné rameno 11 je vybavené na svojom smerom nadol smerovanom konci rezným kolieskom 12 a nesie taktiež výkyvne uloženú lámaciu hlavu 13.Základná doska 1 je vybavená vyvýšenou lámacou stojinou 14, ktorá leží pod dráhou pohybu reznćho kolieska 12. Lámacia stojina 14 je zasadená medzi dva pásy 15 z mäkkćho a pružného materiálu. Základná doska 1 je vybavená na svojom na obr. l ľavom konci priečne orientovanou dorazovou lištou 16, ku ktorej sa prisúva a pritláča narezávaná dlaždica 17, ako je to zrejme z obr. 4. Vodorovné vodidlo 4 a lámacia stojína 14 sú umiestené excentricky v blízkosti jednej z pozdĺžnych strán 25 základnej dosky 1,pričom časť základnej dosky 1, nachádzajúca sa na opačnej strane od lámacej stojiny 14, tvorí úložnú oblasť la na uloženie spracovávaných dlaždíc 17 alebo obkladačiek, ktorá má šírku rovnajúcu sa prinajmenšom šírke dlane. Pri narezávaní sa dlaždica 17 uloží jednak na lámaciu stojinu 14 a jednak na túto časť základnej dosky 1 a pri narezávaní sa pridržiava ľavou rukou v nastavenej polohe. Pri narezávacej pracovnej operácii sa rezne koliesko 12 posúva pravou rukou smerom k dorazovej lište 16 a potom sa lámacia hlava 13 pritlačí na oblasť narczávanej dlaždice 17, priliehajúcej k dorazovej lište 16, Tieto konštrukčné znaky rezačky sú rovnaké ako pri bežných typoch rezačiek dlaždíc a obkladačiek.Aby bolo možne narezávať, rýchle a presne lámať taktiež pomerne úzke dlaždice 17, je v riešení podľa vynálezuzákladná doska 1 na svojej pozdĺžnej strane, to znamená v príklade na obr. l na ľavej pozdlžnej strane, vybavená zaobleným priečnym vybraním 18, ktoré má v mieste, v ktorom do neho vystupuje okraj narezávanej dlaždice 17, dostatočnú šírku B a ktoré dosahuje v pôdoryse do tesnej blízkosti dráhy 19 pohybu (obr. l) lámacej hlavy 13, napríklad do vzdialenosti jedného až dvoch centimetrov od dráhy 19 pohybu. Dlaždica 17 sa pri svojom narezávaní môže uchopiť zovretím jej oblasti, vyčnievajúcej do priečneho vybrania 18, medzi palec a ukazovák ruky a tak sa môže v priebehu narezávacej operácie spoľahlivo udržiavať v požadovanej polohe.Priečnym vybraním 18 je úložná oblasť la základnej dosky 1 rozdelená na prednú úložnú oblasť 20 a zadnú úložnú oblasť 20 a. Predná úložná oblasť 20 je vytvorená vo forme úzkeho pruhu pôdorysnej plochy základnej dosky 1,ktoráje v podstate rovnobežná s dorazovou lištou 16 a kto» rá má šírku približne dva až tri centimetre. Obidve úložné oblasti 20, 20 a siahajú do rovnakej vzdialenosti od lámacej stojiny 14.Priečne vybranie 18 je ohraničenć na svojej prednej strane prvou okrajovou oblasťou 21, ktorá je v podstate kolmá na pozdlžnu os základnej dosky 1 a na svojej zadnej strane druhou okrajovou oblasťou 22, ktorá zviera s pozdlžnym smerom základnej dosky 1 uhol približne 20 °, pričom druhá okrajová oblasť 22 prebieha až k pozdĺžnemu koncu základnej dosky 1, odvrátenćmu od dorazovej lišty 16, šikmo smerom von. Obidve okrajová oblasti 21, 22 priečneho vybrania 18 sú na seba napojené prostredníctvom oblúkovej okrajovej oblasti 23. Okrajové oblasti 21, 22, 23 priečneho vybrania 18 prechádzajú do homej plochy základnej dosky 1 skosenými hranami 24.Základná doska 1 má vo svojej oblasti medzi lámacou stojinou 14 a pozdĺžnou stranou 25, protiľahlou k priečnemu vybraniu 18, iba takú šírku, ktorá sa rovná približne polovici šírky lámacej hlavy 13. Základná doska 1 je na svojich rohoch, nadväzujúcich na pozdĺžnu stranu s priečnym vybraním 18, skosená do uhla približne 45 °, pričom takto vytvorené skosenia 26, 27 dosahujú v pôdorysnom pohľade do približne rovnakej blízkosti vodidla 4 ako priečne vybranie 18 základnej dosky 1.Manipulácia s rezačkou pri narezávaní a lámaní celých dlaždíc 17 a obkladačiek, to znamená pri prevažujúcom pracovnom nasadení, nie je ovplyvnená priečnym vybraním 18, pretože dlaždica 17 je svojím trojbodovým uložením na lámacej stojine 14 a na obidvoch okrajových oblastiach 20,20 a držaná v stabilizovanej polohe, V ktorej nemôže dochádzať k nakláňaniu alebo kývaniu dlaždlc 17, takže nie sú potrebné prídavné bočné dorazy alebo iné ďalšie polohovacie pomôcky. Stredne veľkým dlaždiciam alebo kúskom dlaždíc je pozvoľna sa rozširujúcou zadnou úložnou oblasťou 20 a ponúkané trojbodovć uloženie, na ktoré je k dispozícii stále sa zväčšujúca plocha.l. Rezačka dlaždíc a obkladačiek, tvorená podlhovastou základnou doskou (l), ktoráje vybavená priečne orientovanou dorazovou lištou (16) a pozdĺžne prebiehajúcou lámacou stojinou (14), nad ktorou sú na vodorovnom vodidle (4) uložené posuvné sane (7), na ktorých je výkyvne uložená zalomená páka (8) vybavená rezným kolieskom (12), lámacou hlavou (13) a ovládacím ramenom (10), pričom časť základnej dosky (l) ležiaca najednej strane lámacej stojiny(14) je vytvorená vo forme úložnej oblasti (la) na uloženie dlaždice, majúca šírku prinajmenšom šírky ruky, v y SK 282887 B 6značujúca sa tým,žeú 1 ožnáoblasť(1 a)zá~ kladnej dosky (1)je rozdelená bočným priečnym vybraním(18), ktoré má šírku (B) dostatočnú na uchopeníe narezávanej dlaždice (17) zo strany a ktoré dosahuje v pôdoryse až do blízkosti dráhy (19) pohybu lámacej hlavy (13).2. Rezačkapodľanároku 1, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že predná úložná oblasť (20) medzi priečnym vybraním ( 18) a dorazovou lištou (16) je vytvorená vo forme úzkeho pásu prebiehajúceho v podstate rovnobežne s dorazovou lištou (16) a zadná úložná oblasť (20 a) dosahuje v priečnom smere do predovšetkým rovnakej vzdialenosti od lámacej stojiny (14) ako predná úložná oblasť (20).3. Rezačka podľa nárokov 1 a 2, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že zadná úložná oblasť (20 a) je ohraničená druhou okrajovou oblasťou (22) priečneho vybranía (18),sklonenou k pozdlžnemu smeru základnej dosky (l).4. Rezačka podľa aspoň jedného z nárokov l až 3,vyznačujúca sa týmjeprednáúložnáobIasť (20) má šírku aspoň dva centimetre.5. Rezačka podľa aspoň jedného z nárokov 1 až 4,vyznačujúca sa tým, že priečne vybraníe(18) je ohraníčené prvou okrajovou oblasťou (21) prebiehajúcou v podstate kolmo na pozdĺžny smer základnej dosky (1) a druhou okrajovou oblasťou (22) sklonenou k pozdlžnemu smeru základnej dosky (l) a preblehqúeou šikmo smerom von k pozdlžnemu koncu základnej dosky (1),odvrátenému od dorazovej lišty (16).6. Rezačkapodľanároku 5, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že obidve okrajová oblasti (21, 22) priečneho vybrania (18) sú na seba napojené oblúkovou okrajovou oblasťou (23).7. Rezačka podľa aspoň jedného z nárokov l až 6,vyznačujúca sa tým, že okrajová oblasti(21, 22, 23) priečneho vybrania (18) sú vybavené na strane prechádzajúcej do homej strany základnej dosky (l) skosenou hranou (24).8. Rezačka podľa aspoň jedného z nárokov 1 až 7,vyznačujúca sa tým,ževodorovnćvodidlo(4) a lámacia stojina (14) sú umíestene excentricky a bližšie k jednej pozdlžnej strane (25) základnej dosky (1), pričom základná doska (1) má medzi lámacou stojinou (14) a svojou pozdĺžnou stranou (25), odvrátenou od priečneho vybrania (18), šírku približne rovnajúcu sa polovici šírky lámacej hlavy (13).9. Rezačka podľa aspoň jedného z nárokov 1 až 8,vyzn ačuj úca sa tým,žeza.kladnádoska(l) je na svojich rohoch, ležiacich na strane priečneho vybrania(18), zošíkmená do uhla približne 45 °, pričom tieto skosenia (26, 27) dosahujú v pôdoryse približne do rovnakej blízkosti vodidla (4) ako priečne vybraníe (18) základnej dosky (1).l 0. Rezačka dlaždic a obkladačiek s podlhovastou základnou doskou (l), vybavenou úložnou plochou (la) s lámacou stojinou (14) a so saňami (7) posuvne uloženými nad lámacou stojinou ( 14) na vodorovnom vodidle (4), pričom na posuvných saniach (7) je výkyvne uložená zalomená páka (8) s rezným kolieskom (12), lámacou hlavou (13) a ovládacím ramenom (10), v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že základná doska (1) je vybavena na jednej svojej pozdlžnej strane otvoreným priečnym vybranlm (18), ktoré má šírku (B) dostatočnú na uchopeníe narezávanej dlaždice( 17) zo strany a ktoré dosahuje v pôdoryse až do blízkosti dráhy (19) pohybu lámacej hlavy (13), pričom medzi priečnym vybranim ( 18) a dorazovou lištou ( 16) na opretíe dlaždíce ( 17) na základnej doske (l) je ponechaná úzka predná úložná plocha (20) základnej dosky (l) na uloženie narezavanej dlaždice (17), pričom priečne vybraníe (18) prebiehaod prvej okrajovej oblasti (21), ktorá je orientovaná v podstate priečne k pozdlžnemu smeru základnej dosky (1), až k druhej okrajovej oblasti (22), prebiehajúcej k pozdlžnemu koncu základnej dosky (l), odvrátenému od dorazovej lišty(16) na opretie dlaždic (17).

MPK / Značky

MPK: B28D 1/22

Značky: řezačka, dlaždíc, obkladačiek

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-282887-rezacka-dlazdic-a-obkladaciek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rezačka dlaždíc a obkladačiek</a>

Podobne patenty