Tesnenie na motorové vozidlá, spôsob jeho výroby a tvarovacia forma na vykonávanie spôsobu

Číslo patentu: 282885

Dátum: 02.12.2002

Autori: Hill Alistair, Buchholz Hans-volker, Kirchmann Günter

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Tesnenie (1) na motorové vozidlá s elastickým tvarovaným tesnením (19) s prerušeniami, cez ktoré prechádzajú do kotviaceho otvoru (28) karosérie spony (16) spevňujúcej lišty (11) zhotovenej z plastu v jednom kuse so sponami (17), pričom spevňujúca lišta (11) je pevne spojená s tvarovým tesnením. Tvarové tesnenie (19) sa v tvarovacej forme (2) formuje a navulkanizováva na spevňujúcu lištu (11) vopred vloženú do tvarovacej formy (2). Tvarovacia forma (2) je delená a má vybranie (8), ktoré je usporiadané na vloženie spevňujúcej lišty (11), pričom na jednom diele (6) je na každú sponu (16) usporiadaný zvon (9), ktorý sa pri uzavretej tvarovacej forme (2) nachádza vo vybraní (8) a tesne obklopuje sponu (16).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka tesnenia na motorové vozidlá, s elastickým tvarovým tesnenim s prerušeniami, cez ktoré prechádzajú do kotviaceho otvoru karosérie spony spevňujúcej lišty, zhotovenej z plastickej hmoty V jednom kuse so sponarni. Ďalej sa vynález týka aj spôsobu výroby takéhoto tesnenia a ďalej i tvarovacej formy na vykonávanie tohto spôsobu.Je známe, že výrobcom motorových vozidiel sú tvarovć tesnenia vyrobené z gumy a spevňujúce lišty z plastu dodávané väčšinou od rôznych výrobcov. Tvarové tesnenia a spevňujúce lišty sú potom V závode predbežne namontované tak, že tvarové tesnenie je prigombíkovanć svojimi prerušeniami na spony spevňujúcej lišty. Následne je takto predbežne zmontovaná jednotka konečne vtlačená svojimi sponovými hlavami, vyčnievajúcímí z tvarového tesnenia,do kotviacich otvorov karosérie, a tým zaistená. Nevýhodná je na tomto spôsobe predbežnej úpravy pomeme vysoká prácnost u výrobcu motorových vozidiel. DE 4 l 05 0344 Al opisuje takúto známu spevňujúcu lištu.Z DE l 293 616 B je známe, že sa na vylisovaný, Vodotesný, dutý gumový profil naleje V tvarovacej forme tesniaci výbežok z hubovitej gumy. Do otvorov voľnej plochy gumového profilu sa dodatočne vtláčajú hlavy guľatých upevňovacich driekov, ktorých stopky sa pretláčajú otvormi v plechu karosérie, kde sa tak zakotvía Profil vcelku je zle ohýbateľný.Z US 3 059 292 Aje známe, že sa na nosný proñl z elastomćru naformujú vo vzájomnom rozstupe guľate upevňujúce gule z elastomćru. Do axiálnej dutiny každej upevňujúcej gule je vsadený vtlačný výčnelok, ktorého hlava vyčnieva do tesniaceho profilu z penovej alebo hubovitej gumy, upevneného na nosnom profile. Hotový profil je zle ohýbateľný a montuje sa tým, že sa každá upevňujúca guľa vsadí to otvoru plechu karosérie. Potom sa prstom tlačí na upevňujúce miesto na hlave vtláčacieho výčnelku, dokiaľ zárez upevňujúcej gule nezaskočí do otvoru.Vynález sa zakladá na úlohe znížiť prácnosť montáže u výrobcov motorových vozidiel a vylepšiť tesnenie pre motorové vozidlá.Táto úloha je riešená tesnenim na motorové Vozidlá, s elastickým tvarovým tesnenim s prerušeniami, cez ktoré prechádzajú do kotviaceho otvoru karosérie spony spevňujúcej lišty, zhotovenej z plastu V jednom kuse so sponami,pričom podľa vynálezu je spevňujúca lišta pevne spojená s tvarovým tesnenim.Pevné spojenie spevňujúcej lišty s tvarovým tesnenim sa vykonáva u dodávateľov výrobcov motorových vozidiel,takže výrobcov motorových vozidiel sa týka už len manipulácia a montáž hotových tesnení na motorové vozidlá. Pevným spojením spevňujúcej lišty a tvarového tesnenia dohromady nastane ich optimálne vzájomne postavenie.Výhodné uskutočnenie tesnenia na motorové vozidlá podľa vynálezu spočíva v tom, že spony sa nachádzajú zo Všetkých strán v odstupe od tvarového tesnenia. Takéto usporiadanie umožňuje po celej dĺžke tesnenia na motorové vozidlá polohovo presné a tesné spojenie medzi spevňujúcou lištou a tvarovým tesnenim.Ďalšie výhodné uskutočnenie spočíva v tom, že medzi susednými sponamí je na spevňujúcej lište vytvorené výstužne rebro, ktoré tvorí integrálnu časť s tvarovým tesnením. Pri tomto výhodnom uskutočnení nie sú spony vo svojej funkcii žiadnym spôsobom poškodzovane tvarovým tesnenim. Toto nebolo pri stave techniky vždy zaručené,pretože tvarovć tesnenie v tesnení na motorové vozidlá V predbežne zmontovanom stave musi byť držanć už stenami kotviacich otvorov.Ďalšie výhodne uskutočnenie spočíva V tom, že spevňujúca lišta pozostáva z polyamidu, prípadne vystuženého vláknami. To vedie k žiaducemu vystuženiu tesnenia na motorové Vozidlá medzi susednými sponarni. Jednako však výstužnć rebrá žiadnym spôsobom nerušia, lebo sú po celej dĺžke zaliate v tvarovom tesnení, a preto zjavne nevystupujú na povrch.Ďalšie výhodné uskutočnenie spočíva v tom, že spevňujúca lišta pozostáva z polyfenylćnéteru (PPE). Takáto úprava dodáva spevňujúcej lište obzvláštnu pevnosť.Prednostne tvarove tesnenie pozostáva z mechovitej alebo mäkkej EPDM - gumy (etylén-propylén-diénovćho kaučuku).lné výhodné uskutočnenie spočíva V tom, že tvarovć tesnenie pozostáva z termoplastického elastomćru (TPE).Tvárové tesnenie môže rovnako pozostávať z termoplastického elastornéru na báze styrén etylén butylén styrćnu (S-EB-S), alebo z termoplastickćho elastomćru na báze styrćn butadién styrénu (SBS).Zvlášť výhodne tvarové tesnenie pozostáva z termoplastickćho elastomčm na báze styrćn izoprćn styrćnuné zvlášť výhodné uskutočnenie spočíva V tom, že tvarové tesnenie pozostáva z termoplastickćho elastoméru na báze elastomérnych zliatin ako TPO - zmesi alebo TPO - zliatin, napríklad zo zosieťovaného EPDM/propylén zmesi (EPDM/PP) alebo etylénVinylacetát/vinylidénchloridu (EVA/PVDC).Prednostne tvarové tesnenie pozostáva z termoplastického elastoméru na báze tennoplastického polyuretánuVýhodne je medzi spevňujúcou lištou a tvarovým tesnenim usporiadaná spájajúca vrstva, ktorá prednostne pozostáva z polypropylćnpríméru.Uvedene materiály ponúkajú, každý podľa prípadu použitia, zvláštne výhody.Spôsob výroby tesnenia podľa vynálezu spočíva V tom,že tvarovć tesnenie sa V tvarovacej forme vstrekuje a navulkanizováva na spevňujúcu lištu vopred Vloženú do tvarovacej formy.Výhodné uskutočnenie spôsobu podľa vynálezu spočíva V tom, že medzi susednými sponami sa tvarové tesnenie nalisováva a navulkanizováva na výstužne rebro, natvarované na upevňovaciu lištu.Prednostne sa kontaktná plocha spevňujúcej lišty na strane tvarovćho tesnenia pred vstrekovaním tvarového tesnenia Vybavuje spájajúcou vrstvou. Takýmto usporiadaním možno toto uvoľnenie spony dosiahnuť zvlášť bezpečne.Tvarovacia forma na vykonávanie spôsobu podľa vynálezu je delená a obsahuje vybranie, ktoré je usporiadané na uloženie spevňujúcej lišty, pričom na jednom diele je pre každú sponu usporiadaný zvon, ktorý sa pri uzatvorenej tvarovacej forme nachádza vo vybraní formy a tesne obklopuje sponu.Výhodné uskutočnenie formy podľa vynálezu spočíva V tom, že pri uzatvorenej tvarovacej forme je každý zvon stlačený svojím voľným okrajom do tcsnćho styku so základňou spevňujúcej lišty, nesúcou jednu zo spôn.Tak je zaistené, že pri naformovaní tvarového tesnenia na spevňujúcu lištu nemôže do voľného priestoru vyhradeného na sponu vnikať žiadny materiál tvarovaného tesnenia.Prehľad obrázkov na výkresochĎalšie znaky a výhody vynálezu sú následne bližšie objasnené na základe príkladov vyhotovení zobrazených na obrázkoch, na ktorých predstavuje obr. l priečny rez tesnením na motorové vozidlá, nachádzajúcim sa v tvarovacej forme, obr. 2 bokorys spevňujúcej lišty z obr. l v zmenšenom zobrazení, obr. 3 spevňujúcu lištu podľa obr. 2 v nadhľade, obr. 4 rez podľa roviny IV - IV na obr. 2 vo zväčšenom zobrazení, obr. 5 rez podľa roviny V - V na obr. 2 vo zväčšenom zobrazení, obr. 6 rez podľa roviny VI - VI na obr. 3 vo zväčšenom zobrazení, aobr. 7 pohľad VII na obr. 6.Obr. l ukazuje tesnenie 1 na motorové vozidlá po jeho vytvorení v tvarovacej forme 2.Tvarovacia forma 2 je rozdelená podľa prvej deliacej roviny 3 a druhej deliacej roviny 4 na stacionámy spodný diel 5, zdvihnuteľný a spustiteľný homý diel 6 a vsadeníe 7, usporiadané medzi spodný diel 5 a homý diel 6, rovnako zdvihnuteľne a spustíteľné.Medzi spodným dielom 5 a vsadením 7 je vytvorené vybranie 8, ktoré určuje vonkajší obrys tesnenia 1 na motorové vozidlá. Do vybranía 8 zhora vyčnieva zvon 9, ktorý je pripevnený na plniaci otvor 10 horného dielu 6.Obr. 1 ukazuje tvarovaciu formu 2 v jej uzatvorenej pracovnej polohe. Pri výrobe tesnenia 1 na motorové vozidlá sa najprv nadvihne homý diel 6 a spustí sa vsadeníe 7,kým sa nedotýka po dĺžke druhej deliacej roviny 4 spodného dielu 5. Potom sa zhora do vybrania 8, na vsadeníe 7,vloží Spevňujúca lišta 11 so základňou 12, vopred prípravená z plastu. Pritom zapadnú najmenej dva so vzájomným odstupom usporiadané umiestňovacie kolíky 13 vsadenia 7 do zodpovedajúcich umiestňovacích otvorov 14 základne 12 a bez ďalšieho sa tak postarajú o umiestnenie spevňujúcej lišty 11 vo vybraní 8.Na svojej hornej strane je základňa 12 vybavená spájajúcou vrstvou 15 a sponami 16, usporíadanými vo vzájomných odstupoch. Medzi susednými sponami 16 je na základni 12 teraz usporiadané výstužné rebro 17. Každé výstužné rebro 17 je rovnako potiahnuté spájajúcou vrstvou 15, ktorá môže byť veľmi tenká.Potom sa spustí homý diel 6, pričom zvon 9 teraz presahuje príslušnú sponu 16 a svojím spodným, voľným okrajom 18 sa tesne pritlačí na spájajúcu vrstvu 15, a tým na základňu 12. Pohyb horného dielu 6 smerom dole pokračuje, kým nedosadne po dĺžke prvej deliacej roviny 3 na spodný diel 5 a vsadeníe 7. Týmto sa tvarovacia forma 2 uzatvorí. Do zvyšného priestoru vybrania 8 sa teraz vstrekne guma a vytvorí tvarové tesnenie 19 tesnenia 1 na motorové vozidlá. Prostredníctvom spájajúcej vrstvy 15 sa tvarové tesnenie 19 pevne navulkanizuje na základňu 12 a výstužné rebrá 17 . Len čo je tento proces skončený, zdvihne sa homý diel 6. Pritom sú spodné oblasti zvonu 9 stiahnuté z tvaro vého tesnenia 19. Potom sa vsadeníe 7 spoločne s tesnením 1 na motorové vozidlá nadzdvihne do tej miery, aby mohlo byť tesnenie 1 na motorové vozidlá vyňaté z tvarovacej formy 2.Pri tesnení 1 na motorové vozidlá v tomto príklade ide o tesnenie dverí. Tvarové tesnenie 19 je na svojej strane,ktorá je pri neskoršej montáži privrátená stĺpiku karosérie,vybavené priebežnými prvým tesniacim výbežkom 20 a druhým tesniacím výbežkom 21. Tesniace výbežky 20, 21 sú pri montáži tesnenia 1 na motorové vozidlá deformované kvôli dosiahnutiu žiaducich tesniacich účinkov na plech 22 karosérie (obr. 6) a priliehajú na plech 22 karosérie pri predpnutí vo vostavanom stave, ked spona 16 poistne prechádza plech 22 karosérie podľa obr. 6.Podľa obr. l tvarové tesnenie 19 okrem toho má tesniaci výbežok 23, na ktorý neskôr, vo vstavanom stave tesnenia 1 na motorové vozidlá, pri deformácii tesniaceho výbežku 23 priľahnú dvere.Obr. 2 a 3 ukazujú detaily spevňujúcej lišty 11 v bokoryse a pôdoryse.Každá spona 16 má vo vzájomnom rozostupe prvý driek 24 a druhý driek 25, natvarované na základňu 12, ktoré tu na svojich voľných koncoch majú zodpovedajúce prvú poistnú hlavu 26 a druhú poistnú hlaw 27. Drieky 24, 25 sú vytvorené pružne, takže sa môžu pohybovať elasticky jeden k druhému a jeden od druhého.Výstužne rebrá 17 sú vytvorené nielen medzi susednými sponami 16, ale i mimo najkrajnejších spôn 16 spevňujúcej lišty 11.Obr. 4 až 7 ukazujú ďalšie detaily, predovšetkým spevňujúcej lišty 11.Podľa obr. 6 má plech 22 karosérie na každú sponu 16 kotviaci otvor 28, v tomto pripade kruhový. Poistné hlavy 26, 27 sú vytvorené s hákmi na opačných stranách. Ked sa spona 16 na obr. 6 zospodu pretlačí kotviacim otvorom 28,skĺzne prvá šikmá plocha 29 a druhá šikmá plocha 30 poistných hláv 26, 27 pozdĺž jednej z vonkajších hrán 31 kotviaceho otvoru 28. Pritom sa drieky 24, 25 postupne ohýbajú k sebe navzájom, kým kotviacimi otvorom 28 neprejde najväčší priemer šikmých plôch 29, 30 a poistné hlavy 26, 27 so zodpovedajúcou radiálnou prvou istiacou plochou 32 a druhou istiacou plochou 33 nezapadnú za vnútomú plochu 34 plechu 22 karosérie. Toto zapadnutie nastane na základe elastických vratných síl driekov 24, 25.Na obr. 6 a 7 je následne naznačený zvon 9 tvarovacej formy 2.Obr. 7 objasňuje, že poistné hlavy 26, 27 sú tu zvonka vybavené zodpovedajúcou kruhovou prvou dosadacou plochou 35 a druhou dosadacou plochou 36, ktoré v zaistenej polohe podľa obr. 6 priľahnú na vnútomú plochu 34 kruhového kotviaceho otvoru 28.Tvarove tesnenie 19 pozostáva z mechovitej alebo mäkkej EPDM - gumy, prípadne z termoplastického elastoméru (TPE), a to na báze styrén etylén butylén styrénuPodľa jedného z variantov tvarové tesnenie 19 pozostáva z termoplastického elastoméru na báze styrén butadién styrénu (SBS).Tvarovć tesnenie 19 však môže pozostávat i z termoplastického elastoméru na báze styrén izoprćn styrćnu(SIS), alebo na báze elastomćrnych zliatin ako TPO - zmesi alebo TPO - zliatin, napríklad zo zosieťovaného EPDM/propylén - zmesi (EPDM/PP) alebo etylénvinylacetát/ vinylidénchlorídu (EVA/PVDC).Ako je zrejmé z uvedeného a obrazovej prílohy, je medzi spevňujúcou lištou 11 a tvarovým tesnením 19 je usporiadaná spájajúca vrstva 15, ktorá pozostáva z polypropylénpriméru.l. Tesnenie na motorové vozidlá, s elastíckým tvarovým tesnením s prerušeniami, cez ktoré prechádzajú do kotviaceho otvoru karosérie spony spevňujúcej lišty, zhotovenej z plastu v jednom kuse so sponami, v y z n a čuj ú c e s a tý m , že spevňujúca lišta(11)je pevne spojená s tvarovým tesnením (19).2. Tesnenie na motorové vozidlá podľa nároku 1, v y značujúce sa tým, že spony (16) sa nachádzajú zo všetkých strán v odstupe od tvarového tesnenia3. Tesnenie na motorové vozidlá podľa nároku l alebo 2,vyznačuj úce sa tým,žemedzisusednými sponami (16) je na spevňujúcej lište (1 l) vytvorené výstužné rebro (17), ktoré tvori integrálnu časť s tvarovým tesnením (19).4. Tesnenie na motorové vozidlá podľa niektorého z nárokovlaž 3,vyznačujúce sa tým,žespevňujúea lišta (11) pozostáva z polyamidu, prípadne vystuženého vláknami.5. Tesnenie na motorové vozidlá podľa niektorého z nárokov 1 až 3,vyznačuj úce sa tým,žespevňujúca lišta (l l) pozostáva z polyfenylénéteru (PPE).6. Tesnenie na motorové vozidlá podľa niektorého z nárokovlaživyznačuj úce sa tým,žetvarove tesnenie (19) pozostáva z mechovitej alebo mäkkej EPDM - gumy.7. Tesnenie na motorové vozidlá podľa niektorého z nárokovlaživyznačujúee sa tým,žetvarovć tesnenie (19) pozostáva z terrnoplastického elastoméru8. Tesnenie na motorové vozidlá podľa nároku 7, v y značujúce sa tým, že tvarové tesnenie (19) pozostáva z termoplastického elastoméru na báze styrén etylén butylén styrénu (S-EB-S).9. Tesnenie na motorové vozidlá podľa nároku 7, v y značujúce sa tým, že tvarové tesnenie (19) pozostáva z termoplastiekého elastoméru na báze styrén butadién styrénu (SBS).10. Tesnenie na motorové vozidlá podľa nároku 7,vyznačujúce sa tým, že tvarové tesnenie(19) pozostáva z tennoplastiekého elastoméru na báze styrén izoprén styrénu (SIS).11. Tesnenie na motorové vozidlá podľa nároku 7,vyznačujúce sa tým, že tvarové tesnenie(19) pozostáva z termoplastiekého elastoméru na báze elastomémych zliatin ako TPO - zmesi alebo TPO - zliatin,napríldad zo zosieťovaného EPDM/propylén - zmesi12. Tesnenie na motorové vozidlá podľa nároku 7,vyznačujúce sa tým, že tvarové tesnenie(19) pozostáva z termoplastického elastoméru na báze termoplastického polyuretánu (TPU).13. Tesnenie na motorové vozidlá podľa niektorého z nárokov 1 až 12,vyznačujúce sa tým, že medzi spevňujúcou lištou (11) a tvarovým tesnením (19) je usporiadaná spájajúca vrstva (15).14. Tesnenie na motorové vozidlá podľa nároku 13,vyznačujúce sa tým, že spájajúca vrstva15. Spôsob výroby tesnenia podľa niektorého z nárokov 1 až 14, vyznačujúci sa tým, že tvarové tesnenie (19) sa V tvarovacej forme (2) vstrekuje a navulkanizováva na spevňujúcu lištu (l l) vopred vloženú do tvarovacej formy (2).16. Spôsob podľa nároku 15, v y z n a č uj ú ci s a t ý m , že tvarové tesnenie (19) sa medzi susednými sponami (16) nalisováva a navulkanizováva na výstužnć rebro (17), natvarované na upevňovaciu lištu (l l).17. Spôsob podľa nároku 15 alebo 16, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že kontaktná plocha spevňujúcej lišty(1 l) na strane tvarového tesnenia (19) sa pred vstrekovaním tvarového tesnenia (19) vybavuje spájajúcou vrstvou (15).18. Tvarovaeia forma na vykonávanie spôsobu podľa niektorého znárokov 15 až 17, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že je delená a obsahuje vybranie (8), ktoréje usporiadané na uloženie spevňujúcej lišty (11), pričom na jednom diele (6) je na každú sponu (16) usporiadaný zvon (9),ktorý sa pri uzatvorenej tvarovaeej forme (2) nachádza vo vybraní (8) formy a tesne obklopuje sponu (16).19. Tvarovacia forma podľa nároku 18, v y z n a č u j ú e a s a t ý m , že pri uzatvorenej tvarovacej forme (2) je každý zvon (9) stlačený svojím voľným okrajom (18) do tesného styku so základňou (12) spevňujúcej lišty (11), nesúcou jednu zo spôn (16).

MPK / Značky

MPK: B60J 10/08, B60R 13/06

Značky: vykonávanie, spôsob, spôsobu, výroby, tesnenie, forma, tvarovacia, vozidla, motorové

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-282885-tesnenie-na-motorove-vozidla-sposob-jeho-vyroby-a-tvarovacia-forma-na-vykonavanie-sposobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tesnenie na motorové vozidlá, spôsob jeho výroby a tvarovacia forma na vykonávanie spôsobu</a>

Podobne patenty