Použitie kombinácie účinných látok na inhibíciu, resp. reguláciu nitrifikácie

Číslo patentu: 282771

Dátum: 11.11.2002

Autori: Michel Hans-jürgen, Lang Sieghard, Wozniak Hartmut, Grabarse Margrit

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opísané je použitie kombinácie účinných látok, pozostávajúcej z 1H-1,2,4-triazolu alebo substituovaného 1H-1,2,4-triazolu, resp. jeho solí alebo kovových komplexov a aspoň jednej ďalšej zlúčeniny zo skupiny substituovaných pyrazolov, jeho solí alebo kovových komplexov, dikyándiamidu, tiomočoviny guynylu, tiomočoviny, rodanidu amónneho, tiosulfátu amónneho, pričom zmesový hmotnostný pomer výslednej dvojkombinácie leží medzi 0,5 : 99,5 a 99,5 : 0,5 a v prípade kombinácií s viac ako dvoma účinnými komponentmi je ľubovoľný, na inhibíciu, respektíve reguláciu nitrifikácie amónneho dusíka v kultúrnych zeminách a substrátoch.

Text

Pozerať všetko

Tento vynález sa týka použitia kombinácie účinných látok, ktorá pozostáva z dvoch alebo viac účinných látok.Redukovaný dusík ako dusík amónny alebo dusík amidový podlieha v pôde v relatívne krátkom čase mikrobiologickým premenám cez medzistupeň amónneho dusíka na nitrimý dusík. Tento proces nitritikácie je značne ovplyvňovaný teplotou, vlhkosťou pôdy, hodnotou Ph a mikrobiologickou aktivitou pôdy. Nevýhodou v tejto súvislosti je, že v protiklade k amónnemu dusíku nitritný dusík nie je sorbovaný prostrednictvom sorpčných vlastností pôdy a v dôsledku toho je vyplavovaný povrchovou vodou alebo ide do hĺbky, ktorá už nie je rastlinám prístupná až po spodnú vodu. Tieto straty zavinene vymývanim môžu pri nepriaznivých podmienkach počasia a pôdy nadobudnúť dimenziu nad 20 v pôde sa vyskytujúceho redukovanćho dusíka. K tomu sa pridajú ešte straty s denitriíikácie, ktoré môžu prebiehať za anaeróbnych podmienok na základe redukcie nitritnćho dusíka vzniknutého prostredníctvom nitritikácie na zlúčeniny s plynným skupenstvom proporcionálne a za nevýhodných podmienok môžu dosiahnuť podobné hodnoty.Potlačením, resp. reguláciou nitrifikácie prostredníctvom vhodných chemických substancií, môže byť využitie hnojivových dusíkov rastlinami značne zlepšene. Na druhej strane ponúka taketo riešenie ďalšiu výhodu, že tým príde k zníženiu zaťaženia spodnej a povrchovej vody nitrátmi, ale tiež sa pôsobí proti obohateniu nitrátom v úžitkových rastlinách, špeciálne v kultúrach krmivových rastlín.Známe riešenia predstavujú okrem substituovaného pyrazolónu (US 3494757, DD 133088) substancie ako dikyándiamid (DE 2702284, DE 2714601), guanyl tiomočoviny(JP 7301138), tiomočovina (DE 2051935) a triazol 1,2,4,resp. 4-amino-1,2,4-triazol (JP 7104135), ako i ďalšie triazolové deriváty (US 3697244, US 3701645).Ďalej sú odporúčané kombinácie účinných látok, ktoré majú proti uvedeným zlúčeninám vyššiu účinnosť. Ako priklad môžeme uviesť pyrazolén s DCD (DD 222471),resp, guanyl tiomočoviny (DD 247894), ale tiež 4-amino-1,2,4-triazol (ATC) s DCD (SU 1137096), resp. taveniny okrem iného ATC V zmesiach močovina/tiomočovina alebo močovina/DCD (DD 227957). Rovnako tak sa odporúča kombinácia skladajúca sa z dikyándiamidu a tiosulfátu amónneho (DE 3714729).Nevýhody týchto známych nitriñkáciu obmedzujúcich prostriedkov spočívajú sčasti v nízkej účinnosti a z toho vyplývajúcich vysokých používaných množstiev, na praktickć použitie sa nevýhodne prejavujúce príliš vysoké prchavosti alebo nestability alebo tiež na účel použitia pri rýchlom procese odbúravania. Odhliadnuc od toho je čiastočne akceptovateľné potláčanie nitriíikácie niektorých inhibítorov značne ovplyvňovanć prostredníctvom reakcie neznášanlivosti s niektorými formami hnojív.Úloha vynálezu spočíva v príprave vhodných kombinácii účinných látok na použitie v minerálnych a organických dusíkatých hnojivách, ktoré majú zlepšenú účinnosť vo vzťahu k inhibícii procesu nitrifikácie a tým umožňujú výhodnejšie použitie v porovnaní s jednotlivými látkami,resp. uvedenými kombináciami.Prekvapivo sa zistilo, že pri použití kombinácie účinných látok, pozostávajúcich z 1 I-l-l,2,4-triazolu alebo substituovaného lH-1,2,4-triazolu, resp. jeho solí alebo kovových komplexov a aspoň jednej ďalšej zlúčeniny zo skupiny substituovaných pyrazolov, ich soli alebo kovových komplexov, dikyándiamidu, tiomočoviny guanylu, tiomočoviny, rodanídu amónneho, pričom zmesový hmotnostný pomer výslednej dvojkombínácie leží medzi 0,5 99,5 a 99,5 z 0,5 a v prípade kombinácií s viac ako dvoma kombinačnými komponentmi je ľubovoľný, na inhibíciu, respektíve reguláciu nitriñkáciu amónneho dusíka v kultúrnych zeminách a substrátoch, sa docieli zreteľne synergický účinok a vzhľadom na jednotlivé zlúčeniny sa tým vyvolá zlepšenie účinku.Použitie týchto kombinácii účinných látok podľa vynálezu umožňuje inhibovať proces nitriíikácie dlhší čas a prispieva tým k bezpečnému využitiu použitého hnojivového dusíka. Tento zlepšený účinok sa docieli dokonca s redukovaným použitým nmožstvom. V spojení s tým môžeme sledovať pri rastlinných kultúrach zvýšenie produkcie biomasy. Kombinácie inhibítorov nitriñkácie sa môžu použivať v zmesi s tekutými alebo pevnými minerálnymi, alebo organickými hnojivami, ktoré obsahujú amónny alebo amidový dusík.Kombinácie účinných látok sa pritom prednostne používajú v množstve od 0,5 až 20 kg/ha.Pri zmesových pomeroch uvádzaných v tabuľkách sa jedná o zmesoví hmotnostné pomery.Nasledujúce príklady slúžia na vysvetlenie vynálezu bez toho, aby ho obmedzovali. Zatiaľ čo v tabuľke 1 je uvedený výber pri výskume použitého lH-l,2,4-triazolu, jeho solí a komplexov kovov ako základných kombinačných partnerov sú v tabuľke 2 uvedení zmesoví partneri použití k triazolu.Označenie l vzorec Tr 1 H - 1,2,4 - lriazol Trx HCI iH -1,2,4-lríazol KHCI HMT 1 - hydmxymetyl - 1,2,4 - triazol x HCI Na - Tr I - nátrium - 1,2, 4 - triazulát Fa-Tr Fe (Ti)Cl 1- guanyI-1,2,4 - triazol x HCIÚčinnosť kombinácií všetkých uvedených príkladov bola určená jednotne podľa rovnakej metodiky.Vynájdene kombinácie boli pridávané V nasledujúcich tabuľkách uvedených v radách koncentrácii špecifických pre substanciu, resp. kombináciu (údaje v ppm sa vzťahujú na pôdnu masu) spoločne s močovinou ako zdrojom N do čiemej pôdy podobnej piesočnej ílovítej pôde na 50 kapacity vody a do nej premiešané. Množstvo dávky N predstavovalo 10 mg N/IOOg pôdy. Takto preparované pôdne vzorky boli plnené do plastických fliaš uzatvorením, pri 50 °C inkubovane a bol sledovaný časový priebeh vytvárania nitrátu a znižovanie dusíka amónneho.Percentuálne potlačenie sa pritom prepočítava podľa nasledujúceho vzorcaK obsah nitrátu pôdnej vzorky s dusíkatými hnojivami bez účinných látok W obsah nitrátu pôdnej vzorky s dusíkatými hnojivami a účinnou látkou B obsah nitrátu pôdnej vzorky bez dusíkatých hnojív a bez účinnej látkyOkrem percentuálneho potlačenia V závislosti od časového priebehu dynamiky nitriñkácie sa prostrednictvom nelineámej regresie zisťuje hodnota ta, ako kritérium účinnosti, ktorý zobrazuje čas v dňoch, v priebehu ktorých účinnosť potláčania predstavuje ešte 50 . Takto zistené hodnoty T 5., boli podrobene logitnej probítnej transformácii(linearizácii krivky dávky a účinnosti), aby sme mohli vypočítať účinnosť kombinácie podľa GROEGEROVHO modelu nezávislosti pri zohľadnení (Pharmazie 36 (1981),strana 81 - 87), ktorá stelesňuje zovšeobecnenie prístupu GOWINGA (Weeds 8 (1960) strany 379 - 39), resp. COLBYHO (Weeds 15 (1967), strany 20 - 22). Podľa toho sa účinnosť kombinácií označuje ako synergetická, ak je lepšia ako z jednotlivých účinkov dotyčných zmesových partnerov vyplývajúca účinnosť, resp. ak je dávka potrebná pre daný účinok nižšia ako vypočítaná.Podľa uvedenej metodiky pokusov boli zistené a vypočítané pre triazol (Tr) a DCD ako i pre ich kombinácie hodnoty t 5 o.Tabuľka 3 h Percentuálna úspora účinných látok, resp. zlepšenie účinnosti vypočítanej podľa modelu nezávislostiMetodika testu a počítačové vyhodnotenie sú analogicke s príkladom lTabuľka 4 a Hodnoty Ígg jednotlivých zlúčenín a jednotlivých kombinácií triazolu s tiomočovinou guanylu(GT 1-I)Tabuľka 4 b Percentuálna úspora účinných látok, resp. zlepšenie účinnosti vypočítanej podľa modelu nezávislostiMetodika testu a počítačové vyhodnotenie sú analogické s príkladom 1Tabuľka Sa Hodnoty tso jednotlivých zlúčenín a jednotlivých kombinácií triazolu s tiomočovinou (TH)Tabuľka 5 b Percentuálna úspora účinných látok, resp. zlepšenie účinnosti vypočítanej podľa modelu nezávislostiMetodika testu a počítačové vyhodnotenie sú analogickć s príkladom lTabuľka 6 a Hodnoty tm jednotlivých zlúčenín a jednotlivých kombinácií tria.zo 1 u s rodanidom amónnym (AR)Tabuľka 6 b Percentuálna úspora účinných látok, resp. zlepšenie účinnosti vypočítanej podľa modelu nezávislostiMetodika testu a počítačové vyhodnotenie sú analogické s príkladom 1Tabuľka 7 a Hodnoty tm jednotlivých zlúčenín a jednotlivých kombináciíTabuľka 7 b Percentuálna úspora účinných látok, resp. zlepšenie účinnosti vypočítanej podľa modelu nezávislostiMetodika testu a počítačové vyhodnotenie sú analogícké s príkladom lTabuľka 8 a Hodnoty tm jednotlivých zlúčenín a jednotli- Tabuľka 9 b Percentuálna úspora účinných látok, resp. vých kombinácií zlepšenie účinnosti vypočítanej podľa modelu nezávislostiPríklad 8 kombinácia komplexu triazolu medi/ 1-guanyl-3-komplexný zínkát metylpyrazóliaMetodika testu a počítačové vyhodnotenie sú analogické s príkladom 1Tabuľka 10 a Hodnoty tso jednotlivých zlúčenln a jednotlivých kombináciíä 0,091 0 909 Metodika testu a počítačové vyhodnotenie sú analogíckć spdkladmnl Tabuľka 10 b Percentuálna úspora účinných látok, resp. zlepšenie účinnosti vypočítanej podľa modelu nezávislostiňnnosf účinnod zlepšenie úmom vpukuse podlämodslu tíčinosłi QłkyTabuľka 8 b Percentuálna úspora účinných látok, resp. zlepšenie účinnosti vypočitanej podľa modelu nezávislostiTabuľka 9 a Hodnoty (50 jednotlivých zlúčením ajednotlivých kombináciípunerzínesl korxaemáda CTSGZC karbinácieMetodika testu a počítačové vyhodnotenie sú analogické s príkladom lTabuľka 11 a Hodnoty tso jednotlivých zlúčenín ajednotlivých kombinácií

MPK / Značky

MPK: C05G 3/08

Značky: resp, reguláciu, látok, účinných, nitrifikácie, inhibíciu, použitie, kombinácie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-282771-pouzitie-kombinacie-ucinnych-latok-na-inhibiciu-resp-regulaciu-nitrifikacie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Použitie kombinácie účinných látok na inhibíciu, resp. reguláciu nitrifikácie</a>

Podobne patenty