Spôsob výroby 2-aryl-5-(trifluórmetyl) pyrolov, medziprodukty, 2-aryl-5-(trifluórmetyl) pyrol, spôsoby ochrany rastúcich rastlín, ničenie hmyzu, nematód a roztočov a prostriedky na tento účel

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob výroby 2-aryl-5-(trifluórmetyl)pyrolov všeobecného vzorca (IV), kde R1 je alkyl s 1 až 6 C
W je CN, NO2 alebo CO2R2
X je Br, Cl alebo I
L je H alebo halogén
M a R sú nezávisle H, alkyl s 1 až 3 C, alkoxy s 1 až 4 C, alkyltio s 1 až 4 C, alkylsulfinyl s 1 až 4 C, alkylsulfonyl s 1 až 4 C, CN, NO2, Cl, Br, F, I, CF3, R3CF2Z, R4CO alebo NR5R6 a ak sú M a R v susedných polohách, môžu spoločne s uhlíkovými atómami, na ktorých sú naviazané, tvoriť kruh, v ktorom MR je -OCH2O-, -OCF2O-alebo -CH=CH-CH=CH-
R2 je alkyl s 1 až 6 C, cykloalkyl s 3 až 6 C alebo fenyl
R3 je H, F, CHF2, CHFCl alebo CF3
R4 je alkyl s 1 až 4 C, alkoxy s 1 až 4 C alebo NR5R6
R5 je H alebo alkyl s 1 až 4 C
R6 je H, alkyl s 1 až 4 C alebo R7CO
R7 je H alebo alkyl s 1 až 4 C
Z je S (O)n alebo O
a n je 0,1 alebo 2
medziprodukty na výrobu týchto pyrolov
4-chlór-1-(etoxymetyl)-2-(p-chlórfenyl)-5-(trifluórmetyl)pyrol-3- karbonitril
spôsob ochrany rastúcich rastlín, spôsob ničenia hmyzu, nematód a roztočov pomocou 4-chlór-1-(etoxymetyl)-2-(p-chlórfenyl)-5-(trifluórmetyl)pyrol-3- karbonitrilu a prostriedky na tento účel na jeho báze.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu a medziproduktov na výrobu určitých 2-aryl-S-(trifluónnetybpyrolov, jedného konkrétneho 2-aryl-S-(trifluórlnetybpyrolu, spôsobu ochrany rastúcich rastlín proti napadnutiu hmyzom, nematódami a roztočmi, spôsobu ničenia hmyzu, nematód a roztočov a prostriedkov vhodných na tento účel.Najbližší stav techniky predstavujú EP-A-O 358 047,EP-A-O 347 488, EP-A-O 279 716 a EP-A-O 281 707. V žiadnom z týchto dokumentov nie je uvedený ani navrhnutý spôsob výroby Z-aryl-S-(triíluórmetybpyrolov, ktorý je predmetom tohto vynálezu. Taktiež tu nie sú uvedené medziprodukty na tento spôsob a konkrétny pyrol a jeho aplikácie nárokované v tejto prihláške.Predmetom vynálezu je spôsob výroby 2-ary 1-5-(triíluórmetyl)pyrolov všeobecného vzorca (IV)L predstavuje vodík alebo halogénM a R nezávisle predstavujú vodík, alkylskupinu s l až 4 atómami uhlíka, alkoxyskupinu s l až 4 atómami uhlíka,alkyltioskupínu s l až 4 atómami uhlíka alkylsulfmylskupinu s l až 4 atómami uhlíka, alkylsulfonylskupinu s l až 4 atómami uhlíka, CN, N 02, Cl, Br, F, l, CF 3, R CFZZ, Rico alebo NRsRs, a ak sú M a R v susedných polohách, môžu spoločne s uhllkovými atómami, na ktorých sú naviazané,tvoriť kruh, v ktorom MR predstavuje štruktúru-OCHZO-,OCFZO- alebo -CHCH-CHCH R 2 predstavuje alkylskupinu s l až 6 atómami uhlíka, cykloalkylskupinu s 3 až 6 atómami uhlíka alebo fenylskupinu R 3 predstavuje vodík, lluór, CHFZ, CHFCI alebo CFgR predstavuje alkylskupinu s l až 4 atómami uhlíka, alkoxyskupinu s l až 4 atómami uhlíka alebo NR 5 R°R 5 predstavuje vodlk alebo alkylskupinu s 1 až 4 atómami uhlíkaR 6 predstavuje vodík, alkylskupinu s 1 až 4 atómami uhlíka alebo R 7 COR 7 predstavuje vodlk alebo alkylskupinu s 1 až 4 atómami uhlíkan predstavuje celé číslo 0, l alebo 2ktorého podstata spočíva v tom, že sa zlúčenina všeobecného vzorca (V)kde W, L, M a R majú uvedený význam, nechá reagovať s aspoň jedným ekvivalentom halogénu X 2, kde X 2 je bróm,chlór alebo jód, v prítomnosti rozpúšťadla za vzniku 2-aryl-l-metylpyrolového medziproduktu, ktorý sa potom nechá reagovať s ďalším aspoň jedným molovým ekvivalentom uvedeného halogénu na 2-aryl-4-halogén-l-metylpyrolový medziprodukt, ktorý sa potom nechá reagovať s ďalším aspoň jedným molovým ekvívalentom uvedeného halogćnu v prítomnosti radikalového iniciátora za vzniku 2-aryl-4-halogćrl-l-(halogénmetynpyrolového medziproduktu, ktorý sa potom nechá reagovať s aspoň jedným molovým ekvivalentom alkoxidu alkalickćho kovu s 1 až 6 atómami uhlíka za vzniku zlúčeniny vzorca (lV).(IV), ktoré sa dajú pripraviť spôsobom podľa vynálezu, sa dáva prednosť zlúčeninám vybraným zo skupiny zahŕňajúcej 4-chlór-1-(chlórnletyl)-2-(p-chlórfenyD-S-(tritluórlnetyl)pyr 0 l-3-karbonitril, 4-bróm-l-(brómmetyl)-2-(p-chlórfenyl)-5-(trifluórrrletyl)pyroI-J-karbonilríl a 4-chlór-l-(etoxymetyl)-2-(p-chlórfenyl)-S-(trííluónnetyl) pyro 1-3-karbonitriLPredmetom vynálezu sú ďalej aj zlúčeniny všeobecného vzorca (X)L predstavuje vodík alebo halogénM a R nezávisle predstavujú vodík, alkylskupinu s l až 4 atómami uhlíka, alkoxyskupinu s l až 4 atómami uhlíka,alkyltioskupinu s l až 4 atómami uhlíka, alkylsultiuylskupinu s l až 4 atómami uhlíka, alkylsulfonylskupínu s l až 4 atómami uhlíka, CN, N 02, chlór, bróm, fluór, jód, CF R 3 CF 2 Z, K 400 alebo NR 5 R°, a ak sú M a R v susedných polohách, môžu spoločne s uhlíkovýmí atómami, na ktorých sú uaviazané, tvoriť kruh, V ktorom MR predstavuje štruktúru -0 CH 20-,-OCF 2 O- alebo -CHCl-l-CHCH Z redstavuje S (O) n alebo kyslíkR predstavuje alkylskupinu s 1 až 6 atómami uhlíka, cykloalkylskupinu s 3 až 6 atómami lmlíka alebo fenylskupinu R 3 predstavuje vodík, tluór, CHFg, CHF Cl alebo CFgR 4 predstavuje alkylskupinu s l až 4 atómami uhlíka, alkoxyskupinu s l až 4 atómami uhlíka alebo NR 5 R°R 5 predstavuje vodík alebo alkylskupinu s 1 až 4 atómami uhlíkaR predstavuje vodík, alkylskupinu s l až 4 atómami uhlíka alebo R 7 COR 7 predstavuje vodlk alebo alkylskupinu s l až 4 atómami uhlíka an predstavuje celé ćíslo 0, l alebo 2ako medziprodukty na výrobu definovaných 2-ary 1-5(tritluórmetybpyrolov všeobecného vzorca (IV).Z týchto medziproduktov sa dáva prednosť zlúčeninam vybraným zo skupiny zahŕňajúcej 2-(p-chlórfenyl)-l-metyl-5-(trííluónrretyl)-2-pyrolín-3-karbonitril a Z-(p-chlórfenyl)-5-(tritluórrnetyl)-2-pyrolín-3-karbonitrilPredmetom vynalezu je ďalej aj 4-chlór-l-(etoxymetyl)-2-(p-chlórfenyl)-5-(tritluórmetyl) pyrol-3-karbonitril patriaci do rozsahu Z-aryl-S-(triíluórmetyl)pyrolov definovanćho vzorca (lV).Predmetom vynalezu je ďalej spôsob ochrany rastúcich rastlín proti napadnutiu hmyzom, nematódami a roztočnu,ktorého podstata spočíva v tom, že sa na listy uvedenýchrastlín alebo na pôdu alebo do vody, v ktorej rastú, aplikuje insektícidne, nematocídne alebo akarieídne účinné umožstvo 4-chlór- l-(etoxymetyl)-Z-(p-chlórfenyb-S-(trifluórmetyl)pyrol-3-karbonitrilu.Predmetom vynálezu je ďalej spôsob ničenia hmyzu,nematód a roztočov, ktorého podstata spočíva V tom, že sa uvedený hmyz, nematódy a roztoče, miesto ich rozmnožovania, potrava alebo habitat uvedie do styku s insektieídne,nematocídne alebo akaricídne účinným mnoütvom 4-ehlór-l-(etoxymetyl)-2-(p-chlórfenyl)-5-(trifluónnetyl)pyrol-3-karbonitrilu.Predmetom vynálezu je ďalej prostriedok na ochranu rastúcich rastlín pred napadnutím hmyzom, nematódami a roztočmi, ktorého podstata spočíva v tom, že je tvorený agronomieky prijateľným nosičom, obsahujúcim insekticídne,nematocídne a akaricídne účinné Innožstvo 4-chlór-l-(etoxymetyD-Z-(p-chlórfenyl)-5-(triíluónnetyl)pyrol-3-karbonitrilu, Napokon je predmetom vynálezu aj prostriedok na ničenie hmyzu, nematód a roztočov, ktorého podstata spočíva v tom, že je tvorený agronomieky prijateľnýrn nosičom obsahujúeim insekticídne, nematocídne a akarieídne účinné množstvo 4-chlór-l-(etoxymetyl)-2-(p-chlórfenyl)-5-(triíluórmetyDpyrol-S-karbonitrilu.V súvislosti s vynálezom sa zistílo, že zlúčeniny všeobecného vzorea (IV), najmä ak (X)je chlór, je možné ľahko vyrábať z pyrolínovýeh zlúčenín vzorea V postupným pridávaním príslušného halogćnu v prítomnosti rozpúšťadla za zvýšenej teploty za vzniku 4-halogén-1-metylpyrolovćho medziproduktu vzorea (Ill) a potom sa uskutočňuje reakcia medziproduktu vzorea (lll) in situ s ďalším množstvom halogćnu v prítomnosti radikálového iniciátora za vzniku 4-halogén-l-(halogénmetybpyrolovćho medziproduktu vzorea (IV) a potom nasleduje reakcia medziproduktu vzorea (IV) s alkoxidom alkaliekćho kovu s l až 6 atómami uhlíka. Žíadanć zlúčeniny vzorea (l) sa prekvapivo získavajú s dobrým výťažkom a s vysokou čistotou. Spôsob podľa vynálezu je znázomený v schćme I.Zistilo sa, že postupné pridávanie halogćnu prekvapivo zlepšuje výťažok reakcie a čistotu produktu. Spôsob podľa vynálezu zlepšuje aj ekologickú a zdravotnú bezpečnosť výroby zlúčenín vzorea I, pretože odstraňuje použitie určitých nežiaducich reakčných zložiek, ako je chlórmetyletyléter. Okrem toho spôsob podľa vynúlezu zahŕňa produktivnu výrobu 2-(p-ehlórfenyl)-4-ehlór-l-etoxymetyl-5-(triíluórmetyl)pyrol-3-karbonitrilu, ktorý je účinným insekticídnym, akarieídnym a nematocidnym prostriedkom.Rozpúšťadlá vhodné na spôsob podľa vynálezu zahŕňajú aproticke rozpúšťadlá, napríklad halogenované aro matickć uhľovodíky, ako je chlórbenzćn, o-díchlórbenzén a pod., halogenovanć uhľovodíky, ako je metylénehlorid,chlorid uhličitý, chloroform, LZ-dichlóretán a pod. Výhodné rozpúšťadlá zahŕňajú halogenovanć aromatickć uhľovodíky, ako je chlórbenzen, a halogenovanć uhľovodíky, ako je ehlorid uhličitý. Vhodnými radikálovými iniciátonni sú svetlo, peroxidy, ako je dibenzoylperoxid, diterc-butylperoxid a pod., azozlúčeniny, ako je azobisizobutyronítril a pod. Výhodnými radikálovými ineiátormi sú benzoylperoxíd a svetlo. Vhodnými alkoxidmi alkaliekých kovov pre spôsob podľa vynálezu sú etoxid sodný, metoxid draselný a pod.Pri spôsobe podľa vynálezu sa reakčná rýchlosť zvyšuje so zvyšujúcou sa teplotou a teploty v rozmedzí približne 55 až 210, výhodne približne 70 až 120 °C, teda umoüujú účinný a efektívny priebeh oxidácie, halogenácie kruhu a halogenáeie bočneho reťazca bez nežiaducich vedľajších reakcií. .Teraz je zrejmé, že spôsob podľa vynálezu zahŕňa účinnú výrobu insektieídneho, akaricídneho a nematocídneho prostríedku-2-(p-chlórfenyl)-4-chlór-l -(etoxymetyl)-5-(triíluórmety|)pyrol-3-karbonitrilu Pyrol-3-karbonitril je účinný pri níčení roztočov, šupinolcrídlych, chrobákov,polokrídlych a pod. Medzi agronomickými škodeami, ktoré je možné ním účinne ničiť, je pásavka zemiaková, mlynárik kapustný, malička kapustová, škodcu tabaku Heliothis virescens a ďalší, sivkavec bavlníkový, škodca cukrovej repy Leucania a pod. Medzi plodiny, ktoré je možné chrániť zlúčeninou podľa vynálezu, patrí šalát, brokolica, kukurica,kapusta, karñol, rajčiaky, bavlník a ďalšie .V praxi je zvyčajne približne 10 až 10 000, výhodne približne 100 až 5 000 ppm 2-(p-ehló 1 feny 1)-4-chlór-l-(etoxymetyl)-5-(triñuórmetyl)pyrol-3-karbonitrilu, dispergovanćho vo vode alebo v inom vhodnom kvapalnom nosiči, účinných pri aplikácii na plodiny alebo pôdu, v ktorej sa plodiny pestujú, pri ochrane plodín pred napadnutím hmyzom, roztočmi a hlístami. Zlúčenina je účinná aj pri ochrane mhradnýeh rastlín, ako je trávnik, pred napadnutím škodcami, ako sú pandravy, ploštice a pod.4-Chlór-1-(etoxymetyl)pyrolová zlúčenina podľa vynálezu je účinná pri ničení hmyzu, roztočov a hlíst, ak sa používa samotná, avšak môže sa používať aj v kombinácii s inými pesticídnymi zlúčeninami vrátane iných nematocídov a akaroeídov. Zlúčeninu podľa vynálezn je možné účinne používať napňklad v kombinácii s inými arylpyrolmi, fosfátmi, karbamátmi, pyretroidmi, formamidínmi, chlórovanými uhľovodíkmi, halogćnbenzoylmočovinami a pod.Na bližšie pochopenie vynálezu sú na ilustráciu konkrétnych detailov uvedené príklady uskutočnenia, ktoré však neobmedzujú rozsah vynálezu. Výraz NMR označuje nukleámu magnetiekú rezonanciu a výraz HPLC vysokoúčinnú kvapalinovú chromatograñu. Ak nie je uvedené inak,diely predstavujú diely hmotnostné.1 N zuzu HD Hu Llĺłgĺł Cl HQ ł 2 H 3 z /C 35 °z° H 3D 0 zmesi 153 g (1,0 mol) p-chlórbenzaldehydu V tetrahydrofuráne sa pridá roztok 88 g (1,3 mol) metylamínhydrochloridu vo vode a potom vodný roztok 53 g (1,0 mol) kyanidu sodného, zmes sa mieša 16 hodín pri teplote miestnosti a extrahuje tolućnom. D 0 organíckćho extraktu sa pridá 10 ml pyrídínu a potom 50 ml acetanhydridu(exotermická), mieša sa 1/2 h pri teplote miestnosti a za vákua zahustí na olejovitý zvyšok. Zvyšok sa pridá do zmesi vody a koncentrovanej kyseliny chlorovodíkovej (l l),zohrieva sa 2 h pri teplote refluxu, ochladí, zriedi vodou a neutralizuje asi na pH 2 pomocou 50 roztoku NaOH. Získané tuhá zrazenina sa prefiltruje a sušl na vzduchu a získa sa 180 g (výťažok 89,5 ) titulného produktu vo forme bielej tuhej látky s teplotou topenia 208 - 213 °C.Do zmesi 27 g (0,135 mol) 2-(p-chlórfenyl) sarkozínu v suchom tolućne sa pridá 20 m 1 anhydridu kyseliny triíluóroctovej, mieša sa 1 h a za vákua sa zahustí na tuhý zvyšok. Zvyšok sa niekoľkokrát opakovane odparuje s toluénom a získa sa titulný produkt ako červená tuhá látka v množstve 38,7 g (výťažok 97 ) , teplota topenia 117 - 118 °C, identiíikovane NMR spektroskopiou.Do zmesi 15,1 g (0,10 mol) DL-fenylglycínu v metanole sa pridá 10,1 g (0,10 mol) trietylamínu a 17,8 g (0,125 mol) etyltriíluóracetátu, mieša sa 72 h pri teplote miestnosti, zriedi sa metanolom a pridá sa kyslá živica Dowex 50 x 8. Reakčná zmes sa 10 min. mieša a prefiltruje. Filtrát sa za vákua zahusti a získa sa svetložltá tuhá látka, z ktorej sa prekryštalizovaním z LZ-dichlóretánu získa titulný produkt vo forme bielych ihličiek v množstve 10,5 g (výťažok 42 ), teplota topenia 155 - 157 °C.Do zmesí 37,1 g (0,2 mol) Z-(p-chlórfenyhglycinu v metanole sa pridá 20,2 g (0,2 mol) trietylamínu, mieša sa 20 min., prikvapká sa 35,5 g (0,25 mol) etyltritluóracetátu,mieša sa 4 dni, zriedi sa metanolom a pridá sa ionexová živica Dowex 50 x 8-100. Reakčná zmes sa mieša 10 min. a prefiltruje. Filtračný koláč sa premyje metanolom. Filtráty sa spoja a vo vákuu zahustia na žltú tuhú látku, z ktorej sa prekryštalizovaním z LZ-dichlóretánu získa titulná zlúčenina vo forme bielych kryštálov v množstve 26,4 g (výťažok 46,8 ), teplota topenia 170 - 172 °C.Do mesi 2, 5 g (0, 01 mol) 2-fenyl-N-(trifluóracetyl)glycinu a 11,35 g (0,08 mol) jódmetánu v tetrahydroñiráne sa po dávkach pridá 60 disperzia 1,2 g (0,03 mo 1)hydridu sodnćho v minerálnom oleji, mieša sa 1 h pri teplote miestnosti, potom sa 17 h zohrieva pri teplote refluxu,ochladí sa na teplotu miestnosti, zriedi etylacetátom a 1 ml vody a za vákua zahusti na vlhký žltý tuhý zvyšok. Zvyšok sa disperguje v zmesi étew a vody. Eterová vrstva sa premyje roztokom hydrogenuhličitanu sodnćho. Vodné fázy sa spoja, okyslia 10 HCl a extrahujú etylacetátom. Etylacetátový extrakt sa premyje postupne vodou, tiosírauom sodným a nasýteným roztokom chloridu sodneho, vysuší pomocou MgSO. a za vákua zahustí na svetložltú tuhú látku, z ktorej sa prekryštalizovaním z metylcyklohexánu ziska 0, 5 g (výťažok 19,1 ) titulnej zlúčeniny vo forme bielych kryštálov s teplotou topenia 124 - 126 °CDo roztoku 7, 4 g (O, 02 mol) 2-(p-chlórfenyl)-1-metyl-N-(tritluónnetybsarkozínu V acetonitrile sa pridá 5,1 g(0,05 mol) acetanhydridu, 1,6 g (0,03 mol) akrylonitrilu a 10 kvapiek trietylamínu, zohrieva sa 5 h pri teplote refluxu,ochladí a za vákua zahustí 11 a červený olejovitý zvyšok. Zvyšok sa prefiltruje cez silikagćl s použitím zmesi hexánetylacetát (9 1) a potom zznesou metylénchloridu a etylacetátu. Spojené ñltráty sa za vákua zahustia a získa sa 6,1 g(výťažok 85 ) titulného produktu vo forme červenej tuhej látky, identiñkovanej pomocou NMR a hmotnostnej spetrometrie. Časť tuhej látky sa prekryštalizuje z metylénchloridu a získajú sa svetložlté ihličky s teplotou topenia 158 -160 °CV podstate rovnakým spôsobom ako v príklade 6 sa s použitím 2-(p-chlórfenyl)-N-(trií 1 uóracety 1) glycinu ako východiskovej látky získa titulný produkt vo forme svetložltej tuhej látky s teplotou topenia 158 - 160 °C.Do roztoku 2, 85 g (0,01 mol) 2-(p-chlórfenyl)-1-metyl-5-(tritluórmetyl)-2-pyrolln-3-karbonitrilu v o-chlórbenzene sa pridá 0,8 g (0,011 mol) chlóru, získaný roztok sa mieša 1 h pri teplote miestnosti, v priebehu 2 h sa pomaly zohreje na 90 °C, ochladí na 50 °C, pridá sa ďalších 0,8 g (0, 11 mol) chlóru, zohrieva sa 24 h pri 110 °C,ochladí na teplom miestnosti, pridá sa ďalší chlór a striedavo sa pridávajú malé podiely benzoylperoxidu a zohrieva sa na 110 °C počas 4 h alebo do dokončenia reakcie podľa chromatograñckej analýzy. Získaný roztok sa ochladí,premyje roztokom disiričitanu sodnćho a za vákua zahustí na zvyšok, ktorý sa prekryštalizuje prídavkom heptánu a získa sa timlný produkt vo forme bielej mhej látky s teplotou topenia 107 - 108 °C.Do roztoku 2, 6 g (0, 0074 mol) 4-chlór-l-(chlórmetyl)-Z-(p-chlórfenyh-S-(trifluórmetyl)pyrol-3-karbonitrilu v tetrahydrofuráne sa pridá etoxid sodný vo forme hmotnostne 21 roztoku v denamrovanom etanole (3,6 ml, 0,0096 mol), mieša sa 1 h pri teplote miestnosti, pridajú sa ďalšie 2 až 3 kvapky roztoku etoxidu sodnćho, zmes sa zohrieva 1 h pri teplote refluxu, ochladí a vleje do vody. Vzniknutá zrazenina sa odfiltruje, vysuší a prekryštalizuje z izopropylalkoholu a získa sa l, 6 g (výťažok 60 ) timlnćho produktu vo forme bielej tuhej látky s teplotou topenia 104,0 - 104,5 °C.Do zmesi 2, 87 g (0,01 mol) Z-(p-chlórfenyb-l-metyl-5-(tritluórmetyl)-2-pyrolín-3-karbonltrilu v chlórbenzéne sa pridá roztok 1,76 g (0,011 mol) brómu v chlórbenzene a 4 až 5 h sa zohrieva na 100 °C (do dokončenia reakcie podľa výsledku analýzy HPLC). Reakčná zmes sa ochladí sa na teplotu miestnosti, zriedi vodou a extrahuje etylacetátom. Organickć extrakty sa spoja, premyjú posmpne vodou, disiričítanom sodným a vodou, vysušia pomocou MgSO 4 a za vákua zahustia a získa sa svetložltý tuhý zvyšok. Tuhý zvyšok sa prekryštalizuje zo zmesi heptárí-etylacetát a získa sa 2,4 g (výťažok 84,2 ) timlného produktu vo forme svetložltých kryštálov s teplotou topenia 129,5 - 130 °C.Zmes 2-(p-chlórfenyl)-l-metyl-S-(trifluónnetyh-Z-pyrolín-3-karbonitrilu (2,87 g, 0,01 mol) v chloride uhličítom a 3,2 g (0,0 l 5 mol) brómu sa zohrieva 2 h pri teplote refluxu, ochladí na teplom miestnosti, pridá sa ďalších 3,2 g(0,0 l 5 mol) brómu, zmes sa zohrieva pri teplote reíluxu 6 až 7 h (do dokončenia reakcie podľa I-IPLC), ochladí na teplom miestnosti, premyje vodným roztokom disiričitanu sodnćho a m vákua mhustí na zvyšok. Tento zvyšok sa prekryštalizuje z heptánu a získa sa timlný prodíutt vo forme bielych lqyštálov s teplotou topenia 131-131,5 °C.Do roztoku 2, 85 g (0,01 mol) 2-(p-chlórfenyl)-l-metyl-5-(trií 1 uórmetyl)-2-pyrolín-3-karbonitrilu v chlórbenzćne sa pridá O, 8 g (O, 011 mol) chlóru, zmes sa mieša l h pri teplote miestnosti, zohrieva 2 h pri 90 °C, ochladí na teplom miestnosti pridá sa ďalších 1,1 g (0,0 l 5 mol) chlóru, zmes sa zohrieva 24 h pri 110 °C, ochladí na teplotu miestnosti, pridá sa ďalších 1,4 g (0,02 mol) chlóru a katalytickć množstvo benzoylperoxidu a zmes sa zohrieva pri 110 °C do dokončenía reakcie podľa HPLC, Zmes sa ochladí na teplom miestnosti, premyje vodným roztokom disiríčitanu sodnćho, vysuší (MgSO 4) a za vakua zahustí na zvyšok. Tento zvyšok sa prekryštalizuje z heptánu a získa sa timlný produkt vo forme bielej kryštalickej látky s teplotou topenia 107 - 108 °C.Do miešaného roztoku 2,85 g (0,01 mol) Z-(p-chlórfenyl)-1-metyl-S-(triíluórmetyD-Z-pyrolin~ 3-karbonitrilu v chloride uhličitom sa pri teplote miestnosti pridá 1,1 molovćho ekvivalentu brómu, zmes sa zohrieva 2 h pri 70 °C,ochladí na teplom miestnosti, pridá sa ďalších 1,5 molovćho ekvivalentu brómu, zmes sa zohrieva pri teplote retluxu 6 až 12 h, ochladí na teplotu, miestnosti, pridá sa ďalších 1,5 ekvivalenm brómu, zmes sa ožaruje 2 až 4 dni pri 70 °C do dokončenía reakcie podľa HPLC, potom sa ochladí na teplom miestnosti, premyje vodným roztokom disiričitanu sodnćho. Organíckć fázy sa za vákua zahustía a získa sa zvyšok, ktorý sa prekryštalizuje z heptánu a získa sa timlný produkt vo forme bielych kryštálov s teplotou topenia 131 - 131,5 °C.

MPK / Značky

MPK: C07D 207/34, C07D 207/22, A01N 43/36, C07D 207/42

Značky: výroby, ochrany, spôsob, hmyzu, účel, 2-aryl-5-(trifluórmetyl, roztočov, pyrolov, prostriedky, medziprodukty, ničenie, rastlín, pyrol, rastúcich, spôsoby, nematód

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-281358-sposob-vyroby-2-aryl-5-trifluormetyl-pyrolov-medziprodukty-2-aryl-5-trifluormetyl-pyrol-sposoby-ochrany-rastucich-rastlin-nicenie-hmyzu-nematod-a-roztocov-a-prostriedky-na-tento-uc.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby 2-aryl-5-(trifluórmetyl) pyrolov, medziprodukty, 2-aryl-5-(trifluórmetyl) pyrol, spôsoby ochrany rastúcich rastlín, ničenie hmyzu, nematód a roztočov a prostriedky na tento účel</a>

Podobne patenty