Zariadenie na brúsenie kolajníc

Číslo patentu: 280807

Dátum: 09.08.1995

Autori: Ströbl Bruno, Kreuzeder Sebastian, Hertelendi Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie (1) na brúsenie koľajníc koľaje (4) má prostredníctvom podperných kladiek (10, 23) s osami (11, 24) otáčania na oboch koľajniciach (2, 3) uložený agregátový rám (5), ku ktorému je priradený brúsiaci agregát (26) s brúsiacim prostriedkom (31), ktorý je v oblasti jednej koľajnice (3) prestaviteľne upevnený na nosnom ráme (6). Nosný rám (6) je spolu s brúsiacim prostriedkom (31) uložený prostredníctvom výkyvného pohonu (32) výkyvne okolo osi (21) výkyvu na agregátovom ráme (5). Na agregátovom ráme (5) je v odstupe od nosného rámu (6) upevnený poháňací motor (33). Odstup medzi nosným rámom (6), prípadne medzi v pozdĺžnom smere koľaje (4) upravenou osou (21) výkyvu a medzi k brúsiacemu agregátu (26) v priečnom smere koľaje (4) protiľahlou podpernou kladkou (10) je vytvorený redukovateľne prostredníctvom kompenzačnej jednotky (14) dĺžky, pričom táto kompenzačná jednotka (14) dĺžky má tlačný prostriedok (17) na vytváranie tlaku proti redukcii odstupu účinnej prítlačnej sily brúsiaceho agregátu (26) na vnútorný bok (46) hlavy (39) brúsenej koľajnice (3).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka zariadenia na bnisenie koľajnic koľaje,ktoré má jednak prostredníctvom podpemých kladiek s osami otáčania na oboch koľajniciach uložený agregátový rám, ku ktoremu je priradený brúsiaci agregát s brúsiacim prostriedkom, ktorý je v oblasti jednej koľajnice prestaviteľne upevnený na nosnom ráme, pričom nosný rám je spolu s brúsiacim zariadením uložený prostredníctvom výkyvného pohonu výkyvne okolo osi výkyvu na agregátovom ráme, a jednak poháňaci motor, ktorý je upevnený na agregátovom ráme v odstupe od nosného rámu.Takéto zariadenia sú určené na proñlované odbrusovania najmä pojazdných plôch a pojazdných hrán železničných koľajnic na odstraňovanie nerovnosti na hlave koľanice, ktoré vznikajú dôsledkom opotrebenia alebo tiež po uskutočnení zváracích operácií.V inzeráte v časopise Progressive Railroading, apríl 1981, strana ll, je znázomené zariadenie na brúseníe koľajnic koľaje, ktore má. po koľaji pojazdný a na podpemých kladkách uložený agregátový rám. Ten je v oblasti jednej koľajnice spojený s nosným rámom, na ktorom je ako brúsiaci prostriedok usporiadaný brúsny kotúč a ktorý je prostredníctvom pákového ústrojenstva, ktoré slúži ako výkyvný pohon, vytvorený prestaviteľne v uhle vüiľadom na pozdĺžny smer koľajnice. Motor, pripadne poháñací agregát brúsiaceho prostriedku je upravený na od nosného rámu odvrátenej strane agregátového rámu a je s brúsiacim prostriedkom spojený prostrednictvom ohybného hriadeľa. Týmto zariadením možno obrusovaf len pojazdné plochy koľajnic.V EP 0 110 246 B 1 je opísané zariadenie, ktoré má prostredníctvom podpemých kladiek po koľajniciach pojazdný agregátový rám, na ktorom je v oblasti jednej z koľajnic usporiadaný nosný rám, ktorý je sklopný okolo v pozdlžnom smere koľaje upravenej výkyvnej osi prostrednictvom vretenového pohonu. ktorý je priklbený ako výložník na agregátovom ráme. Pásový brúsiaci agregát, upevnený vrátane svojho motora na nosnom ráme, je vybavený výškovo prestaviteľnou prítlačnou kladkou a prídavne je vzhľadom na nosný rám výkyvný okolo zvislej osi.Dalej sú podľa inzerátu v časopise Railway Track and Structures april 1993, strana 2, známe zariadenia na brúseníe koľajnic, pri ktorých je nosný rám namontovaný na agregátovom ráme priečne posuvne prostredníctvom vedení upravených v priečnom smere koľaje. Brúsiaci agregát je s nosným rámom výkyvne spojený prostredníctvom osi výkyvu, upravenej rovnobežne s koľajniccu, pričom posuv brúsiaceho orgánu kolmo na koľajnicu sa vždy znovu nastavuje po každom vykývnuti a priečnom posunutí.lnć známe zariadenia na brúseníe koľajnic sú vytvorené na prejazd len po jednej koľajnici koľaje a majú nosný rám,na ktorom je uložený brúsiaci agregát vrátane motora, ktorý je prostredníctvom podpemých kladiek uložený priamo na koľajnici a počas nasadenia musí byť obsluhujúcou osobou udržovaný v rovnováhe. Na brúseníe bočných hrán hlavy koľajnice, prípadne bočných plôch hlavy koľajnice, sa zariadenie sklápa v priečnom smere koľaje, pričom prídržnć alebo vodiace kladky zabraňujú sklznutiu brúsiaceho agregátu od hlavy koľaje.Vynález si kladie za úlohu vytvoriť v úvode opísanć zariadenie na brúseníe koľajnic tak, aby sa umožnilo bez problémov opracovávať tak pojazdnć plochy, ako aj vnútri upravené pojazdnć hrany koľajnic, a to pri minimálnych operačných pracovných nákladoch.Vytýčená úloha sa rieši zariadením v úvode uvedeného typu podľa vynálezu tak, že odstup medzi nosným rámom,prípadne medzi v pozdĺžnom smere koľaje upravenou osou výkyvu a medzi vzhľadom na brúsiaci agregát v priečnom smere koľaje protiľahlou podpernou kladkou je vytvorený redukovateľne prostrednictvom kompenzačnej jednotky dĺžky, pričom táto kompenzačná jednotka dĺžky má tlačný orgán na vytváranie tlaku proti redukcii odstupu účinnej pritlačnej sily brúsiaceho agregátu na vnútomý bok hlavy koľajnice brúsenej koľajnice.Takto vytvorené zariadenie umožňuje po prve do značnej miery samočinne, prípadne automaticky vytvárať prítlačný tlak brúsiaceho orgánu, ktorý je potrebný na brúseníe vnútomých bokov koľajnice, pričom tu nie je potrebná ani svalová sila obsluhujúceho personálu, ani žiadne nákladné ovládacie mechanizmy.V rámci opísaného riešenia možno konštrukčne najjednoduchším spôsobom dosiahnut to, že priečne vykývnutíe brúsiaceho orgánu súčasne spôsobí take skrátenie agregátového rámu v priečnom smere koľaje, čim sa optimálnym spôsobom vytvorí napnutie tlačného orgánu na vytvorenie pritlačnej sily. Okrem zvýšenia kvality práce sa tak dosiahne tiež podstatné zjednodušenie pracovného vypätia a uvoľnenie pracovného personálu.Ďalšie výhodné vytvorenia vyplývajú z ďalších patentových nárokov.Prehľad obrázkov na výkreseVynález je ďalej podrobnejšie vysvetlený na príkladoch uskutočnenia v spojení s výkresovou časťou. iNa obr. l je schematicky znázomený pohľad v pozdlžnom smere koľaje na zariadenie na brúseníe koľajnic vytvorené podľa vynálezu. Na obr. 2 je znázomený pôdorys zariadenia podľa obr. l. Na obr. 3 je znázornený axonometrický pohľad na zariadenie podľa vynálezu, v ktorom bolí kvôli lepšej prehľadnosti vynechané niektoré diely. Na obr. 4 je veľmi zjednodušene a vo väčšej mierke znázomený pohľad na detail zariadenia v pozdĺžnom smere koľaje.Na obr. 5 je sehematicky znázomený šikmý pohľad na ďalší príklad uskutočnenia zariadenia podľa vymálezu.Na obr. 6 je tiež veľmi sehematicky mázornený pohľad v pozdlžnom smere koľaje na ďalší variant uskutočnenia zariadenia podľa vynálezu. Na obr. 7 je znázomený pôdorys kompenzačnej jednotky dĺžky v smere šípky VIII na obr. 6.Na obr. 1 až obr. 4 znázomene zariadenie l na brúseníe koľajnic 2, 3 koľaje 4 má v priečnom smere koľaje 4 upravený agregátový rám 5 a v pozdlžnom smere koľaje 4 upravený nosný rám 6, ktorý je v oblasti jednej, t. j. brúsenej koľajnice 3 spojený s agregátovým rámom 5. Agregátový rám 5 je vytvorený z dvoch rámových časti 7, 8, z ktorých vždy jedna je priradená k jednej koľajnici 2, prípadne 3. Tá rámová časť 7, ktorá je protiľahlá vzhľadom na nosný rám 6 a ktorá je od neho upravená v odstupe, pozostáva zdvoch rovnobežne vzhľadom na koľajnicu 2 upravených uholníkových unášačov 9 a z dvoch, na koncových stranách medzi nimi upevnených a ako kladky s dvojitými okolesníkmi s osami 11 otáčania vytvorených podpemých kladiek 10, ktoré sú pojazdné po koľajnici 2. Rámová časť 8 má dva V pozdlžnom smere koľaje 4 vo vzájomnom odstupe upravené priečne nosníky 112, ktoré sú na svojom jednom konci stabilne spojené prostredníctvom medzi koľajnicami 2, 3 usporiadanej zvislej dosky 13.Spojenie oboch rámových častí 7, 8 medzi sebou je vytvorené prostredníctvom kompenzačnej jednotky 14 dlžky, ktorá umožňuje prestavovanie oboch rámových častí 7,8 proti sebe navzájom v priečnom smere koľaje 4. Kompenzačná jednotka 14 dlžky je vytvorená z dvoch v priečnom smere koľaje 4 upravených a na doske 13 upevnených nosníkov 15, ktoré sú uložené teleskopicky posuvne vždy v jednej vodiacej rúrke 16, spojenej s uholníkovými unášačmi 9. Tlačný orgán 17, ktorý je usporiadaný na každom nosníku 15 medzi vodiacou rúrkou 16 a medzi doskou 13 a ktorý má tvar skrutkovicovej pružiny 18, rozopiera obe rámové časti 7, 8 proti sebe v priečnom smere koľaje 4, pričom vnútri vodiacich rúrok 16 upravený doraz 48, ako je to zjavné z obr. 3, obmedzuje tento vzájomný pohyb od seba a zabraňuje oddelenia rámových častí 7, 8.Nosný rám 6 pozostáva v podstate z pozdlžneho nosníka 20, ktorý má vo svojom pozdĺžnom strede od koľajnice 3 v odstupe upravený vyklenutý úsek 19 a ktorý je v oblasti oboch svojich koncov uložený otočne v úložnom bloku 22 okolo osi 21 výkyvu, ktorá je upravená v pozdĺžnom smere koľaje 4 a rovnobežne vzhľadom na rovinu koľaje 4. Tieto úložné bloky 22 sú tiež na svojich koncových stranách upevnené na priečnych nosnikoch 12 agregátového rámu 5,prípadne rámovej časti 8. Na vonkajších koncoch cez priečny nosník 12 presahujúceho pozdlžneho nosníka 20 nosného rámu 6 sú namontovanć podpemé kladky 23, ktoré sú vytvorené ako pojazdné kladky 25 bez okolesníkov, ktoré majú osi 24 otáčania upravené kolmo na os 21 výkyvu a ktoré slúžia na uloženie nosného rámu 6 a agregátového rámu 5 na koľajnici 3.Vnútri vyklenutého úseku 19 nosného rámu 6 je usporiadaný brúsiaci agregát 26, ktorý je vybavený brúsiacim prostriedkom 31 v podobe rotujúceho hrncovitého brúsneho kotúča 61 a ktorý je prostredníctvom paralelogramového prikĺbenia 27 spojený s držiakom 29 vytvoreným z podperných dosiek 28, pričom tento držiak 29 je upevnený na nosnom ráme 6. Prostredníctvom prestavného pohonu 30,ktorý je namontovaný v držiaku 29 a ktorý je spojený s paralelogramovým priklbením 27, možno brúsiaci agregát 26,prípadne brúsiaci prostriedok 31 prestavovať vjeho vzdialenosti od koľajnice 3 na zaistenie regulácie hlbky obrusovania. Pri pracovnom nasadení má brúsiaci agregát 26, vybavený hydromotorom, takú polohu, že dotykový bod 47 brúsíaceho prostriedku 31 s koľajnicou 3 je na spojnici 49,ktorá je určená dotykovými bodmi 60 pojazdných kladiek 25, ktoré sú tvorené stykom pojazdných kladiek 25 s opracovanou koľajnicou 3, pričom os 62 otáčania hmcovitého brúsneho kotúča 61 je upravená kolmo vzhľadom na spojnicu 49, prípadne na pozdĺžnu os koľajnice 3, ako je to zjavné z obr. 3.Na vykývnutie nosného rámu 6 okolo osi 21 výkyvu sú upravené dva hydraulické Výkyvné pohony 32, ktoré sú priklbené vždy na priečnych nosnikoch 12 agregátového rámu 5 a na pozdĺžnom nosníku 20. Poháňací motor 33 s hydraulickým čerpadlem 34 na zásobovanie energiou výkyvných pohonov 32 a brúsíaceho agregátu 26 je v odstupe od nosného rámu 6 usporiadaný na konzole 35, spojenej s doskou 13 agregátového rámu 5, zatiaľ čo obslužne ele menty 36 na uvedené Výkyvné pohony 32 a na regulátor 37 posnvu na diaľkové ovládanie prestavného pohonu 30 sú upravené na strmeni 38 agregátového rámu 55. Zásobovanie energiou sa uskutočňuje prostredníctvom hydraulických hadíc 63.Ako je to zjavné z obr. 4, zaisťuje na obr. 4 neznázornené ovládanie výkyvných pohonov 32 odvaľovací pohyb brúsíaceho prostriedku 31 v priečnom smere koľaje 4 okolo hlavy 39 koľajnice 3, ako to znázorňujú dvojité bodkočiarkované obrysové čiary, pričom počas celého výkyvného pohybu pojazdné kladky 25 nachádzajúce sa na uvedenej spojnici 49 udržujú brúsiaci prostriedok 31 stále v rovnakom odstupe vzhľadom na hlavu 39 koľajnice 3. Aby sa zabránilo aj v extrémnych polohách vykývnutiu sklznutia brúsíaceho agregátu 26 z hlavy 39 koľajnice 3, je na nosnom ráme 6 vedľa každej pojazdnej kladky 25 upevnená tanierová vodiaca kladka 40, ktorá je otočná okolo osi 41,upravenej v sklone s hodnotou uhla 45 ° vzhľadom na os 24 otáčania pojazdnej kladky 25, ako aj kolmo na os 21 výkyvu. Vodiaca kladka 40 je vybavená okolesníkom 42 na dosadnutie na hlave 39 koľajnice 3, pripadne na vonkajšej hrane 43 hlavy 39 koľajnice 3.Os 21 výkyvu nosného rámu 6 je usporiadaná tak, že pri maximálnej od seba vzdialenej polohe rámových častí 7, 8, ako je to znázomené na obr. 1 až 3, je na vonkajšej strane koľajnice 3 a je upravená tak vo zvíslom, ako aj vo vodorovnom odstupe od homej hrany 44 hlavy 39 koľajnice 3. V tejto polohe je opracovàvaná vodorovná pojazdná plocha 45 koľajnice 3. Pokiaľ je teraz nosný rám 6 spolu s brúsiacim agregátom 26 pôsobením výkyvných pohonov 32 sklopený na opracovávanie vnútomého boku 46 hlavy 39 koľajnice 3, dôjde k nútenému premiestneníu osi 21 výkyvu v smere k protiľahlým podpemým kladkám 10 a tak aj ku stlačeniu tlačného orgánu 17 kompenzačnej jednotky 14 dlžky, pretože táto redukcia vzdialenosti medzi osou 21 výkyvu a medzi podpemými kladkami 10 pôsobí protiľahlo, a tak sa vytvára prítlačná sila, prostredníctvom ktorej je brúsiaci prostriedok 31 bočne pritlačovaný na hlavu 39 koľajnice 3.Na opis ďalších príkladov uskutočnenia, ktoré sú mázomené na obr. 5 a na obr. 6 a 7, boli kvôli zjednodušeniu funkčne zhodnej časti opísaného príkladu vybavené zhodnými vzťahovými znakmi.Zariadenie 50 na brúsenie koľajníc, ktoréje znázornená na obr. 5, má len z jednej časti vytvorený agregátový rám 5,ktorý je s nosným rámom 6 otočne spojený v oblasti koľanice 3 okolo osi 21 výkyvu, upravene v pozdĺžnom smere koľaje 4. Agregátový rám 5 je v pozdllžnom smere koľaje 4 pojazdné uložený na koľajnici 2 prostredníctvom podpemej kladky 10 s dvojitým okolesnikom a na koľajnici 3 prostrednictvom dvoch ďalších podpemých kladiek 23, ktoré sú upevnené na agregátovom ráme 5 a ktoré sú vytvorené ako pojazdné kladky 25, pričom pojazdné kladky 25 sú vybavené vždy jedným okolesníkom 51 na dosadnutie na vnútomý bok 46 hlavy 39 koľajnice 3. Vzhľadom na nosný rám 6 protiľałilý koniec agregátového rámu 5 je vytvorený ako v priečnom smere koľaje 4 upravený nosník 15, na ktorom je súosovo namontovaná podpemá kladka 10, ktorá je súčasne posuvná v pozdĺžnom smere nosníka 15. Takto vytvorená kompenzačné jednotka 14 dĺžky má ako tlačný orgán 17 skrutkovitú pružinu 18, ktorej prítlačná sila je nasmerovaná tak, že všetky tri podpemé kladky 10 sú na vylúčenie vôle rozchodu pritlačené na koľajnice 2, 3.S vyklenutým úsekom 19 vytvorený nosný rám 6 je prostredníctvom paralelogramového prikĺbenia 27 spojený s brúsiacim agregátom 26, ktorého brúsiaci orgán 31 je prestaviteľný kolmo vzhľadom na hlavu 39 koľajnice 3. Navykyvovanie nosného rámu 6 vrátane brúsiaceho agregátu 26 okolo osi 21 výkyvu, ako je to znázomenć dvojitou bodkočiarkovanou čiarou, je upravený výkyvný pohon 32,ktorý je prikĺbený tak na nosnom ráme 6, ako aj na agregátovom ráme 55. Nosný rám 6 je okrem toho vybavený unášacím prostriedkom 52, ktorý počas priečneho výkyvovania brúsiaceho agregátu 26 v zábere s hlavou 39 koľajnice 3 zaisťuje tak priečny posuv nosného rámu 6 a tým aj agregátového rámu 5 v smere ku koľajnici 2, pripadne k podpemej kladke 10. Tým je skmtkovicová pružina 18 stlačovaná a spôsobuje prítlačnú silu brúsiaceho prostriedku 31, ktorá smeruje proti vnútomému boku 46 hlavy 39 koľajnice 3.Na obr. 6 a 7 je znázomené zariadenie 53 na brúsenie koľajníc s nosným rámom 6, ktorý je otočne spojený s agregátovým rámom 5 okolo osi 21 výkyvu, upravenej rovnobežne s koľajnicou 3. Agregátový rám 5 pozostáva z dvoch v kĺbe 54 prostredníctvom medziľahlých členov 55 navzájom spojených rámových časti 56, 57, z ktorých od nosného rámu 6 viac vzdialená rámová časť 56 je uložená na koľajnici 2 prostredníctvom podpemých kladiek 10 a je určená na podopretie poháňacieho motora 33. Nosný rám 6 je obdobne ako v príklade vyhotovenia, ktorý je opisaný na obr. 1 až 4, vytvorený vyklenuto aje vybavený prestaviteľným brúsiacim agregátom 26 aje pojazdný po koľąinici 3 prostredníctvom pojazdných kladiek 2. K pojazdným kladkám 25 priradené vodiace kladky 40 sú tu však, rovnako tak ako pojazdne kladky 25, vytvorené v tvare valčekov a svojimi osami 41 sú usporiadané tak, že spolu s pojazdnými kladkami 25 obklopujú hlavu 39 koľajnice 3 V ostrom uhle.Ako je zjavné z obr. 7, je kĺb 54 vytvorený ako kompenzačná jednotka 14 dĺžky, ktorá umožňuje vzájomné priečne prestavovaníe rárnových častí 56 a 57 agregátového rámu 5, ked je nosný rám 6 s brúsiacim agregátom 26 výkyvným pohonom 32 pootočený okolo osi 21 výkyvu. Štyri medziľahlé členy 55, vytvárajúce kompenzačnú jednotku 14 dĺžky, sú navzájom spojené v podobe vo vodorovnej rovine upraveného paralelogramu a okolo zvislo usporiadanej osi 58 sú otočné, pričom spojenie je vytvorené kĺbovo a paralelogram je pod predpättm pôsobením pružiny 59, upravenej v pozdĺžnom smere koľaje 4. V dôsledku priečneho posunutia rámovej časti 57 je pružina 59 vytiałuiutá a funguje ako tlačný orgán, vykonávajúci prostredníctvom medziľahlých členov 55, prípadne rámovej časti 7 prítlačnú silu brúsiaceho agregátu 26, ktorá smeruje proti vnútomému boku 46 hlavy 39 koľajnice 3.V rámci vynálezu je možné upraviť brúsiaci agregát 26 tak s rotujúcimi brúsnymi kotúčmi, pripadne brúsnymi prstencami, ako aj agregáty s brúsnymi pásmi.l. Zariadenie na brúsenie koľajníc koľaje, ktoré má prostredníctvom podperných kladiek s osami otáčania na oboch koľajniciach uložený agregátový rám, ku ktorému je priradený brúsiaci agregát s brúsiacim prostriedkom, ktorý je v oblasti jednej koľajnice prestaviteľne upevnený na nosnom ráme, pričom nosný rám je spolu s brúsiacim prostriedkom uložený prostredníctvom výkyvného pohonu výkyvne okolo osi výkyvu na agregátovom ráme, a poháňací motor, ktorý je upevnený na agregátovom ráme v odstupe odnosnćhorámmvyznačujúce sa tým, že odstup medzi nosným rámom (6), prípadne medzi v pozdĺžnom smere koľaje (4) upravenou osou (21) výkyvu a medzi vzhľadom na brúsiaci agregát (26) v priečnom smere koľaje (4) protiľahlou podpemou kladkou ( 10) je vytvorenýredukovateľne prostredníctvom kompenzačnej jednotky(14) dĺžky, pričom táto kompenzačná jednotka (14) dlžky má tlačný orgán (17) na vytváranie tlaku proti redukcii odstupu účinnej prítlačnej sily brúsiaceho agregátu (26) na vnútomý bok (46) hlavy (39) koľajnice (3) brúsenej koľajnice (3).2. Zariadenie podľa nároku 1, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že pri maximálnom rozoprení nosného rámu(6) od protiľahlej podpemej kladky (10) je os (21) výkyvu nosného rámu (6) usporiadaná od homej vonkajšej hrany(44) hlavy (39) koľajnice (3) opracovávanej koľajnice (3) tak vo vodorovnom, ako aj vo zvislom smere V odstupe od vonkajšej strany koľajnice (3).3. Zariadenie podľa nároku 1 alebo 2, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že na opracovávanej koľajnici (3) odvaliteľné podperne kladky (23) sú upevnené priamo na nosnom ráme (6) a sú vytvorené svojimi osami (24) otáčania kolmo na V pozdĺžnom smere koľaje (4) a vodorovné upravene osi (21) výkyvu pojazdných kladiek (25).4. Zariadenie podľa nároku 3, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že dotykový bod (47) brúsiaceho prostriedku(31) s koľajnicou (3) je na spojnici (49), ktorá je určená dotykovými bodmi (60) pojazdných kladiek (25), vytvorenými stykom pojazdných kladiek (25) s opracovávanou koľajnicou (3).5. Zariadenie podľa nároku 4, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že brúsiaci prostriedok (31) brúsiaceho agregátu (26) je vytvorený ako rotujúci hmcovitý brúsny kotúč(61) s osou (62) otáčania upravenou kolmo na spojnicu6. Zariadenie podľa nároku 1 až 5, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že agregátový rám (5) pozostáva z dvoch, vždy na jednej z koľajníc (2, 3) uložených rámových častí (7, 8 56, 57), ktoré sú navzájom spojené prostredníctvom kompenzačnej jednotky (14) dĺžky a sú vytvorené proti sebe navzájom prestaviteľne v priečnom smere koľaje (4).7. Zariadenie podľa nároku 6, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že podpemá kladka (10) na uloženie rámovej časti (7 56) vzdialenej od nosného rámu (6) na koľajnici(2) je vytvorená ako podpemá kladka (10) s dvojitým okolesníkom.8. Zariadenie podľa jedneho z nárokov 1 až 5, v y z n a č uj ú c e s a tý m , že kompenzačnájednotka(14) dĺžky je tvorená v priečnom smere koľaje (4) upraveným nosnlkom (15), ktorý je na jednej rámovej časti (8) upevnený a na druhej rámovej časti (7) je z hľadiska svojho pozdižneho smeru uložený posuvne, pričom tlačný orgán(17) je vytvorený ako redukciou odstupu stlačitcľná skrutkovicová pružina (18) a je usporiadaný medzi oboma rámovými časťami (7, 8).9. Zariadenie podľa nároku 3 až 8, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že ku každej pojazdnej kladke (25) je priradené na nosnom ráme (6) upevnená vodiaca kladka(40), ktorá je otočná okolo osi (41) upravenej v uhle na os(24) otáčania pojazdnej kladky (25) a kolmo na os (21) výkyvu.10. Zariadenie podľa nároku 9, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že vodiaca kladka (40) má okolesník (42) na dosadnutie na od pojazdnej kladky (25) vzdialenú vonkajšiu hranu (43) hlavy (39) koľajnice (3).ll. Zariadenie podľa jedného z nárokov 9 a 10, v y značujúce sa tým,žeuho 1 zovretýmedziosou (24) otáčania pojazdnej kladky (25) a medzi osou (41) vodiacej kladky (40) má zhruba hodnotu 45 °.12. Zariadenie podľa jedného z nárokov l až 11, v y značujúce sa tým,ževýkyvnýpohonjevy SK 280807 B 6tvorený ako hydraulický pohon, ktorý je kĺbovo spojený tak na agregátovom ráme (5), ako aj na nosnom ráme (6).13. Zariadenie podľa jedného z nárokov 1 až 12, v y zn ačuj úce sa tým,žebrúsiaciagregát(26)je na nosnom ráme (6) vytvorený prostrednictvom díaľkovo ovládateľného prestavnćho pohonu (30) vzhľadom na opracovávanú koľajnicu (3) prestaviteľne v smere kolmom na os (21) výkyvu.14. Zariadenie podľajedného z nárokov 1 až 13, v y značujúce sa tým,žeagregátovýrám(5)má smerom dohora vystupujúci stn-neň (38), na ktorom sú usporiadané obslužné elementy (36) poháňacieho motora

MPK / Značky

MPK: E01B 31/17

Značky: koľajníc, brúsenie, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-280807-zariadenie-na-brusenie-kolajnic.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na brúsenie kolajníc</a>

Podobne patenty