Úložný prostriedok pre spriadací rotor na bezvretenové pradenie

Číslo patentu: 279761

Dátum: 09.03.1994

Autori: Beitzinger Kurt, Schuller Edmund, Grimm Eberhard

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Úložný prostriedok (1) spriadacieho rotora (3) na bezvretenové pradenie je uložený v klinovej štrbine oporných kotúčov (13). Oporné kotúče (13) sú uložené na hriadeli uloženom v ložiskách (14) oporných kotúčov, ktoré sú uložené na úložných plochách na úložnom držiaku (11) úložného prostriedku. Na ložisku (14) oporných kotúčov je upravený upevňovací prostriedok (9), cez ktorý je ložisko (14) oporných kotúčov upevnené na úložnom držiaku (11), napríklad skrutkou (91).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka úložného prostriedku spriadacieho rotora na bezvretenové pradenie, ktorý je uložený v klinovej štrbine opomých kotúčov, pričom sú opomé kotúče uložené na hriadeli uloženom v ložiskách opomých kotúčov, ktoré sú uložené na úložných plochách na úložnom držiaku úložného prostriedku.Z rotorového spriadacieho stroja RUl 4 firmy Schubert Salzer, teraz Rieter Ingolstadt, D-85046 Ingolstadt, je známe vybaviť jednotlivé sekcie rotorovćho spriadacieho stroja nosičom v tvare písmena U, vnútri ktorého je umiestnený úložný prostriedok spriadacieho rotora prostrednictvom opomých kotúčov. Úložný držiak, na ktorý sa ukladajú ložiská opomých kotúčov, je osadený na doske,ktorá je priskrutkovaná k vodorovnej prírube nosiča v tvare písmena U. Na obsluhu ložiska, najmä výmenu opomých kotúčov, je potrebné úložný držiak uvoľniť z nosnej dosky alebo túto dosku uvoľniť od úložného držiaku a vytiahnuť ho zo spriadacieho stroja tangenciálnym remeňom poháňajúcim rotor. Ložisko opomých kotúčov na úložnom držiaku sa upevňuje pomocou zvieracieho ústrojenstva, ktoré siaha cez obidve ložiská opomých kotúčov a tlačí ich do uloženia na úložnom držiaku.Nevýhoda takéhoto úložného prostriedku je v tom, že údržba a demontáž úložného prostriedku, najmä výmena a demontáž opomých kotúčov, je veľmi náročná a pracná. Po uvoľneni upevňovaeích prostriedkov nosnej dosky alebo úložného držiaka sa musí ložísko s opomými kotúčmi a s axiálnym ložiskom uloženým na úložnom držiaku pod tangenciálnym remeňom vyzdvihnúť z nosiča tvaru písmena U. Výmena opomých kotúčov je možná až pri vymontovanom úložnom držiaku. Spôsobom upevnenia držiaka a nosnej dosky na nosiči v tvare U nie je možne týmito prvkami pohybovať po uvoľneni smerom dole, takže úložný držiak nemôže byť vedený smerom von tangenciálnym remeňom.Úlohou vynálezu je vytvoriť úložný prostriedok rotora na bezvretenové pradenie tak, aby sa odstránili uvedené nedostatky známeho stavu techniky a úložný prostriedok sa dal ľahšie udržiavať a aby sa ľahšie dali ložiská opomých kotúčov montovať a demontovať. Ďalšou úlohou vynálezu je vyriešiť ložísko opomých kotúčov tak, aby sa dalo ľahšie montovať na úložnom držiaku úložného prostriedku bezvretenového spriadacieho rotora.Uvedený cieľ sa dosiahne tým, že úložným prostriedkom spriadacieho rotora na bezvretenové pradenie, uložený V klinovej štrbine opomých kotúčov, pričom sú oporné kotúče uložené na hriadeli uloženom V ložiskách opomých kotúčov, ktoré sú uložené na úložných plochách na úložnom držiaku úložného prostriedku, ktorého podstatou je, že na ložisku opomých kotúčov je upravený upevňovací prostriedok, cez ktorý je ložísko opomých kotúčov upevnené na úložnom držiaku. Ďalej prináša vynález úložný prostriedok s puzdrom na ložiskové uloženie hriadeľa, ktorý je na svojich koncoch upravený na uloženie opomých kotúčov, pričom je podľa vynálezu na puzdre upravený upevňovací prvok, ktorým môže byť ložísko opomých kotúčov upevnené v úložnom držiaku bezvretenového rotorového spriadacieho zariadenia.Riešením úložného prostriedku podľa vynálezu je dosiahnuté, že ložísko opomých kotúčov, a tým aj opomé kotúče, môžu byť na úložnom držiaku jednoducho upevnené. Ak sú ložiská opomých kotúčov opatrené vlastným upevňovacím prostriedkom, je možné riešiť úložný prostriedok tak, že výmena ložísk opomých kotúčov môže byť vykonaná jednoduchšie. Je totiž možné ložiská opomých kotúčov snimať bez demontáže úložného držiaka a takto ich vymieňať. Zvlášť priaznivé je, ak je upevňovací prostriedok vytvorený ako vftanie v ložisku opomých kotúčov, pričomje zvlášť výhodné, akje opatrený závitom, takže ložisko opomých kotúčov môže byť upevnené na úložnom držiaku, napríklad pomocou skrutky. Po odstránení tejto skrutky môže byť ložísko opomých kotúčov jednoducho zložené z úložného držiaka.Zvlášť výhodné je, ak úložný prostriedok na ložiská opomých kotúčov opatrený vybraním alebo pricchodom,ktorým je ložísko opomých kotúčov prístupné. Tým je možné ložiská opomých kotúčov napríklad odskrutkovať a demontovať odspodu, t. j. zo strany opomých kotúčov odvrátenej od tangenciálneho remeňa ložiska. Úložný prostriedok je totiž odspodu prístupný podstatne ľahšie, pretože žiadne hnacie prostriedky nesťažujú prístup k úložnému prostriedku.Zvlášť priaznivé je, ak ložiská opomých kotúčov obsahujú jednodielne puzdro, pretože je tým upevňovanie podstatne uľahčené. Zvlášť výhodné je opatriť ložísko oporných kotúčov lenjediným upevňovacim prostriedkom a ten uložiť v podstate stredovo. Zvlášť výhodné je, keď úložný držiak je riešený tak, že tvorí kompaktnú jednotku, ktorá je uložená v podstate medzi ložiskarni opomých kotúčov a po stranách sú na jednotke umiestnené v podstate len úložné ložiská opomých kotúčov. Tým je možné oporné kotúče spolu s ich ložiskami z úložného držiaka posúvať smerom do strany cez úložný držiak a z tohto držiaka ho skladať. Nedochádm tak k tomu, že by časti úložného držiaka uložené na stranách prekážali. Zvlášť výhodné je tiež uložiť nosič na axiálne ložiská na úložnom držiaku medzi úložnými plochami na ložiská opomých kotúčov, v dôsledku čoho je možné vypustiť časti nachádzajúce sa bokom vedľa opomých kotúčov, ktoré by prekážali pri demontáži oporných kotúčov.Podľa ďalšieho znaku vynálezu je nosič na axiálne ložisko uložený medzi úložnými dielmi na ložiská opomých kotúčov na úložnom držiaku. Nosič má výhodne tvar písmena U. Úložný držiak môže byť upevnený na nosnej doske, upevnenej cez tlmiaci prvok na stojane stroja. Rovina,v ktorej sa oddeľuje úložný držiak od nosnej dosky, potom leží v podstate kolmo na osi opomých kotúčov.V dôsledku riešenia ložiska opomých kotúčov podľa vynálezu je možné toto ložísko jednoduchšie upevniť v úložnom priestore. Najmä pri výhodnom vyhotovení, pri ktorom je upevňovací prostriedok riešený vo fonne vŕtania,môže byť upevnenie ložiska opomých kotúčov vykonané pomocou normovanýeh stavebných dielov, v dôsledku čoho môže byť úložný prostriedok rotora bezvretenového spriadacieho stroja riešený jednoduchšie a lacnejšie. Pri riešení ložiska opomých kotúčov podľa vynálezu môže byť ložísko upevnené pri súčasnom vystredení cez upevňovací prostriedok v úložnom prostriedku rotora bezvretenového spriadacieho zariadenia. Zvlášť výhodne je, ak je upevňovací prostriedok riešený ako Vŕtanie, ktoré je opatrené závitom. Tým je mďmé ložísko opomých kotúčov pevne zoskrutkovať s jednoduchým dielom úložného prostriedku spriadacieho rotora na bezvretenové pradeníe. Je tiež výhodne možrré umiestniť na úložnom prostriedku na opomé kotúče napríklad čap opatrený závitom, cez ktorý môže byťložisko opomých kotúčov upevnené na úložnom držiaku,napríklad pomocou matice.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je bližšie opísaný v nasledujúcom opíse na príkladoch s odvolaním na priložené výkresy, v ktorých znázorňuje obr. l úložný prostriedok podľa vynálezu spriadacieho rotora na bezvretenove pradeníe, obr. 2 iné vyhotovenie úložného prostriedku podľa vynálezu, obr. 3 pohľad spredu na úložný prostriedok rotora riešený podľa vynálezu, ale bez rotorového puzdra, a obr. 4 podrobný pohľad na ložisko opomých kotúčov riešené podľa vynálezu,čiastočne v priereze.Úložný prostriedok spriadacieho rotora na bezvretenové pradenie, t. j. rotorový úložný prostriedok 1 z obr. l, pozostáva z úložného držiaku 11 na uloženie nosnej dosky 12,opomých kotúčov 13, s Iožiskom 14 opomých kotúčov a axiálnym Iožiskom 15. Nosná doska 12 je uložená na tyčí 16 podstavca stroja. Uloženie je uskutočnené cez tlmiaci prvok 162. Úložný držiak 11 je priskrutkovaný pomocou skrutky 2 k nosnej doske 12. Úložný držiak 11 je vystredený na nosnej doske 12 cez strediace čapy v nosnej doske. Hriadeľ 3 spriadacieho rotora 30 leží v klinovej štrbine dvoch dvojíc opomých kotúčov 13, z ktorých je viditeľná len jedna. Rotor 30 sa nachádza v rotorovom puzdre 4, opierajúcom sa o tyč 16, ako aj na ďalšom prídržnom prostriedku 161. Rotorové puzdro je pritom pružne zatlačene na uvedenom prídržnom prostriedku 161. Úložný držiak ll nesie cez nosič 150 axiálne ložisko 15, ktoré samotné je výhodne tlmivo opretć na opore 5 na stojane stroja. Nad rotorovým hriadeľom 3 je uložený tangenciálny remeň 6 na pohon rotora,ako aj ďalší tangenciálny remeň 61 na inú rotorovú rýchlosť. Taktiež je viditeľná brzda 7.Po vybraní rotora 30 a rotorového puzdra 4 môže byť úložný držiak 11 uvoľnený z jeho nosnej dosky 12 povolením skrutky 2. Axiálnym posunutím úložného držiaku V smere k rotorovému puzdru sa axiâlne ložisko 15 vyberie z opory. Nakoniec môže byť úložný držiak 11 spustený smerom dole, takže môže byť tangenciálnym remeňom 6 a ďalším tangenciálnym remeňom 61 vytiahnutý. Opomé kotúče nemusia byť s týmto cieľom z úložného držiaku odstraňované, pretože držiak môže byť spustený dostatočne ďaleko..lednoduchšie môžu byť opomé kotúče 13 v rotorovom uložení 1 vymenené tak, že sú podľa vynálezu opatrene upevňovacim prostriedkom upraveným ako Vŕtanie. Tento prostriedok spolupôsobí so skrutkou 91, ktorá je zospodu zaskrutkovaná cez uloženie 111 do závitu 60 upevňovacieho prostriedku 9. Na výmenu opomých kotúčov 13 s ich Iožiskom 14 sa skratka 91 uvoľní zospodu, odkiaľ je rotorový úložný prostriedok ľahko prístupný. Ako je lepšie vidno z obr. 3, po uvoľnení skrutiek sa ložiská opomých kotúčov zdvihnú z uloženia 111 a vyzdvihnú sa smerom doľava alebo doprava cez úložný držiak 11 z tohto držiaku. Pritom je medzi úložným držiakom 11 a tangenciálnym remeňom 6 dostatok miesta na ložisko 14 opomých kotúčov, takže opomć kotúče 13 môžu byť vybrané bez toho, aby musel byť stroj zastavovaný. Na tento účel sa normálne len automaticky ľahko nadvihne tangenciálny remeň, pretože ešte pred tým bol spriadací rotor zostavený, aby sa mohol vybrať. Upevňovacím prostriedkom 9, V spojení so skrutkou 91 môžu byt novo vsadzované ložiská opomýchkotúčov jednoduchým spôsobom vystredene v strediaeom držiaku bez toho, aby musel byť úložný prostriedok prístupný zhora. Len vo výnimočných prípadoch, napríklad keď má byť vymenené axiálne ložisko 15, uvoľňuje sa úložný držiak 11 uvoľnením skrutky 2 z nosnej dosky 12 a celý úložný prostriedok sa vyberie zo spriadacieho stroja. Na tento prípad sa tiež osvedčuje riešenie úložného prostriedku podľa vynálezu, pretože predchádzajúcim odobratím opomých kotúčov môže byť úložný držiak 11 vyťahovaný dopredu zo spriadacieho stroja potom, čo bolo odobrané rotorové puzdro 4.Obr. 3 ukazuje úložný prostriedok pri odobratom rotorovom puzdre. Z toho je zrejmé, že úložný držiak 11 môže byť po odstránení opomých kotúčov jednoducho vybratý zo spriadacieho stroja. Zvlášť priaznivé pritom je, ako ukazuje obr. l, že axiálne ložisko môže byť zo svojej opory 5 jednoducho vytíahnuté, alebo ked je podľa obr. 2 axiálne ložisko 15 samostatne upevnené na stojane stroja.Pri uskutočnení úložného prostriedku podľa obr. 2 môže byť úložný držiak 11 riešený ako nezvyčajne krátky,pretože oprenie axiálneho ložiska 15 sa uskutočňuje priamo na stojane stroja. Tým je podstatne zlepšená manipulovateľnosť s rotorovým úložným prostriedkom, takže demontáž môže byť oveľa ľahšia. Po odobratl úložného držiaka 11 alebo tiež len opomých kotúčov 13, čo je uskutočnené v danom príklade uskutočnenia rovnako ako na obr. l, je možný pristup k axiálnemu ložisku 15. Zvlášť výhodná je kombinácia s upevnením úložného držiaku 11 podľa vynálezu na nosnej doske 12, takže s úložným držiakom 11 samotným sa dá ľahšie manipulovať.Obr. 3 ukazuje pohľad na úložný prostriedok podľa vynálezu. Úložný držiak 11 je upevnený na nosnej doske 12 pomocou skrutiek 2. Strediace čapy 121 slúžia na to, aby bol úložný držiak presne uložený vzhľadom na nosnú dosku 12. Nosná doska 12 je upevnená na tyči 16, ktorá je časťou stojanu stroja. Zvlášť priaznivo sa to uskutočňuje cez tlmiace prvky. Axiálne ložisko je opreté na stojane 8 stroja, riešenom vo forme tyče. Ložiská 14 opomých kotúčov sú mázornené V reze vedenom upevňovacím prostriedkom 9 podľa vynálezu. Cez tento upevňovací prostriedok 9 sú ložiská 14 opomých kotúčov priskrutkovane zospodu na úložnom držiaku 11 (pozri obr. l a 2).Obr. 4 ukazuje ložisko 14 opomých kotúčov, riešené podľa vynálezu. Puzdro 143 ložiska obsahuje upevňovací prostriedok 9, znázornený v reze. Upevňovací prostriedok 9 je opatrený závitom 60 na priskxutkovanie skrutky 20 (pozrí obr. 2). Upevñovací prostriedok podľa vynálezu môže byť taktiež vytvorený ako čap, ktorý je zovretý V rotorovom úložnom prostriedku alebo ako čap so závitom. V poslednom prípade sa uskutočňuje upevnenie na úložnom držiaku napríklad pomocou matice. Ložisko 14 opomých kotúčov pozostáva ďalej z hriadeľa 141, ktorý je uložený cez neznázomené ložisko, napríklad valčekové ložisko, v puzdre 143. Hríadeľje opatrený úložnými plochami 142, na ktorých môžu byť uložené opomé kotúče (pozri obr. l).Priemyselná využiteľnosť Zariadenie podľa vynálezu je možné využiť v textilnom priemysle.l. Úložný prostriedok spriadacieho rotora na bezvretenové pradenie, uložený V klinovej štrbine opomých kotú SK 279761 B 6čov, pričom sú opome kotúče uložené na hriadeli uloženom v ložiskách opomých kotúčov, ktoré sú uložené na úlož~ ných plochách na úložnom držiaku úložného prostriedku,vyznačujúci sa tým, ženaložisku(l 4)opomých kotúčov je upravený upevňovací prostriedok (9),cez ktorý je ložisko (14) opomých kotúčov upevnené na úložnom držiaku (l 1).2. Úložný prostriedok podľa nároku l, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že upevňovací prostriedok (9) je vytvorený ako Vŕtanie v ložisku (14) operných kotúčov.3. Úložný prostriedok podľa nároku 1 alebo 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že upevňovací prostriedok (9) je opatrený závitom (60).4. Úložný prostriedok podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 3, vyznačujúci sa tým, že ložisko(14) oporných kotúčov je upevnené na úložnom držiaku5. Úložný prostriedok podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 5, vyznačujúci sa tým, že ložisko(14) opomých kotúčov obsahuje jednodielne puzdro (143) uložené na úložnom diele (l 11) úložného držiaku (11).6. Úložný prostriedok podľa nároku 5, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že upevňovací prostriedok (9) je uložený v axiálnom smere puzdra (143) v podstate stredovo.7. Úložný prostriedok podľa ktoréhokoľvek z nárokov lažąvyznačujúci sa tým, žeúložnýdiel(1 l l) obsahuje Vŕtanie, priechod alebo vybranie, ktorým je upevňovací prostriedok (9) ložiska (14) operných kotúčov prístupný.8. Uložný prostriedok podľa ktoréhokoľvek z nárokov lažlvyznačujúci sa tým, žeúložnýdržiak (11) je upravený tak, že tvorí kompaktnú jednotku uloženú v podstate medzi úložnými dielmi (111) na ložiská9. Úložný prostriedok podľa nároku 8 v y z n a č u j ú ci s a tý m , ženosič (150) na axiálne ložisko (15)je uložený medzi úložnými dielmi (111) na ložiská(14) oporných kotúčov na úložnom držiaku (11).10. Úložný prostriedok podľa nároku 9, v y z n a č u j ú ci s a tý m , žienosič(l 50)mátvarpísmenaU.11. Úložný prostriedok podľa ktoréhokoľvek z nárokov lažlůvyznačujúci sa tým, žeúložnýdržiak (11) je upevnený na nosnej doske (12) upevnenej cez tlmiaei prvok (162) na stojane (16) stroja.12. Úložný prostriedok podľa nároku 11 v y z n a č u j ú c i s a tý m , že rovina, v ktorej sa oddeľuje úložný držiak (11) od nosnej dosky (12), leží v podstate kolmo na osi opomých korúčov (13).13. Úložný prostriedok s puzdrom na ložiskove hriadele, ktorý je na svojich koncoch upravený na uloženie o~ pomýchkotúčov, vyznačuj úci sa tým, že na puzdre (143) je upravený upevňovací prostriedok (9),ktorým môže byť ložisko (14) oporných kotúčov upevnené v úložnom držiaku (11) bezvretenového rotorového spriadaeieho zariadenia.14. Úložný prostriedok podľa nároku 13 v y z n a č u j ú ci s a t ý m , žeupevňovací prostriedok (9)je v axiálnom smere puzdra (143) uložený v podstate slredovo.15. Úložný prostriedok podľa nároku 13 alebo 14,vyznačujúei sa tým, že upevňovaciprostriedok (9) je Vŕtanie V puzdre (143).16. Úložný prostriedok podľa nároku 15 v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že upevňovací prostriedok (9) je opatrený závitom (60).

MPK / Značky

MPK: D01H 4/12

Značky: rotor, spriadací, prostriedok, bezvřetenové, pradenie, úložný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-279761-ulozny-prostriedok-pre-spriadaci-rotor-na-bezvretenove-pradenie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Úložný prostriedok pre spriadací rotor na bezvretenové pradenie</a>

Podobne patenty