Zmesi obsahujúce zlúčeninu cínu predstavujúce jeden komponent dvojzložkového systému na výrobu organopolysiloxánových elastomérov

Číslo patentu: 279682

Dátum: 09.11.1994

Autori: Strasser Alois, Graf Werner, Dorsch Norman, Schiller August

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zmesi obsahujú diorganopolysiloxan s koncovými triorganosiloxyskupinami, reakčný produkt disilaalkánu obsahujúci na jednu molekulu najmenej dva jednomocné, prípadne substituované uhľovodíkové zvyšky, viazané ku kremíku cez atóm kyslíka, alebo jeho oligoméru, s dioorganocíndiacylátom, ďalej organokremičitú zlúčeninu s najmenej jednou amino- resp. iminoskupinou, viazanou ku kremíku cez uhlík, prípadne plnivo, a ďalej prípadne disilaalkán a/alebo silán s najmenej 3 jednomocnými uhľovodíkovými zvyškami v molekule, viazanými ku kremíku cez kyslík.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka jedného z komponentov dvojzložkového systému, vytvárajúceho pri teplote miestnosti zosieťovaním organopolysiloxanove elastoméry. Tento komponent je tvorený zmesou obsahujúcou ako jednu súčasť organickú zlúčeninu cínu.Zmesí, obsahujúce zlúčeninu cínu a predstavujúce jeden z dvoch komponentov systému na pripravu organopolysiloxanových elastomérov zosieťovaním pri teplote miestnosti sú známe z patentu US-A 4 490 500, R. A. Smith, Genez-al Electric Co., vydaného 25. 12. 1984. Podľa uvedenej tlačoviny sa zmes tohto typu pripraví napriklad zmiešanim(l) produktu reakcie tetmetylsilikátu a dibutylcíndilaurátu,(2) garnma-aminopropyltrietoxysilánu, (3) pyrogénne vyrobeného oxidu kremičitého, ktorý bol spracovaný s bexametyldisilazánom, (4) uhličitanu vápenatého a (5) dírnetylpolysíloxanu, obsahujúceho vinylídénové skupiny.Zmesí obsahujúce zlúčením cínu a predstavujúce jeden z dvoch komponentov na pripravu organopolysiloxanových elastomérov zosieťovaním za teploty miestností sú tiež opísane V EP-A 304 958, M. Fukayama a. kol., Toray Silicone Co., zverejnenom 0. 03. 1989. V tejto tlačovine sa napriklad uvádza zmes, tvorená (1) 1,2-bis-(trietoxysilyl)-etánom, (2) reakčným produktom gamma-arninopropyltrímetoxysílánu s garnma-glycidoxypropyltrinretoxysilánomaTeraz bolo treba vyriešiť úlohu, ako pripraviť také zmesi,obsahujúce zlúčeninu cínu a predstavujúce jeden z dvoch komponentov dvojzložkového systému, vytvàrrąiúceho za teploty miestností zosíeťovanírn organopolysiloxanové elastoméry, ktore by vyhovovali nasledujúcim lcritéiiám.- nie príliš nákladná príprava- vyrovnavacia schopnosť až stálosť a pevnosť- schopnosť pri nanesení na plochy sa ďalej nerozširovať bez mechanického pôsobenia- vzhľad transparentný až čiemy.Tieto charakteristiky by mali byť zachované i pri dlhšom skladovaní tak pri nízkych, ako i pri vysokých teplotách okolia. Ďalšou požiadavkou je, aby tieto zmesi pri zmiešaní s druhým komponentom dvojzložkového systému, vytvárajúceho za teploty miestnosti zosieťovanim organopolysíloxanové elastoméry, poskytovali ako produkty take elastoméry, ktoré sú vysoko stále proti vplyvom počasia, vodnej pare a horúcej vode a ktoré i bez predchádzajúceho základného náteru po uplynutí času spracovania, t. j. času medzi začiatkom vzájomného zmiešavania oboch komponentov a badateľného zosieťovania výborne držia na najrôznejších materiáloch, a to nielen lcremičitćho typu ako je sklo, ale i na kovoch a plastoch.Tieto vlastnosti elastomérov, získané zmiešaním kornponentov a ich zosieťovanim sa nemajú meniť ani pri dlhšom skladovaní zmesí pred ich zmiešaním, ani v závislosti od teploty zosieťovania alebo sa môžu meniť len veľmi nepatme.Uvedená úloha je vyriešené týmto vynálezom.Predmetom tohto vynalezu sú zmesi obsahujúce zlúčeninu cínu a predstavujúce jeden z komponentov dvojzlož kového systému, ktorý vytvára pri teplote miestnosti zosíeťovaním orgarropolysiloxanové elastoméry. Tieto zmesi obsahujú nasledujúce hlavné aktívne komponenty a) diorganopolysíloxan obsahujúci ako koncové jednotky triorganosiloxyskupiny, kde organické zvyšky sú zvyšky uhľovodíkové, ktoré môžu byť halogénované b) reakčný produkt disilaalkánu obsahujúceho na jednu molekulu najmenej dva jednomocne uhľovodíkové zvyšky,prípadne substítuované jednou alkoxyskupínou, viazané ku kremikovérnu atómu cez atóm kyslíka alebo oligornéru tohto disilaalkánu, s diorganocíndíacylátorn c) organokremičitú zlúčeninu obsahujúcu v molekule najmenej jednu amino alebo írninoskupinu viamnú ku kremiku cez uhlík zmes pripadne ďalej obsahuje d) plnidlo a prípadne ešte e) disilaalkán a/alebo silán obsahujúci na l molekulu najmenej 3 jednomocné uhľovodíkové zvyšky, pripadne substituované jednou alkoxyskupinou a viazané ku kremíku cez kyslík alebo jeho oligoméry.Díorganopolysiloxanom (a) s koncovými tríorganosiloxyskupinami je výhodne zlúčenina vzorca (I)(CHakYSÍO(SíR 20)nSiY(CHz)z (ľ), kde R predstavuje rovnaké alebo rôzne uhľovodlkové zvyšky, každý s l až 8 uhlíkovými atóman-rí, tieto zvyšky môžu byť halogénovaně, Y je metyl alebo vínyl a n znamená celé kladné číslo takej hodnoty, pri ktorej viskozita prislušného diorganopolysiloxanu (a) činí v priemeru l 000 až 100 000 mPas pri 25 °C, výhodne 1 000 až 50 000 mPas pri 25 °c.Príklady uhľovodíkových zvyškov v diorganopolysiloxanoch (a), a tým súčasne i príklady pre uhľovodíkové zvyšky R predstavujú zvyšky alkylové, ako je rnetyl, etyl,n-propyl, izopropyl aetylhexyl. Dalej to môžu byť uhľovodíkové zvyšky s alífatickými dvojnýrni väzbarni uhlík - uhlík, ako je Vinyl, cykloalkylové zvyšky, ako je cyklohexyl a metylcyklohexyl, arylové zvyšky ako fenyl, alkylarylove zvyšky, ako je tolyl a aralkylove zvyšky, ako je benzyl.Ako príklady halogénovaných uhľovodíkových zvyškov v diorganopolysiloxanoch (a), a tým súčasne i príklady halogénovaných uhľovodíkových zvyškov R sa uvádzajú hlavne tluórované uhľovodíkové zvyšky, ako je 3,3,3-trifluórpropyl a ditluórfenyl.Obzvlášť výhodným organickým zvyškom v diorganopolysiloxarroch (a), a tým súčasne i organíckým zvyškom R a Y je metyl.Zmesí podľa vynalezu môžu obsahovať jeden druh diorganopolysiloxanov (a). Môžu ale tiež obsahovať zmes najmenej dvoch rôznych druhov zodpovedajúcich organopolysiloxanov.Reakčné produkty silánu, obsahujúceho na 1 molekulu najmenej dva jednomocné uhľovodikové zvyšky, prípadne substituované jednou alkoxyskupínou, viazané ku lcremílcu cez kyslík, alebo jeho oligorrrérov, s díorganocíndiacylátom a priprava takýchto reakčných produktov sú známe. Okrem už v úvodnej časti citovaného patentu US-A 4 490 500 možno ďalej poukázať napriklad na DE-AS 1 167 527,Farbenfabriken Bayer AG, vydaný 09. 04. 1964, na USP 3 186 963 I. T. Lewis a kol., Midland Silicones Ltd., vydaný 01. 06. 1965, na USP 3 927 052, L. R.Vizzuraga, Fiber-s Industries Inc., vydaný 16.12.1975, na USP 4 102 860, E. Wolfalnt a kol., Wacker-Chemie GmbH, vydaný 25. 07.Príprava reakčných produktov (b) podľa vynálezu reakciou disilaalkánu alebo jeho oligoméru s díorganocíndiacylátom sa vykonáva analogiokým postupom, ako sú spôsoby prípravy uvedených reakčných produktov silánov alebo ich oligomérov s diorganocíndiacylátomDisilaalkány obsahujúce v jednej molekule najmenej dva jednomocne uhľovodíkové zvyšky, pripadne substitúcvané jednou alkoxyskupinou, viazané na kremík cez atóm kyslíka, ktoré sa používajú na prípravu reakčných produktov (b), zodpovedajú výhodne vzorcu (II)v ktorom R má význam uvedený, R 3 má rovnaký význam ako R, R 1 a R znamenajú jednomocnć uhľovodkové zvyšky,prípadne substítuované jednou alkoxyskupinou, obsahujúcou v každom zvyšku l až 8 uhlíkových atómov, R je prípadne substimovaný dvojmocný uhľovodrkový zvyšok s l až 10 rhlíkovýnri atňrnami, a a b mar-nemajú 0, l alebo 2, výhodne 0 alebo l. Môžu sa použiť tiež príslušné olígorrŕry.Zvyšky R a R 3 rovnako ako R a R 4 môžu byť rovnaké alebo rôme.Všetky údaje a príklady, týkajúce sa zvyškov R v organopolysiloxanoch (a) platia tiež pre zvyšky R a R 3 v uvedenom vzorci (II).Keď predstavujú R a R uhľovodíkový zvyšok, ide pritom výhodne o alkyl s 1 až 4 uhlíkovými atómami v každom zvyšku. Sú to napriklad metyl, etyl, n-propyl, izopropyl, n-butyl alebo prípadne okrem sek. butylu ešte zmes najmenej dvoch rôznych zvyškov uvedeného druhu.Ako príklady uhľovodíkových zvyškov R a R 4 substituovaných alkoxyskupinou sa uvádmjú zvyšky nasledujúcich vzorcov.CHyO(CH)2 CH 3 CHO(CH)1 CH 3 OCH 2(CH 3)HCCH 3 OCH(CH 3)H 2 C Ako príklady nesubstitćuovaných zvyškov R 2 sa uvádzajú zvyšky vzorcov(cĺĺ 2)z (CH 1)3(CH 2)4 3(cH 2)s° Ako príklady substituovaných zvyškov R 1 sa uvádmjú zvyšky vzorcovOligomérmi disilaalkánov sa rozumeju zlúčeniny, získané napríklad čiastočnou hydrolýzou príslušných disilaalkánov. Tieto látky majú najmenej 2 a nanajvýš 10 kremikových atómov viazaných medzi sebou cez síloxanový kyslík a na atóm krerruka priemerne najmenej 0,5 skupín R 10- a RO-.Ako príklady disilaalkánov alebo ich oligornérov, z ktorých reakciou s díorganocíndiacylátom vznikajú reakčné produkty (b) sa uvádzajú 1,1-bis-(trimetoxysílyD-etán, 1,2-bis-(trimetoxysilyl)-etán, l,l-bisQnetyldímetoxysilyD-etán, 1,l-bís-(trietoxysilyD-etán, 1,2-bís-(rietoxysily 1)-etán, l,Z-bis-(trietoxysilyl)propán, l-(tríetoxysilyh-Z-(rrxetyl-d-etoxysilyD-etán a 1,3-bis-(Z-nietoxysilyletyl)-tetraetoxydi-siloxan.Môže byť použitý dísílaallçán jediného deñnovaného druhu alebo jeho oligomér na reakciu s diorganocindiacylàtom na prípravu reakčnych produktov (b). Rovnako tak môže byť ale použitá zmes najmenej dvoch rôznych krerní kových zlúčenín tohto druhu, napríklad zmes vytvorená z 1,Z-bis-(trietoxysílyb-etánu a 1,Z-bís-(trímetoxysilyhetánu. Diorganocindiacyláty mdpovedajú výhodne vzorcu (IH)v ktorom R má význam uvedený a R 5 znamená rovnaké alkylové zvyšky, každý s l až 12 uhlikovými atomanli. Príklady uvádzané pre alkylový zvyšok R platí v plnom rozsahu í pre zvyšky R 5.Ako príklady diorganocíndiacylátov, ktoré reakciou s dísilaalkánmi a/alebo ich oligomérmi uvedených typov definovaných pod (b) poskytujú reakčnć produkty (b), sa uvádzajú nasledujúce zlúčeniny di-n-butylcíndiacetát dí-n-butylcíndilaurát a di-Z-etylhexylcindiacetát.Na prípravu reakčných produktov (b) môže byť použitý jeden druh diorganocíndiacylàtov alebo zmes najmenej dvoch druhov rôznych diorganocíndiacylátov zodpovedajúcich vzorcu (III).zlúčeniny kremíka definované pod (b), a teda i disilaalkàny uvedeného vzorce (Il) alebo ich oligornéry sa pri príprave reakčných produktov (b) používajú výhodne v množstvách 4 až 25 gramekvivalentov R 10- a R 40- skupín na grammól diorganocíndiacylátu.Zmesi podľa vynalezu obsahujú reakčné produkty (b) výhodne v množstvách 0,0 l až l hmotn. cínu, hlavne v množstve 0,05 až 0,5 hmotn. cínu, vzťahujúc na celkovú hmotnosť príslušnej zmesi.Organokrcmičitými zlúčeninami (c) s najmenej jednou amjno-, resp. iminoskupínou, viazanou ku kremíku cez uhlík, sú výhodne silány, ktoré majú v každej molekule najmenej jednu amínoskupinu, resp. iminoskupínu viazanú ku kremiku cez uhlík a najmenej jeden jednomocný uhľovodíkový zvyšok, pripadne substituovaný amino- alebo alkoxyskupinou, viazaný ku kremíku cez atóm kyslíka a siloxany s najmenej jednou amínoą resp. iminoskupinou viazanou ku kiemíku cez uhlík. Takéto organokrertríčite zlúčeniny sú známe napríklad z patentu US 3 678 003, W. Kaiser a kol., Wacker-Chemie GmbH, vydaného 18.07.1972 a US 4 191 817, A. Schiller a kol., Wacker-Chemie GmbH, vydaného 04. 03. 1980.Pri príprave zmesí podľa tohto vynálezu môžu byť použité ktorékoľvek z organokremičitých zlúčenin uvádzaných v práve citovaných tlačovinách alebo organokrerničité zlúčeniny, patriace do rozsahu v týchto tlačovinách uvádzaných všeobecných vzorcov, pokiaľ zodpovedajú definicíi organoknennčitých zlúčením (c) podľa tohto vynálezu. Ako príklady silanov uvedeného typu sa uvádzajú zlúčeniny nasledujúcich Vzorcov cHsSĺ/O(CH 2)2 NH 2/2 ĺCH 2)3 O(CH 2)2 NH 2(CH 3)3 Si(CH)3 NH(CH)2 NH 2 HzN(CH 2)O(CH 2)3 Si(OCH 2 CI-I 2 NH 2)3 HzN(CH 2)2 O(CH 2)3 sĺtoczHsb a zlúčeniny nasledujúcich názvov gamma-anrinopmpyltrietoxysilán arnínometyltrietoxysilán 3-(2-aminoetylarnino)-propyltri-n-propoxysilán a delta-annnobutylhietoxysílán.Dôležitým jediným príkladom organopolysiloxanu s najmenej jednou amino-, resp. iminoskupinou v molekule viazanou ku krerníku cez uhlík je reakčný produkt sílánu vzorca (IV)s dimetylpolysiloxanom, ktorý má V koncových jednotkách vždy jednu hydroxyskupinu viazanú na atóm kremíka s viskozitou 80 mPas pri 25 °C.Zmesi podľa tohto vynálezu obsahujú organokrenričite zlúčeniny (c) výhodne v množstve 1 až 30 hmotn., prednostné V množstve 5 - 20 hmotn., vzťahujúc vždy na celkovú hmotnosť príslušnej zmesí.Zmesi podľa tohto vynálezu môžu obsahovať stužujúce a/alebo nestužujúce plnidlo. Výhodne obsahujú zmesi podľa vynálezu plnidlo sružujúce. Toto plnidlo predstavuje zložku zmesi označenú (d).Ako stužujúce plnidlo (d), teda plnidlo so špecifickým povrchom najmenej 50 mz/g sa výhodne používa oxid kremičitý. Ako stnžujúce plnidlo sa prednostne používa oxid kremičitý so špecifickým povrchom 100 až 400 mz/g, hlavne 120 až 300 mZ/g. Obzvlášť výhodný na použitie ako stužujúce plnidlo (d) je oxid krerničitý vyrobený pyrogéune. Podľa požiadavky môžu byť tiež ako stužujúce plnidlo použite odvodnené hydrogély kyseliny kremičitej, teda tzv. aerogély alebo iné druhy vyzrážaného oxidu kremičitého so špecifickým povrchom najmenej 50 mz/g, ale pri dodržaní požadovanej štruktúry.V tomto opise uvádzané hodnoty špecifického povrchu oxidu kremičitého alebo iných plnidiel sú hodnoty BET,ktore boli stanovené podľa postupu uvedeného v ASTM Special Technical Publication č. 5 , 1941, str. 95 a nasl.Stužujúce plnidlo (d) sa výhodne používa V množstve 10 až 50 hmotu. vzťahujúc na hmotnosť použitého organopolysiloxaríu (a).Stužujúce plnidlo, výhodne oxid lcremičitý so špecíñ kým povrchom najmenej 50 mz/g, prednostne pyrogénne vyrobený, sa výhodne môže pred použitím do zmesi podľa tohto vynálezu hydrofobizovať pôsobením organokremičitej zlúčeniny.Ako organokremičitá zlúčením, ktomu sa hydrofobizuje stužujúce plnidlo, hlavne oxid kremičitý, sa výhodne používa zlúčenina vzorca (V)(Rsi).X (v), v ktorom R má význam uvedený, X znamená halopén, OH,0111, kde R má význam uvedený, ďalej s, OOCR , kde R je uhľovodíkový zvyšok s l až 4 uhlikovými atómami, alebo ďalej NR 7, kde R 7 je vodik alebo má rovnaký význam ako R 5 a m predstavuje číslo l alebo 2. Medzi týmito zlúčeninami má zvláštny význam hexarríetyldísilazán.Hydrofobizácia stužujúceho plnidla (d), hlavne oxidu kremičiteho so špecifickým povrchom najmenej 50 mz/g pôsobením organokremičítej zlúčeniny sa vykonáva výhodne hlavne v prítorrmostí diorganopolysiloxanu s koncovými jednotkami, tvorenýrni triorganosiloxysktlpinami (a),kde organickými zvyškami sú zvyšky uhľovodlkovć, prípadne halogénované, za súčasnej prítomnosti vody pri mechanickom pôsobení na zmes pri zvýšenej teplote. Po vykonaní hydrofobizácie sa voda a nadbytočná organokrerríičíta zlúčenina použitá k hydrofobízácii zo zmesí vzniknutej pri hydrofobizicií, odstráni. Tento postup je známy napríklad z patentu US 4 101 499, J. Herzig, Bayer AG, vydaného 18. 07. 1978.Táto hydrofobizácia a na ňu nadväzujúce odstraňovanie vody a nadbytočnej organokrerničitej zlúčeniny sa vykonáva samozrejme pred tým, ako sa takto získaná zmes mieša s ďalšími zložkami zmesí podľa vynálezu. Pri hydrofobízácii sa voda použije výhodne v množstve 0, až 20 łnnotn., výhodne 2 až 10 hmotu. vzťahujúc na hmotnostné množstvo diorganopolysiloxanu (a), prítomného prihydrofobizácii.Zmesi podľa tohto vynálezu môžu obsahovať i nestažujúce plnidláAko príklady nestužujúcich plnidiel (d), t. j. plnidiel so špecifickým povrchom menším ako 50 mZ/g sa uvádzajú sadze, kremenná múčka, kremelina, Neuburgská kremelina,diatomit, kremičitan vápenatý, kremičitan zirkónu, uhličitan vápenatý a oxid hlinitý. I tieto nestužujúce plnídlá môžu pritom niesť na svojom povrchu organosilylové skupiny alebo môžu byť vopred upravené iným spôsobom. Ďalšími príkladmi ncstnžujúcich plnidiel sú organické polyméry vo vláknitej alebo práškovítej forme ako polyvinylchloridový prášok. Obzvlášť výhodný je Ilhličitan vápenatý.Pokiaľ sa pri príprave reakčného produktu (b) použije disilaalkán, ktorý má na jednu molekulu len dva jednomocne uhľovodíkovć zvyšky, prípadne substitnované alkoxyskupinou, viazané ku kremíku cez kyslík alebo najvyššie 8 gramekvívalentov jednomocných uhľovodíkových zvyškov, pripadne substituovaných alkoxyskupinou, viazaných ku kremíku cez kyslík, na jeden grammól diorganocíndiacylátu, musia zmesi podľa vynálezu obsahovať ešte (e) disilaalkán a/alebo silán, obsahujúci na jednu molekulu najmenej tri jednomocné uhľovodíkové zvyšky, prípadne substituované alkoxyskupínou, viazané ku kremíku cez kyslík alebo ich oligomér.Všetko, čo bolo uvedené o disilaalkànoch, použitých na prípravu reakčných produktov (b) včítane príkladov, platí v plnom rozsahu í pre disilaalkàny (e), pokiaľ obsahujú na jednu molekulu viac ako dva hydrolyzovateľnć zvyšky. Okrem disilaalkánu môžu zmesi podľa vynálezu ešte obsahovať prípadne silán s najmenej troma jednomoonými uhľovodíkovými zvyškami, prípadne substituovanými alkoxyskupinou, viazanými ku kremíku cez kyslík na jednu molekulu alebo jeho oligomér. Tieto silány zodpovedajú výhodne vzorcu (VI)ReSí(0 R 1)4.c (V 1), V ktorom R má uvedený význam, R 1 predstavuje jednomocný uhľovodíkový zvyšok s 1 až 8 uhlikovými atómami,prípadne substítuovaný alkoxyskupínou, viazaný ku kremiku cez kyslík a c je O alebo l. Môžu byť použite i olígoméry uvedených silánov.Všetko, čo bolo uvedene o zvyšku R v organopolysíloxanoch (a) a o zvyšku R V disilaalkánoch, plati včítane príkladov i pre zvyšky R a R 1 v uvádmnom vzorcí (VI).Ako príklady sílánov alebo ich oligonrérov sa uvádzajú nasledujúce látky tetraetoxysilán tetra-n-butoxysilán vinyltrietoxysilán dimetyldietoxysilán hexaetoxydisiloxan a etoxypolysíloxany s obsahom SiO 30 až 45 hmotu.,napr. produkt, ktorý je na trhu pod obchodným názvom Etylsilikát 40.Zmesi podľa vynálezu obsahujú organokreníičité zlúčeniny (e) v množstve 5 až 10 hmotu., obzvlášť 10 až 30 hmotu vzťahujú na celkovú hmotnosť príslušnej zmesi.V tejto súvislosti je treba poznamenať, že súčet percentuálne vyjadrených množstíev jednotlivých zložiek pri dodržaní uvádzaných prípustných rozmedzí musí v konkrétnom prípade samozrejme byť 100.Zvyšky viazané na SiOC- sú výhodne pri komponentoch (b), (c) a (e) rovnaké.Navyše k zložkám (a), (b), (c) a výhodne i (d) a (e) môžu zmesi podľa vynalezu obsahovať prípadne ešte ďalšielátky, pokiaľ sú tieto látky proti uvádzaným základným komponentom inertne a hodia sa ako prísady do zmesí, obsahujúcich zlúčeniny cinu a tvoriacich jeden komponent dvojzložkového systemu vytvàrajúceho pri teplote miestnosti zosieťovaním organopolysiloxanové elastoméry.Ako príklady týchto látok možno uviesť hlavne látky,ktore mi definované pod (a). Pred pridaním k zmesi musia byť zbavené stužujúceho plnidla (d), hlawie oxidu krerníčitćho. Ich množstvo čim výhodne najvyššie 80 /o hmotn. vzťahujúc na celkové množstvo príslušnej zmesi.Ďalšie príklady látok inertných proti ostatným zložkám zmesi, ktoré môžu byť do zmesí podľa vynálezu dodatočne pridavané, sú pigmenty ako sadze, oxid titaničítý, oxid železitý, ďalej rozpustne farbivá, voňavky, tixotropné činidlá ako hydrogenovaný ricínový olej a stužujúce plnidlà, ako je oxid kremičitý so špecifickým povrchom najmenej 50 mz/g, na ktorý bolo pred zmiešaním v obzvlášť výhodnom prípade vyhotovenia pôsobené organopolysiloxanom typu deñnovanorn pod (a), organokmmičitou zlúčeninou, ako je hexametyldisilazán alebo inou zlúčeninou, ktorá patri do rozsahu všeobecného vzorca (V) uvádzaného v súvislosti s hydrofobizaciou stužovadiel (d), a to takým spôsobom, že vznikol produkt celkom zbavený silanolových skupín.Druhý komponent, ako je zmes obsahujúca zlúčeninu cínu, ten, s ktorým sa zmes, obsahujúca zlúčeninu cínu zmiešava, aby vznikol materiál, z ktorého sa dá pri teplote miestnosti pripraviť zosieťovaním organopolysiloxanový elastomér, môže obsahovať samozrejme rovnaké zložky, ake sa až doteraz používali pri iných komponentoch podobného typu. Sú to hlavne diorganopolysiloxany, ktoré sa triajú zosieťovať a väčšinou zodpovedajúce vzorcu (VII)V tomto vzorci znamená R 8 rovnaké alebo rôzne jednomocne organické zvyšky viazané na SíC- a p je celé číslo v hodnote najmenej 10.Vnútxi alebo pozdĺž siloxanového reťazca práve uvedeného vzorca (V Il) pre diorganopolysíloxany, ktoré majú V koncových jednotkách vždy jednu hydroxyskupinu viazanú na Si, môžu byť navy še k diorganosiloxanovým jednotkám(samo) zaradené ešte ine siloxanové jednotky, čo po látkach vzorcov tohto typu nie je zvyčajne. Ako príklady týchto iných siloxanových jednotiek, ktoré sú väčšinou prítomné len ako viac či menej ťažko odstrániteľné nečistoty, možno uviesť skupiny ako RBSiOM, RČSiOm, a SiO 4/z, kde R 8 má výmam uvedený.Množstvo týchto iných siloxanových jednotiek by nemalo prekročiť l počtu síloxanových jednotiek obsiahnutých v príslušných diorganopolysiloxanoch.Ešte ďalšie síloxanové jednotky, ako napríklad také,ktoré zodpovedajú vzorcu (VIII)-osiR 2 R°siR 2 o- (vm),kde R 8 rná význam uvedený a R 9 predstavuje dvojmocuý uhľovodíkový zvyšok, napríklad fenylén, môžu byť prítomné vo väčších množstvách.Ako príklady organického zvyšku R sa uvádzajú uhľovodíkové zvyšky, ako je alkyl, napríklad metyl, etyl, npro-pyl, izopmpyl, butyl,hexy 1 a oktadecyl ďalej zvyšky s alifatíckými dvojnýrni väzbami uhlík - uhlür, ako je vinyl,allyl, etylallyl a butadienyl ďalej arylové zvyšky ako fenyl,alkarylové zvyšky ako tolyl a aralkylové zvyšky ako betafenyletyl.Tieto uhľovodikové zvyšky môžu byť substituované,hlavne halogěnované. Ako príklady sa uvádmjú 3,3,3-tri tluórpropyl, chlórfenyl a brómtolyl. Ďalšími príkladmi organických zvyškov R sú zvyšky kyánalkylové ako betakyáuetyl.Tieto organopolysiloxany, ktoré majú v koncových jednotkách po jednej hydroxyskupine viazanej na Si, môžu byť pritom v zmesi s polymérmi, vznilmutými V ich pritomnosti voľne radikálovou polymeráeiou, resp. zrnesovou polyrneráciou s prídanými polymerizovateľnými zlúčenínami, ako je styrén, vinylacetát, kyselina akrylová, kyselina metakrylová, estery kyseliny akrylovej a rnetakrylovej, akrylonitril alebo zmes najmenej dvoch takýchto polymerizovateľných zlúčenin, ako je zmes styrénu a n-butylakrylátu. Tieto polymerizaty nemusia byť všetky v zmesi s dior-ganopolysiloxamni. Skôr môžu byť v malom množstve na diorganopolysiloxan nakvapkané.Prinajmenšom prevažujúci diel zvyškov RK, pokiaľ nie je nakvapkaný žiaden polymerizát, tvorí vzhľadom na ľahkú prístupnosť výhodne zvyšky metylové. Prípadne prítomne iné zvyšky R sú hlavne zvyšky vinylové alebo fenylové alebo vinylové a fenylové.Vískozita organopolysiloxanov, ktoré majú byť zosieťované, činia Výhodne 100 až 500 000 mPas 25 °C.Než sa organopolysiloxany, ktoré majú byť zosieťované zmiešajú so zmesou podľa vynálezu, môžu obsahovať prípadne nielen polyrnerizáty vzniknuté v ich prítomnosti a ktoré boli už zmienené. Okrem týchto polymerizatov môžu ešte obsahovať látky, ktoré sú prinajmenšom pri teplote miestností inertné a ktoré tvoria bežne súčasti, ktoré vytvárajú vytvrdzovaním organopolysiloxanové elastoméry. Ako príklady týchto látok sa uvádzajú stužujúce plnídlá, mestužujúce plnidlà, pigmenty, rozpustné farbivá, voňavky, inhibítory korózie, inhibítory oxidácie, tepelné stabilizátor-y,peroxidy, organopolysiloxanové živice tvorené z jednotiekTakéto organopolysiloxanové živice môžu byť prítomné výhodne v množstve nanajvýš l hmotri. vzťahujúc na hmotnosť organopolysiloxanu, ktorý má byť zosieťovaný. Ďalej môžu byť prítomné číste organické živice vzniknuté v neprítomnosti diorganopolysiloxanov, ako je polyvinylchloridový prášok, potom zmäkčovadlá, organopolysiloxany definované pod (a), polyglykoly, ktoré môžu byť eterifikované alebo esterifikovane a konečne blokové zmesové polymerizáty oxyalkylénorganosiloxanové.Ako príklady stužujúcich plnidiel, ktore môžu byť pritomné v zmesi s organopolysiloxanmi, ktore majú byť zosieťované pred tým, ako sa zmiešajú so zmesou podľa vynálezu, resp. keď sa s ňou zmiešajú, sa uvádzajú pyro génne vyrobený oxid kremičitý so špecifickým povrchom najmenej 50 mz/g, aerogely alebo ine druhy vyzrážanćho oxidu kremičitćho so špecifickým povrchom najmenej 50 mZ/g. Aspoň časť týchto plnidiel môže na svojom povrchu mať organosílylové skupiny.Príklady, ktoré boli v predchádzajúcej častí opisu uvádzané pre nestužujúce plnidlá, platia v plnom rozsahu pre nestužujúce plnidlá, ktoré môžu byť prítomné v zmesi s organopolysiloxanmi určenými na zosieťovanie prv, ako sú uvedené do styku so zmesou podľa tohto vynálezu, resp. keď sú s ňou do styku uvádzané.Zmesi podľa tohto Vynálezu sa zmiešajú s druhým komponentom dvojzložkového systému, z ktorého sa pri teplote miestnosti zosieťovaním vytvára organopolysiloxanový elastomér a ktorého jedna zložka obsahuje zlúčeninu cinu v takých množstvách, pri ktorých v získaných hotových zmesíach, vytvárajúcich dvojzložkový systém, ktorý poskytuje pri teplote miestnosti zosieťovaním organopoly

MPK / Značky

MPK: C08L 83/04, C08K 5/57, C07F 7/22

Značky: obsahujúce, predstavujúce, organopolysiloxánových, systému, elastomérov, zmesí, výrobu, cínu, dvojzložkového, komponent, zlúčeninu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-279682-zmesi-obsahujuce-zluceninu-cinu-predstavujuce-jeden-komponent-dvojzlozkoveho-systemu-na-vyrobu-organopolysiloxanovych-elastomerov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zmesi obsahujúce zlúčeninu cínu predstavujúce jeden komponent dvojzložkového systému na výrobu organopolysiloxánových elastomérov</a>

Podobne patenty