Číslo patentu: 279459

Dátum: 04.11.1998

Autor: Frohlich Alfons

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Pri spôsobe výroby zipsu tkaním na tkacom ihlovom automate je monofilová niť z plastickej hmoty tkacou ihlou, ktorá sa trvalo pohybuje z vonkajšej polohy do vnútornej polohy a späť, splietaná okolo tŕňa, vytvárajúceho uzavierací člen, pričom je priebežne tvarovaný z monofilovej nite z plastickej hmoty rad uzavieracích členov, ktoré sú tvorené spojovacou hlavou a pripojenými, spojovacie očká vytvárajúcimi ramenami uzavieracích členov, a sú združené spojovacími časťami. Súčasne je rad spojovacích členov voviazaný prostredníctvom voviazaných osnovných nití, ako aj útkových nití nosného pása do vytvárajúceho sa nosného pása. Napätie v ťahu privádzanej monofilovej nite z plastickej hmoty je nastavované prostredníctvom poháňaných prevádzacích valcov na 300 až 500 g pri priemere monofilovej nite 0,5 mm, na 500 až 800 g pri priemere monofilovej nite 0,6 mm a na 800 až 1200 g pri priemere monofilovej nite 0,75 mm, pričom sa napätie v ťahu ďalej zvyšuje nastavovaním vonkajšej polohy tkacej ihly na 1,5- až 3-násobok a monofilová niť sa proti tomuto napätiu v ťahu opiera o tŕň.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu výroby zipsu, ktorý sa tka prostredníctvom tkacieho ihloveho automatu, pričom osnovné nite nosného pásu a voviazané osnovne nite sa vedú na vytváranie zivy a tkacími ihlarni sa zatkávajú útkové nite nosného pásu a monofrlové nite z plastickej hmoty, pričom monofrlová niť z plastickej hmoty s tkacou ihlou, ktorá sa trvalo pohybuje z vonkajšej polohy do vnútomej polohy a späť, splieta okolo tíňa, vytvárajúceho uzatvárací člen, ktorý má v podstate pravouhlý prierez a hrúbka monoñlovej nite z plastickej hmoty má o 10 až 20 väčší priemer trňa a ktorý má na strane spojovacej hlavy pozdĺžne upravené zalomené zaoblenie a šírku, ktorá je 1,75 až 3-krát väčšia než jeho hrúbka. Pritom sa priebežne z monoñlovej nite z plastickej hmoty tvaruje rad uzatváracích členov, ktorých uzatváracie členy sú tvorené spojovaoou hlavou a pripojenými, spojovacie očká vytvárajúcimi ramenami uzatváracích členov, a sú združene spojovacími časťami, pričom súčasne rad spojovacích členov je voviazaný prostredníctvom voviazaných osnovných nití, ako i útkových nití nosného pásu, do vytvárajúceho sa nosného pásu, a pričom napätie v ťahu privádzanej monofrlovej nite z plastickej hmoty sa nastavuje prostredníctvom poháňaných privádzacích valoov a ovplyvňuje sa spätných pohybom tkacej ihly, pri ktorom sa monoñlová niť z plastickej hmoty tiahne proti tŕňu.Jednotlivo je známe napríklad postupovat tak, že sa vyrábajú súčasne dva k funkcii zipsu navzájom priradené zipsy, a to s radmi uzatváracích členov, spojených tkaním. V takomto prípade je tŕň, ktorý vytvára uzatváracie členy, ihlovitá konštrukčná súčasť, ktorá je voľne uložená, ako je to zrejmé z patentového spisu SRN č. 25 40 272. Je ale tiež možné pracovat s tŕňom, ktorý je pomerne krátky a súčasne vytvára hák, ktorý je upravený na Výkyvnom ramene, ako je to zrejmé z európskeho patentu č. 0 124 129. Týmto spôsobom sa spravidla vyrába iba jeden jediný zips. Priradenie druhého zipsu do funkcie zipmr sa potom uskutoční na ínom mieste a v inom čase. Uzatváracie členy, ktore sa vytvorili na tŕni, sú pri plynulom tkaní stále z tíňa sťahované alebo odsúvané.V rámci známych opatrení, opísaných v uvedených patentových spisoch, sa ziskali rozmerovo presne definované, a to vrátane rozmeru stúpania, uzatváracie členy a rady uzatváracích členov. Vzhľadom na vytvorenie spojovacích hláv a spojovacích očiek je však treba počítať s toleranciami, ktoré môžu byt príčinou sporu. Bez ďalších opatrení totiž nie je možné získať uspokojivo vytvarované spojovacie hlavy. Uvedené tolerancie môžu nepriaznivo ovplyvňovať pevnosť v ťahu V priečnom smere a pevnosť V roztrhnutí zipsu pri ohybe a zalomení. Aby bolo možne najmä vzhľadom na spojovacie hlavy dodržiavať užšie tolerancie, je v rámci známych opatrení zvyčajne vyrážať spojovacie hlavy na vstupujúoej rnonoñlovej nití z plastickej hmoty. To potom priaznivo pôsobí na proces a na rýchlosť tkanía.Vynález si kladie za úlohu zdokonaliť opisaný spôsob tak, aby bolo možne zaistiť vznik veľmi presných uzatváracích členov a spojovacích hláv bez predbežného vytlačovania spojovacích hláv na modifkovanej nití z plastickej hmoty, čo má viesť k vytvoreniu zipsoviek s vysokou kvalitou, najmä so zreteľom na priečnu pevnosť v ťahu, pevnosť proti otvoreniu pri ohybe alebo zalomení, pričom má byť zaistena výroba ohybných zípsoviek pri vysokej rýchlosti tlcanja.Vytýčená úloha sa rieši spôsobom podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že sa pracuje s ohýbacim deformačným tŕňom, ktorý má v podstate pravouhlý prierez a hrúbku o 10 až 20 menšiu, ako je priemer monoñlovej nite z plastickej hmoty, na strane spojovacej hlavy v pozdlžnom smere má upravené zaoblenie ohybu a má šírku,ktorá je 1,75 až 3 krát väčšia ako jeho hrúbka, pričom napätie v ťahu monofrlovej nite z plastickej hmoty, prichádzajúcej do miesta tkania, sa nastaví pri rnonoñlovej nití z plastickej hmoty s priemerom zhruba 0,5 mm na hodnotu medzi 300 až 500 gramov, pri monoflovej nití z plastickej hmoty s priemerom zhruba 0,6 mm na hodnotu medzi 500 až 800 gramov a pri monofrlovej nití z plastickej hmoty s priemerom zhnrba 0,75 mm na hodnotu 800 až 1200 gramov, a vonkajšia poloha tkacej ihly sa nastaví tak, aby sa v tejto vonkajšej polohe zvýšilo napätie v ťahu v monotilovej nití z plastickej hmoty o súčiniteľ v rozmedzí medzi 1,5 až 3, pričom monofilová niť z plastickej hmoty sa opiera o tŕň proti tomuto napätiu v ťahu. Takzvané deformačné ohýbanie na účely vytvárania spojovacích hláv na radách uzatváracích členov z monoñlovej nekonečnej nite z plastickej hmoty je samé o sebe známe. Takto vytvárané spojovacie hlavy sú z hľadiska ich tvaru nie celkom presne definované. Vynález na rozdiel od toho vychádza z poznatku, ktorý patrí k vynálezu, že pri známom spôsobe tkania je možné dosiahnuť lepšie defomračne ohýbanie, a to jednak použitim zvláštneho tiňa na deforrnačné ohýbanie, a jednak zaistením zvláštnej napnutosti nite pri defomiačnom ohýbacom procese. Trň na deformačné ohýbanie má V pozdĺžnom smere upravené ohýbanie zaoblenie, ktore priaznivo prispieva k deforrnačnému ohýbaniu, a okrem toho dopredu stanovenú výhodnú šírku. Táto šírka prepožičiava tíňu na defomračné ohýbanie plošný zotrvačný moment, ktorý je potrebný na to, aby bolo možné zachycovať chybové defonnačné napätie bez poškodenia tina. Táto šírka chybového defonnačného tŕňa ale súčasne defmuje spojovacie očko. Vytvárajú sa spojovacie hlavy, ktore sú priradené k spojovacím očkám a ktoré sú v spojovacích očkách dostatočne pevne tvarovo držané, takže sa dosahujú požadované hodnoty z hľadiska priečnej pevnosti V ťahu a z hľadiska nežiaduceho otvárania, pričom je ale očko dostatočne veľké, takže zips, vytvorený zo zípsovky podľa vynálezu, má uspokojivú a dokonca výbomú ohybnosť. Napätie ohybovej deformácie vedie k veľkým deformačným rýchlostiam,čo podstatne prispieva ku kladnérnu vplyvu na vytváranie tvaru. Spojovacie hlavy, ktoré sú vyrobené podľa vynálezu napâťovou ohýbacou deformáciou, sa stabilizujú tepelne bez rušivých zmien tvaru. Na optimalizáciu postupu prispieva, ak sa pohyb tkacej ihly do vnútomej polohy nastaví tak, že vo vnútomej polohe tkacej ihly sa napätie v ťahu v monoñlovej nití z plastickej hmoty zvyšuje o súčiniteľ zhruba 1,2 až 2,5, pričom monotilová niť z plastickej hmotyje podopieraná spojovacou časťou, ktorá bola vytvorená dopredu, a ktorá obsahuje osnovné a/alebo útkové nite. Je samozrejme, že útkové nite sú dostatočne silně, pripadne osnovné nite sú upravene v dostatočnom počte.Ak ide o detaily, je ešte celý rad možností ďalšieho výhodného vytvorenia a špecifikácie spôsobu podľa vynálezu. Výhodná forma uskutočnenia vynalezu sa vyznačuje tým, že sa pracuje s ohýbacírn defonnačným tŕňom, ktorého zaoblenie hrán má polomer, ktorý zodpovedá zhruba poloVičnej hrúbke ohýbacieho deformačněho tŕňa. V rámci Vynálezu možno pracovať s najrôznej širni, vo výrobe zipsov s radami uzavieracích členov z monoñlových nití z plastickej hmoty obvyklých plastických hmôt, najmä s polyamidovými a polyesterovýmí plastickými hmotami. Prierez monoñlových niti z plastickej hmoty môže byť kruhový. Zvlášť dobre vytvamvané spojovacie hlavy sa však získajú vtedy, ked sa pracuje z monoflovou niťou z plastickej hmoty , ktorá má v podstate elipsovitý prierez, pričom pomer malej osi k veľkej osi má hodnotu 1 1,2 až l 1,6. Tkací proces sa uskutočňuje tak, že pri spojovacích hlavách prechádza Velká os eliptickćho prierezu V zípsovke rovnobežne s pozdlžnou osou. Pokial sa pracuje s monofrlovou niť ou z plastickej hmoty, ktorá má eliptícký prierez, odporúča sa, aby sa monotilová niť z plastickej hmoty pri prívode k tkacej ihle valcovala za studena na V podstate elipsovitý prierez.Vnútomé pnutie, ktoré zostáva v materiáli po valcovaní za studena, kladne ovplyvňuje ohýbacie defomiacie, ktoré defnujú spojovacie hlavy. Je samozrejme, že pri použití monotilových niti z plastickej hmoty s eliptickým prierezom sa použije algebraický stred z rozmeru pre malú os a pre veľkú os miesto parametra priemeru, na ktorý sa Vzťahujú skutočriosti podľa vynálezu.Prehľad obrázkov na výkresochVynàlez je V ďalšom podrobnejšie vysvetlený na prikladoch uskutočnenia V spojení s výkresovou časťou.Na obr. l je V pôdoryse schematicky znázornený Výrez miesta tkania ihlového tkaeieho automatu, ktorý je upravený pre spôsob podľa vynálezu.Obr. 2 predstavuje podobný pôdorys ako na obr. l, ale pri inom ihlovom tkacom automate.Na obr. 3 je v podstatne zväčšenej mierke znázornený axonometrický pohľad a priečny rez tkacieho tŕňa, ktorý je vytvorený pre spôsob podľa vynálezu. Obr. 4 predstavuje tkací tŕň podľa obr. 3 s monoñlovou niťou z plastickej hmoty po ohýbacom zaoblení. Na obr. 5 je znázomený rez rovinou podľa čiary A-A z obr. 4. Obr. 6 predstavuje rez rovinou podľa čiary B-B z obr. 4.Na obr. l a 2 sú znázornená konštrukčné súčiastky tkacíeho automatu na výrobu zípsovky 1 tkaním Osnovné nite 2 nosného páse 13 a voviazane osnovné nite 3 sú vedené tak, že vytvárajú zivu. Útkové nite 5 nosného pása 13 a pri príklade uskutočnenia podľa obr. l dve monoñlové nite 6 z plastickej hmoty a pri príklade uskutočnenia podľa obr. 2 jedna monoñlová niť 6 z plastickej hmoty sú zatkávané tkacími ihlami 4.Pomery tkania sú vytvorené tak, že monoflové nite 6 z plastickej hmoty sú tkacou ihlou 4, ktorá sa pohybuje plynulo z vonkajšej polohy do vnútornej polohy a späť, splietané okolo tŕňa 7 na Vytváranie uzavieracich členov 8. Pritom je z monotilovej nite 6 z plastickej hmoty vytváraný rad uzavieracích členov 8. Uzavieracie členy 8 pozostávajú Vždy z jednej spojovacej hlavy 9 a z pripojených, spojovacie očko 10 vytvámjúcich ramien 11 uzavieracích členov 8. Navzájom sú spojené prostrednictvom spojovacich časti 12. Tieto skutočnosti sú zreteľne aj na obr. 4. Súčasne je rad uzavieracích členov 8 pomocou voviazaných osnovných nití 3, ako aj útkových nití 5 nosného pása 13, voviazaný do vytvárajúceho sa nosného pása 13. Napätie v ťahu prichádzajúcej monoñlovej nite 6 z plastickej hmoty je nastaviteľné prostrednictvom poháňaných privádzacich zvieracích valcov 14 a a okrem toho je ovplyvňované vratným pohybom tkacej ihly 4, a to tak, že maximálne napätie v ťahu vznika, keď je tkacia ihla 4 vo vonkajšej polohe, V ktorej je zodpovedajúca monoñlová niť 6 z plastickej hmoty ťahaná proti tíňu 7. Pritom sa pracuje s ohýbacírn defomiačných tŕňom 7. Ako je tento tíň 7 v detailoch vytvorený, je zrejmé z obrázka 3, ako aj z obrázka 4 až 6. Ohýbaci defonnačný tŕň 7 má V podstate pravoublý prierez s hrúbkou, ktorá je o 10 až 20 menšia, než aka zodpovedá priemeru monotilovej nite 6 z plastickej hmoty, ďalej má na strane spojovacej hlavy 9 pozdĺžne vytvorené zaoblenie 15 ohybu a šírku,ktorá je väčšia o súčiniteľ vmedzi 1,75 až 3 ako hrúbka. T 0 prepožičiava ohýbaciemu deforrnačnému tŕňu 7 zvláštny plošný zotrvačný moment a definuje, ako je to zrejmé z obr. 6, veľkosť spojovacích očiek 10. Ináč je napätie V ťahu priClládzajúcej monoñlovej nite 6 z plastickej hmoty zvlášť nastavené, a to tak, ako je to uvedené V bode l detinície predmetu vynálezu. Podstatné sú pritom rovnako vyrovnávacie pružiny 14 b, ktoré vyrovnávajú napätie a ktoré ovplyvňujú privodnú dĺžku. Vonkajšie poloha tkacej ihly 4 je nastavená tak, že sa v tejto vonkajšej polohe zväčšuje napätie v ťahu v rnonofrlových nitiach 6 z plastickej hmoty o súčiniteľ v rozmedzí aj medzi 1,5 a 3, pričom monoflová niť 6 z plastikej hmoty, ako je to zrejmé z obr. l a 2, saopiera o tŕň 7. Pohyb tkacej ihly 4 dovnútra je nastavený tak,že vo vnútornej polohe tltacej ihly 4 sa napätie v ťahu V monotilovej nití 6 z plastickej hmoty zvýši o súčiniteľ medzi l,2 a 2,5. Tu je monofrlová niť 6 z plastickej hmoty podoprená spojovacou časťou 12, vytvorenou predtým, ktorá zahrnuje osnovne nite 2 nosného páse 13, vovíazanej osnovnej nití 3, prípadne útkovú niť 5 nosného pása 13.Pri príklade uskutočnenia a podľa výhodného uskutočnenia podľa vynálezu má ohýbací defonnačný tŕň 7 zaoblenie 15 ohybu s polornerom, ktorý zhruba mdpoveda polovičnej hrúbke ohýbacieho deformačného tŕňa 7. Výsledok ohýbacej deformácie, uskutočnenej podľa vynálezu, je zrejmý z obr. 4 a 5. Vznikajú Veľmi presne defmovanć spojovacie hlavy 9 pri hlbokom a účinnom tvarovorn spojí. Je možné, ako je to zreteľne na obrázku 4, dosiahnuť v spojovacich hlavách 9 osové pomery v oblasti od l 2,6 až 1 3,6, a to podľa vytvorenia tíňa 7 a podľa napätia V ťahu. Súčasne je zrejmé z obr. 6 vytvorenie s uvedenými osovými pomenní monofrlových nití 6 z plastickej hmoty, pokiaľ sú tieto vybavené eliptíckýrn prierezom.l. Spôsob výroby zipsovky, ktorá sa tká prostredníctvom tkacieho ihlového automatu, pričom osnovne nite nosného pása a voviazané osnovné nite sa vedú na vytváranie zivy a tkacími ihlami sa zatkávajú útkové nite nosného pasa a monotilové nite z plastickej hmoty, pričom mo~ noñlová niť z plastickej hmoty sa tkacou ihlou, ktorá sa trvalo pohybuje z vonkajšej polohy do vnútornej polohy a spat, splieta okolo trňa, vytvárajúceho uzavieraci člen, ktorý má V podstate pravouhlý prierez, a hrúbka monoñlovej nite z plastickej hmoty je o 10 až 20 väčšia ako priemer tŕňa, a ktorý má na strane spojovacej hlavy pozdĺžne upravené zalomené zaoblenie a šírku, ktorá je 1,75 až 3 krát väčšia ako jeho hrúbka, pričom sa priebežne z monoflovej nite z plastickej hmoty tvaruje rad uzavieracích členov, ktorých uzavieracie členy sú tvorené spojovacou hlavou a pripojenými, spojovacie očká vytvárajúcimi, ramenami uzavieracich členov, a sú združené spojovacimi časťami, pričom súčasne rad spojovacích členov je voviazaný prostrednictvom voviazaných osnovných niti, ako aj útkovýeh niti nosného pása, do vytvárajúceho sa nosného pása, a pričom napätie V ťahu privádzanej monofilovej nite z plastickej hmoty sa nastavuje prostredníctvom poháňaných privádzacich valcov a ovplyvňuje sa vratným pohybom tkacej ihly,a to pri vytvorení maxima napätia v ťahu vo vonkajšej polohe tkacej ihly, pri ktorom sa monotilová niť z plastickej hmotytiahneprotitŕňu, vyznačujúci sa t ý m , že napätie v ťahu monofrlovej nite (6) z plastickej hmoty, ktorá prichádza do miesta tkania, sa nastaví pri monoñlovej niti (6) z plastickej hmoty s priemerom 0,5 mm na hodnotu v oblasti 300 až 500 gramov, pri monotilovej niti(6) z plastickej hmoty s priemerom 0,6 mm na hodnotu V oblasti 580 až 800 gramov a pri monotilovej niti (6) z plastickej hmoty s priemerom 0,75 mm na hodnotu v oblasti 800 až 100 gramov, a že nastavovanírn vonkajšej polohy tkacej ihly (4) sa zvyšuje napätie v ťahu monofilovej nite(6) z plastickej hmoty vo vonkajšej polohe tkaoej ihly (4) na 1,5 až S-násobok, pričom monotilová niť (6) z plastickej hmoty sa opiera o ohýbací defonnačný tiň (7) proti tomuto napätia v ťahu.2. Spôsob podľa nároku 1, v y z n a č uj ú ci s a t ý m , že nastavovanirn polohy tkacej ihly (4) vo vnútomej polohe sa zvyšuje napätie v ťahu v monoñlovej niti (6) z plastickej hmoty o súčiniteľ 1,2 až 2,5, pričom monofilová niť (6) z plastickej hmoty sa opiera o predtým vytvorenú spojovaciu časť z osnovných niti (2, 3) a/alebo útkovýeh niti (5).3. Spôsob podľa jedného z nárokov 1 alebo 2, v y z n a č u j ú ci s a tý m ,žemonoñlovániť(6) z plastickej hmoty sa splieta okolo ohýbacieho detbnnačného tŕňa (7), ktoreho zaoblenie hrán má polomer, zodpovedajúci polovičnej hrúbke ohýbacieho defonnačného tŕňa(7) 4. Spôsob podľa jedného z nárokov 1 až 3, v y značuj úci sa tým,žesananášamonoñlová niť (6) z plastickej hmoty, ktorá má eliptický prierez,pričom polomer malej osi k veľkej osi ma hodnotu 1 1,2 až 1 1,6.5. Spôsobpodľanámku 4,vyznačujúci s a t ý m , že monoñlova niť (6) z plastickej hmoty sa pri privode k tkaeej ihle (4) valcuje za studena na eliptický prierez.

MPK / Značky

MPK: A44B 19/54, A44B 19/42

Značky: spôsob, zipsu, výroby

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-279459-sposob-vyroby-zipsu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby zipsu</a>

Podobne patenty