Samočinná sklzová klapka odberného objektu s veľkým kolísaním hornej hladiny

Číslo patentu: 279383

Dátum: 07.10.1998

Autor: Rusina Blahoslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Samočinná sklzová klapka pozostáva z hradiacej sklzovej steny (1) v najnižšej polohe vodorovnej, ktorá je vpredu pripojená na čelný dutý nosník (2), odspodu podopretá hlavnými nosníkmi (3) pripojenými vpredu k čelnému dutému nosníku a vzadu v ložiskách (4) k stavbe. V najnižšej polohe je vodorovná. Čelný dutý nosník (2) prechádza cez segmentový otvor (5) do dutiny (6) v pilieri objektu. Tam je k nemu cez spojovacie rameno (7) pripojené plavákové závažie (8), vytvorené ako dutá dvojkomorová nádoba čiastočne naplnená betónom a je predsunuté pred klapku. Pri najnižšej polohe a hladine je takmer celé ponorené pod hladinu, pri najvyššej je vynorené nad hladinu a vtedy hradiaca sklzová stena (1') zviera uhol s vodorovnou rovinou 25°. Po bokoch klapky sú do pilierov zabudované bočné štítky (9), ku ktorým dolieha gumová hadica (10), pripojená odspodu k hradiacej sklzovej stene (1). K čelnému dutému nosníku (2) a k stavbe sú otočne pripojené dvojramenné hrablice (11), predsunuté pred klapku. Nad čelným dutým nosníkom v najvyššej polohe (2') je vytvorený nos (12) tak, že medzi ním a nosníkom zostáva úzka štrbina. Tento nosník (2) má v mieste segmentového otvoru (5) krátky nadstavec (13). K plavákovému závažiu (8) sú pripojené dve lanové kladky (14) pre laná ručných zdvihákov (15) umiestnených nad korunou objektu. Vztyčovanie a sklápanie klapky a tým odber stáleho množstva vody sa deje samočinne a súhlasne s kolísaním hladiny v nádrži vodného diela.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka zariadenia objektu najmä na odber vody z nádrže s veľkým kolísaním hladiny do kanála biokoridoru alebo do kanála napájajúceho ramennú sústavu pri riečišti,teda na sústavný odber rovnakého množstva vody pri viacnásobnom dennom kolísaní hladiny vnádrži alebo v prívodnom kanálí vodného diela s energetickým využitím a špičkovou prevádzkou. Zariadenie podľa vynálezu umožní tento odber vody sarnočinne, teda bez zásahu obsluhy a bez osobitného strojného ovládacieho mechanizmu a prístrojového vybavenia a tým aj bez nároku na dodávku elektrickej energie. Jeho účinok je najvýraznejší v letnom a jesennom období, kedy pre život rýb, vtáctva, zveriny, stromov a porastov V biokoridore alebo v ramennej sústave je potrebná stála dodávka tečúcej vody, obohatenej o kyslík. Je funkčné aj v zimnom obdobi, keď niektoré jeho časti budú umelo ohrievané a ešte nedôjde v odbemom kanáli alebo v nádrži k tvoreniu srieňov alebo k zarnrznutiu kanála.Doteraz známe zariadenia, ktoré slúžia na odber vody z nádrže do kanála na rôzne účely, majú viaceré nevýhody.Známa klapka s valcovou alebo rovinnou hradiacou stenou sklápajúca sa smerom po vode a s vodorovnou osou otáčania umiestnenou v úrovni prahu odbemého objektu a ovládaná obvykle priamočiarymi hydromotorrni môže regulovať alebo udržiavať odber vody do kanála len manipuláciou, teda pohybom bydromotorov, a to bud zásahom obsluhy, alebo pomocou zložitej automatiky, reagujúcej na homú hladinu vnádrži alebo na dolnú hladinu vkanáli. Vyžaduje stálu a neprerušenú dodávku elektrickej energie a aj nadmieru spoľahlivú a dokonalú automatiku. Stály odber rovnakého množstva vody pri viacnásobnom dennom veľkom kolísaní hladiny v nádrži energetického vodného diela so špičkovou prevádzkou sa obsluhou a automatikou len veľmi ťaüo dá dosiahnuť, čo platí obzvlášť pre prevádzku za nízkych hladín a v zimnom období.Iné zariadenia, ktore dokážu samočinne regulovať odber vody z nádrže do kanála, akými je napríklad aj samočinný segmentový uzáver ovládaný tiažou pritekajúcej vody z nádrže na piest v pilieri objektu, ktorá mu s piestom robí protizávažie, je zložítá konštrukčná a hydraulická sústava,vyžadujúca vždy výrazný rozdiel hladín v nádrži a v kanáli. Odber vody sa deje výtokom pod segmentom, takže odoberaná voda je málo prevzdušnená. Na odber vody do kanála biokoridoru alebo rarnennej sústavy pri veľkom kolísaní hladiny v nádrži je tento sarnočinný segmentový uzáver nepoužiteľný.Tieto nevýhody odstraňuje samočinná sklzová klapka odbemćho objektu, slúžiaceho najmä na odber vody z nádrže vodného diela s veľkým kolísaním hladiny do kanála biokoridoru alebo do kanála napájajúceho vodou ramennú sústavu pri riečišti, teda na sústavný odber prakticky rovnakého množstva vody pri každej hladine, podľa vynálezu,ktorého podstata tkvie vtom, že hradiaca sklzová stena klapky je rovinná, v najnižšej polohe vodorovná a umiestnená v poli odbemého objektu pod úrovňou najnižšej hornej hladiny, čo je zároveň úroveň hladiny vkanáli a to v hĺbke, ktorá zodpovedá odbemému množstvu vody pritejto hladine, že táto hradiaca sklzová stena je vpredu plynule napojená na čelný dutý nosník s oblinou, odspodu podopretá najmenej dvoma hlavnými nosníkmi, doplnenými sústavou pomocných nosníkov a výstuh, že hlavné nosníky sú vpredu pripojené na čelný dutý nosník a sú naň kolmé a vzadu, na konci hradiacej a sklzovej steny sú upevnené k stavbe v ložiskách s vodorovnou osu otáčania, umiestnenou do úrovne hradiacej sklzovej steny, ďalej že čelný dutý nosník klapky je predĺžený tak, že prechádza v líci piliera segmentovým otvorom so stredom krivostí v osi otáčania klapky do rozmemej dutiny, vytvorenej V pilieri pred týmto nosníkom, že je tarn cez spojovacie rameno pripojený kdutému plavákovému závažiu, že toto závažie je vtejto dutíne vysunuté pred čelný dutý nosník na vzdialenosť blízku 0,8 dĺžky klapky, má dno umiestnené výrazne pod úrovňou hradiacej sklzovej steny a strop tesne nad úrovňou hladiny prislúchajúcej najnižšej polohe klapky, pričom pred i pod klapkou je povrch dna V poli objektu približne v úrovni dna plavákového závažia a segrnentový otvor v líci piliera je dole ukončený pod čelným dutým nosníkom..le výhodne, ak čelný dutý nosník prechádza v líci piliera segmentovým otvorom do roanemej dutiny vytvorenej len v jednom pilieri a pri odbemom objekte o dvoch poliach a klapkách len v krajnom pilieri, kde je knemu cez spojovacie rameno pripojené plavákové závažie.Je tiež výhodné, ak čelný dutý nosník je vytvorený z rúry uzavretej v plavák.Taktiež je výhodne, ak krajne hlavné nosníky i spojovacie rameno majú dutý prierez.Je zároveň výhodné, ak plavákovć závažie je vytvorené ako dvojkomorová tenkostenná dutá nádoba čiastočne naplnená betónom.Je rovnako výhodné, ak medzeru medzi okrajmi hradiacej sklzovej steny a lícom pilierov prekrýva hrubostenná gmnová hadica, pripojená odspodu k tejto stene tak, že dolieha k lícu piliera.Je potom výhodné, ak nad okrajmi hradiacej sklzovej steny sú do líca pilierov zabudované bočné štíty a ak tieto štíty majú výhrevné telesá.Je ešte výhodné, ak hradiaca sklzová stena v najvyššej polohe zviera uhol od vodorovnej roviny 20 ° až 25 °.Je súčasne výhodne, ak k čelnćmu dutćmu nosníku a kpovrchu dna V poli objektu sú otočne pripojené dvojramenně hrablice s homým ramenom v najnižšej polohe vodorovným a dolným ramenom odkloneným pod uhlom 30 ° od vodorovnej roviny a sú vysunuté proti vode.Potom je ešte výhodné, ak hradiaca sklzová stena a aj strop plavákoveho závažia majú otvory kryté poklopmi.Rovnako je ešte výhodné, ak vpredu k plavákovému závažiu tesne nad jeho dnom sú pripojené dve lanové kladky pre lanove zdviháky, pripojené k objektu nad jeho korunou.Niekedy je výhodné, ak nad najvyššou polohou čelného dutého nosnika v poli objektu je vytvorená clona alebo nos pod premostenim a ak medzi ňou alebo nim a týmto nosníkomje úzka štrbina.Napokon je výhodné, ak na čelný dutý nosník je v líci piliera medzi stenami segmentověho otvoru nasadený krátky nadstavec, presahujúci nad nosníkom hrúbku prepadového lúča a ak tento nadstavec v najvyššej polohe dolieha k homému okraju segmentového otvoru.Samočinná sklzová klapka odbemého objektu podľa vynálezu má viaceré výhody. Jej plavákové závažie pri nízkych hladinách V nádrži, kedy je najviac ponorené pod hladinu v dutíne piliera a vlastná klapka je v ležatej polohe, SK 279383 B 6prevládajúcimi vztlakovými silami pôsobiacim naň, ktoré prevyšujú jeho tiaž, vyrovnáva účinky tiaže vlastnej klapky a spojovacieho ramena a hydrodynamických tlakov prúdiacej vody na rovinu hradiacej sklzovej steny zmenšenć o vztlakové účinky pokojnej vody na vlastnú klapku a na spojovacie rameno tak, že so smpajúcou hladinou v nádrži sa samočinne nastavuje výška prepadu zodpovedajúca odoberanćmu množstvu vody, pričom táto výška prepadu sa postupne mieme zmenšuje, ale klapka sa vztyčuje.Pri zvyšujúcej sa hladine v nádrži sa klapka viac vztyčuje, jej plavákové závažie sa viac vynára nad hladinu, tým vztlak naň klesá, takže sa tým kompenzuje zvyšujúci sa vztlakový účinok na klapku. Tento účinok je najväčší, ked sa klapka vodou z nádrže vztýči do najvyššej polohy. Vtedy sa plavákové závažie takmer úplne vynorí nad hladinu vdutine piliera a jeho vztlakový účinok vymizne, takže rovnováhu síl v tejto polohe obstará len jeho tiaž. Ak mimoriadne za povodne hladina v nádrži vystúpi ešte vyššie,clona alebo nos pod premostením objektu dovolia len postupne sa zvyšujúcí škrtený odber vody zodpovedajúci veľkosti štrbiny medzi samočinne zastavenou klapkou a clonou či nosom a narastajúcej rýchlosti vody vytekajúcej štrbinou zo stúpajúcej hladiny. Len vtomto mimoriadnom prevádzkovom prípade odoberané množstvo vody nie je rovnaké.Pri klesajúcej hladine v nádrži, keď hladina poklesne do úrovne štrbiny, klapka začne samočinne reagovať na klesajúcu hladinu, teda začne sa postupne sklápať a odber vody sa ustáli a bude taký ako pri stúpajúcej hladine. Sklzová klapka sa teda vztyčuje alebo sklápa samočinne, bez zásahu obsluhy a bez nárokov na dodávky elektrickej alebo inej energie. Ide tu len o súhru a zladenie vztlakových síl na plavákovć závažie a na klapku s rozmermi, polohou a tiažou sklzovej klapky ako celku, teda klapky so spojovacim ramenom a plavákovým závažím a s hydrodynamickými tlakmi tečúcej vody na sklzovú rovinu, čiže na hradiacu sklzovú stenu klapky.Voda prepadajúca ponad čelný dutý nosník klapky odteká po sklzovej rovine klapky, čím sa obohatí o kyslík,potrebný pre život V biokoridore alebo v ramennej sústave. Pri nízkych hladinách v nádrži energetického vodného diela so špičkovou prevádzkou svíacnásobným denným kolísaním hladiny v nádrži homá hladina poklesne na úroveň alebo takmer na úroveň hladiny vodbemom kanáli biokoridoru alebo ramennej sústavy, Vtedy môžu plávať ryby ponad klapku oboma smermi, čiže preplávať z nádrže do kanála alebo opačne, čo je obzvlášť významné v čase trenia rýb.Biokoridor pri energetickom vodnom diele nahradzuje aj rybochod alebo rybie zdvíhadlo.Zviacerých hľadísk je výhodné, ked odbemý objekt má dve samočinnć sklzovć klapky, ked klapky sú súmemé k strednćmu deliacemu múru a ked ich plavákové závažia sú umiestnené do dutín vkrajných pilieroch. Objekt je úsporná zovretá konštrukcia súzkym stredným pilierom. Jedno pole objektu možno provizóme zahradiť proti hornej i dolnej vode a potom vykonať údržbu klapky tohto poľa vrátane jej plavákovćho závažia a hrablic, pričom druhá klapka je vo funkcii a odber vody nie je prerušený. Pred osadením provizómeho hradenia dá sa vpoli pozastaviť prietok vody podvihnutím klapky ručnými zdvihákrni nad hladinu a hradenie osadzovať do pokojnej vody. Súčasne možno dočasne zväčšiť odbemé množstvo vody druhou klapkou načerpaním primeraného nmožstva dovážkovej vody do komôr plavákového závažia a tým nezmenšiť odber do kanála počas údržby klapky v zahradenom poli. Naočistenie hrablic stačí zastaviť prietok príslušného poľa pomocou ručných zdvihákov.Dvojramenné hrablice pred klapkou, pripojene homým ramenom k jej čelnému dutćmu nosníku, zastavia len zvnášajúce sa plaveniny, tie čo plávajú na hladine, skĺznu po klapke a preplavía sa do kanála. Vznášajúce sa plaveniny sa pod klapku nedostanú. Pred hrablicarni môže byť v stavbe vytvorený ozub, ktorý môže byť zároveň prahom provizórneho hradenia objektu a pred ozubom bazén. Ozub zadrží pred klapkou splaveniny. Tie sa usadia v bazéne. Za klapkou alebo klapkami je nutný krátky vývar.Samočinná sklzová klapka podľa vynálezu sa môže použiť aj na iné účely, napríklad na odber vody na závlahy alebo na priemyselné účely. Už bolo uvedené, že odbemé množstvo možno dovážkovou vodou v plavákovom závaží zvýšiť a ak treba, pomocou zdvihákov odber vody zastaviť,takže klapka podľa vynálezu umožňuje aj sezónny odber vody.Prehľad obrázkov na výkresochPríklad samočinnej sklzovej klapky odbemého objektu s veľkým kollsaním homej hladiny podľa vynálezu je znázomený na pripojenom výlcrese, kde obr. l je vodorovným rezom odbemým objektom sdvoma súmemými samočinnými sklzovými klapkami vedeným V ľavom poli nad korunou objektu a vpravom poli nad klapkou a znázorňuje klapky vnajnižšej polohe, kým obr. 2 je zvislým rezom podľa roviny A-A znázorňujúcim ľavú klapku, obr, 3 zvislým rezom podľa roviny B-B spohľadom po vode,znázorňujúcim predovšetkým klapky vpoli a obr. 4 zvislým rezom podľa roviny C-C spohľadom proti vode, znázorňujúcim predovšetkým plavákove závažia klapiek.Samočinné sklzové klapky a tým v podstate aj odbemý objekt (obr. 1-4) sú súmemě kosi stredného piliera objektu. Každá klapka pozostáva z rovinnej hradiacej sklzovej steny 1, v najnižšej polohe vodorovnej a umiestnenej V polí odbemého objektu pod úrovňou najnižšej homej hladiny,čo je zároveň úroveň hladiny v kanáli napríklad biokoridoru, a to v hĺbke zodpovedajúcej odbemému množstvu vody pri tejto hladine, ktorá je vpredu pripojená na čelný dutý nosník 2, plynule naviazaná na jeho oblinu a odspodu podopretá troma hlavnými nosníkmi 3 a sústavou pomocných výstuh, z ktorých oba krajne sú duté, pričom tieto hlavné nosníky sú vpredu pripojené na čelný dutý nosník 2 a sú naň kolmć a vzadu na konci rovinnej hradiacej a sklzovej steny l sú pripojené kstavbe v ložískách 4 s vodorovnou osou otáčania, umiestnenou do úrovne hradiacej sklzovej steny l, pričom čelný dutý nosník 2 je predĺžený tak, že prechádza segmentovým otvorom 5 v líci krajnćho piliera so stredom krivosti v osi otáčania klapky do dutiny 6, vytvorenej v pilieri pred týmto nosníkom. Tam je k nemu tuho pripojené spojovacie rameno 7 dutého premenlivého prierezu s hornou hranou v najnižšej polohe vodorovnou a naň je pripojené duté plavákovć závažie 8, delené na dve komory a vysunutć pred čelný dutý nosník 2 na vzdialenosť blízku 0,8 dĺžky klapky, čiastočne naplnené betónom, pričom toto plavákově závažie 8 má prizmatický tvar, má dno umiestnené výrazne pod úrovňou hradiacej sklzovej steny l a strop tesne nad úrovňou najnižšej homej hladiny. Pred ipod klapkou je povrch dna v poli objektu približne v úrovni dna plavakovćho závažia.Segmentový otvor 5 v líci piliera so šírkou zodpovedajúcou čelnému dutćmu nosníku 2 je dole ukončený pod týmto nosníkom v najnižšej polohe a hore nad ním v najvyššej polohe klapky, Vztýčená klapka v najvyššej polohe má sklzovú hradiacu stenu otočenú vzhľadom na jej najnižšiu, sklopenú polohu o uhol 25 °. V líci pilierov po bokoch hradiacej sklzovej steny 1 v rozsahu sklopenej a vztýčcnej klapky sú zabudované bočné štíty 9 približne trojuholnikového obrysu, prečnievąjúce nad najvyššiu polohu hradiacej sklzovej steny l klapky. Medzera medzi okrajmi hradiacej sklzovej steny 1 a lícom bočných štítov 9 prekrýva hrubostenná gumová hadica 10 pripojená odspodu k tejto stene l. K dnu objektu a k čelnému dutému nosníku 2 klapky sú otočne pripojené dvojramenne hrablice 11 predsunuté pred klapky tak, že home ich rameno je vnajnižšej polohe vodorovné a dolné zviera uhol 30 ° od vodorovnej roviny, pričom obe ramená sú navzájom spojené v spoločnej osi otáčania. Nad čelným dutým nosníkom 1 vnajvyššej polohe klapky je vobjekte vytvorený nos 12 pod premostením objektu tak, že medzi ním a nosníkom zostáva úzka štrbina. Na čelný dutý nosník 2 je v llci piliera medzi stenami segmentovćho otvoru 5 nasadený krátky nadstavec 13, ktorý V najvyššej polohe 13 dolieha k homému okraju segmentového otvoru 5. 1( plavákovćmu závažiu 8 sú dole pripojené dve lanové kladky 14 pre lanové zdviháky 15, umiestnene nad korunou objektu. Pred klapkou má objekt ozub na zachytávanie splavenín, za klapkami je krátky vývar. Odbemý objekt s klapkami je vsadený do telesa deliacej hrádze medzi nádržou a biokoridorom.l. Sarnočinná sklzová klapka odbemého objektu sveľkým kolísaním homej hladiny, slúžiaceho najmä na odber vody z nádrže do kanála biokoridoru alebo do kanála napájajúceho ramennú sústavu pri riečišti, teda na sústavný odber rovnakého množstva vody pri viacnásobnom dennom kolísaní hladiny v nádrži alebo prívodnom kanáli vodného diela s energetickým využitím a špičkovou prevádzkou,vyznačuj úca sa tým,žejejhradiacask 1 zová stena (l) je rovinná, vnajniäej polohe vodorovná a umiestnená v polí odbemého objektu pod úrovňou najnižšej homej hladiny, čo je zároveň úrovňou hladiny v kanáli, a to v hĺbke, ktorá zodpovedá odbemému množstvu vody pri tejto hladine, že táto hradiaca sklzová stena (l) je vpredu plynule napojená na čelný dutý nosník (2) s oblinou, odspodu podopretá najmenej dvoma hlavnými nosníkmi (3),doplnenými sústavou pomocných nosníkov a výstuh, že tieto hlavné nosníky (3) sú vpredu pripojené na čelný dutý nosník (2) a sú naň kolmé, že vzadu, na konci hradiacej sklzovej steny (l) sú upevnené kstavbe V ložiskách (4) s vodorovnou osou otáčania, umiesmenou do úrovne hradiacej sklzovej steny (l), ďalej že čelný dutý nosník (2) je predĺžený tak, že prechádza V líci piliera segmentovým otvorom (5) so stredom krivosti v osi otáčania klapky, teda v osi ložísk (4) do rozrnemej dutiny (6), vytvorenej V pilieri pred týmto nosníkom, že je tam cez spojovacie rameno (7) pripojený k dutému plavákovému závažíu (8), že toto závažie je v tejto dutine vysunuté pred čelný dutý nosník (2) na vzdialenosť blízku 0,8 dĺžky klapky (jej steny), pričom v najnižšej polohe má dno umiestnené výrazne pod úrovňou hradiacej sklzovej steny (l) a strop tesne nad úrovňouhladiny prislúchajúcej najnižšej polohe klapky a že pred i pod klapkou je povrch dna v poli objektu približne v úrovni dna plavákového závažia (8) a segmentový otvor (5) v líci piliera je dole ukončený pod úrovňou čelného dutého nosníka (2).2. Samočínná sklzová klapka odbemého objektu podľanárokuLvyznnčujúca sa tým,žejejčelný dutý nosník (2) prechádza v líci piliera segmentovým otvorom (5) do rozmemej dutiny (6) len vjednom pilieri, a pri odbemom objekte o dvoch poliach a klapkách len v krajnom pilieri, kde je knemu cez spojovacie rameno (7) pripojené plavákové závažie (8).3. Sarnočinná sklzová klapka odbemého objektu podľanárokov l alvyznačujúca sa tým,že čelný dutý nosník (2) je vytvorený zrúry, uzavretej v plavák.4. Samočinná sklzová klapka odbemého objektu podľanárokov 1 alvyznačujúca sa tým,že krajné hlavné nosníky (3) majú dutý prierez.5. Samočinná sklzová klapka odbemého objektu podľanárokov 1 a 2,vyznačujúca sa tým,že spojovacie rameno (7) má dutý prierez.6. Samočinná sklzová ldapka odbemého objektu podľanárokov l a 2,vyznačujúca sa tým,že plavákové závažie (8) je vytvorené ako dvojkomorová tenkostenná dutá nádoba čiastočne naplnené betónom.7. Samočinná sklzová klapka odbemého objektu podľanárokov 1 a 2,vyznačujúca sa tým,že medzeru medzi okrajmi hradiacej sklzovej steny (l) a lícom pilierov prekrýva hrubostenná gumová hadica (10), pripojená odspodu k tejto stene (1) tak, že dolieha k licu piliera.8. Samočinná sklzová klapka odbemého objektu podľanárokov 1 alvyznačujúca sa tým,že nad okrajmi hradiacej sklzovej steny (l) sú do líca pilierov zabudované bočné štíty (9) a že tieto štíty majú výhrevné telesá.9. Samočinná sklzová klapka odbemého objektu podľanárokov l a 2,vyznačujúca sa tým,že hradiaca sklzová stena (l) v najvyššej polohe (1) zviera s vodorovnou rovinou uhol 20 ° až 25 °.10. Samočinná sklzová klapka odbemého objektu podľanárokov 1 a 2,vyznačujúca sa tým,že k čelnému dutćmu nosníku (2) a k povrchu dna v poli objektu sú otočne pripojené dvojramenné hrablice (11) s horným ramenom v najnižšej polohe vodorovným a dolným ramenom odkloneným od vodorovnej roviny pod uhlom 30 ° a sú vysunuté proti vode.11. Samočinná sklzová klapka odbemého objektu podľanárokov 1 alvyznačujúca sa tým,že hradiaca sklzová stena (l) a aj strop plavákového závažia(8) majú otvory pokryté poklopmi.12. Samočinná sklzová klapka odbemého objektu podľanárokov 1 alvyznačujúca sa tým,že vpredu k plavákovému závažiu (8) tesne nad jeho dnom sú pripojené dve lanové kladky (14) pre lanové zdviháky (15),pripojené k objektu nad jeho korunou.13. Samočinná sklzová klapka odbemého objektu podľanárokov l a 2,vyznnčujúca sa tým,že nad najvyššou polohou (2) čelného dutého nosníka (2) v poli objektu je vytvorená clona alebo nos (12) pod premostenim a medzi ňou alebo ním a týmto nosníkom (2) je úzka štrbina14. Samočinná sklzová klapka odbemého objektu podľanárokovlalvyznačuj úca sa tým,žena čelný dutý nosník (2) je V líci piliera medzi stenami segmentového otvoru (5) nasadený kratky nadstavec (13), pre SK 279383 B 6sahujúci nad nosníkom hrúbku prepadového lúča a že tento nadstavec V najvyššej polohe (13) dolieha k homému okraju segmentovćho otvoru.

MPK / Značky

MPK: E02B 8/04, F16K 5/00, E02B 8/02

Značky: odberného, sklzová, klapka, objektu, hornej, kolísaním, hladiny, samočinná, velkým

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-279383-samocinna-sklzova-klapka-odberneho-objektu-s-velkym-kolisanim-hornej-hladiny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Samočinná sklzová klapka odberného objektu s veľkým kolísaním hornej hladiny</a>

Podobne patenty