Nákladný železničný vozeň

Číslo patentu: 279331

Dátum: 07.10.1998

Autori: Filk Eberhard, Ahlborn Günter

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Nákladný železničný vozeň pozostáva v podstate z plošiny (1) ložného priestoru a dvoch náprav (15) alebo dvoch dvojnápravových podvozkov s pevne upnutými dvojicami kolies (8), pričom plošina (1) ložného priestoru je prostredníctvom pružín (4) uložená na náprave (15), prípadne na dvojnápravovom podvozku a pričom vedenie náprav (15) alebo dvojnápravového podvozka pod plošinou (1) ložného priestoru pozostáva iba zo zvislých vodiacich elementov (10), prípadne stojanov (18) držiaka nápravy na plošine (1) ložného priestoru a z nápravových ložísk (16) nápravy (15), prípadne z rámu (7) dvojnápravového podvozka, ktoré umožňujú zvislé posúvanie a obmedzené vodorovné natočenie a priečne posunutie nápravy (15), prípadne dvojnápravového podvozka proti plošine (1) ložného priestoru.

Text

Pozerať všetko

Vynález rieši nákladný železničný vozeň pozostávajúcí V podstate z plošiny ložnćho priestoru a dvoch náprav, prípadne dvoch dvojnápravových podvozkov s pevne upnutými nápravami, pričom plošina ložnćho priestoru je prostredníctvom pružín uložená na náprave,prípadne na dvojnápravovom podvozku a pričom vedenie nápravy alebo dvojnápravového podvozka pod plošinou Iožnćho priestoru pozostáva iba zo zvislých Vodiacich elementov na plošine ložneho priestoru a napravových ložísk nápravy, pripadne rámu dvojnápravového podvozka, ktore umožňujú zvisle posúvanie a obmedzené vodorovné natočenie a priečne posunutie nápravy,prípadne dvojnápravoveho podvozka vzhľadom na plošinu ložného priestoru.Sú známe nákladné železničné vozne s plošinou ložného priestoru, takzvzmé plošinové Vozne, ktorých podvozky sú vytvorené z jednotlivých náprav, dvojnápravových podvozkov alebo otočných podvozkov. Tieto plošinové vozne s plošinou ložného priestoru sa zvyčajne nakladajú a vykladajú prostredníctvom žeriavov alebo Vidlicových zdvižných vozíkov. Na hospodáme nakladanie a vykladanie určitého nakladaného tovaru, napríklad zásobníkov na opomých nohách, je žiaduce nájsť zariadenie alebo ústrojenstvo, ktoré by umožnilo nákladnému železničnému vozňu nakladať, prípadne vykladať bremená samostatne bez nakladacíeho zariadenia. Možnosť zmeny výšky plošiny, ktoráje daná napríklad Vzduchovým odpružením podvozkov osobných vozňov, neprichádza pri nákladných železničných vozoch do úvahy,pretože tieto nie sú z ekonomických dôvodov vybavené podvozkami so vzduchovým odpruženlm.Je už vynájdené a najmä používané pri nákladných vozňoch na ťažké bremená, ktoré slúžia najmä na prepravu veľkých transfonnátorov, spúšťať a zdvíhať držiaky nákladu, ktoré sú vytvorené spravidla ako čeľuste,prostredníctvom hydraulických ústrojenstiev, čím sa tiež umožní ukladanie a snímanie bremena. Tieto zariadenia sú Však veľmi nákladné a je možné ich používať iba pri nákladných železničných vozňoch, ktoré obsahujú prechodové nosniky alebo Vidlicovć unášače.Pri nákladných železničných vozňoch s podvozkami je vytvorené medzi plošinou ložnćho priestoru a rámom podvozka pevné, V priebehu prevádzky neuvoľnitelné spojenie a to prostredníctvom torby, ktorá zabraňuje tomu, aby bolo možné plošinu ložného priestoru pri nakladaní alebo vykladaní spustiť alebo nadvihnúť vzhľadom na podvozok.Vynález si kladie za úlohu vytvoriť nákladný železničný vozeň oplsanćho typu tak, aby prostredníctvom jednoduchých a hospodámych prostriedkov bolo možné zasúvať nákladný železničný vozeň pod nakladaný tovar,najmä pod naplňované zásobníky, pričom sa plošina ložného priestoru nadvihne a po uložení nakladaného tovaru sa plošina ložného priestom opäť spusti do jazdnej polo hy, čim sa umožní nakladanie a vykladanie nákladných železničných vozňov nezávisle od nakladacich zariadení,upravených mimo vozeň.Vytýčená úloha sa rieši vozňom podľa vynálezu,ktorého podstataje založená na tom, že medzi skriňami ložísk náprav, prípadne rámom dvojnápravového podvozka a medzi pružinami sú usporiadané zdvihovć elementy na nadvihovanie plošiny ložného priestoru s pružinami proti náprave, prípadne proti dvojnápravovćmu podvozku. Vynálezom sa umožnia usporiadať nákladné železničné vozne uvedeného typu, ktorých podvozky pozostávajú z jednotlivých náprav, pripadne z dvojnápravového podvozka ekonomicky tak, aby bolo možné ukladať vymeniteľné nádoby bez cudzích nakladacich zariadení. Podľa vynálezu tiež nie je nutné na nakladanie a vykladanie uvoľňovať upnutie alebo Vedenie medzi plošinou ložnćho priestoru a medzi podvozkom.Podľa výhradného uskutočnenia je zdvihový element tvorený hydraulickým pracovným Valcom, pneumatickým pracovným valcom alebo vretenom so závitom a maticou.Pri použití dvojnápravových podvozkov je na vonkajších pozdĺžnych stranách rámu každého dvojnápravového podvozka V prostriedku medzi dvojicami kolies upravené vždy jedno ložisko na pevné uloženie zvisle usporiadaného zdvihového elementu, ktorého piest alebo vreteno je V zábere V prostriedku pod objímkou pružiny. Pritom má pod objímkou dosadajúca hlava piesta, prípadne vretena na svojej spodnej strane vnútomý kužeľ,ktorý je V spustenej polohe vodorovne sílovo a tvarovo pevne spojený s príslušne vytvoreným ložiskom rámu podvozka. Prostredníctvom hlavy piesta, ktorá na svojej homej strane pevne unáša čap objímky pružiny a ktorá je na svojej spodnej strane V jazdnej polohe nákladného železničného vozňa vodorovne sílovo a tvarovo pevne spojená s ložiskom rámu dvojnápravového podvozka, sú zvislé a vodorovné sily, ktoré vznikajú pri jazde nákladného železničného vozňa prenášané tak, že nedochádza k žiadnemu nežiaducemu pôsobeniu na zdvihový element.Pri usporiadaní jednotlivých náprav je medzi skriňou ložiska nápravy a medzi pružinou na skrini ložiska nápravy usporiadaná zvisle posuvná opierka, ktorá dosadá centrálne pod objímku a medzi oporou a skriňou ložiska nápravy sú po obidvoch stranách skrine ložiska nápravy zvisle usporiadané zdvihové elementy, ktoré sú jedným koncom vedené a podoprené na skrini ložiska nápravy a druhým svojím koncom pod oporou. Prostredníctvom týchto zdvihových elementov je možné výhodne pružiny nákladnćho železničného vozňa spolu s plošinou ložného priestoru zvisle nadvihovať vnútri Vedení náprav, a pritom nieje potrebne uvoľňovať nápravy z ich vedení na nákladnom železničnom vozni. Pritom je opora výhodne vytvorená V tvare obráteněho písmena U a obidve ramená opory sú vytvorené ako valce zdvihového elementu, ktorých piesty sú podoprené na vodorovných konzolách skrine ložiska nápravy.Prehľad obrázkov na výkresochVynálezje V ďalšom podrobnejšie vysvetlený na príkladoch uskutočnení V spojení s výkresovou časťou.Na obr. l je schematicky znázornený čiastočný bokorys nákladného železničného vozňa podľa prvého prikladu uskutočnenia vynálezu.Na obr. 2 je znázomený bokorys podľa obr. l s nadvihnutou plošinou ložného priestoru nákladného železničného vozňa.Na obr. 3 je znázomený rez rovinou podľa čiary lII-III z obr. l.Na obr. 4 je znázornený rez rovinou podľa čiary IV-IV z obr. 2.Na obr. 5 je schematicky znázomený čiastočný bokorys nákladného železničného vozňa podľa druhého prikladu uskutočnenia vynálezu a to z polovice so spustenou a z polovice s nadvihnutou plošinou ložného priestoru.Na obr. 6 je znázomený rez rovinou podľa čiary Vl-VI z obr. 5.Ako je to znázomené na obr. 1, je plošina 1 ložného priestoru nákladného železničného vozňa zavesená prostredníctvom prepojenia 2 pružiny a spojenia 3 na pružine 4, ktorá je prostrednictvom svojej objímky 5 uložená na ložisku 6, ktoré je usporiadané z vonkajšej strany na ráme 7 dvojnápravového podvozka pevne a v prostriedku medzi dvojicami kolies 8. Dvojice kolies 8 sú pritom pevne upnuté v ráme 7 dvojnápravového podvozka Vedenie dvojnápravového podvozka pod plošinou 1 ložného priestoru nákladného železničného vozňa sa pritom uskutočňuje iba prostrednictvom zvislých vodiacich prekážok 9 rámu 7 dvojnápravového podvozka a zodpovedajúcich zvislých klzných vedení 10 plošiny 1 ložného priestoru nákladnćho železničného vozňa. Tieto vodiace prepážky 9 a zvislé klzné vedenia 10 umožňujú zvislé prepruženie plošiny 1 ložného priestoru proti dvojnápravovému podvozku, ako i obmedzené vodorovné priečne posunutie a natočenie dvojnápravovćho podvozka proti plošine 1 ložného priestoru nákladného železničného vozňa.Medzi ložiskom 6 rámu 7 dvojnápravového podvozka a medzi objímkou 5 pružiny 4 je zvisle usporiadaný,pevne v ložisku 6 upnutý zdvíhový element 13, ktorý je pri znázomenom príklade realizácie tvorený hydraulickým pracovným valcom. Podľa vynálezu je však rovnako možnć usporiadať miesto hydraulického pracovného valca pneumatické pracovné valce alebo mechanické zdvihové elementy, napriklad v podobe vretena s maticou. Pri znázomenom príklade uskutočnenia je uložený piest 13 a zdvihového elemenlu 13 v prostriedku pod objímkou 5 pružiny 4 aje silovo pevne spojený vo vodorovnom smere prostrednictvom čapu Sa objímky s objímkou 5. Piest 13 a zdvihového elementu 13 je na svojej spodnej strane opatrený vnútomým kužeľom 13 b, ktorý v spustenej polohe piesta 13 a dosadá vodorovne tvarovo a silovo pevne na príslušne vytvorenú hlavu 6 a ložiska 6.Na nadvihnutíe plošiny 1 ložného priestoru nákladneho železničného vozňa sa uvedú súčasne do činnosti všetky zdvihové elementy 13 plošiny 1 ložného priestoru prostredníctvom neznázomeného a z hľadiska vynálezu nepodstatného ovládacieho systému a plošina 1 ložného priestoru sa spolu s pružinami 4 rovnomeme nadvihne nauloženie vretena. Pritom nie je nutné akékoľvek uvoľňovanie upevňovacich alebo upinacich ústrojenstiev medzi plošinou 1 ložného priestoru a medzi dvojnápravovým podvozkom. Po uložení bremena sa zdvihovć elementy 13 plošiny l ložného priestoru súčasne spustia V spustenom stave sú prostredníctvom objímky 5, hlavy piesta 13 a a hlavy 6 a ložiska 6 pružiny 4 vodorovne tvarovo a silovo pevne spojené s rámom 7 dvojnápravovćho podvozka.Pri príklade uskutočnenia, ktorý je znázomený na obr. 5 a 6, je plošina l ložného priestoru nákladného železničněho vozňa rovnako zavesené prostredníctvom prepojenia 2 pružín a spojenia 3 na pružinách 4. Pružiny 4 sú pri tomto príklade uskutočnenia vynálezu uložené prostrednictvom svojích objímok 5 na skriníach 16 ložísk náprav 15. Medzi skriňou 16 ložiska nápravy 15 a medzi objímkou 5 pružiny 4 je usporiadaná opierka v tvare obráteného písmena U, na jej homej strane je uložený čap Sa objímky 5 a táto objíma a tým í vedie bočne a zvisle pohyblivo prostrednictvom svojich ramien skriňu 16 ložiská nápravy 15, Na ich vonkajšej strane sú ramená opierky 17 vedené v stojanoch 18 držiaka nápravy plošiny l ložného priestoru nákladného železničného vozňa. V obidvoch ramenách opierky 17 sú usporiadané v predchádzajúcom príklade uskutočnenia opísanć, dolu smerujúce a z hydraulických pracovných valcov vytvorené zdvihově elementy 13. Tieto zdvihově elementy 13 sa opierajú na konzolách 20 skrine 16 ložiska nápravy 15. Spona 21 držiaka nápravy 15, ktorá spája stojany 18 držiaka nápravy 15 zabraňuje vykloneniu nápravy 15 zo stojanu 18 držiaka nápravy 15.Nadvíhnutie, uloženie bremena a spustenie plošiny l ložného priestoru sa uskutočňuje rovnako, ako pri príklade uskutočnenia podľa obr. l až 4.l. Nákladný železničný vozeň pozostáva v podstate z plošiny ložného priestoru a dvoch náprav, pripadne dvoch dvojnápravových podvozkov s pevne upnutými nápravami, pričom plošina ložného priestoru je prostrednictvom pružín uložená na náprave, pripadne na dvojnápravovom podvozku a pričom vedenie nápravy alebo dvojnápravovćho podvozka pod plošinou ložného priestoru pozostáva iba zo zvislých vodiacich elementov na plošine ložného priestoru a nápravových ložísk nápravy,prípadne rámu dvojnápravového podvozka, ktoré umožňujú zvislé posúvanie a obmedzené vodorovné natočenie a priečne posunutie nápravy, pripadne dvojnápravového podvozka vzhľadom na plošinu ložného priestoru,vyznačujúci sa tým,žemedziskriňami (16) ložísk náprav (15), prípadne rámom (7) dvojnápravového podvozka a medzi pružinami (4) sú usporiadané zdvihové elementy (13) na nadvihovanie plošiny2. Nákladný železničný vozeň podľa nároku l,vyznačujúci sa tým,žezdvihovýelement (l 3) je tvorený hydraulickým pracovným valcom,pneumatickým pracovným valcom alebo vretenom so závitom a maticou.3. Nákladný železničný vozeň podľa nárokov l a 2,vyznačujúci sa tým,ženavonkaj SK 279331 B 6ších pozdĺžnych stranách rámu (7) každého dvojnápravového podvozka je v prostriedku medzi dvojicou kolies(8) upravené vždy jedno ložisko (6) na pevne uloženie zvisle usporiadaného zdvihového elementu (13), ktorého piest (1321) alebo vreteno je V zábere V prostriedku pod objímkou (5) pružiny (4).4. Nákladný železničný vozeň podľa nárokov l až 3,vyznaěujúci sa tým,žepodobjímkou (5) dosadajúca hlava piesta (13 a), prípadne vretena má na svojej spodnej strane vnútomý kužel (13 b), ktorý je v spustenej polohe vodorovne silovo a tvarovo pewie spojený s ložiskom (6).5. Nákladný železničný vozeň podľa nárokov 1 a 2,vyznačujúci sa tým,žepriusporiadaní jednotlivých náprav (15) je medzi skriňou (16) ložiska nápravy (15) a medzi pružinou (4) na skrini (16) ložiska nápravy (15) usporiadané. zvisle posuvná opierka(17), ktorá dosadá centrálne pod objlmku (5) a medzi opierkou (17) a skriňou (16) ložiska nápravy sú po obidvoch stranách skrine (16) ložiska nápravy zvisle usporiadané zdvihove elementy (13), ktoré sú jedným svojím koncom vedené a podoprené na skrini (16) ložiska nápravy (15) a druhým svojím koncom pod opierkou (17).6. Nákladný železničný vozeň podľa nároku 1, 2 a 5,vyznačujúci sa tým,žeopierka(17) je vytvorená v tvare obráteného písmena U, pričom obidve ramená opierky (17) sú vytvorené ako valce zdvihového elementu (13), ktorých piesty (13 a) sú podoprené na vodorovných konzolách (20) skrine (16) ložiska ná pravy.

MPK / Značky

MPK: B61F 5/30, B61F 5/32

Značky: vozeň, železničný, nákladný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-279331-nakladny-zeleznicny-vozen.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nákladný železničný vozeň</a>

Podobne patenty