Spôsob extrakcie karotenoidov z prírodných zdrojov

Číslo patentu: 278904

Dátum: 02.02.1994

Autori: Gallaher Daniel, Graves Frederic

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob extrakcie karotenoidov z prírodného zdroja bez použitia uhľovodíkového rozpúšťadla zahŕňa stupne: a) rozdelenie prírodného zdroja karotenoidov na kvapalnú frakciu obsahujúcu karotenoidy a kašovitú frakciu, b) kontakt kvapalnej frakcie so zrážacím činidlom neobsahujúcim uhľovodíkové rozpúšťadlo, vybraným zo skupiny zahrnujúcej 0,5 až 3 % hmotn. chloridu vápenatého, 0,05 až 2 % hmotn. hydroxidu vápenatého, 2 až 4 % hmotn. laktátu vápenatého a 4 až 6 % hmotn. glukonátu vápenatého, vztiahnuté na kvapalnú frakciu, tak, že sa kvapalná frakcia rozdelí na pevnú vyzrážanú časť obohatenú o karotenoidy a kvapalnú časť ochudobnenú o karotenoidy, pričom tak pevná, ako aj kvapalná časť neobsahujú uhľovodíkové rozpúšťadlo, a c) oddelenie pevnej časti obohatenej karotenoidmi od kvapalnej časti ochudobnenej o karotenoidy bez použitia uhľovodíkového rozpúšťadla tak, že sa vytvorí karotenoidmi obohatený pevný extrakt, ktorý nebol uvedený do styku s uhľovodíkovým rozpúšťadlom počas extrakcie.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka extrakcie karotenoidov z prírodných zdrojov obsahujúcich karotenoidy. Špecificky sa vynález týka extrakcie karotenoidov z prírodných zdrojov ako je mrkva, odšťavením mrkvy, spracovaním šťavy s činidlom zrážajúcim karotenoidy, zahŕňa chlorid vápenatý, hydroxid vápenatý, laktát vápenatý, alebo glukonát vápenatý, za vzniku pevnej vyzrážanej časti obohatenej karotenoidmi a kvapalného podielu zbaveného karotenoidov, a oddelenia pevného a kvapalného podielu.Karotenoidy sú skupinou prirodzene sa vyskytujúcich pigmentov, nachádzajúcich sa v stopových množstvách v tkanivách vyšších rastlín, rias, baktérií a húb. Karotenoidy sú polyény, majúce C 40 uhlíkový skelet (fytoén), ktorý obsahuje rozsiahlu sieť jednoduchých a dvojitých väzieb. Rôzne karotenoidy sú tvorené chemickou modifikáciou tohto C 40 uhlíkatého skeletu. Napríklad dehydrogenácia fytoénu poskytne karotenoid Iykopén, ktorý je zodpovedný za farbu paradajok a cyklizácia oboch koncov lykopćnu poskytne karotenoid B-karotén, ktorý je zodpovedný za farbu mrkvy.Karotenoidy, ako je B-karotén, sú cennými pigmentmi vhodnými na farbenie rôznych potravín ako je margarín, pretože odstraňujú ohrozenie zdravia spojene so syntetíckými pigmentmi a okamžite vykazujú významnú nutričnú hodnotu (B-karotén je prekumor na tvorbu retinalu a vitamínu A u ľudí).Pretože sa karotenoidy vyskytujú len v stopových rrmožstvách, musia byť karotenoidy extrahovane v koncentrovanej forme, aby ich bolo možne využiť. Obvykle sa karotenoidy extrahujú z prírodných zdrojov spracovaním materiálov s uhľovodíkovým rozpúšťadlom, solubílizujúcim karotenoidy, ako je hexán alebo chloroform, oddelením uhľovodíkového rozpúšťadla, obsahujúceho karotén od zvyšného materiálu a potom odstránením uhľovodñcového rozpúšťadla za vzniku pevného produktu obohatenćho karotenoidom.Spolu s karotenoidmi obsahujú rastliny mnoho ďalších zložiek, ktoré sú rozpustnć v uhľovodíkových rozpúšťadlách, ako sú rôzne proteíny a lipidy. V súlade s tým, pevný produkt obohatený karotenoidmi typicky obsahuje významne množstvá iných zložiek spolu s karotenoidom(mi).Použitie uhľovodíkového rozpúšťadla na extrakciu karotenoidov výrazne zvyšuje náklady a zložitosť extrakčnćho postupu nákladmi na uhľovodíkově rozpúšťadlo, nákladmi na odstránenie uhľovodíkového rozpúšťadla z konečného produktu, nákladmi na regeneráciu odstráneného uhľovodíkového rozpúšťadla a nákladmi na likvidáciu kontaminovaného uhľovodíkového rozpúšťadla, ktoré nemôže byť znovu použité. Ďalej použitie uhľovodümvého rozpúšťadla na účinnú extrakcíu karotenoidov vedie k významnćmu zaťaženiu životného prostredia uvoľnením pár uhľovodíkov do atmosféry a potrebou likvidácie kontaminovaného uhľovodíkového rozpúšťadla, ktoré nemôže byť znovu použité.Existuje teda výrazná potreba jednoduchého a pre životné prostredie bezpečného spôsobu extrakcie karotenoidov z prírodných zdrojov, obsahujúcich karotenoidy, ktorý nebude využívať uhľovodíkové rozpúšťadlo.Bol objavený spôsob extrakcie karotenoidov z prírodných zdrojov, obsahujúcich karotenoidy, ako je mrkvovášťava, bez použitia uhľovodíkového rozpúšťadla, ktorý za hŕňa stupne(a) rozdelenie prírodného zdroja karotenoidov na kvapalnú üakciu obsahujúcu karotenoidy a kašovitú frakciu,(b) kontakt kvapalnej frakcie so zrážacím činidlom, neobsahujúcim uhľovodíkové rozpúšťadlo, vybraným zo skupiny, zahmujúcej 0,5 až 3 hmotn. chloridu vápenatého, 0,05 až 2 hmotn. hydroxidu vápenatého, 2 až 4 hmotn. laktátu vápenatého a 4 až 6 hmotn. glukonátu vápenatćho, vztiałmuté na kvapalnú frakciu tak,že sa kvapalná frakcia rozdelí na pevnú vyzrážanú časť,obohatenú o karotenoidy a kvapalnú časť ochudobnenú o karotenoidy, pričom tak pevná, ako aj kvapalná časť neobsahujú uhľovodíkovć rozpúšťadlo, a(c) oddelenie pevnej časti obohatenej karotenoidmi od kvapalnej časti ochudobnenej o karotcnoidy bez použitia uhľovodíkového rozpúšťadla tak, že sa vytvorí karotenoidmi obohatený pevný extrakt, ktorý nebol uvedený do styku s uhľovodíkovým rozpúšťadlom počas extrakcie.Pevná frakcia obohatená karotenoidmi môže byť použitá priamo alebo môže byť ďalej čistená tak, že sa oddeií(ia) karotenoid(y) od iných zložiek pevného podielu akoukoľvek vhodnou separačnou technikou. Výhodne techniky zahŕňa chemickú a enzymatickú hydrolýzu a chemickú a enzymatickú dcgradáciu, čím sa nekarotenoidné zložky stanú schopnými oddelenia od karotenoidu(ov) vo vodnom médiu. Aj keď môže pevná frakcia, obsahujúca karotenoid,byť čistená pri použití obvyklých extrakcií organickej kvapalnej alebo pevnej fázy, použitie takýchto extrakcií porušuje požadovaný charakter procesu, predstavovaný nepritomnosťou rozpúšťadiel a nie je žiaduce.Kontakt kvapalnej fázy s chloridom vápenatým ako zrážacím činidlom sa výhodne uskutočňuje pri teplote 40 až 60 °C a počas aspoň | 0 až 30 min. Inak sa kvapalná frakcia uvádza do kontaktu so zrážacím činidlom pri teplote 80 až 120 °C a na čas menší ako 20 min, výhodne menší ako 2 min. Hodnota pH kvapalnej frakcie je výhodne medzi 6 až 8.Prehľad obrázkov na výkresochObr. l - je stĺpcový graf získaný z údajov v tabuľke 1,predstavujúci koncentráciu karoténu získaného zo spracovanej a nespracovanej mrkvovej šťavy.Obr. 2 -je stĺpcový graf predstavujúci stupeň oddelenia karotenoidu dosiahnutý prípravkom od 0,5 do 2 hmotn. rôznych solí k celej mrkvovej šťave s najvyšším stupňom oddelenia dosiahnutým pre každú soľ v testovanom rozsahu koncentrácii uvedenom V grafe.Obr. 3 - je stĺpcový graf, predstavujúci stupeň oddelenia karotenoidu, dosiahnutý pridavkom rôznych koncentrácií vápenatých solí k celej mrkvovej šťave.Obr. 4 -je stĺpcový graf, predstavujúci rýchlosť oddelenia karotenoidu, dosiahnutú pridavkom chloridu vápenatého k celej mrkvovej šťave pri rôznych hodnotách pH.Karotenoidom obohatený pevný produkt môže byť jednoducho, rýchle a účinne extrahovaný z prírodných zdrojov obsahujúcich karotenoid, ako je rnrkva, (i) rozdelením prirodného zdroja obsahujúceho karotenoid na kvapalnú frakciu, obsahujúcu karotenoid a kašovitú frakciu, (ii) spracovaním kvapalnej frakcie, obsahujúcej karotenoid so zrážacim činidlom karotenoidu, zahŕňa chlorid vápenatý, hydroxid vápenatý, laktát vápenatý alebo glukonát vápenatý tak,že sa kvapalná frakcia rozdelí na pevný vyzrážaný podielobohatený karotenoidom a kvapalný podiel ochudobnený o karotenoid a (iii) oddelením kvapalných a pevných podielov obvyklými spôsobmi.Predpokladá sa, že v podstate všetky prirodne zdroje obsahujúce karotenoid, môžu byť účinne frakcionované v súlade s vynálezom, na získanie produktu obohateného karotenoidom, a tieto zahŕňa, ale nie sú na ne obmedzené, ovocie ako sú ananásy a pomaranče zeleninu ako je rnrkva,špenát, sladké zemiaky a paradajky riasy ako je Dunaliella Salina baktérie ako sú baktérie radu Mucorales, zahmujúce C. trispora a Blakeslea Circinans a huby. Vzhľadom na dostupnosť, nízku cenu a vysokú koncentráciu obchodne cenného B-karoténu je preferovaným východiskovým materiálom mrkva.Prvým stupňom v spôsobe podľa vynálezu je rozdelenie prírodného zdroja, obsahujúceho karotenoid na kvapalnú frakciu, obsahujúca karotenoid a kašovitú trakciu. Aj ked presný mechanizmus použitý na dosiahnutie tohto rozdelenia závisí od rôznych faktorov, zahŕňa špecifický karotenoidový zdroj, môže byť takéto delenie typicky uskutočnené dosiahnutím jednoduchého odšťavenia karotenoidového zdroja a filtráciou šťavy bežným filtrom s vhodnou veľkosťou ôk. Rozrušenie bunkovej štruktúry zdroja karotenoidu počas delenia vedie k prechodu karotenoidu(ov) v karotenoidovom zdroji z kašovitej frakcie do kvapalnej frakcie.Prídavok činidla, zrážajúceho karotenoid, zahmujúceho chlorid vápenatý, hydroxid vápenatý, laktát vápenatý alebo glukonát vápenatý, ku kvapalnej frakcii, obsahujúcej karotenoid, vyvolá zražanie frakcie, obohatenej karotenoidom, ktorá môže byť oddelená od zvyšnej o karotenoid ochudobnenej frakcie obvyklými deliacimi metódami.Fyzikálne a/alebo chemické mechanizmy zodpovedné za toto zrážanie pevnej frakcie, obohatenej karotenoidom prídavkom zdroja ionizovateľného vápnika nie sú celkom jasné. Na zistenie, či sa pektín a/alebo proteiny obsiahnuté v kvapalnej frakcii podieľajú na tomto fenoméne, boli vzorky mrkvovej šťavy spracované s enzýmom proteázou a enzýmom pektinázou pred pridaním činidla zrážąiúceho karotenoid,chloridu vápenatého (pozri tabuľka 3 a pripojene poznámky). Takéto predchádzajúce spracovanie s enzýmom na degradáciu proteínov (proteáza) a pektínu (pektínáza), obsiahnutých v šťave, vedie k nepatmej zmene vo frakcionácií šťavy chloridom vápenatým. Zdá sa, že proteiny a pektín obsiahnuté v kvapalnej frakcii, obsahujúcej karotenoid, nehrajú nezavislú aktívnu úlohu vo fyzikálnom a/alebo chemickom mechanizme zodpovednom za zrážanie karotenoidom obohatenej pevnej frakcie z kvapalnej frakcie prídavkom uvedených karotenoid zrážajúcich činidiel.Na získanie porovnateľnej frakcie s inými minerálnymi soľami ako je chlorid sodný, chlorid draselný, chlorid horečnatý, uhličitan vápenatý a fosforečnan vápenatý a zásad ako je hydroxid sodný a hydroxid draselný, boli tieto zistené ako v podstate nedostatočné (pozri obr. 2 a protokol o spracovaní solí). Zdá sa, že činidlá schopne poskytnúť účinnú frakciu sú iba tie, ktoré sú schopne poskytnúť ionizovaný Vápnik za podmienok, ktoré sú v šťave, ako je chlorid vapenatý, hydroxid vápenatý, laktát vápenatý a glukonát vápenatý, pritom chlorid vápenatý poskytuje výrazne lepšie delenie pri nižších koncentráciách.Vzhľadom na obr. 3 - vynikajúce delenie karotenoidov do oddeleného pevného vyzrážaneho podielu sa môže dosiahnuť z kvapalnej frakcie, obsahujúcej karotenoid z prirodneho zdroja, obsahujúceho karotenoid, prídavkom chloridu vápenateho v koncentráciách od 0,0 do 10 hmotn.,výhodne 0,05 až 3 hmotn., hydroxidu vápenatćho v koncentráciách od 0,0 l do 10 hmotn., výhodne 0,05 až 3hmotn., laktátu vápenatého v koncentráciách od 2 do 10 hmotn., výhodne 2 až 4 hmotn. a glukonátu vápenatćho v koncentráciách od 4 do 10 hmotn., výhodne 4 až 6 hmotn., s najlepším celkovým oddelením dosiahnutým s chloridom vápenatým.Podľa obr. l a tabuľky I môže byť kvapalná ůakcia výrazne tłakcionovaná zahriatím kvapalnej frakcie na aspoň 60 °C.Oddelenie kvapalnej frakcie spracovaním s uvedenými činidlami zrážajúcimi karotenoid v súlade so spôsobom podľa vynálezu, môže byť uskutočnené pri podmienkach okolia. Ale na dosiahnutie zvýšenia rýchlosti oddeľovania, zahrieva sa kvapalná frakcia výhodne nad 40 °C a výhodne na teplotu medzi 40 až 60 °C, pri súčasnom spracovávaní s jedným z uvedených činidiel, zrážajúcich karotenoid.Účinna frakcionácia sa môže dosiahnuť spracovaním kvapalnej frakcie s jedným z uvedených činidiel na zrážanie karotenoidu za tak krátky čas, ako je asi jedna minúta (pozri tabulka II a pripojené poznámky). Aj keď niektoré faktory môžu ovplyvňovať optimálny čas kontaktu, ako je použite špecifické činidlo zrážajúce karotenoid, koncentrácia činidla zražajúceho karotenoid, teplota kvapalnej frakcie a typ zdroja obsahujúceho karotenoid, prebieha účinná frakcionácia všeobecne za čas kratší ako jedna hodina a špecifickejšie kratší ako tridsať minút. Optimálna fi-akcionácia sa všeobecne dosahuje na mrkvovej šťave zahriatej na mieme zvýšenú teplom a spracovávanej s jedným z uvedených karotenoid zrážajúcich činidiel pri čase kontaktu asi päť až desať minút. Kontaktný čas menší ako päť minút vedie k o niečo menej účinnému deleniu, zatiaľ čo kontaktné časy väčšie ako desať minút produkujú v malom množstve ďalšie delenie.Predpokladá sa, že optimálna frakcionácia sa môže tiež dosiahnuť spracovaním kvapalnej frakcie s jedným z uvedených činidiel, zrážajúcich karotenoidy za čas menší ako päť minút, možno aj menší ako jedna minúta., s použitím teploty medzi 80 až 120 °C.Podľa obr. 4 a tabuľky lV môže pH kvapalnej frakcie ovplyvňovať rýchlosť delenia a celú účinnosť delenia Mrkvová šťava má prirodzené pH asi 6,0. Mrkvová šťava,majúca pH upravené pomocou NaOH na 6 až 7, podľa potreby poskytuje najúplnejšie delenie (čistejšia kvapalná frakcia), zatiaľ čo ked je upravene na 10 až ll poskytuje takmer okamžité oddelenie po prídavku činidla, zrážajúceho karotenoid.Delenie pevného vyzrážaného podielu obohateného karotenoidom od kvapalneho podielu ochudobneného o karotenoid môže byť uskutočnené akoukoľvek obvyklou metódou, zahŕňajúcou odstredenie (dekantáciu) lyofilizáciu odstredenie (dekantáciu) sušenie teplom sušenie teplom,odparenie a podobne.Pevný podiel obohatený karotenoidom môže byť použitý bez ďalšieho spracovania, ak je žiaduca pigmentácia poskytovaná koncentrovaným karotenoidom(mi). Ak je to žiaducc,môže byť pevný podiel obohatený karotenoidom, ďalej ratinovaný na oddelenie karotenoidu(ov) od iných vyzrážaných zložiek, ako je popol, uhľohydráty, lipidy a proteiny a získaný koncentrovanejší produkt obsahujúci karotenoíd použitím obvyklých technik čistenia, ako je chemická a enzymatická hydrolýza, chemická a enzymatická degradácia, extrakcia kvapalina-kvapalina, extrakcia pevnej fázy, atď.Príklady uskutočnenia vynálezu Protokol porovnávacieho testuMrkva sa odšťaví dezintegrátorom a šťava sa oddelí od kaše odstredením alebo lisovaním. Sťava sa rozdelí na tri40 ml vzorky a umiestni sa do 125 m 1 Erlenmeyerových nádob. Prvá vzorka sa ponechá nespracovaná. Druhá vzorka sa zahreje ponorením vzorky do vodného kúpeľa udržovaného na 60 °C na dvadsať minút. Tretia vzorka sa spracuje s dihydrátom chloridu vápenatého a potom sa zahreje ponorením vzorky do vodného kúpeľa udržovaného na 60 °C na dvadsať minút.Vzorky sa odstreďujú po 15 minút pri 2 000 x g za vzniku pevnej pelety a kvapalného supernatantu. Supematant sa od pevnej pelety odleje a peleta sa lyofilizuje. Lyofllizované pelety sa analyzujú na koncentráciu CL- a B-karoténu pri použití HPLC technológie podľa pracovného HPLC protokolu uvedeného ďalej.Lyofilizované pelety sa spraškujú v mažiari s tĺčikom. Približne 0,025 gramov každej vzorky sa pridá k 4 ml vody. Táto zmes sa potom extrahuje trikrát 10 mililitrovými podielmi zmesi petroléter acetón (50 50 obj./obj.) a filtruje Büchnerovým lievikom. Filtračný koláč sa odloží a ñltrát sa odparĺ dosucha pod dusíkom. Výsledný sušený extrakt sa resuspenduje v 4 mililitroch čistého ehloroformu. l ml vzorka resuspendovaného extraktu sa zriedi 4 mililitrami chloroformu. Zriedený extrakt sa ñltruje cez 0,45 m filter a potom sa analyzuje vysokotlakovou kvapalinovou chromatografiou (HPLC) podľa postupu uvedeného v Joumal of Food Science, Vol. 52, č. 3, str. 744-46, 1987 na obsah ot- a B-karoténu.Obsah karoténu vo vzorke sa kvantifikuje porovnaním plochy piku s plochou piku autentických štandardov so známou koncentráciou získaných od Sigma Chemical Co. Použité koncentrácie štandardov boli 12,5, 25,0, 50,0 a 100,0 g/ml.Miligramy (1- a š-karoténu na gram sušeného materiálu sú uvedené na obr. l.Spracovanie pomocou rôznych solí (skúšobný protokol).Mrkva sa odšťaví dezintegrátorom a šťava sa od kaše oddeli odstredením alebo lisovaním. Šťava sa rozdelí na 40 ml vzorky a umiestni do 125 ml Erlenmeyerových baniek. Jednotlivé vzorky sa spracujú so soľou vybranou z chloridu sodného, hydroxidu draselného, hexahydrátu chloridu horečnatého, dihydrátu chloridu vápenatého, chloridu draselného, hydroxidu sodného, uhličitanu vápenatého,fosforečnanu vápenatćho, hydroxidu vápenatého, laktátu vàpenatého a glukonátu vápenatého v koncentráciách 0,5,1,0 a 2,0 hmotn. po šesť minút. Stav separácie bol sledovaný a zaznamenaný podľa nasledujúcej stupnice. Stupnica 0 žiadne delenie 1 slabé delenie 2 prijateľné delenie 3 dobré delenie 4 vynikajúce delenieNajlepší stupeň delenia získaný pre každú zo soli v testovaných koncentráciách je graficky znàzomený na obr. 2.Spracované vzorky sa odstreďujú 15 minút pri 20 °C a 2000 x g za vzniku pevnej pelety a kvapalného Supematantu. Supematant sa dekantuje z pevnej pelety a peleta sa lyofilizuje.Spracovanie soľou, ktorou sú soli vápnika (protokol testu) Mrkva sa odšťaví v dezintegrátore a šťava sa oddeli odkaše odstredením alebo lisovaním. Šťava sa rozdelí na40 ml vzorky a umiestni do 125 ml Erlenmeyerových ba niek. Duplikáty vzoriek sa spracujú s vápenatou soľou vybranou z dihydrátu chloridu vápenatého, uhličitanom vápenatým, fosforečnanom vápenatým, hydroxidom vápenatým, laktátom vápenatým a glukonátom vápenatýan V koncentráciách l, 2 a 4 mmol počas šesťdesiat minút. Pozoruje sa priebeh delenia a zaznamenáva podľa nasledujúceho hodnotenia.Stupeň delenia získaný pre každú z vápenatých solí v každej koncentrácii je graficky znázornený na obr. 3.Spracované vzorky sa odstreďujú počas 15 minút pri 25 °C a 2 000 x g za vzniku pevnej pelety a kvapalného supematantu. Supematant bol dekantovaný od pevnej pelety a peleta bola lyoñlizovaná.Mrkva sa odšťaví dezintegrátorom a šťava sa oddeli od kaše odstredením alebo lisovaním. Šťava sa rozdelí na 40 ml vzorky a umiestni do 125 ml Erlenmeyerových baniek. Vzorky sa spracujú so soľou (soľ-typ) a v množstve(soľ-gram) uvedenými v tabuľke ll a ponoria pri konštantnej teplote do vodného kúpeľa zahríateho na 60 C na čas(čas kontaktu) uvedený v tabuľke ll. Sleduje sa delenie a zaznamenáva podľa ďalej uvedeného hodnotenia.Spracované vzorky sa odstreďujú počas 15 minút pri 25 °C a 2 000 x g za vzniku pevnej pelety a kvapalného supematantu. Supematant sa dekantuje z pevnej pelety a peleta sa lyofilizuje.Mrkva sa odšťaví dezintegrátorom a šťava sa oddeli od kaše odstredením alebo lisovaním. Šťava sa rozdelí na 40 ml vzorky a umiestni do 125 ml Erlenmeyerových baniek. Vzorky sa spracujú s enzýmom typu (enzým-typ) a v množstve (enzým-gram) uvedených v tabuľke III. Vzorka, obsahujúca enzým sa ponorí do vodného kúpeľa s konštantnou teplotou uvedenou v tabuľke III (tepl. kúp.) na čas uvedený v tabuľke III (kontakt čas teplo enzým). Vzorky spracované enzýmom/teplom sa spracujú so soľou typu (soľ-typ) a v množstve (soľ-gram) uvedených V tabuľke III za čas (kontakt čas-soľ) uvedený V tabuľke III. Sleduje sa delenie a zaznamenáva sa podľa nasledujúcej stupnice.Spracované vzorky sa odstreďujú počas 15 minút pri 25 C a 2 000 x g za vzniku pevnej pelety a kvapalného supematantu. Supematant sa oddekantuje z pevnej pelety a peleta sa lyofilizuje.Spracovanie pomocou CaClz a pH (skúšobný protokol)Mrkva sa odšťaví dezintegrátorom a šťava sa oddelí od kaše odstredením alebo lisovaním. Šťava sa rozdell na 40 ml vzorky a umiestni do 125 ml Erlenmeyerových baniek, pH vzoriek sa upravia na 8, 9, l 0 alebo ll roztokom 10 N Na 0 H a potom sa spracuje s 0,294 g dihydrátu chloridu vápenateho počas 30 minút. Vynikajúce oddelenie bolo pozorované na všetkých vzorkách. Bol zaznamenaný čas požadovaný na dosiahnutie vynikajúceho oddelenia po prídavku chloridu vápenatćho.Spracované vzorky boli odstreďované počas 15 minút pri 25 C a 2 000 x g za vzniku pevnej pelety a kvapalnćho supernatantu. Supematant bol zliaty z pevnej pelety a peleta bola lyoñlizovaná.Mrkva bola odšťavená dezintegrátorom a šťava bola oddelená od kaše odstredením alebo lisovaním. Šťava bola rozdelená na 40 ml vzorky a umiestnená do 125 ml Erlenmeyerových baniek. V tabuľke lV je uvedené ako bolo upravené pH vzoriek roztokom ION NaOH, boli spracovane 0,294 g dihydrátu chloridu vápenatého a potom ponorené do vodného kúpeľa s konštantnou teplotou 60 °C na desať minút. Vynikajúce oddelenie bolo pozorované na všetkých vzorkách. Priebeh delenia bol sledovaný a zaznamenaný podľa nasledujúceho hodnotenia.Spracované vzorky holí odstreďovane počas 15 minút pri 25 °C a 2 000 x g za vzniku pevnej pelety a kvapalnćho supematantu. Supematant bol oddekantovaný od pevnej pelety a peleta bola lyoiilizovaná.Porovnanie koncentrácii karotćnu teplom spracovaný/vápnikom spracovaný/nespracovaný karoténTak teplom, ako vápnikom spracovaná mrkvová šťava produkuje koagulát, ktorý je vysoko obohatený u- a 3 karoténmi. Najviac o. a B karoténu v celej šťave je získané týmito spôsobmi. Spracovanie teplom kombinovane so spracovaním vápnikom, sa javí ako zvyšujúce celkove množstvo karoténu (a a B) o asi 23 oproti množstvu získaněmu len tepelným spracovaním.Pokus Poznámky Delenie bolo vynikajúce.200 a/b Supematant bol veľmi číry a pelety veľmi pevné. Dekantácia bola veľmi ľahká.Pelety boli veľmi pevné. Dekantácia bola veľmi ľahká.Tabuľka III Teplo anorganickà soľ enzýmySpracovanie 40 m 1 vzorky celej mrkvovej šťavy s 0,0 l hmotn. proteázy (ínkubácia pri 40 °C počas S hodín) neposkytuje viditeľne delenie. Nasledujúci prídavok 0,0027 mól Ca vo forme CaClzHzO poskytuje rýchle delenie vedúce k čistejšiemu supematantu a nižšej viskozite karotenoidovćho podielu, ako je obvyklé. Toto znamená, že degradácia proteínu prítomnćho V celej mrkvovej šťave neovplyvňuje delenie karotenoidov, ak je použitá samotná, ale môže napomáhať pri dosiahnutí, ak sa použije v spojení so spracovaním s vápnikom.Spracovanie 40 ml vzorky celej mrkvovej šťavy s 0,01 hmotn. pektinázy (inkubácia pri 30 °C počas 18 h) neposkytuje viditeľné delenie. Následným prídavkom 0,001 mol Ca vo forme CaCIZHZO iniciuje delenie počas

MPK / Značky

MPK: C07C 403/00, C07C 7/00

Značky: spôsob, prírodných, karotenoidov, extrakcie, zdrojov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-278904-sposob-extrakcie-karotenoidov-z-prirodnych-zdrojov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob extrakcie karotenoidov z prírodných zdrojov</a>

Podobne patenty