Zariadenie na zbavenie vlhkosti izolačnej vrstvy alebo dutého priestoru ležiacich pod krycou vrstvou

Číslo patentu: 278894

Dátum: 14.10.1992

Autor: Dörle Alfred

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie (1) pozostáva z aspoň dvoch kompresorov (2, 3). Aspoň dva paralelne radené prvé kompresory (2) sú spojené so zodpovedajúcim počtom paralelne radených sušičiek (4) vzduchu, ktoré sú spojené so zodpovedajúcim počtom paralelne radených druhých kompresorov (3). Prvé kompresory (2), druhé kompresory (3) a sušičky (4) vzduchu sú vzájomne oddelené a usporiadané na pojazdnom podvozku alebo v skrini (5) a aspoň spojenie medzi sušičkami (4) vzduchu a prvými kompresormi (2) je hermeticky oddelené od okolia. Na pojazdnom podvozku alebo v skrini (5) je usporiadaný generátor (6) na napájanie kompresorov (2, 3) a prípadne aj sušičiek (4) vzduchu. Prvé kompresory (2), druhé kompresory (3), sušičky (4) vzduchu a prípadne aj generátor (6) sú usporiadané vo vzájomne oddelených prvých až piatych komorách (K, K2, K3, K4, K5) spoločnej, výhodne zvukovo izolovanej pojazdnej skrine (5). Jednotlivé komory (K1, K2, K3, K4) a prípadne piata komora (K5) sú na vonkajšej strane vybavené prístupovým otvorom (16).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka zariadenia na zbavenie vlhkosti izolačnej vrstvy alebo dutého priestoru ležiacich pod krycou vrstvou, hlavne pri podlahách, stenách a stropoch, ktoré pozostáva z najmenej dvoch kompresorov na zavádzanie suchého vzduchu do izolačnej vrstvy alebo dutého priestoru a na odsávanie vlhkého vzduchu z izolačnej vrstvy alebo dutého priestoru. Kompresory sú usporiadané na spoločnom pojazdnom podvozku alebo v skrini.V patentovom spise DE-DOS 38 15 161 je opísané známe zariadenie uvedeného druhu, kde je v jednej zvukovo izolovanej skrini upevnený tak prvý ventilátor, tlačiaci suchý vzduch pod omietku, ako aj druhý ventilátor odsávajúcí vlhký vzduch. Vzduch obohatený napríklad vlhkosťou odoberanou z izolačnej vrstvy je z druhého ventilátora tlačený k sušičke, ktorá je však usporiadaná zvonku skrine. Pretože obidva ventilátory zapričiňujú hluk, sú v tomto známom zariadení usporiadané vo zvukovo izolovanej skrini. Toto zariadenie je možné ponechať počas prevádzky napríklad i v byte.V dôsledku použitia ventilátorov je toto známe zariadenie vhodné iba na zbavovanie vlhkosti pomeme malých vysušovaných objektov. Zariadenie má uľahčený transport,pretože sú obidva ventilátory umiestnene v jednej skrini,ale v dôsledku napojenia sušičky vzduchu na dmhý ventilátor a pri použití hadíc prepojujúcich pripojné hrdla ventilátora s omíetkou je ustanovenie tohto známeho zariadenia spojené s určitou prácnosťou.V patentovom spise EP 0 247 216 je opísané ďalšie známe zariadenie na odstraňovanie vlhkosti, kde je v jednej pojazdnej skrini uložený ventilátor a pred ním odlučovač vody. Zatiaľ čo je vstup ventilátora prepojený s vysušovacou izolačnou vrstvou, je výstup ventilátora vyvedený z pojazdnej skrine von a môže byť pripadne spojený s vysušovačom vzduchu. Tiež toto známe zariadenie sa hodí iba do menších vysušovaných objektov. Počas prevádzky je zariadenie ponechané vo vysušovacom priestore. Pri tomto zariadení je nevýhodne to, že ohriaty, vlhký vzduch, odsatý z izolačnej vrstvy, je opäť zavedený do priestoru, V ktorom umiestnený nábytok môže utipieť ujmu v dôsledku zvýšenej vlhkosti a teploty.V patentovom spise DE-DOS 33 06 044 je opísané ďalšie známe zariadenie na zbavovanie vlhkosti vrstvy nachádzajúcej sa pod krycou vrstvou, pri ktorom je suchý vzduch na okraji krycej vrstvy vtlačovaný do vysušovanej vrstvy a na druhom okraji krycej vrstvy je potom ako vlhký vzduch odsávaný, Pomocou tohto známeho zariadenia je možné prakticky vytvoriť uzatvorený prúd vzduchu, pretože tak prvý, ako aj druhý ventilátor aj kondenzátory sú zaradené za sebou v prúde vzduchu. Pri tomto známom zariadení nie je teda okolitý vzduch zaťažovaný vlhkosťou, ale s cieľom vytvoriť toto známe zariadenie musia byť všetky časti zariadenia vzájomne prepojené, čo predstavuje veľkú prácnosť. Zariadenie zostáva vo vysušovanom priestore, čo vzhľadom na veľkú potrebu miesta podstatne obmedzuje využiteľnosť tohto priestoru.Dokonca aj keď sú jednotlivé časti zariadenia uložené v spoločnej skrini, vyžadujú všetky tieto známe zariadenia pomeme veľké množstvá strojov, pretože minimálne k ním musia byť ešte pripojené vysušovače vzduchu. Zariadenia sú koncipovane väčšinou iba na vysušovanie pomeme malých objektov a sú preto pravidelne vo vysušovaných priesto roch ponechávané, čo podstatne ovplyvňuje ich ďalšiu využiteľnosť aj vzhľadom na vývin hluku a tepla Pretože je obyčajne s vysušovaním sanovaného objektu spojený nárast vlhkosti a tepla v priestore, existuje nebezpečie poškodenia nábytku a ďalšieho zariadenia v sanovanom priestore.Zariadenie na zbavenie vlhkosti izolačnej vrstvy alebo dutého priestoru ležiacich pod krycou vrstvou, hlavne pri podlahách, stenách a stropoch, pozostáva z aspoň dvoch kompresorov na zavádzanie suchého vzduchu do izolačnej vrstvy alebo dutého priestoru a na odsávanie vlhkého vzduchu z izolačnej vrstvy alebo dutého priestoru, pričom kompresory sú usporiadané na spoločnom pojazdnom podvozku alebo v spoločnej skrini, ktorého podstata spočíva v tom, že aspoň dva paralelne radené prvé kompresory sú spojené so zodpovedajúcim počtom paralelne radených sušičiek vzduchu, ktorć sú spojené so zodpovedajúcim počtom paralelne radených druhých kompresorov. Prvé kompresory, druhé kompresory aj sušičky sú vzájomne oddelené a usporiadané na pojazdnom podvozku alebo v skrini a aspoň spojenie medzi sušičkami vzduchu a prvými kompresorrni je herrneticky oddelené od okolia.Hlavná výhoda navrhovaného riešenia spočíva v tom,že pomocou zariadenia je možne voliteľne zbavovať vlhkosti tak veľkoplošné, ako aj iba malé objekty a u ktorého je s prepravkou a umiestnením spojená iba malá prácnosť. Pritom je možné umiestniť zariadenie aj zvonku vysušovaných priestorov alebo budov, takže sa v nich nevytvára žiadny hluk ani nároky na priestor vnútri budov a iné zariadenia sú vnútri budovy aj naďalej použiteľné. Použitím viac prvých a druhých kompresorov sa pri zariadení dosahuje dostatočný výkon aj na sanovanie veľkoplošných objektov. Pripojovaním alebo odpojovaním jednotlivých kompresorov je možné objem obiehajúceho vzduchu príspôsobiť veľkosti vysušovaného objektu, takže je možné zbavovať vlhkosti aj iba malé objekty. Pretože sú prvé kompresory, druhe kompresory aj sušičky vzduchu usporiadané na spoločnom pojazdnom podvozku, je hmotnosť určená na premiestňovanie a potrebná na prepravu alebo na umiestnenie zariadenia redukovaná na únosnú rnieru. V dôsledku paralelného usporiadania prvých kompresorov a druhých kompresorov je v porovnaní so sériovým radením týchto kompresorov tlak vzduchu, získaný zariadením podľa vynálezu zhruba rovnaký, bez toho, aby sa podstatne zvýšilo nebezpečie požiaru alebo opotrebovania jednotlivých častí zariadeniaPretože je tiež možné zariadením dosahovať vyšší tlak,je na dopravu suchého vzduchu a vlhkého vzduchu možné používať pomeme dlhé hadice na prívod k zariadeniu aj na odvod od neho. Účelovo sa preto zariadenie umiestňuje zvonka sanovanej budovy a do jej vnútrajška sa zavádzajú iba hadice. To má tú výhodu, že priestory nie sú ovplyvňovanć hlukom alebo teplom a je možné ich využívať bez prekážok prakticky stále.Podľa výhodnćho uskutočnenia je na pojazdnom podvozku alebo v skrini usporiadaný generátor na napájanie kompresorov a prípadne aj sušičiek vzduchu.Výhodou tohto uskutočnenia je to, že je možne voliť stanovište zariadenia bez ohľadu na nutnosť externého zdroja prúdu zvonka sanovanej budovy.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia sú prvé kompresory, druhé kompresory, sušičky vzduchu a prípadne ajgenerátor usporiadane vo vzíýomne oddelených komorách spoločnej, výhodne zvukovo izolovanej pojazdnej skrine.Výhodou tohto uskutočnenia je to, že oddelením prvých kompresorov, druhých kompresorov a sušičiek vzduchu od seba je možné optimálne rozdeliť záťažové sily vnútri skrine a pritom docieliť vysoký výkon. Týmto jednoduchým spôsobom je v dôsledku oddelenia jednotlivých častí zariadenia možne hermeticky oddeliť spojenie napriklad medzi sušičkami vzduchu a prvými kompresonni.Podľa ďalšieho výhodnćho uskutočnenia sú jednotlivé komory a prípadne piata komora na vonkajšej strane vybavené prístupovým otvorom.Výhodou tohto uskutočnenia je dosiahnutie dobrej pristupnosti a nízkej prácnosti pri údržbe.Podľa ďalšieho výhodnćho uskutočnenia sú sušičky vzduchu vybavené výstupnými hrdlami, z ktorých každé vedie do hermeticky utesnenej druhej komory s prvými kompresormi.Výhodou tohto uskutočnenia je to, že z druhej komory je možne nasávať potrebný vzduch.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia je tretia komora so sušičkami vzduchu a štvrtá komora s druhými kompresormi vybavená aspoň jedným otvorom.Výhodou tohto uskutočnenia je to, že je možné potrebný vzduch na vysušovanie nasávať z atmosféry a vlhký vzduch opäť odovzdávať do atmosféry.Podľa ďalšieho výhodnćho uskutočnenia sú prvé kompresory vybavené výstupmi a druhé kompresory sú vybavené vstupmi. Výstupy prvých kompresorov a vstupy sú pomocou navíjaných hadíc prepojené s odvlhčovanou izolačnou vrstvou alebo dutým priestorom a hadice sú navinuté na navíjacích bubnoch, uložených V skrini.Výhodou tohto uskutočnenia je to, že sa uľahčí umiestnenie a obsluha zariadenia.Podľa ďalšieho výhodnćho uskutočnenia sú jednotlivé kompresory vyhotovené na rovnaký vzduchový výkon za časovú jednotku.Podľa ďalšieho výhodnćho uskutočnenia sú aspoň prvé kompresory a druhé kompresory napojené na ovládanie na spínanie rovnakého počtu druhých kompresorov alebo prvých kompresorov pri uvedení žiadaného počtu prvých kompresorov alebo druhých kompresorov do prevádzky.Výhodou týchto uskutočnení je to, že je možné vzájomne dobre prispôsobiť vzduchový výkon prvých kompresorov a druhých kompresorov.Podľa ďalšieho výhodnćho uskutočnenia je skriňa vyrobená ako pojazdnć vozidlo, hlavne ako pojazdný príves.Výhodou tohto riešeniaje to, že zariadenie bude možné veľmi ľahko a rýchlo dopraviť do sanovanej budovy, ak majú byť napríklad sanovane veľmi veľké plochy a ak má byť použitý dostatočne veľký počet ďalších strojov.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude bližšie objasnený pomocou výkresov, na ktorých znázorňuje obr. l zariadenie na zbavovanie vlhkosti izolačnej vrstvy alebo dutćho priestoru ležiacich pod krycou vrstvou v reze. obr. 2 perspektívny bočný pohľad na zariadenie a obr. 3 axonometrický pohľad na zariadenie pri prevádzke.Na obr. l je znázomene zariadenie l v priečnom reze. Zariadenie l slúži na odvlhčovanie izolačnej vrstvy alebodutého priestoru ležiacich pod krycou vrstvou, ako je to napríklad pri podlahách, stenách stropoch alebo podobných častí budov. Zariadenie 1 je vybavené šiestimi kompresormi 2, 3, z ktorých tri prvé kompresory 2 slúžia na zavádzanie suchého vzduchu do izolačnej vrstvy alebo dutého priestoru a tri druhé kompresory 3 slúžia na odsávanie vlhkého vzduchu z izolačnej vrstvy alebo dutćho priestoru. Pred vstupom do prvých kompresorov 2 sú v smere prúdu vzduchu umiestnené tri sušičky 4 vzduchu, pomocou ktorých je vzduch potrebný na vysušeníe, ktorý je odoberaný z atmosféry, vysušený pred zavedením do izolačnej vrstvy alebo dutého priestoru.Prvé kompresory 2, druhé kompresory 3 a sušičky 4 vzduchu sú v prúde vzduchu zaradené vždy paralelne. Prvé kompresory 2, druhe kompresory 3 a sušičky 4 vzduchu sú upevnené V skrini 5, ktorá je pojazdná a v ktorej je s cieľom napájať kompresory 2, 3 elektrickým prúdom umiestnený generátor 6. Prvé kompresory 2, druhé kompresory 3, sušičky 4 vzduchu a generátor 6 sú umiestnené v skrini 5 vo vzájomne oddelených prvých až štvrtých komorách Kl, K 2, K 3,K 4. V dôsledku vzájomného oddelenia prvých až štvrtých komôr Kl, K 2, K 3, K 4 je možné jednoduchým spôsobom hermeticky oddeliť spojenie medzi sušičkami 4 vzduchu a prvými kompresormi 2 a prvé kompresory 2 od okolitého prostredia. Tretia komora K 3, v ktorej sú umiestnené sušičky 4 vzduchu a štvrtá komora K 4, v ktorej sú umiestnené dmhe kompresory 3, sú vybavené otvorom 7, ktorým je možné odsávať z atmosféry vzduch, potrebný na vysušovanie. Každá sušička 4 vzduchu je svojím výstupným hrdlom 8 hermeticky spojená s druhou komorou K 2, v ktorej sú umiestnené prvé kompresory 2. V prvej komore Kl je umiestnený generátor 6.Počas prevádzky zariadenia 1 nasávajú prvé kompresory 2 vzduch z výstupných hrdiel 8 sušičiek 4 vzduchu, do ktorých prúdi potrebné množstvo vzduchu z atmosféry cez otvor 7 v tretej komore K 3. Pritom sú výstupy 9 prvých kompresorov 2 vzájomne spojené vzduchovým potrubím 10, ktoré je spojené s pripojovacím hrdlom 11 piatej komory K 5. Odtiaľje suchý vzduch vedený hadicarni 12 do odvlhčovanej izolačnej vrstvy alebo dutćho priestoru.Pretože vstupy prvých kompresorov 2 nie sú bezprostredne napojené na výstupné hrdlá 8, ale nasávajú potrebne množstvo vzduchu cez svoju hermeticky utesnenú druhú komoru K 2, je možné zapnúť ľubovoľný počet prvých kompresorov 2 s jednotlivými sušičkami 4 vzduchu.Pomocou prvých kompresorov 2 sa suchý vzduch vtlačuje do izolačnej vrstvy, ktorá sa spravidla nachádza pod omietkou alebo obdobnou krycou vrstvou, a to dilatačnými špárami, usporiadanými obvykle na okraji krycej vrstvy, alebo otvormi urobenými do krycej vrstvy. Aby sanovaný priestor a v ňom sa nachádzajúci nábytok nebol vystavovaný nežiaducim spôsobom zvýšenej teplote alebo vlhkosti, je vzduch pretlačený izolačnou vrstvou a obohatený vlhkosťou opäť nasávaný dilatačnými špárami alebo otvormi vytvorenými na inom mieste.Odsávaníe vlhkého vzduchu sa vykonáva pomocou druhých kompresorov 3. Na tento cieľ sa hadicami 12 prepoja druhe kompresory 3 so zodpovedajúcou dilatačnou špárou alebo otvorom sanovaného priestoru, pričom hadice 12 je možné napojiť na hrdlá 13 piatej komory K 5, Tiež druhe kompresory 3 sú usporiadané vzájomne paralelne a ich vstupy 14 sú hermeticky tesne spojene s hrdlamí 13. Výstupy 15 druhých kompresorov 3 vedú iba do vnútomého priestoru štvrtej komory K 4 a odtiaľ otvorom 7 do atmosféry.Ako je znázomene na obr. l až 3, sú jednotlivé komory K 1, K 2, K 3, K 4, K 5 vybavené vždy jedným prístupovým otvorom 16, ktorý je Vždy pomocou dvierok uzavierateľný a umožňuje vstup do komôr K 1, K 2, K 3, K 4, K 5, Z obr. 2 je zrejmé, že výstupy 9 prvých kompresorov 2 a vstupy 14 druhých kompresorov 3 sú hadicami 12 prepojené s odvlhčovanou izolačnou vrstvou alebo dutým priestorom. Navíjacie bubny 17 sú uložené vnútri piatej komory K 5. Z obr. 2 je zrejmé, že skriňa je vyhotovená ako dvojosový pojazdný podvozok, schopný dopravy po cestách, ktorý je možné pomocou závesného spoja 18 pripojiť ku neznázomenému vozidlu.Aby sa zabránilo pretlaku V odvlhčovanej izolačnej vrstve a aby sa vzduchový objem prvých kompresorov 2 nachádzajúcich sa v prevádzke prispôsobí vzduchovému objemu druhých kompresorov 3, vykazujú jednotlivé kompresory 2, 3 vždy zhruba rovnaký vzduchový objem za časovú jednotku. Ak sa uvedú do prevádzky iba dva alebo aj iba jeden prvý kompresor 2 a druhý kompresor 3, je tak možné prispôsobiť výkon zariadenia 1 veľkosti odvlhčovaného objektu. Pritom je z obr. l a 2 zrejmé ovládanie 19 umiestnene vnútri piatej komory K 5, ktoré pri požadovanom počte prvých kompresorov 2 uvádzaných do prevádzky zapína aj rovnaký počet druhých kompresorov 3.Pri znázornenom zariadení 1 sú sušičky 4 vzduchu uskutočnené ako kondenzačné a sú stavene na celkový odvlhčovací výkon tisíc litrov za deň pri relativnej vlhkosti 85 a teplote 25 °C. Vzduch nasávaný z atmosféry prvými kompresormi 2 je vysušovaný sušičkami 4 vzduchu na 40 relativnej vlhkosti, aby ho bolo možné ako suchý vzduch vtlačovať do odvlhčovacej izolačnej vrstvy. V druhej komore K 2 majú prve kompresory 2 celkový vzduchový výkon 23 ms/min a sú radené paralelne, takže ich je možné všetky podľa požiadavky naraz uviesť do prevádzky.Do prevádzky je možné tiež uviesť jeden alebo dva prvé kompresory 2. Tu znázomené zariadenie l má tak objem vzduchu postačujúci na sušenie V oblasti izolačnej vrstvy až do cca 70 m 2 základovej plochy. V dôsledku paralelného radenia kompresorov 2, 3 môže byť zariadenie 1 pojazdné a môže byť vzdialené od vysušovaného objektu až 300 m,pričom sa táto vzdialenosť bez ťažkostí prekoná pomocou hadíc 12.Ako je zobrazené na obr. 3, je pri zariadení l možné umiestniť na spoločnom mieste mimo budovy ďalšie potrebne stroje a agregáty, takže odpadá jednako často ťažké umiestňovanie agregátov vnútri budovy a jednako vznik hluku vnútri budovy. V prípade odhlučnenej skrine 5 môže byť hluk tak utlmený, že neruší obyvateľov alebo uživateľov budovy. Tak sa podstatne zjednoduší inštalácia, nutná na prevádzku zariadenia l, pretože je treba iba umiestniť V oblasti sanovanej budovy skriňu 5 a zodpovedajúce hadice 12. Pretože skriňa 5 je vytvorená ako pojazdný podvozok a vybavená závesným spojom 18, môže byť zariadenie 1 veľmi ľahko dopravené na predpokladané miesto. Zariadenie 1 je vybavené na sanovanie veľmi veľkých plôch zodpovedajúcim počtom kompresorov 2, 3 a sušičiek 4 vzduchu. Vytvorením prvých až píatych komôr K 1, K 2, K 3,K 4, K 5 V skrini 5 pomocou dcliacich stien 20 je možné optimálne rozložiť záťažové sily vnútri skrine 5 a docieliť vysoký prechod vzduchu, takže je prípadne možné vedenie vzduchu rozvetviť a napriek tomu môže byť každá Vzduchová vetva zásobovaná dostatočným množstvom vzduchu a dostatočne vysokým tlakom vzduchu.Pretože zariadenie l má Vlastný generátor 6 umiestnený tiež V skrini 5,je možné zariadenie l použiť aj tam, kde nieje k dispozicii dostatočne dimenzované elektrické vedenie na napájanie elektrických pohonov kompresorov 2, 3. Pritom je generátor 6 poháňaný motorom vytvoreným výhodne ako spaľovací motor.Zariadenie 1 tak predstavuje mobilnú sušiacu jednotku,ktorá môže byť umiestnená zvonku sanovanej budovy bez potreby miesta vnútri budovy a bez ovplyvnenia rôznych zariadení V budove. Zariadenie 1 môže byť rýchlo a ľahko pristavené k budove, pričom je nezávislá na dodávke elektrického prúdu.Zariadenie podľa vynálezu je možné využiť V strojárenskej a stavebnej výrobe a údržbe a pri sanačných prácach v stavebníctve a opravách alebo úpravách objektov.l. Zariadenie na zbavenie vlhkosti izolačnej vrstvy alebo dutćho priestoru ležiacich pod krycou vrstvou, hlavne pri podlahách, stenách a stropoch, pozostávąjúcich z aspoň dvoch kompresorov na zavádzanie suchého vzduchu do izolačnej vrstvy alebo dutého priestoru a na odsávanie vlhkého vzduchu z izolačnej vrstvy alebo dutého priestoru,pričom kompresory sú usporiadané na spoločnom pojazdnom podvozku alebo v spoločnej skrini, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že aspoň dva paralelne radené kompresory (2) sú spojené so zodpovedajúcim počtom paralelne radených sušičiek (4) vzduchu, ktoré sú spojené so zodpovedajúcim počtom paralelne radených kompresorov (3),pričom prvé kompresory (2), druhé kompresory (3) a sušičky (4) vzduchu sú vzájomne oddelené a usporiadané na pojazdnom podvozku alebo V skrini (S) a aspoň spojenie medzi sušičkami (4) vzduchu a prvými kompresormi (2) je hermeticky oddelene od okolia.2. Zariadenie podľa nároku l, V y z n a č uj ú c e s a t ý m , že na pojazdnom podvozku alebo v skrini (5) je usporiadaný generátor (6) na napájanie kompresorov (2,3) a pripadne aj sušičiek (4) vzduchu.3. Zariadenie podľa niektorého z nárokov l až 2,vyznačujúce sa tým, že prvé kompresory(2), druhé kompresory (3), sušičky (4) vzduchu a prípadne aj generátor (6) sú usporiadané vo vzájomne oddelených prvých až píatych komorách (K 1, K 2, K 3, K 4, K 5) spoločnej, výhodne zvukovo izolovanej pojazdnej skrine (5).4. Zariadenie podľa nároku 3, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , žejednotlivé komory (Kl, K 2, K 3, K 4, K 5) a prípadne piata komora (K 5) sú na vonkajšej strane vybavené prístupovým otvorom (16).5. Zariadenie podľa niektorého z nárokov l až 4,vyznačujúce sa tým, žesušičky(4)vzduchu sú vybavené Výstupným hrdlami (8), z ktorých každé vedie do hermeticky utesnenej druhej komory (K 2) s prvými kompresormi (2).6. Zariadenie podľa niektorého z nárokov 1 až 5,vyznačuj úce sa tým, žetretiakomora(K 3) so sušičkami (4) vzduchu a štvrtá komora (K 4) s druhými kompresormi (3)je vybavená aspoň jedným otvorom (7).7. Zariadenie podľa niektorého z nárokov l až 6,vyznačujúce sa tým, že prvé kompresory(2) sú vybavené výstupmi (9) a druhe kompresory (3) sú vybavené vstupmi (14), kde výstupy (9) prvých kompreso SK 278894 B 6rov (2) a vstupy (14) sú pomocou navíjaných hadic (12) prepojené s odvlhčovanou izolačnou vrstvou alebo dutým priestorom a hadice (12) sú navinute na navíjacích bubnoch8. Zariadenie podľa niektorého z nárokov 1 až 7,vyznačuj úce sa tým, žejednotlivékompresory (2, 3) majú rovnaký vzduchový výkon za časovú jednotku.9. Zariadenie podľa niektorého z nárokov l až 8,vyznačujúce sa tým, že aspoň prve kompresory (2) a druhé kompresory (3) sú napojené na ovládanie (19) na spínanie rovnakého počtu druhých kompresorov (3) alebo prvých kompresorov (2) pri uvedení žiadanćho počtu prvých kompresorov (2) alebo druhých kompresorov (3) do prevádzky.10. Zariadenie podľa niektorého z nárokov 1 až 9,vyznačujúce sa tým, žeskriňa(5)jevyhotovená ako pojazdné vozidlo, výhodne ako pojazdný príves.

MPK / Značky

MPK: F26B 21/00, E04B 1/70

Značky: zbavenie, ležiacich, vrstvou, priestoru, izolačnej, krycou, vrstvy, zariadenie, vlhkosti, dutého

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-278894-zariadenie-na-zbavenie-vlhkosti-izolacnej-vrstvy-alebo-duteho-priestoru-leziacich-pod-krycou-vrstvou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na zbavenie vlhkosti izolačnej vrstvy alebo dutého priestoru ležiacich pod krycou vrstvou</a>

Podobne patenty