Inhalátor na jedno použitie

Číslo patentu: 278867

Dátum: 02.02.1994

Autori: Nilson Per-gunnar, Källstrand Göran

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka inhalátora na jedno použitie, ktorý sa uvádza do činnosti dychom a obsahuje rúrkovité puzdro vymedzujúce dráhu prúdu vzduchu, otvorene na obidvoch koncoch, kde jeden koniec puzdra je vstupným 0 tvorom na prívod vzduchu a druhý koniec puzdra je výstupným otvorom na výstup vzduchu, pričom puzdro je vybavené zásobným priestorom na uloženie farmaceutickej práškovej látky na inhaláciu.Inhalátory tohto druhu, určené na jedno použitie a aktivované dychom pacienta, sú opísané napríklad v spisoch W 0 89101348, US-A-4 265 236 a EP-A-0404454.EP-A-0404454 opisuje inhalátor na jedno použitie,aktivovaný dychom pacienta, ktorý obsahuje komoru na farmaceutickú práškovú látku, pričom táto komora je vybavená vstupným otvorom na vzduch a výstupným otvorom na vzduch. Vstupný otvor a Výstupný otvor sú prekryté spoločným krytom. Prášková látka je voľne uložená v tejto pomerne veľkej komore, čo znamená, že prášková látka nemusí byť nutne uložená v miestach, v ktorých je prúdenie vzduchu najúčinnejšie.US-A-4 265 236 opisuje rúrkovitý inhalátor na jedno použitie, aktivovaný dychom pacienta a tvorený ohybnou rúrkou, ktorej konce sú za normálneho stavu tesne zasunuté do seba. Tento druh utesnenia však nie je dostatočne odolný proti prenikaniu vlhkosti. Pri tomto inhalátore je navyše nebezpečie, že určite množstvo práškovej látky môže vypadnúť z vnútorného priestoru inhalátora pri oddelení koncov rúrky od seba.W 0 89/01348 opisuje riešenie, ktoré je najbližšie predmetu vynálezu a ktoré obsahuje rúrkovitý inhalátor na jedno použitie, ktorý je utesnene uzatvorený na obidvoch svojich koncoch otočnými uzávermi. Farmaceutická prášková látkaje voľne uložená v inhalátore a preto tu je nebezpečie, podobne ako pri iných známych inhalátoroch, že dôjde k strate časti práškovej látky pri otvorení inhalátora.Uvedené nedostatky odstraňuje inhalátor na jedno použitie, ktorý sa uvádza do činnosti dychom a obsahuje rúrkovité puzdro vymedzujúce dráhu prúdu vzduchu, otvorené na obidvoch koncoch, kdejeden koniec puzdra je vstupným otvorom na prívod vzduchu a druhý koniec puzdra je výstupným otvorom na výstup vzduchu, pričom puzdro je vybavené zásobným priestorom na uloženie farmaceutickej práškovej látky na inhaláciu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že zásobný priestor na uloženie farmaceutickej práškovej látky v tvare priehlbiny vo vnútomej stene rúrkovitćho puzdra, je uložený pri vstupnom otvore, t. j. v jeho blízkosti a je pokrytý tenkou snímateľnou tesniacou fóliou, ktorej voľný vyťahovací koniec vystupuje von vstupným otvorom, pričom puzdro vymedzuje inhalačný kanál medzi vstupným otvorom a výstupným otvorom, pričom v oblasti priehlbiny je rúrkovitć puzdro vybavené zúžením priechodného profilu inhalačnćho kanálaVo výhodnom uskutočnení podľa vynálezu je puzdro vytvorené z dvoch hlawiých dielov, z jedného tvarova ného homého dielu a zjedného plochého dolného dielu,v ktorom je vytvorená priehlbina na práškovú látku, pričom obidva diely puzdra sú navzájom spojené na svojich pozdlžnych stranách.Homý diel puzdra inhalátora je podľa ďalšieho maku vynálezu vytvarovaný z tenkého plošného materiálu, napríklad z plastu. Zúženie je výhodne vytvorené priehlbinou v homej stene homého dielu puzdra inhalátora, ktorá je orientovaná priečne na pozdĺžny smer rúrkovitćho puzdra a ktorá je umiestnená nad priehlbinou na práškovú látku, vytvorenú v dolnom diele puzdra inhalátora.Podľa ďalšieho znaku vwiálezu je dolný diel puzdra vytvorený z hliníkovej fólie laminovanej plastom.Snímateľná tenká tesniacia fólia je podľa ďalšieho znaku vynálezu vytvorená vo forme pásika, ktorý je pripojený okolo okrajov priehlbiny na práškovú látku pomocným prerušovaným zvarom alebo zvarmi.Pásik tenkej snímateľnej tesniacej fólie je podľa ďalšieho znaku pripojený svojím vnútomým koncom k spodnćmu dielu puzdra inhalátora medzi vstupným otvorom na prívod vzduchu a priehlbinou na práškovú látku,pričom pásik snlmateľnej tenkej tesniacej fólie je vedený ďalej cez priehlbinu, je upevnený okolo jej obvodu a je prehnutý späť svojou dlhšou časťou, pričom jeho odťahovací koniec je vysunutý von z vstupného otvoru na prívod vzduchu. Pásik tenkej snlmateľnej tesniacej fólie je pripojený okolo okrajov priehlbiny na práškovú látku pomocným prerušovaným zvarom v tvare pravouhlého štvoruholnika orientovaného uhlopriečne v pozdĺžnom smere inhalačného kanála.Podľa ďalšieho znaku vynálezu z horného dielu vybiehajú smerom dole dištančné výstupky, ktoré sú umiestnené medzi priehlbinou na práškovú látku a vstupným otvorom na vymedzenie polohy voľného konca pásika v plošnom dotyku s dolným dielom puzdra.Medzi priehlbinou na práškovú látku a výstupným otvorom na vzduch sú podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia vynálezu v dráhe prúdu vzduchu umiestnené rozptyľovacie prostriedky vo fonne vychyľovacích útvarov prúdu vzduchu. Rozptyľovacíe prostriedky sú rovinné plochy, sklenené v uhle okolo 30 °, t. j. 25 až 35 °, na pozdĺžny smer podlhovastého rúrkovitćho puzdra, kolmé na rovinu dolného dielu puzdra, pričom priemet rovinných plôšok do priečneho prierezu puzdra pokrýva celý priečny prierez puzdra inhalátora.Vynález umožňuje vytvorenie inhalátora na jedno použitie tak, že dávka farmaceutickej práškovej látky sa môže udržiavať a dodávať v presne určenom množstve a môže byť pritom uložená v hermeticky uzatvorenom priestore, do ktorého nemôže prenikať vlhkosť. Dávka lieku vydávané rovnakým inhalátorom môže byť konštantná pre rôzne preparáty. lnhalátor sa môže pritom ľahko pripraviť na použitie a jeho výroba je jednoduchá a lacná.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude bližšie vysvetlený v nasledujúcom opise na príkladoch uskutočnenia s odvolaním sa na pripojené výkresy, v ktorých znázorňuje obr. l axonometrický pohľad na inhalátor podľa vynálezu, obr. 2 axonometrický pohľad na inhalátor z obr. l, ktorého dve hlavné časti sú zobrazené v rozloženom stave, obr. 3 A - 3 C priečne rezy časti inhalátora, ktorý sa nachádza v troch rozličných fázach otvárania zásobnej komory práškovej farma SK 278867 B 6ceutickej látky inhalátora z obr. l, obr. 4 čelný pohľad na vstup vzduchu do inhalátora z obr. l a obr. 5 až 7 priečne rezy častí inhalátora s tromi altematíwiymi uskutočneniami zúženia priechodu V susedstve zásobníkovej komory práškovej farmaceutickej látky.Výhodné príklady uskutočnenia inhalátora podľa vynálezu sú zobrazené na obr. l až 4. Na obr. l je inhalátor zobrazený v úplne zostavenom stave a je pripravený na použitie. Ako je zrejme z tohto príkladu, inhalátor pozostáva z dvoch podlhovastých dielov, z homého dielu 1,ktorý je vytvorený v podstate z tvarovanej fólie z plastu,a z dolného dielu 2, vyrobeného predovšetkým z hliníkovej fólie laminovanej plastom. Homý diel 1 je vytvarovaný do korýtkového tvaru s profilom tvaru U a má v podstate obdĺžnikový obrys, pričom šírka homého dielu 1 sa rovná niekoľkonásobku jeho výšky. Dolný diel 2 je v podstate plochý a obidva tieto diely 1, 2 takto tvoria podlhovasté puzdro, ohraničujúce vzduchový kanálik, alebo dráhu na priechod prúdu vzduchu, ktorý má na jednom konci vstupný otvor 4 na prívod vzduchu a na druhom konci Výstupný otvor 5 na výstup vzduchu. V blízkosti vstupného otvoru 4 na prívod vzduchu je vytvorená v rovinnom dolnom diele 2 priehlbina 3 alebo vybratie v tvare časti guľovej plochy, zobrazená čiarkovanými čiarami. Táto priehlbina 3 tvorí zásobník práškovej látky a je prekryté pásikom snímateľnej tenkej tesniacej fólie 6,ktorá je výhodne hliníková fólia, laminovaná plastom.Ako je zrejmé z tohto príkladu, koncová časť pásika tesniacej fólie 6 je umiestnená medzi priehlbinou 3 a vstupným otvorom 4 na prívod vzduchu. Pásik tesniacej fólie 6 je pripojený k spodnému dielu 2 inhalátora pomocou relatívne slabćho zvaru 22, ktorý je viditeľný na obr. 2. Koniec pásika tesniacej fólie je pripojený pomocou pomeme dlhého a tým tiež pevnejšieho zvaru pred zásobníkom, uvažované v smere predpokladaného prúdenia vzduchu. Voľná časť pásika tesniacej fólie 6 je prehnutá späť nad priehlbinu 3 a vychádza von z inhalátora vstupným otvorom 4 na prívod vzduchu. Voľný koniec pásika tesniacej fólie 6 je vedený a prichytený dvoma kužel vitými dištančnými výstupkami 7, 8, vystupujúcimi z homého dielu 1 smerom dole.Nad zásobníkom práškovej látky je upravené v dráhe prechádzajúceho vzduchu zúženie 9 vytvorené vo forme priečneho hrebeňa, orientovaného kolmo na smer prúdenia vzduchu nad zásobníkom práškovej látky 23. Priečny hrebeň a teda zúženie 9, je vytvorené vo forme priečne žlíabkovanej priehlbiny v homej stene horného dielu 1 inhalátora. Priečna žliabková priehlbina je na obidvoch svojich koncoch zakončená bočnými podperami 10.Inhalátor podľa vynálezu je ďalej vybavený rozptyľovaclmi prostriedkami 100 za zásobníkom práškovej látky, uvažované v smere predpokladaného prúdenia vzduchu. Tieto rozptyľovacíe prostriedky 100 sú tvorené skupinou šikmých rovinných plôch 11, 12, 13, 14, 15, 16 sklenených v uhle okolo 30 ° na pozdlžnu os inhalátora,pričom sa zistilo, že najúčinnejším uhlom sklonu šikmých rovinných usmeníovacích plôch 11, 12, 13, 14, 15,16 na smer prúdu vzduchu na dosiahnutie dobrého rozptýlenia práškovej látky v prúde vzduchu je práve uhol okolo 30 °. Pretože prúd vzduchu je odkláňaný do istej miery rovinnými plochami 11, 12, 13, 14, 15, l 6, smerprúdenia vzduchu nie je celkom zhodný s pozdĺžnym smerom inhalátora, ale uvedený uhol sa ukazuje byť vhodným kompromisom. Rovinné plochy sú v podstate kolmé na dolný diel 2 inhalátora alebo sú aspoň natoľko kolmé, nakoľko to dovoľujú podmienky spôsobu výroby inhalátora.Rovinné plochy 11, 12, 13, 14, 15, 16 sú rozrniestnené tak, že ich priemer do prierezovej roviny vzduchového priechodného kanálika v podstate pokrýva celý prierez inhalátora. Priemety jednotlivých rovinných plôch ll,12, 13, 14, 15, 16 sa majú vo výhodnom uskutočnení čiastočne prekrývať, aby sa zaistílo, že všetky väčšie častice alebo zhluky častíc unášané v prúde vzduchu narazia pri svojom pohybe na najmenej jednu rovinnú plochu 11,12, 13, 14, 15, 16. V zobrazenom príklade uskutočnenia sú rovinné plochy 11, 12, 13, 14, 15, 16 umiestnené na nábehových koncoch (z hľadiska smeru prúdenia vzduchu) dvoch dvojíc bočných prelisov 17, 18, 19, 20, vytvorených v bočných stranách homćho dielu 1, a na nábehových koncoch, tiež z hľadiska smeru prúdu vzduchu,strednej priehlbiny 21, umiesmenej medzi bočnými prelismi 17, 18, 19, 2 D a tvoriacej Ostrovček v prúde vzduchu. Opačné konce bočných prelisov 17, 18, 19, 20 a stredovej priehlbiny 21, v smere prúdu vzduchu, sa zužujú v smere prúdenia vzduchu a majú hladký zaoblený tvar, aby sa dosiahli dobré aerodynamickć podmienky a nevznikali žiadne oblasti, v ktorých by sa mohla inhalovaná prášková látka usadzovať.Dva základné diely l, 2 inhalátora podľa vynálezu sú zobrazené v rozloženom stave na obr. 2. Na rozdiel od príkladov uskutočnenia z obr. 1, je v tomto príklade priehlbina 3 na uloženie práškovej látky 23 zobrazená v otvorenom stave, ked je tesniaca fólia 6 vytiahnutá smerom von z vstupného otvoru 4 na prívod vzduchu. Tvar porušeneho zvaru 22 je zobrazený na tesniacej fólie 6 a okolo priehlbiny 3 na uloženie práškovej látky 23. Ako je zrejmé z tohto príkladu, tvar zvaru 22 bol zvolený tak, aby bol obvodom štvorca orientovaného jednou svojou diagonálou rovnobežne s pozdĺžnym smerom inhalátora. To znamená, že sa uvoľnenie tesniacej fólie 6 z dolného dielu 2 uľahčí, pretože odtrhávacie pôsobenie začína a končí na rohu tohto zvaroveho obrazca. Pretože zvar,ktorý drží vnútomý koniec tesniacej fólie 6 je široký a silný, užívateľ pozná okamih otvorenia priehlbiny 3 na uloženie práškovej látky 23 tým, že sa prejaví zvýšenie odporu proti vytiahnutiu.Obr. 3 A - 3 C znázorňujú tri rozličné fázy otvárania priehlbiny 3 na uloženie práškovej látky vytiahnutím tesniacej fólie 6, ked dochádza k odokrytiu práškovej látky 23.Čelný pohľad na inhalátor, zobrazený na obr. 4, zobrazuje podrobnejšie vzáýomné priestorové usporiadanie homého dielu 1, dolného dielu 2, priehlbiny 3 na uloženie práškovej látky, kužeľovitých dištančných výstupkov 7, 8 priečne žliabkovej priehlbiny 9 a bočných podpier 10.Ak má byť inhalátor podľa vynálezu použitý na inhaláciu, uchopí sa tak, aby bol v podstate vo vodorovnej polohe a bol obrátený rovinným dolným dielom 2 smerom dole. Voľný koniec pásika tesniacej fólie 6 sa vytiahne smerom von a prášková látka 23 sa v priehlbine 3 odkryje. Dva kužeľovité výstupky pridäajú pásik tesniacej fólie 6 v kontakte s dolným dielom 2 inhalátora a tým zamedzujú uzatváranie zúženého priechodu proti priehlbine 3 obsahujúcej práškovú látku 23. Uživatel potomvloží výstupný otvor 5 na výstup vzduchu do úst a inhaluje liečebnú látku inhalátorom, Prúd vzduchu vytváraný v inhalátore sa dostáva do výrazne turbulentného stavu v oblasti zúženia a farmaceutické prášková látka 23 je tak strhávaná prúdom vzduchu z priehlbiny 3 a premiešavaná so vzduchom. Všetky častice práškovej látky 23, ktoré zostali prichyteně na pásiku tesniacej fólie 6, sú taktiež strhávané prúdom vzduchu, pretože časť pásika tesniacej fólie 6, ktorá pôvodne zakrývala priehlbinu 3, sa po vytiahnutí dostane priamo do dráhy prúdu vzduchu.Skúškami bolo dokázanć, že dávka, ktorá opúšťa priehlbinu 3 na uloženie práškovej látky 23, ktorá predstavuje okolo 0,5 mg a ktorá je uložená v priehlbine 3 s plochou okolo l 0 až 12 mmz, zostane v podstate konštantná pri rýchlostiach prúdu vzduchu pohybujúcich sa od 30 l/min do 60 I/min.Vzduch s obsahom práškovej látky 23 potom prúdi zo zúženej oblasti l rozptyľovacím prostriedkom 100. Uhol dopadu na šikmé rovinné plochy 11, 12, 13, 14, 15,16 spôsobuje, že ľahšie častice, to znamená častice v rozsahu vdychovateľných veľkostí, ktoré majú priemer menší ako 6 m, sú odkláňanć od týchto šíkmých rovinných plôch ll, 12, 13, 14, 15, 16 a nenalepujú sa na ne, pretože v podstate sledujú smer prúdu vzduchu, zatial čo ťažšie častice a zhluky častíc dopadajú na tieto rovinné plochy 11, 12, l 3, 14, 15, 16 a odrážajú sa od nich, takže dochádza k ich drobeniu na menšie častice. Ako už bolo uvedené v predchádzajúcej časti, optimálnym uhlom sklonu týchto rovinných plôch 11, 12, 13, 14, 15, 16 je uhol okolo 30 °.V tomto prípade skúšky opäť dokázali, že percento častíc s vdychovateľnou veľkosťou zostáva v jednej inhalovanej dávke v podstate konštantné v prúde vzduchu s rýchlosťou od 30 l/min do 60 l/min. Zachovanie dávky vdychovateľných častíc na v podstate konštantnej úrovní V širokých medziach rôznych rýchlostí prúdu vzduchu je dôležité na obmedzenie rozdielov medzi pacientmi s rozličnou vdychovou kapacitou.Je potrebné poznamenať, že podlhovastý dutý tvar ínhalátora umožňuje nasadenie gumovćho balónika alebo podobnej pomôcky na vstupný otvor 4 na prívod vzduchu. Pomocou tohto balónika môže byť prášková látka 23 vyfukovaná z inhalátora do úst pacienta synchronizovane s jednotlivými vdychmi, pričom túto činnosť môže zabezpečovať tiež pomocník, ak pacient nie je schopný sám použiť inhalátor.Ako už bolo povedané v predchádzajúcej časti opisu,dolný diel 1 inhalátora je rovnako ako pásik tesniacej fólie 6 vytvorený z hliníkovej fólie, laminovanej alebo inak potiahnutej vhodným plastom. Hliníková fólia zabezpečí potrebnú ochranu proti vlhkosti, zatiaľ čo plastová vrstva umožní privarenie pásika tesniacej fólie 6 na dolný diel 2 inhalátora, pričom tiež dolný diel 2, môže byť svojou plastovou vrstvou privarený k homćmu dielu 1 inhalátora. Dolný diel 2 môže pozostávať napríklad z hliníkovej fólie s hrúbkou 45 vybavenej najednej strane vrstvou orientovaného polyarnídu s hrúbkou 25 m, zatiaľ čo druhá strana hliníkovej fólieje pokrytá vrstvou polypropylénu s hrúbkou 60 m. Horný diel 1 je vyrobený predovšetkým z polypropylyćnu a môže mať hrúbku 300 alebo 400 m. Homý diel l môže byť transparentný, takže užívateľ môže vidieť, či dávka lieku už bola spotrebované a odobraná z priehlbiny 3 na uloženie práškovej látky 23.Pásik tesniacej fólie 6 môže byť vytvorený z laminovaného materiálu s odtrhávacím efektom, obsahujúcehopolyester, hliník a vrstvu obsahujúcu polymćmu zmes polybuténu a polypropénu.Voľbu materiálu v inhalátore je vhodné prispôsobiť použitemu liečivu. Uvedené materiály sa zvolili s uvažovaním konkrétneho liečivého prípravku (budesonidu),pretože uvedené materiály ľahšie uvoľňujú dávku tohto lieku.Zloženie farmaceutickej práškovej látky 23 je pochopiteľne ľubovoľne a prášková látka 23 môže napríklad obsahovať čisté aktívne zložky, zmes rozličných aktívnych zložiek alebo zmes aktívnych zložiek s prímesami. Je potrebné zdôrazniť, že rozsah voľby lieku je výrazne rozšírený vďaka zdokonalenému zamedzeniu prístupu vlhkosti do priehlbiny 3 na uloženie práškovej látky 23.Inhalátor podľa vynálezu sa môže vyrábať nasledujúcim spôsobom. V pâsiku laminovanej hliníkovej fólie sa vytvorí rad pologuľovitých priehlbín 3, aby sa vytvorili zásobníky na uloženie práškovej látky 23. Priehlbiny 3 sa naplnia práškovým liekom, ktorého navrstvene kôpky sa zrežú zhrňovacím nástrojom, takže sa dosiahne prakticky rovnomemé množstvo lieku v jednotlivých dávkach. Cez každú príehlbinu 3 sa potom uloží pásik tesniacej fólie 6 z hliníka laminovanćho plastom, ktorý sa privarí okolo každej priehlbiny 3.Dolný diel 2 inhalátora sa potom zvarí s homým dielom 1 a pás materiálu sa rozreže na vytvorenie jednotlivých inhalátorov, ktoré sú tak pripravené na balenie a použitie. Homé diely 1 sú vytvorené lisovaním z plastovej fólie. Pri formovacej operácii je potrebné dbať na to, aby bočné steny homého dielu 1, boli pokial je to možné, kolmě na jeho homú stranu, aby sa zaistilo, že prúd vzduchu bude čo najrovnomemejšie rozložený v celom priereze inhalátora. Funkciou bočných podpier 10 je v prvom rade zamedziť zdeforrnovaniu priečnej žliabkovej priehlbiny zúženia 9 v priebehu procesu zvarovama. Inhalátor podľa vynálezu môže byť pochopiteľne modifikovaný a môže mať aj ine príklady uskutočnenia,ktoré spadajú do rozsahu vynálezu. Priečna žliabková priehlbina zúženia 9 inhalátora môže byť navrhnutá napríklad v rozličných tvaroch, aby sa zvýšila vyfukovacia účinnosť prúdu vzduchu, pôsobiaceho na práškovú látku 23. Príklady takéhoto tvarovania sú zobrazené na obr. 5 až 7.Obr. 5 znázorňuje, že priečna žliabková priehlbina zúženia 9 môže byť vybavená na svojom dne oproti priehlbine 3 malým otvorom 24. Ak pacient inhaluje inhalátorom podľa tohto príkladu uskutočnenia, prídavný prúd vzduchu je smerovaný do tejto pologuľovitej priehlbiny 3 na uloženie práškovej látky 23 a tým sa podporuje vírenie vzduchu v priehlbine 3 s obsahom dávky práškovej látky 23.Obr. 6 a 7 zobrazujú dva altematívne príklady uskutočnenia, pri ktorých je priečna žliabková priehlbina zúženia 9 vybavená na svojom dne hranou 25, 26, prebiehajúcou v podstate v pozdĺžnom smere priečnej žliabkovej priehlbiny zúženia 9 a usmerňujúcej časť prúdu vzduchu priamo do priehlbiny 3 na uloženie prâškovej látky 23.Toto uskutočnenie inhalátora však vyžaduje väčší stupeň presnosti pri výrobe, než ako tomu bolo v predchádzajúcich príkladoch uskutočnenia, aby sa dosiahol požadovaný efekt, takže výroba týchto typov inhalátorov je ťažšiaPriečna žliabková príchlbina, tvoriaca zúženie 9 v priechodnom vzduchovom kanáliku, má v týchto príkladoch uskutočnenia mnohouholníkový tvar svojho prierezu a je vo všeobecnosti priama v pozdĺžnom reze. Je však potrebne zdôrazniť, že zúženie môže byť vytvarované mnohými spôsobmi, pokiaľ tieto úpravy spadajú do rozsahu vynálezu.Priehlbina 3 na uloženie práškovej látky 23 môže mať pochopiteľne aj iný tvar, napríklad jej obiys môže byť eliptický ajej menšia os môže bud prebiehať rovnobežne so smerom prúdenia vzduchu, alebo môže mať korýtkovitý tvar. .le pochopiteľne možné vybaviť inhalátor niekoľkými priehlbinami, napríklad ak je potrebne zvýšiť dávku presne definovaným spôsobom.Výstupky 7, 8 môžu byť vytvarované do iného tvaru ako do kužeľovitého a môžu byť napríklad tvarované tak,že usmerňujú väčšiu časť prúdu vzduchu smerom k priehlbine 3 na uloženie práškovej látky 23. Tieto výstupky môžu byť tiež vytvorené v celku s bočnými podperami 10.Rozptyľovacie prostriedky môžu byť tvorené inými prvkami než ako sú rovinné plochy 11, 12, 13, 14, 15, 16 sklonené v uhle približne 30 ° na smer prúdenia vzduchu. Veľkosť tohto uhla sa môže meniť a plochy nemusia byť nevyhnutne rovinné.Materiál dolného dielu 2 inhalátora a pásika tesniacej fólie 6 nemusí nutne obsahovať hliník a môže byť vytvorený z plastu, ktorý má dostatočnú nepriepustnosť a tuhosť, alebo ktorý bol upravený tak, že má tíelo vlastnosti.Je tiež možné vytvoriť inhalátor z jedného kusa fólie,ktorý sa po vylisovaní do potrebného tvaru stočí alebo zloží prehýbaním do konečného rúrkového tvaru, PATENTOVÉ NÁROKYl. Inhalátor na jedno použitie, ktorý sa uvádza do činnosti dychom a obsahuje rúrkovitć puzdro vymedzujúce dráhu prúdu vzduchu, otvorené na obidvoch koncoch, kde jeden koniec puzdra je vstupným otvorom na prívod vzduchu a druhý koniec puzdra je výstupným otvorom na výstup vzduchu, pričom puzdro je vybavené zásobným priestorom na uloženie farmaceutickej práškovej látky nainhalácimvyznačujú ci sa tým, že zásobný priestor na uloženie farmaceutického prášku, v tvare priehlbiny (3) vo vnútomej stene rúrkovitého puzdra, je uložený pri vstupnom otvore (4) aje pokrytý tenkou snímateľnou tesníacou fóliou (6), ktorej voľný vyťahovaci koniec vystupuje von vstupným otvorom (4), pričom puzdro vymedzuje inhalačný kanál medzi vstupným otvorom (4) a výstupným otvorom (5) a v oblasti priehlbiny (3) je rúrkovité puzdro vybavené zúženim (9) priechodného profilu inhalačného kanálu.2. Inhalátor podľa nároku l, v y z n a č uj ú ci s a tý m, že puzdro je vytvorené z dvoch hlavných dielov, a to z tvarovaného homého dielu (1) a plochého dolného dielu (2), v ktorom je vytvorená priehlbina (3) na práškovú látku (23), pričom obidva diely (l, 2) puzdra sú vzajonme spojené na svojich pozdĺàiych stranách.3. Inhalátor podľa nároku 1 alebo 2, v y z n a č u j úc i s a t y m, že homý diel (l) puzdraje vytvarovaný z tenkej fólie, predovšetkým z plastu.4. Inhalátor podľa nároku 3, v y z n a č u j ú ci s a t ý m, že zúženie (9) je vytvorené priehlbinou v homej stene homého dielu (l) puzdra inhalátora, ktorá je o rientovaná priečne na pozdlžny smer rúrkovitého puzdra a ktorá je umiestnená nad priehlbinou (3) na práškovú5. Inhalátor podľa najmenej jedného z nárokov l až 4,vyznačujúci sa tým,žedolnýdiel(2)puzdra je vytvorený z hliníkovej fólie laminovanej plastom.6. Inhalátor podľa najmenej jedného z nárokov l až ivyznačujúci sa týmžesnímateľnátenká tesniaca fólia (6) je vytvorená vo forme pásika, ktorý je pripojený okolo okrajov priehlbiny (3) na práškovú látku pomocným prerušovaným zvarom (22).7. Inhalátor podľa nároku l, v y z n a č uj ú ci s a t ý m, že pásik tenkej snímateľnej tesniacej fólie (6) je pripojený svojím vnútomým koncom k dolnému dielu (2) puzdra inhalátora medzi vstupným otvorom (4) na prívod vzduchu a priehlbinou (3) na práškovú látku (23), pričom pásik tenkej snímateľnej tesniacej fólie (6) je vedený ďalej cez priehlbinu (3), je upevnený okolo jej obvodu a je prehnutý naspäť svojou dlhšou časťou a jeho odťahovací koniec je vysunutý von zo vstupného otvoru (4) na prívod vzduchu.8. Inhalátor podľa nároku 7, v y z n a č u j ú c i s a t ý m, že pásik tenkej snímateľnej tesniacej fólie (6) je pripojený okolo okrajov priehlbiny (3) na práškovú látku pomocným prerušovaným zvarom (22) v tvare pravouhlého štvoruholníka, orientovaného uhlopriečne v pozdlžnom smere ínhalačnćho kanála9. Inhalátor podľa najmenej jedného z nárokov 6 až 8,vyznačuj úci sa tým,žezhomého dielu(l) vystupujú smerom dole dištančné výstupky (7, 8), ktoré sú umiestnené medzi priehlbinou (3) na práškovú látku(23) a vstupným otvorom (4) na vymedzenie polohy voľného konca pásika v plošnom dotyku so spodným dielom10. Inhalátor podľa najmenej jedného z nárokov l až 9,vyz n ač uj úeisatým,žemedzipriehlbinou(3) na práškovú látku (23) a výstupným otvorom (5) na vzduch sú v dráhe prúdu vzduchu umiestnené rozptyľovacie prostriedky (100) vo forme vychyľovacích útvarov prúdu vzduchu.11. Inhalátor podľa nároku lO, v y z n a č u j ú c i s a t ý m, že rozptyľovacimi prostriedkami (100) sú rovinne plochy (ll, 12, 13, I 4, 15, 16), sklonené v uhle 25 až 30 ° na pozdlžny smer podlhovastého rúrkovitého puzdra, kolmé na rovinu dolného dielu (2) puzdra, pričom priemet rovinných plôch (ll, 12, 13, i 4, 15, 16) do priečneho prierezu puzdra pokrýva celý priečny prierez puzdra inhalátora.

MPK / Značky

MPK: A61M 15/00

Značky: použitie, inhalátor, jedno

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-278867-inhalator-na-jedno-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Inhalátor na jedno použitie</a>

Podobne patenty