Potrubná konštrukcia na vytvorenie kotvy a/alebo na čerpanie kvapaliny v hornine

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Potrubná konštrukcia je tvorená prvým článkom (I) pozostávajúcim z rúry (2) so stenou deformovateľnou tlakom kvapaliny a vybavenou pozdĺžnou slučkou (1). Prvý koniec rúry (2) je uzavretý uzáverovým prvkom a k druhému koncu rúry (2) je pripevnený spojovací prvok na prívod kvapaliny, ktorý je tvorený spojovacím svorníkom (20) s prvým priechodným vývrtom (6) ústiacim do rúry (2) a s vonkajším závitom (5) na pripevnenie prídavného zariadenia, ktoré je tvorené druhým článkom (II) pozostávajúcim z rúry (2), ku ktorej druhému koncu je pripevnená spojovacia objímka (30) vybavená vnútorným závitom (9) s tesniacim krúžkom (10) na naskrutkovanie na vonkajší závit (5) prvého článku (I). Dutina (8) vnútorného závitu (9) je prostredníctvom druhého priechodného vývrtu (18) vytvoreného v spojovacej objímke (30) napojená na vnútorný priestor rúry (2). K prvému koncu rúry (2) je pripevnená uzáverová objímka (21) vybavená plniacim otvorom kvapaliny ústiacim do vnútorného priestoru rúry (2).

Text

Pozerať všetko

vynález sa týka potrubnej konštrukcie na vytvorenie kotvy a/alebo na čerpanie kvapaliny v homine, najmä na vystuženie banských chodieb alebo na zaistenie iných podzemných priestorov, na upevnenie zariadeni používaných V baniach alebo pri hĺbkovej ťažbe, alebo pri stavbe tunelov, pri odvádzani vody z banských dutín, a tiež pri vystužovaní prasknutých hornín, ktorá je vytvorená prvým článkom pozostávajúcim z rúry so stenou deformovateľnou tlakom kvapaliny a vybavenou pozdĺžnou slučkou. Prvý koniec rúry je uzavretý uzáverovým prvkom a k druhému koncu rúry je pripevnený spojovací prvok na prívod kvapaliny.V odbore baníctva, prípadne pri stavbe tunelov sú známe rôzne konštrukcie kotiev. Je známa kotvová rúra s uzavretým profilom, do ktorej sa pod vysokým tlakom privádza kvapalina, ktorou sa prierezová plocha kotvovej rúry rozširuje tak, že medzi vonkajšou stenou kotvovej rúry a horninou, ktorá sa má zaistiť, vzniká trecie spojenie umožňujúce zaťažiteľnosť kotvy. V stave predchádzajúcom rozšíreniu kotvovej rúry je táto rúra vybavená pozdĺžnou slučkou, ktorá sa pôsobením hydraulického tlaku privádzanej kvapaliny plasticky vytláča, čím plášť kotvovej rúry dosadá na stenu vopred vyhotoveného vývrtu, napína sa a prispôsobuje sa nerovnostiam vývrtu. Tlak kvapaliny sa vyvíja vonkajším pomocným zariadením. Priemer vývrtu uskutočneného V homine pred vložením kotvovej rúry musí byť taký veľký, aby táto rúra mohla byť vložená do vývrtu bez problémov. Základným materiálom kotvovej rúry je oceľ strednej húževnatosti,ktorá je schopná pôsobením tlaku kvapaliny 0,0 l až 0,03 MPa sa plasticky defonnovať. Jeden koniec kotvovej rúry je vybavený hlavou prispôsobenou na napájanie spevňovacou kvapalínou, druhý koniec je vybavený upevňovacou objímkou, ktorá zabraňuje vytrhnutiu kotvovej rúry.Opisaná kotvová rúra môže byť vyhotovená v rozličných rozmeroch medzi l až 3 m, často je však potrebné,aby kotvová rúra bola dlhšia, čo je však pre obťažnosť a zložitosť spojovania jednotlivých rúrových častí časovo a pracovne veľmi náročné.Ďalší nedostatok opisovanej kotvovej rúry spočíva V tom, že je nevhodná na odvádzanie banskej vody z dutín horniny, prípadne na privádzanie spevňovacej kvapaliny do rozpukaných hornín, napríklad cementového mlieka,ktorým by bolo možné rozpukanć hominy spevniť.Ďalšou nevýhodou známej kotvovej rúry je, že plniacu hlavu kotvovej rúry nemožno zapustiť do steny banskej chodby alebo do počvy, to znamená, že rúra nemôže fungovať ako mpustená kotva, čím je do veľkej miery obmedzené použitie dopravných prostriedkov s gumovými kolesami.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje potrubná konštrukcia na vytvorenie kotvy a/alebo na čerpanie kvapaliny v homine tvorenej prvým článkom pozostávajúcim z rúry so stenou deformovateľnou tlakom kvapaliny a vybavenou pozdĺžnou slučkou, pričomprvý koniec rúry je uzavretý uzáverovým prvkom a k druhému koncu rúry je pripevnený spojovací prvok na prívod kvapaliny, ktorej podstata spočíva v tom, že spojovací prvok je tvorený spojovacím svomikom s prvým priechodným vývrtom ústiacim do rúry a s vonkajším závitom na pripevnenie prídavného zariadenia.Podľa výhodného uskutočnenia je prídavné zariadenie tvorené druhým článkom pozostávajúcim z rúry,ku ktorej druhému koncu je pripevnená spojovacia objímka zabezpečená vnútorným závitom s tesniacim krúžkom na naskrutkovanie na vonkajší závit prvého článku. Dutina vnútomého závitu je prostredníctvom druhého priechodného vývrtu vytvoreného v spojovaeej objímke napojená na vnútomý priestor rúry. Na prvý koniec rúry je pripevnená uzáverová objímka zabezpečená plniacim otvorom kvapaliny ústiacim do vnútorného priestoru rúry.Podľa ďalšieho výhodnćho uskutočnenia je prídavne zariadenie tvorené plniacim zariadením pozostávajúcim z plníacej rúrky, keď k jej prvému koncu je pripevnená plniaca objímka vybavená vnútomým závitom s tesniacim krúžkom na naskrutkovanie na vonkajší závit prvého článku, Dutina vnútomćho závitu je prostredníctvom druhého priechodného vývrtu vytvoreného v plníacej objímke napojená na vnútomý priestor plniacej rúrky. Druhý koniec plníacej rúrky je jednak uzavretý tlakovzdomým uzáverovým kotúčom, a jednak je z vonkajšej strany obklopený valcovou objimkou. Medzi ňou a plníacou rúrou je umíestený dištančný prstenec. Valcová objímka, dištančný prstenec a plniaca rúrka sú vybavené radiálnym priechodným otvorom ústiacim do vnútorného priestoru plníacej rúrky.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia je prídavné zariadenie utvorenć aspoň jedným medzikusom postávajúcim z rúrky, ku ktorej prvému koncu je pripevnená spojovacia objímka vybavená vnútomým závitom s tesniacim krúžkom na naskrutkovanie na vonkajší závit prvého článku. Dutina vnútomého závitu je prostredníctvom druhého priechodného vývrtu vytvoreného v spojovaeej objímke napojená na vnútomý priestor rúry. K druhému koncu rúry je pripevnený spojovací svomík s prvým priechodným vývrtom ústiacim do vnútorného priestoru rúry a s vonkajším závitom na naskrutkovanie vnútomého závitu druhého článku alebo plniaceho zariadenia. Obidva konce rúry sú uzavreté uzáverovou objímkou.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia majú prvé priechodnć vývrty spojovacieho svomíka prvej časti a medzičlánku a druhé priechodnć vývrty spojovaeej objímky druhej časti, medzičlánku a plniaceho zariadenia rovnaký prierez a priemer.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia je spojovací svorník prvého článku a medzikusa vybavený na privrátenom konci k rúre kotúčom, ktorého vonkajší priemer sa rovná vonkajšiemu priemeru rúry. Na kotúč nadväzuje osadená časť, ktorej vonkajší povrch je vybavený vonkajším závitom, ktorého vnútomý priemer je menší ako vonkajší priemer. Prvý priechodný vývrt prechádza osadenou časťou a kotúčom, ajeho pozdĺžna os leží v pozdĺžnej osi rúry.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia sa vonkajší priemer objímok rovná vonkajšiemu priemeru rúry a vnútomý priemer závitu objímky je väčší ako priemer druhého priechodného vývrtu objímky. V dutine vnútomého závitu umiestnený tcsniaci krúžok dosadá na čelo nákružku vytvoreného v objímke. Pozdĺžna osdruhého priechodnćho vývrtu leží v pozdĺžnej osi rúry alebo plniacej rúrky.Podľa ďalšieho výhodnćho uskutočnenia je na druhý koniec rúry prvej časti nasunutá a pripevnená prvá spevňovacia objímka a na prvý koniec rúry medzíčlánku a na druhý koniec druhého článku je nasunutá a pripevnená druhá spevňovacia objímka. Vonkajší priemer prvej spevňovacej objímky sa rovná vonkajšiemu priemeru kotúča a vonkajší priemer druhej spevňovacej objímky sa rovná vonkajšiemu priemeru spojovacej objímky.Podľa ďalšieho výhodnćho uskutočnenia je vnútorný priemer plniacej rúrky väčší ako priemer druhého priechodného vývrtu plniacej objímky. Pozdĺžna os dutiny a druhého priechodného vývrtu, ktoré sú vytvorené V plniacej objímke, leží v pozdĺžnej osi plniacej rúrky.Podľa ďalšieho výhodnćho uskutočnenia sú rúra prvej a druhej časti, medzikusa a plniaca rúrka vytvorené z oceľového materiálu strednej húževnatosti, schopného plastickej deformácie pri pôsobení tlaku kvapaliny v rozmedzí 0,0 l až 0,03 MPa. Objimky a/alebo spojovací svomík je vytvorený z ocele, pričom rúra, spojovací svomík a objímky sú vzájomne spojene zvarmi.Hlavná výhoda spočíva v tom, že je vyvinutá potrubná konštrukcia, ktorou je možne, ak je roztiahnutá hydraulickým tlakom, v dôsledku trecieho spojenia s okolitou horninou, silne zaťažiť, ktorej vystužujúci a spevňovací účinok je mimoriadne vysoký, pričom je možne potrubnú konštrukciu ľahko a rýchlo predĺžiť tak, že sa dá vytvoriť v praktických medziach v ľubovoľnej dĺüe a ktorej použitie nezávisí od povahy hominy.Ďalšou výhodu je, že potrubnú konštrukciu je možné vytvoriť v normálnom uskutočnení alebo v uskutočnení schopnom zapustenia, pričom potrubná konštrukcia je vhodná na odvádzanie vody z homín a na vstrekovanie spevňovacej kvapaliny do horniny.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude bližšie osvetlený pomocou výkresov,na ktorých znázorňuje obr. 1 prvý článok sčasti v axíálnom reze a sčasti v bočnom pohľade, obr. 2 rez rovinou A - A z obr. l, obr. 3 druhý článok sčasti v axíálnom reze a sčasti v bočnom pohľade, obr.4 medzikus sčasti v axiálnom reze v bočnom pohľade, obr. 5 axiálny rez spojovacou objímkou vo zväčšenej mierke, obr. 6 axíálny rez spojovacím svorníkom vo zväčšenej mierke a obr. 7 plniace zariadenie v axiálnom reze.Potrubnú konštrukciu je možné zostaviť v štyroch uskutočneniach. Pri prvom uskutočnení je k prvému článku I prípevnený druhý článok II. Pri druhom uskutočnení je k prvému článku l pripevnene plniace zariadenie 14. Pri treťom uskutočnení je k prvému článku I pripevnený aspoň jeden medzičlánok III, ku ktorému je prípevnený druhý článok II. Pri štvrtom uskutočnení je k prvému článku I prípevnený aspoň jeden medzičlánok III, ku ktorćmuje pripevnenć plniace zariadenie 14.Ako je zreteľne z obr. 1 a 2 obsahuje rúra 2 prvého článku 1 potrubnej konštrukcie po celej svoje dĺžke pozdlžnu slučku l. Rúra 2 má pozdlžnu os x. K prvému koncu rúry 2, ktorý je pri zapustení vnútorného konca rúry 2 do horniny, je pripojený uzáver 11 vytvorený akoobjímka, prispôsobená prvému koncu rúry 2 a uzatváraýúcu rúru 2. Uzáver 11 je prípevnený k rúre 2 piatym zvarom 31. K druhému koncu rúry 2 je pripojený spojovací svomík 20 prípevnený k rúre 2 prvým zvarom 15. Spojovací svorník 20 obsahuje osadenú časť 4 s kotúčom 16, ktorými prechádza sústredne s pozdĺžnou osou x prvý priechodný vývrt 6 ústiaci do rúry 2, Povrch osadenej časti 4 je vybavený vonkajším závitom 5. Priemer d prvého priechodného vývrtu 6 je menší ako vnútorný priemer rúry 2, Ku kotúču 16 je pripevnená tesne dosadajúca prvá spevňovacia objímka 3 obklopujúca druhý koniec rúry 2 a pripevnená k rúre 2 tiež prvým zvarom 15, ktorý zaisťuje prídavné spojenie medzi prvou spevňovacou objímkou 3 a rúrou 2. Prvý zvar 15 zabraňuje úniku tlakovej kvapaliny z vnútorného priestoru rúry 2.Druhý článok 11, zobrazený na obrázku 3, obsahuje tiež rúru 2 s pozdĺžnou slučkou 1, pričom táto rúra 2 zodpovedá rúre 2 prvého článku I v uskutočnení podľa obr. l a 2. Na druhom konci rúry 2 druhého článku II je pripevnená druhým zvarom 17 spojovacia objímka 30, ktorej do vnútra zasahujúcim nákružkom 19 prechádza súosovo s pozdĺžnou osou x druhý priechodný vývrt 18 ústiaci do rúry 2. Tento druhý príechodný vývrt 18 vystupuje z dutiny 8 spojovacej objímky 30. Vnútomé steny dutiny 8 sú vybavené vnútorným závitom 9. Do dutiny 8 je vložený tesniaci krúžok 10 dosadajúci na čelnú stenu nákruüu 19. Priemer d druhého priechodného vývrtu 18 je rovnaký ako priemer d, prvého priechodného vývrtu 6 vytvoreného v spojovacom svorníku 20 podľa obr. l. Druhý koniec rúry 2 je obklopený druhou spevňovacou objímkou 7, pripevnenou druhým zvarom 17 ku spojovacej objímke 30. l tu je účelom druhého zvaru 17 zabrániť úniku tlakovej kvapaliny z vnútomého priestoru rúry 2.Na prvom konci druhého článku II, ako je znázornene na obr. 3, je vytvorená uzáverová objímka 21 navlečená na prvý koniec rúry 2, s ktorou je spojený šiestym zvarom 32. Uzáverová objímka 21 je vybavená plniacim otvorom kvapalín ústiacim do otvoru v stene rúry 2 a slúžiacim na napájanie vnútrajška rúry 2 tlakovým médiom.Na obr. 4 je znázomený medzičlánok III, ktorý pozostáva opäť z rúry 2 vybavenej pozdĺžnou slučkou l. Na druhom konci rúry 2 je usporiadaný spojovací svorník 20, rovnaký ako v uskutočnení podľa obr. l. Na prvom konci rúry 2 je usporiadaná spojovacia objímka 30, rovnaká ako v uskutočneniach podľa obr. 3.Z obr. 5 a 6 uskutočnených vo zväčšenej mierke vidno, že priemer d, prvého priechodnćho vývrtu 6 spojovacieho svomíka 20 je rovnaký ako priemer d,druhého priechodného vývrtu 18 spojovacej objímky 30. Priemer d, týchto priechodných vývttov 6, 18 môže byť napríklad 5 mm.Vonkajší priemer D spojovacej objímky 30 je rovnaký ako vonkajší priemer D spojovacieho svorníka 20. Rovnakć sú tiež vnútorne priemery d. vonkajšieho závitu 5, ktoré v spojovacom svomíku 20 označujú priemer dutiny 8 bez vonkajšieho závitu 5. Vidno, že spojovacie objímky 30 je možne naskrutkovať na spojovacie svorníky 20, čím medzi takto Spojenými prvkami vznikajú sčasti mechanické spojenia zaťažene bremenom, pričom z druhej strany je prúd kvapaliny voľný,napriklad prúd tlakovej pracovnej kvapaliny alebo vstrekovacej kvapaliny, prípadne vody odvádzanejz hominy medzi Spojenými prvkami.Na obr. 7 je znázomený axiálny rez plniacim zariadením 14. Na prvom konci plniacej rúrky 22 je prípevnená tretím zvarom 23 plniaca objímka 30 a, rovnaká ako spojovacia objímka 30. K druhému koncu plniacej rúrky 22 je pripojený dištančný prstenec 25, na ktorý z vonkajšej strany dosadá valcová objímka 27. Druhý koniec plniacej rúrky 22 je uzavretý tlakovzdomým uzáverovým kotúčom 24 pripevneným k plniacej rúrke 22 štvrtým zvarom 29. Tlaková kvapalina sa privádza do plniacej rúrky 22 radiálnym plniacim otvorom 28 prechádzajúcim valcovou objímkou 27, dištančným prstencom 25 a stenou plniacej rúrky 22. Kolmo na pozdlžnu os xje k plniacej rúrke 22, k dištančnćmu prstencu 25 a k valcovej objímke 27 privarená, rovnako ako valcovà objímka 27 k dištančnému prstencu Z 5, opora 26, pričom dištančný prstence 25 je svojím vonkajším koncom privarený štvrtým zvarom 29 k plniacej rúrke 22 a k tlakovzdornému uzáverovému kotúču 24. Vnútorný priemer d plniacej rúrky 22 je väčší ako priemer d, druhého priechodného vývrtu 18 plniacej objímky 30 a.Základným materiálom rúr 2 opísaných článkov I, I a medzičlánku III, prípadne plniaceho zariadenia 14 je oceľ strednej húževnatosti, schopnej zniesť tlak 0,0 l až 0,03 MPa a rúra 2 vybavená pozdĺžnou slučkou l je schopná pôsobením tlaku kvapaliny plastickej deformácie. Vytrhnutiu koncov a prasknutiu zvarov 15, 17, 23,29, 31, 32 pri rozširovaní rúry 2 tlakom kvapaliny zabraňuje uzáver 11. Ako bolo uvedené, sú spojovací svomík 20 a spojovacia objímka 30 pripevnené k rúre 2 zvarmi 15, 17. Zaťažiteľnosť spojov so závitmi 5, 9 je volená tak, aby boli schopné zniesť požadované zaťaženie pôsobiace na kotvu vytvorenú z potrubnej konštrukcie potrubnými alebo inými kovovými konštrukciami, ktore sú na nich v baniach zavesené.Ak sa má použiť pomeme plytko zapustená kotva,napríklad do steny alebo do počvy banskej chodby, vyvŕta sa známym spôsobom diera, do ktorej sa vkladá potrubná konštrukcia podľa obr. 1 tak, že jej prvý koniec obrátený k uzáveru 11 je uložený na dne diery, kde je spojovací svomík 20 v blízkosti steny hominy alebo počvy, prípadne V ich vnútri.Potmbná konštrukcia sa plní tlakovou kvapalinou,prípadne sa rozťahuje, pričom plniaca objímka 30 a p 1 niaceho zariadenia 14 podľa obr. 7 sa zavádza do vyvŕtanej diery, naskrutkuje na spojovací svomík 20 a plniace zariadenie 14 sa spojí so známym kvapalinovým kompresorom, pričom sa jeho vstrekovacia dýza zasúva do radiálneho priechodného otvoru 28 plniaceho zariadenia 14. Potom sa vtláča do rúry 2 potrubnej konštrukcie kvapalina pod tlakom 0,01 až 0,03 MPa. Na obr. 1 a 7 je cesta a kvapaliny označená šípkami.Vo vnútomých závitoch 9 zaisťujú tesniace krúžky 10 bez vrúbkov tesnenie, čo znamená, že tlakové medium, ktorého tlak plynulo stúpa, nemôže v žiadnom prípade unikať spojmi vybavenými závitmi 5, 9. Kvapalina pod vysokým tlakom vytláča pozdĺžnu slučku 1 rúry 2,pričom rúra 2 mení, aspoň približne, tvar na kruhový prierez, ktorý je napínaný na stenu diery vyvŕtanej v hornine. Ked sa plniace zariadenie 14 odpojí, prestáva pôsobiť tlak kvapaliny na rúru 2, ktorá teraz funguje ako zapustená kotva. Je samozrejme, že je možné opísaným spôsobom použiť potrubnú konštrukciu zapustenú do hominy na odvádzanie kvapaliny nachádzajúcej sa vbloku hominy alebo na vstrekovanie spevňovacej kvapaliny, ako cementového mlieka, do hominy. Ak sa má potrubné konštrukcia použiť na dopravu kvapaliny, je nutné uzáver ll odstrániť, čo sa dá dosiahnuť bud zvýšením tlaku kvapaliny alebo vytrhnutím uzáveru 11.Druhým článkom 11 znázomeným na obr. 3 v spojení s prvým článkom I znázorneným na obr. l je možne vytvoriť bez použitia plniaceho zariadenia 14 podľa obr. 7 v podzemnom priestore veľmi účinnú banskú kotvu, vyčnlevajúcu napríklad zo steny alebo počvy banskej chodby. V prvej fáze zriaďovania kotvy sa v stene horniny vyvŕta diera, ktorej dĺžka zodpovedá celkovej dĺžke potrubnej konštrukcie, ktorá je prípadne kratšia o dĺžku uzáverovej objímky 21. Potom sa zavedie do vyvŕtanej diery prvý článok l podľa obr. l a druhý článok II, ktorý je priskrutkovaný spojovacou objímkou 30 na spojovacom svorníku 20, pričom z vyvŕtanej diery vyčnieva uzáverová objímka 21 zabezpečená plniacim otvorom kvapaliny. V nasledujúcej pracovnej fàze sa spája uzáverová objímka 21 so zmieneným kvapalinovým kompresorom skrutkami, potom rúra 2 článku I, ll mení prúdiacou kvapalinou v smere cesty a kvapaliny (obr. l), ktorej tlak sa v rozmedzí 0,0 l až 0,03 MPa pomaly zvyšuje, svoj tvar na kruhový, čim sa rúry 2 vo ryvŕtaných dierach napínajú. I v tomto prípade zabraňuje tesniaci krúžok 10 naprosto bezpečne unikaniu tlakového média. Po odpojeni kompresoru je vytvorená kotva, na ktorú je možné zavesiť bremená, napríklad potrubné vedenie, armatúry a podobne. Je samozrejme, že potrubné konštrukcie takto vytvorené z článkov I, II sa dajú použiť obdobne na odvádzanie vody z hominy a na vstrekovanie spevňovacej kvapaliny, pričom v poslednom uvedenom prípade sa vstrekovacia kvapalina privádza plniacim otvorom.Medzikus III znazomený na obr. 4 je možne tlakotesne napojiť na prvý článok I potrubnej konštrukcie,prípadne súčasne na obidva články I, II, pretože na jednom konci je spojovací svorník 20 a na druhom konci spojovacia objímka 30. Pomocou tohto medzikusa III je možné konštruovať v praktických medziach kotvu ľubovoľnej dĺžky, buď v normálnom uskutočnení, podľa ktorého jeden koniec vyčnieva zo steny, alebo v uskutočnení so zapustením, alebo na odvádzanie kvapalín, alebo na vstrekovanie kvapaliny, pretože je zaistený prietok kvapaliny po celej dĺžke potrubnej konštrukcie, čo je znázornenć cestou a kvapaliny označujúcou smer prúdenia tlakovej kvapaliny. Súčasne sú všetky závitové spoje zaistené tesniacimi krúžkami 10. S cieľom možnosti dopravy kvapalín musí sa uzáver 11(obr. l) po zostavení kotvy opísaným spôsobom bud odstrániť pretlakom kvapaliny alebo roztrhnutím.Potrubnú konštrukciu je možné ľahko a rýchlo zmontovať, čím sa technológia jej vytvárania zjednodušuje. Potrubnú konštrukciu je možné vyrobiť v ľubovoľnej dĺžke, pretože jej prvky sú jednoduché a je možné ich predĺžiť vybavenými závitmi 5, 9, pričom je súčasne dokonale vyriešené utesnenie spojov.Potrubná konštrukcia uspokojuje všestranné praktickć požiadavky. Je možné ju použiť ako normálnu kotvu v hornine s vyčnievajúcim koncom alebo v uskutočnení zapustenom do steny alebo do počvy banskej chodby. Je však tiež vhodná na odvádzanie vôd obsiahnutých v horninách alebo na vstrekovanie ktorej SK 278449 B 6koľvek spevňovacej kvapaliny, napríklad cementového mlieka do horniny. Preto je možné úspešne potrubnú konštrukciu použiť na rozmanité účely v baníctve.Vynález nie je obmedzený na opísanć príklady uskutočnenia, ale je možné použiť ho v rôznych uskutočneniach.1. Potrubná konštrukcia na vytvorenie kotvy a/alebo na čerpanie kvapaliny V homine je tvorená prvým článkom, pozostávajúcim z rúry so stenou deforrnovateľnou tlakom kvapaliny a vybavenou pozdĺžnou slučkou, pričom prvý koniec rúry je uzavretý uzáverovým prvkom a k druhému koncu rúry je pripevnený spojovací prvok na prívod kvapaliny, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že spojovací prvok je tvorený spojovacím svornikom (20) s prvým priechodným vývrtom (6) ústiacim do rúry (2) a s vonkajším závitom (5) na pripevnenie prídavného zariadenia.2. Potrubná konštrukcia podľa nároku 1, v y značujúca sa tým, žeprídavnézariadenie je tvorené druhým článkom (II) pozostávajúcim z rúry(2), ku ktorej druhému koncu je pripevnená spojovacia objímka (30) vybavená vnútomým závitom (9) s tesniacim krúžkom (10) na naskrutkovanie na vonkajší závit(5) prvého článku (I), pričom dutina (8) vnútorného závitu (9) je prostredníctvom druhého priechodného vývrtu(18) vytvoreného v spojovacej objimke (30) napojená na vnútorný priestor rúry (2), pričom k prvému koncu rúry(2) je pripevnená uzáverová objímka (21) vybavená p 1 niacim otvorom kvapaliny ústiacim do vnútomého priestoru rúry (2).3. Potmbná konštrukcia podľa nároku 1, v y značujúca sa tým, žeprídavnézariadenie je tvorené plniacim zariadením (14) pozostávztjúcim z plniacej rúrky (22), ku ktorej prvému koncu je pripevnená plniaca objímka (30 a) vybavená vnútomým závitom(9) s tesniacim krúžkom (10) na naskrutkovanie na vonkajší závit (5) prvého článku (I), pričom dutina (8) vnútomého závitu (9) je prostredníctvom druhého priechodného vývrtu (18) vytvoreného v plniacej objimke (30 a) napojená na vnútorný priestor plniacej rúrky (22), pričom druhý koniec plniacej rúrky (22) je i uzavretý tlakovzdomým uzáverovým kotúčom (24) a je i z vonkajšej strany obklopený valcovou objimkou (27), medzi ktorou a plniacou rúrkou (22) je umiestnený dištančný prstence(25), pričom valcová objímka (27), dištančný prstence(25) a plniaca rúrka (22) sú zabezpečené radiálnym prechodným otvorom (28) ústiacim do vnútomého priestoru plniacej rúrky (22).4. Potrubná konštrukcia podľa nároku 1, vyzn ačuj úca sa tým , žeprídavnćzariadenie je tvorené aspoň jedným medzikusom (III) pozostávajúcim z rúry (2), ku ktorej prvému koncu je pripevnená spojovacia objímka (30) zabezpečená vnútorným závitom (9) s tesniacim krúžkom (10) na naskrutkovanie na vonkajší závit (5) prvého článku (I), pričom dutina (8) vnútomého závitu (9) je prostredníctvom druhého priechodného vývrtu (18) vytvoreného v spojovacej objimke(30) napojená na vnútorný priestor rúry (2), pričom k druhému koncu rúry (2) je pripevnený spojovací svomík(20) s prvým priechodným vývrtom (6) ústiacim do vnútorného priestoru rúry (2) a s vonkajším závitom (5) na naskrutkovanie vnútorného závitu (9) druhého článku(Il) alebo plniaceho zariadenia (14), kde obidva konce rúry (2) sú uzavreté uzáverovou objimkou (21).5. Potrubná konštrukcia podľa niektorého z nárokov l až 4, vyznačujúca sa tým, že prve priechodné vývrty (6) spojovacieho svomíka (20) prvej časti (I) a medzičlánku (III) a druhé priechodné vývrty (18) spojovacej objímky (30) druhej časti (11),medzičlánku (III) a plniaceho zariadenia (14) majú rovnaký prierez a priemer (dž).6. Potrubná konštrukcia podľa niektorého z nárokov 1 až 5, vyznačujúca sa tým, že spojovací svomík (20) prvého článku (I) a medzikusa(III) je vybavený na privrátenom konci k rúre (2) kotúčom (16), ktorého vonkajší priemer (D) sa rovná vonkajšiemu priemeru rúry (2), pričom na kotúč (16) nadväzuje osadená časť (4), ktorej vonkajší povrch je vybavený vonkajším závitom (5), ktorého vnútorný priemer (d,) je menší ako vonkajší priemer (D), pričom prvý priechodný vývn (6) prechádza osadenou časťou (4) a kotúčom (16) a jeho pozdĺžna os leží v pozdĺžnej osi7. Potrubná konštrukcia podľa niektorého z nárokov 1 ažó, vyznačujúca sa tým, že vonkajší priemer (D) objímok (30, 30 a) sa rovná vonkajšiemu priemeru rúry (2) a vnútomý priemer (d) vnútomého závitu (9) objímky (30, 30 a) je väčší ako priemer (dz) druhého priechodného vývrtu (18) objimky (30, 30 a), pričom V dutine (8) vnútomého závitu (9) umiestnený tesniaci krúžok (10) dosadá na čelo nákružku (19) vytvoreného v objimke (30, 30 a), pričom pozdĺžna os druhého priechodného vývrtu (18) leží v pozdĺžnej osi (x) rúry (2) alebo plniacej rúrky (22).8. Potrubná konštrukcia podľa niektorého z nárokov 1 až 7, vyznačujúca sa tým,žena druhý koniec rúry (2) prvej časti(I) je nasunutá a pripevnená prvá spevňovacia objímka (3) a na prvý koniec rúry (2) medzičlánku (III) a na druhý koniec druhého článku (II) je nasunutá a pripevnená druhá spevňovacia objímka (7), pričom vonkajší priemer prvej spevňovacej objímky (3) sa rovná vonkajšiemu priemeru (D) kotúča (16) a vonkajší priemer druhej spevňovacej objímky (7) sa rovná vonkajšiemu priemeru (D) spojovaccj objímky (30).9. Potrubná konštrukcia podľa niektorého z nárokov 1 až 8, vyznačujúca sa tým, že vnútomý priemer (dj) plniacej rúrky (22) je väčší ako priemer (dz) druhého priechodnćho vývrtu (18) plniacej objímky (30 a), pričom pozdĺžna os dutiny (8) a druhého priechodného vývrtu (18), ktoré sú vytvorené v p 1 niacej objimke (30 a), ležia v pozdĺžnej osi (x) plniacej rúrky (22).10. Potrubná konštrukcia podľa niektorého z nárokov 1 až 9, vyznačujúca sa tým, že rúra (2) časti (I, 11), medzikusa (III) a plniaca rúrka (22) sú vytvorené z oceľového materiálu strednej húževnatosti, schopného plastickej deformácie pri pôsobení tlaku kvapaliny v rozmedzí 0,01 až 0,03 MPa, pričom objímky (30, 30 a) a/alebo spojovací svomík (20) je vytvorený z ocele, pričom rúra (2), spojovací svomík (20) a objímka (3, 7, 30, 30 a) sú vzájomne spojené zvanni

MPK / Značky

MPK: F16L 15/00, E21B 17/02, E21B 17/08, E21D 21/00, E21B 33/126, E02D 5/80

Značky: čerpanie, kotvy, konštrukcia, kvapaliny, hornině, potrubná, vytvorenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-278449-potrubna-konstrukcia-na-vytvorenie-kotvy-a-alebo-na-cerpanie-kvapaliny-v-hornine.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Potrubná konštrukcia na vytvorenie kotvy a/alebo na čerpanie kvapaliny v hornine</a>

Podobne patenty