Trojosová pracovná jednotka

Číslo patentu: 278051

Dátum: 08.11.1995

Autori: Dokoupil Vladimír, Borský Václav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vretenník (7) je upevnený na priečnom stole (4), ktorý je posuvne uložený na pozdĺžnom stole (2). Teleso (11) vretenníka (7) má dutý čap (10), na ktorom je otočne uložený nosič (9) vretenovej hlavy (8), ktorý je súčasne uložený v kruhovom vybraní (12) vytvorenom na čele telesa (11). Čelo telesa (11) je uzavreté uzavieracou medzikruhovou doskou (13), ktorá má spevňovacie prvky polohy nosiča (9), v ktorom je excentricky umiestnená vretenová hlava (8) a v jej puzdre (22) je otočne uložené vreteno (19) pevne spojené s ozubeným kolesom (21), ktoré je v zábere s ozubeným kolesom (20). Ozubené koleso (20) je otočne uložené na dutom čape (10), ktorý je v zábere s ozubeným kolesom (23) upevneným na otočnom hriadeli (24), ktorý má rotačný snímač (25) natočenia vretena (19) a je spojený cez prvú prevodovú skriňu (26) s prvým regulačným elektromotorom (27). Nosič (9) má jednak veko (16) pevne spojené s vnútorným čapom (15) otočne uloženým v dutom čape (10) a rotačný snímač (17) natočenia nosič a (9) a jednak ozubený veniec (31), ktorého ozubenie je v zábere s ozubením pastorka (32) pevne spojeného s hriadeľom (33) a s ozubením odpruženého pastorka (34) uloženého na hriadeli (33), spojeného cez druhú prevodovú skriňu (35) s druhým regulačným elektromotorom (37).

Text

Pozerať všetko

Predmetom vynálezu je trojosová pracovná jednotka,ktorá sa používa v zostave pri automatických obrábacích linkách.Pri doteraz známych riešeniach je na zakladnej posúvacej sústave, ktorú predstavuje lôžko stroja, umiestnené pozdĺžne vodorovné vedenie, ktoré pozostáva z plochej a prinnatickej klznice. Na pozdlžnom vodorovnom vedení je uložená druhá posúvacia sústava, ktorá pozostáva zo stojana skriňového tvaru, ktorý je umiestnený na posúvacom stole. Stojan má na bočnej strane ploché zvislć vedenie, na ktorom sa pohybuje tretia posúvacia sústava s krížovým posuvom, ktorá má ploché priečne vodorovné vedenie, po ktorom sa pohybuje šmýkadlo s pevnou jednovretenovou alebo s otačavou viacvretenovou hlavou. Na bočnej ploche posúvacieho stola je iuniestnené teleso valca hydraulickeho vyvažovacieho zariadenia, zatiaľ čo plunžer je spojený so zadnou stranou krížovćho posuvu. Pri ďalšom mamom riešení je na pozdlžnom lôžku posuvne umiestnený pozdlàiy stôl s posuvne umiestneným piiečnym stolom. Na jeho hornej ploche je upevnený uzavretý rámový stojan, v ktorého dutine je umiestnený zvislo posúvací vretenník s vodorovným vretenom, ktorý je pripojený na regulačný elektromotor, ktorý je upevnený na zadnej strane vretennika. V skrini vretenníka je umiestnená matica pohybovej gnľôčkovej skrutky, ktorá je zvisle uložená na stojane. l-Iomý voľný koniec skmtky je spojený s regulačným elektromotorom, ktorý je umiestnený na rámovom stojane. Vyvažovacie zariadenie, ktoré pozostáva z hydraulického valca s piestom, ktorého piestnica je spojená s telesom vreteuníka, je umiestnená na rúinovom stojane. Nevýhoda uvedených riešení spočíva v tom, že v zvislom smere sa premiestňujú veľké hmoty vretennika alebo šmýkadla a krlžovćho posuvu, ktoré musia byt vyvažované pomocou roznemćho a energeticky náročného vyvažovacieho zariadenia. Ďalej sú to veľké stavebné rozmery a mačná lunotuost zariadenia, v ktorom môže dôjst k zmene ťažiska, v dôsledku vysúvania šmýkadla,ktoré zapríčiňuje zmenu polohy vretena v zvislom smere.Uvedené nedostatky odstraňuje v podstatnej miere trojosová pracovná jednotka podľa vynálezu, ktorej podstata spočíva v tom, že teleso vretermíka má dutý čap, na ktorom je otočne uložený nosič hlavy vretena,ktorý je umiestnený aj v kruhovoin vybraní vytvorenom na čele telesa, ktoré je uzavreté uzavieracou medáknihovou doskou, opatrenou spevňovacími prvkami nosiča,v ktorom je excentricky umiestnená hlava vretena. V puzdre hlavy vretena je otúčavo uložené vreteno, ktoré je pevne spojené s ozubeným kolesom, ktoré je v zábere s ozubeným kolesom otočne uloženým na dutom čape. Toto ozubenć koleso na dutom čape je v zábere s ozubeným kolesom, ktoré je upevnené na otáčacom hriadeli,ktorý má rotačný snímač naločenia vretena a je spojený cez prvú prevodovíi skriňu s pnrým regulačným elektromotorom, pričom nosič má veko pevne spojené s vnútomým čapom otočne uloženým v dutom čape a má ro 10tačný snímač natočenia nosiča ako aj ozubený veniec,ktorého ozubenie je v zábere s ozubenim pastorka, ktorý je pevne spojený s hriadeľom a s ozubenim odpruženého pastorka, ktoré je umiestnené na hriadeli cez druhú prevodovú skriňu s druhým regulačným elektromotorom, Trojosová pracovná jednotka podľa vynálezu má rozmerovo úspornú konštrukciu, v ktorej vreteimík s vretenom môže byt polohovaný do ľubovoľnej polohy v medziach daného pracovného priestom zloženým pohybom, ktorý je vytvorený kombináciou priamočiareho a otáčavćho pohybu. Výhodou je stacionamy hlavný pohon vretena, čo ovplyvňuje statickú a dynamickú pevnosť rámu trojosovej pracovnej jednotky. Koncepcia umožňuje dosiahnutie čo najmenšej vzdialenosti osi vretena od Ľisobníka nástrojov V mieste automatickej výmeny, a tým aj skrátenie času výmeny nástroja. odpadá potreba zvislej posúvacej súradnice, ktorá je vždy konštrukčne a výrobne náročná. Musí byt napríklad vybavená vyvažovacim zariadením presunovaných lnnôt, atď. Súčasne sa skracuje veľkosť zdvihu druhej priamočiarej súradnice v pozdlžnom smere, čím sa znižujú vedľajšie nevýliodné časy. Symetrická konštrukcia pracovnej trojosovej jednotky vytvára priaznivé podmienky na elimináciu prípadných teplotných dilalácii.Prehľad obrazkov na výkresochPrikladnć vyhotovenie trojosovej pracovnej jednotky podľa vynàlezu je schematicky zmizomené na pripojených výkresoch, kde na obr. l je trojosová pracovná jednotka v nárysovom pohľade, na obr. 2 je lrojosová pracovná jednotka v bokorysovom pohľade P, na obr. 3 je vretenník v reze rovinou AA podľa obr. l a na obr. 4 je náhon nosiča hlavy vretena v čiastočnom reze.Na pozdlžnom lôžku 1 je posuvne uložený pozdlžny stôl 2, na ktorom je posuvne uložený priečny stôl 4. Na jeho homej ploche 6 je umiestnený vretenník 7. Vretemiik 7 ma vretenovú hlavu 8 excentricky iuniestnenú v nosiči 9, ktorý je otočne uložený na dutom čape 10 umiestnenoin v osi telesa 11 vretennika 7. Nosič 9 je súčasne otočne uložený v kruhovou) vybraní 12 umiestnenoin na čelnej strane telesa 11 vretenníka 7 a má uzavierajúcu medzikruhovú dosku 13, opatrení spevñovacíini prvkami, ktoré tvoria piesty 14 umiestnene vo vybraniach vytvorených v uzavieracej medzikruhovej doske 13. V dutom čape 10 je otočne uložený vnútorný čap 15, ktorý je pevne spojený na strane nosiča 9 s vekom 16 a na opačnej strane s rotačným snímačom 17 natočenía nosiča 9 vretenovej hlavy 8. V dutom čape 10 je umiestnený kanálik 18, ktorý je napojený na nezakreslený prívod chladiacej kvapaliny k vretenu 19. Na dutom čape 10 je otočne uložené ozubene koleso 20, ktorého ozubenie je v zábere s ozubeným kolesom 21, ktoré je pevne umiestnené na vretene 19, otočne uložené v puzdre 22 vrctenovej hlavy 8. Ozubenć koleso 20 je aj v zábere s ozubeným kolesom 23, ktoré je umiestnené na otočuom hriadeli 24, ktorý má rotačný snímač 25 naločenia vretena 19 a zasahuje do prvej prevodovej skrine 26 s nezakresleným automatickým hydraulickým zaraďovaním, ktorá je spojená s prvým regnlačnýrn elektromotorom 27. Prvá prevodová skriňa26 je upevnené na zadnom veku 28 telesa 11 vretermika 7. V telese 11 vreteiuiíka 7 je umiestnený hydraulický valec 29, ktorého piestnica 30 je V altematívnom styku s nezakresleným ťahadlom upínacieho nástroja umiestneným v otvore vretena 19. Nosič 9 vretenovej hlavy 8 má aj ozubený veniec 31, ktorého ozubenie je v zábere s ombenim pastorka 32, ktorý je pevne spojený s hriadeľom 33 a s ozubením odpruženého pastorka 34,ktorý je tiež posuvne a pritom neotočne umiestnený na hriadeli 33, ktorý zasahuje do dmhej prevodovej skrine 35 s vymedzenou vôľou nosiča 9 vretenovej hlavy 8. Druhá prevodové skriňa 35 má ozubenć remeňové prevody 36. Druhá prevodová skriňa 35 je spojená s druhým regulačným elektromotororn 37 a tiež je u vnená na zadnom veku 28 telesa 11 vreteruiíku 7. Pozd žny stôl 2 má posůvací elektromotor 3 rovnako ako priečny stôl 4, ktorý má tiež posúvací elektromotor 5. Na vretemíík 7 je upevnený otočný zásobník 38 nástrojov a výmenné zariadenie 39. V alternatívnom uskutočnení môže byt otočný zásobník 38 nástrojov a výmeruié zariadenie 39 umiestnené na pozdlžniom stole 2 alebo na pozdlžnom lôžku l trojosovej pracovnej jednotky.Vo východiskovej polohe trojosovej pracovne jednotky je priečny stôl 4 v zadnej polohe na pon nom stole 2. Nosič 9 vretenovej hlavy 8 je otočený do polohy,v ktorej sa uskutočnila výmena nástroja medzi vretenom 19 a otočným zásobníkom 38 nastrojov. Nástroj je upnutý pomocou nezakresleněho upinacielío mechanizmu v dutine vretena 19. Tlakové médium sa privedie pod piesty 14, ktoré pritlačujú nosič 9 vretenovej hlavy 8 do kruhovčho vybranía 12, ktoré je vytvorené v telese ll vretenníka 7. Otočný zásobník 38 nástrojov sa natočí tak, aby do polohy na výmenu nástroja bol dopravený ďalší nástroj. Prestavenie vretena 19 do požadovanej novej pracovnej polohy v zvislom smere sa uskutoční tak, že sa odpojí tlakové mediíun, ktoré sa privádza pod piesty 14. Potom prostredníctvom dníhćho regulačného elektromotora 37, remeňového prevodu 36 a pastorka 32, ktorý je upevnený na luiadeli 33, ktorý je v zábere s ozubeným vencom 31, ktorý má nosič 9 vretenovej hlavy 8, dôjde k pootočeniu nosiča 9, valivo uloženého na dutom čape 10, a tým k zmene polohy vretcna 19 v zvislom smere. Zmena naločenía nosiča 9 je snímaná rotačným snímačom 17 natočenia nosiča 9, ktorý je spojený s nosičom 9 prostredníctvom vnútomćho čapu 15 a veka 16. Po ukončení otáčania nosiča 9 tlakové medium sa privedie pod piesty 14. Zmena natočenia nosiča 9 vyvolá aj znenu polohy vretena 19 v pozdlàiom smere. Prestavenie vretena 19 do požadovanej polohy v pozdlžnom smere sa uskutoční tak, že pmstredníctvom posúvacieho elektromotora 3 sa uvedie po pohybu nezakreslená guľôčková skrutka, ktorá posunie pozdlžny stôl 2 do požadovanej polohy. Zmena polohy pozdlžneho stola 2 je snímaná nezakresleným lineámym meracím pravítkom,ktoré je upevnené na pozdlžnom lôžku l. Prestavenie vretena 19 do požadovanej polohy v priečnom smere sa uskutočňuje tak, že prostredníctvom posúvacieho elektromotora 5 sa uvedie po pohybu nczakreslená guľôčková skrutka, ktorá posunie priečny stôl 4 do požadovanej polohy. Zmena polohy priečneho stola 4 sa sníma nezakresleným lineámym pravítkom, ktoré je upevnené na pozdlžnom stole 2. Vreteno 19 sa do otáčavého pohybu dostava tak, že sa najprv v prvej prevodovej skrini 26 pohonu otáčania vretena 19 pomocou presúvacích oznbených kolies nastaví potrebný otočný rozsah, potom sa prostrednictvom prvého regulačného elcktromotora 27prenesie otàčavý pohyb cez ozubené prevody v prvej prevodovej skrini 26 a hriadel 24 s pevne nasadený-m ozubeným kolesom 23, ktoré je v zábere s ozubeným kolesom 20 valivo uloženým na dutom čape 10, je v zábere s ozubeným kolesom 21, ktoré je upevnené na vretene 19, ktoré je valivo uložené v puzdre 22 vretenovej hlavy 8. Po skončení obrábania nástroja, ktorý je upnutý v kužeľovej dutine vretena 19 sa trojosová pracovná jednotka vráti do východiskovej polohy otočením nosiča 9, posunntím pozdlžneho stola 2 a priečneho stola 4, Potom piesty 14 spevnia polohu nosiča 9. Nasleduje otočenie vretena 19 do polohy na výmenu nástroja. Zmena otočenia vretena 19 je snímaná rotačným snímačom 25, ktorý je spojený s hriadeľom 24,ktorý prechádza prvou prevodovou skriňou 26 a ozubeným prevodom otáčania vretena 19. Vo východiskovej polohe sa uvoľní nástroj z kužeľovej dutiny vretena 19 tak, že tlakové mćdítun sa privádza na jechiu stranu hydraulického valca 29, ktorého piestnica 30 prichádza do styku s ťahadlom nezakresleného upinacieho mechanizmu, ktorý je tnniestnený vo vrctene 19. Výmena nástrojov medzi vretenom 19 a rotačným zásobníkom 38 nástrojov sa uskutočňuje pomocou rotačneho a posíivacieho pohybu výmenného zariadenia 39. Po skončení výmeny je nový nástroj upnutý v kužeľovej dutine vretena 19 prostredníctvom nezakresleného ťahadla upínacieho mechanizmu tak, že piestnica 30 hydraulickćho valca 29 sa po privedení tlakového média na opačnú stranu hydraulického valca 29 posunie do východiskovcj polohy. Potom sa celý cyklus opakuje.Koncepcia trojosovej pracovnej jednotky umoäiuje zaradenie zariadenia do skladby pružných liniek s aplikáciou s pracovnými jednotkami s viacvretenovou hlavou a dopravníkom nosných dosiek s obrobkom alebo účelových teclniologických pracovísk v aplikácii s pracovnými jednotkami s revolverovými nosičmi operačných hláv a otočným stolom alebo s otočným stolom s upínačom a ďalšími pracovnými jednotkami s viacvretcnovýnu, pripadne jednovretenovými hlavami.Trojosovú pracovná jednotka tvorená vretemiíkom upevneným na priečnom stole, ktorý je posuvne uložený na pozdlžnom stole, vyznačuj úca sa t ý m , že teleso (1 l) vretetuiika (7) má dutý čap (10),na ktorom je súčasne uložený nosič (9) vretenovej hlavy (8), ktorý je súčasne uložený v kruhovom vybraní(12) vytvorenom na čele telesa (l l), uzatvorenom uzavicracou mcdzikruhovou doskou (13) opatrenou spevňovacími prvkami polohy nosiča (9), v ktorom je excenlricky umiestnená vretenová hlava (8) a v jej puzdre (22) je otočne uložené vreteno (19) pevne spojené s ozubeným kolesom (21), ktoré je v úbere s ozubeným kolesom (20) otočne tuniestneným na dutom čape (10), ktorý je v zábere s ozubeným kolesom (23) upevneným na otočnom hriadeli (24), opatrenom rotačným snímačom (25) natočenia vretena (19) a spojeným cez prvú prevodovú skriňu (26) s prvým regulačným elektromotorom (27), pričom nosič (9) je opatrený jednak vekom (16) pevne spojeným s vnútoniým čapom (15), otočne uloženým v dutom čape ( 10) a vyba SK 278051 B 6venýtn rotačným snímačom (17) natočenia nosiča (9) a jednak ozubeným vencom (31), ktorého ozubenie je v zábere s ozubením pastorka (32) pevne spojeného s hriadeľom (33) a s ozubením odpružsenćho pastorka (34) uloženého na hriadelí (33) a spojeného cez druhú prevodovú skñňu (35) s druhým regulačným eleklromotoroun

MPK / Značky

MPK: B23Q 1/25, B23C 1/04, B23Q 3/15, B23Q 1/70

Značky: jednotka, trojosová, pracovná

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-278051-trojosova-pracovna-jednotka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Trojosová pracovná jednotka</a>

Podobne patenty