Zariadenie na odber vzoriek z prúdu sypkého materiálu

Číslo patentu: 277962

Dátum: 18.11.1992

Autori: Faber Wolfgang, Sieglen Rolf, Wolfrum Erhard, König Reiner

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie na odber vzoriek z prúdu sypkého materiálu, hlavne uhlia, na určovanie chemických alebo fyzikálnych vlastností sypkého materiálu obsahuje odsávaciu trubicu (40), napojenú na zdroj podtlaku, a triediace zariadenie na oddeľovanie zrnitých frakcií sypkého materiálu, pričom odsávacia trubica (40) má svoj nasávací otvor (90) umiestnený vnútri odovzdávacej násypky (20), obklopujúcej dráhu zhadzovacej paraboly prúdu (18) sypkého materiálu medzi dvoma dopravnými pásmi (10, 16) a mimo dopravného prúdu (18) sypkého materiálu medzi týmto dopravným prúdom (18) a obvodovou stenou (22) odovzdávacej násypky (20), pričom triediace zariadenie na oddeľovanie zrnitých frakcií je umiestnené mimo odovzdávacej násypky (20).

Text

Pozerať všetko

Vynálezsatýkazariadeniauaodbervzorickzprúdu sypkého materiálu, hlavne uhlia alebo hnedého uhlia, na následné zisťovanie chemických alebo fyzikálnych charakteristických veličín skůmaného materiálu, obsahujúeeho odsávaciu trubicu, napojenú na nariadenie na udržiavanie podtlaku a triediace zariadenie na oddeľovanie anitej frakcie zo nnesi jemných a hrubých prachových častíc sypkého materiálu, pričom odsávacia trubica má svoj nasavacl otvor vedľa zhadzovacej paraboly prúdu sypkého materiálu, nachádzajúci sa od odovzdávacieho dopravného pásu na iný preberajúci dopravný pás.Toto zariadenie sa využíva hlavne na určovanie obsahu vody alebo popola v uhlí, prípadne na určovanie obsahu iných zložiek v sypkom mataiáli, napríklad obsahu síry v uhlí, alebo obsahu fosforu v železnej rude.Z DE-PS 36 | 6 218 je známy spôsob určovania obsahu vody v surovom hnedom uhlí, pri ktorom sa z prúdu sypkého materiálu odobenl vzorka s dopredu stanovenou unítosťou, ktorého priemerná vlhkosť zodpovedá priemernej vlhkosti celého prúdu sypkého materiálu,obsahujúceho všetky frakcie zrnitého materiálu, pričom z tohto spisu je známe tiež zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu. Zistený obsah vody vo vybraných zmitých lřakciách je potom podkladmi pre reguláciu sušiaceho procesu Prachové vzorky sa odoberajú pomocou odsávacieho zariadenia, ktoré je vybavené pralñltrom a sitovou vložkouDE-OS 29 07 513 obsahuje zariadenie na triedenie luubozmných až jemnom-mých materiálov podľa ich chemického zloženia. Pri tomto postupe sa v priebehu nakladania rudy získava z jednotlivých dávok materiálu jemný prach, ktorý sa potom podrobl analýz, aby sa určil obsah fosforu v rude. Pre získanie určitého množstva materiálu, tvoriaceho vzorku, je možno časť prachového podielu odsávať zo vzduchu, kam sa prachový podiel dostáva pri nakladaní rudy. Potrebné množstvo prachu je však možno získať aj tým, že sa prach tvorí prúdom vzduchu alebo mechanickým drvenlm.Pri týchto známych zariadeniach je aspoň časť triediaceho zariadenia, potrebného na získavanie zrnitej frakcie sypkého materiálu, potrebnej na urobenie analýzy, priradená k odsávaciemu otvoru odsávacieho potrubia. V takejto montáži spočíva základná nevýhodu známych zariadení, ktorá spočíva v tom, že tieto zariadenia sú vystavené značnému opotrebeniu, pretože pri tomto umiestnení nie je mobré zamedät priamym nárazom častí prúdu sypkého materiálu na odsávacie potrubie hlavne v mieste jeho odsávacieho otvom, aj ked je odsávací otvor umiestnený mimo hlavného prúdu sypkého materiálu, takže nutne dochádm už po krátkej dobe k poškodeniu triediaoeho zariadenia a k poruchám činnosti celého zariadenia.lný problém pri týchto známych uriadeniach spočíva v tom, že zrnitá ůakcia, ktorá je využívaná na stanovenie reprezentatívnych chemických alebo fyzikálnych hodnôt,nie je dostatočne charakteristická na určenie zloženia celkového materiálového podielu, ktorému zodpovedá vybrala trakciu, pričom pokiaľ odoberané vzorky nie sú dostatočne reprezentatívne, nie je možné spoľahlivo určiť zloženie prachovej zmesi a celého sypkého materiálu.Je rad vplyvov, ktoré môžu viesť k tomu, že odoberanie worky nie je schopné zachytiť takú prachovú zmes, ktorá by bola vhodná na vytvorenie reprezentatívnej vzorky. Jedným z týchto vplyvov je napríklad prúdenia vzduchu, ktoré môže časť prachu, uvoľňovaného pri zhadzovaní prúdu sypkého materialu z jedného dopravníka na druhý unášať na stranu Pritom treba počítať a tým, že prúdenie vzduchu spôsobuje triedenie materiálu už v padajúcom prúde, z ktorého sú vzduchom odnášané častice do určitej veľkosti zrna, zatiaľ čo hrubšie častice zostávajú v prúde a dostávajú sa bez zmeny do miesta odsávacieho otvoru, takže sú v plnom rozsahu privádmné do odsávacej trubice. Pretože také prúdenia vzduchu, ak je vietor, môže pôsobiť v rôznych srueroch a s nômou intenzitou, vzniká nebąrečie, že v odobratej vzorke nebudú zastúpené všetky frakcie s celým spektrom veľkostí častíc, a že zloženie jednotlivých odoberaných vzoriek bude rozdielne v úvislosti od chlosti a smeru vetra.ším nepriamivým vplyvom, ktorý môže viesť k tomu, že odobraté množstvo prachu nebude vhodné na vytvorenie reprezentatívnej vzorky, ktorá by obsahovala všetky zložky sypkého materiálu, je skutočnosť, že pri pohybe vzduchu je materiál zanášaný zvonka do miesta nasávacieho otvoru. S touto možnosťou treba počítať hlavne v banských prevádzkach, kde spravidla už po veľmi krátkej dobe dochádza k zaprášeniu celého okolia dopravných pásov prachom, uvoľňovarrým z dopravného sypkého materiálu, takže už za mierneho vetra je vrstva prachového hnedého uhlia unášaná do miesta nasávacieho otvoru, pričom zloženie týchto pmchových prímesí nemá nič spoločné so zložením prúdu sypkého materiálu, dopravovaného na dopravnom páse. Tým sa tiež skresľuje zloženie odoberaných vzoriek, ktoré nezodpovedá zloženia dopravného prúdu materiálu.Ulohou vynálezu je zdokonaliť konštrukciu mriadenia na odber vzoriek z prúdu sypkého materiálu, ktoré by bolo schopné zaistiť aj za nepriamivých podmienok odber správnych vzoriek, ktoré by obsahovali všetky zrnité frakcie v pomere, zodpovedajúcom pomerom týchto zmitých frakcil v prúde dopravovaného materiálu, aby z týchto odobratých vzoriek bolo možno spoľahlivo mčiť chemické alebo fyzikálne veličiny celého množstva materiálu, obsiahnutého v prúde dopravovaného sypkého materiálu. V tomto zariadení sa má hlavne dosiahnuť vylúčenie vonkajších vplyvov, ktoré by mohli skresliť výsledné hodnoty, aby tak nedochádzalo k značným odchýlkam medu nameranými hodnotami vzoriek a skutočnými hodnotami sypkého materiálu v dopravovanom prúde sypkého materiálu.Táto úloha je vyriešená zariadením podľa vynálezu, ktorým sa odoberajú vzorky z prúdu sypkého materiálu, hlavne hnedého uhlia, a podstata ktorého spočíva v tom, že nasávacl otvor odsávacej trubice je umiestnený vnútri odovzdávajúcej násypky, obklopujúcej dráhu zhadzovacej paraboly prúdu sypkého materiálu medzi odovzdávajúcim dopravným pásom a preberajúcirn dopravným pásom, a mimo dopravného prúdu sypkého materiálu medzi dopravným prúdom sypkého materiálu a obvodovou stenou odovzdávacej násypky,pričom triediace zariadenie na oddeľovanie mritej frakcie sypkého materiálu na realizovanie reprezenta SK 277962 B 6tívnej analýzy je umiestnené mimo odovzdávacej nasypky.Podľa výhodného konkrétneho zhotovenia zariadenia podľa vynálezu je odsávacou trubicou pružná hadica,odolná proti zodratiu a nasávací otvor odsávacej trubice je umiestnený nad stredom šírky preberajúceho dopravného pásu.Odsávacia trubice je v ďalšej výhodnejvynálezu vedená obvodovou stenou odovzdávajúcej nasypky, ktorá vo svojej časti okolo miesta na vedenie odsávacej trubice dosadá na obvod odsávacej trubice.Urniestnením nasávacieho otvoru odsávacej trubice na odber vzoriek sypkého materiálu do vnútorného priestoru odowdávacej násypky sú vonkajšie nepriaznivé vplyvy takmer dokonale eliminované, Pretože prúd sypkého materiálu padá z horného odovzdávacích) dopravného pásu na spodný prijímací pás dopravný, ktorý sa nachádza niäie, uvoľňuje sa pri dopade materiálu značné množstvo prachu, pričom na rozdiel od dosiaľ známych riešení sa tento prach zdržuje najprv vnútri odovzdávaoej násypky a nie je odnášaný vetrom alebo inými vonkajšími vplyvmi, ktoré by odnášali časť n-nitej üakcie prachu okamžite po ich vzniku. Steny odovzdávaeej násypky tiel veľmi účinne zarnedzujú privádzaniu prachu a iného materiálu zvonka, napriklad z okolitého terénu, napríklad vetrom, takže výsledky analýzy nemôžu byť skresľované priviatym prachom. Naviac pri dopade prúdu sypkého materiálu z horného dopravného pásu na spodný preberajúci dopravník dochádza k dodatočnérnu premiešavaniu prúdu sypkého materiálu, čo prispieva k tomu, že prach, uvoľňujúci sa vnútri odovzdávajúcej násypky obsahuje všetky frakcie zmitého materiálu To platí aj v prípade, ak je mnobtvo dopravovaného materiálu za jednotku času kolísavé. Ak nedôjde k úplnému prerušeniu prúdu sypkého materiálu. je tvorba prachu postačujúca na získavanie reprezentatívnych vzoriek.Pri tomto riešení podľa vynálezu samonejme nie je možné mmedziť úniku určitého mnobtva vziikajúceho prachu homou stranou odovzdávacej násypky. To však vůbec neovplyvlluje výsledky merania, pretože potrebné vzorky prachu sa odoberajú v priestore, kde sa neprejavuje vplyv odnášania unikajúcich častíc vetrom, a v ktorom sa nemôžu nepriaznivo prejavovať ani iné vplyvy.zariadením podľa vynálezu možno prachové častice odsavať plynule, pričom po oddelení frakcie, potrebnej na určenie chemických alebo íyükálnych hodnôt materiálu, zostáva v pnide materiálu rovnaké zloženie mstavajúceho obsahu prúdu mataiálu. Zariadenie podľa vynálezu možno využiť aj na prerušované odsávanie vzoriek s rovnakými obdobiami odsávanie materiálu.Je samozrejmé, že m nonnálnych podmienok sa dosahujú tým presnejšie výsledky, čím je väčší podiel vzoriek na celkovom prúde materiálu. Z toho dôvodu by malo byť pri prerušovanorn odbore vzoriek zaistené odsávanie materiálu aspoň v romahu najmenej jednej polovice celkovej dopravnej doby, aby tak bola postihnutá aspoň polovica dopravovaného prúdu sypkého materiálu.Pretože treba počítať s tým, že aj pri umiestnení odsávacej trubice z dosahu hlavného prúdu padajúceho sypkého materiálu v mieste medu zhadzovacou parabolou a obvodovou stenou odovzdávacej násypky bude aspoň koncové časť odsávacej trubice zasialmutá padajúcimi časticami sypkého materiálu je výhodné použitie odsávacej trubice z pružného materialu alebo vo forme hadice, aby sa tak mížrilo mechanické namáhanie jej koncovej časti. .le tiež vhodné voliť na odsávaciu lrubicumateriál dostatočne odolný proti odieraniu.Na kvalitu výsledkov merania nemá podstatný vplyv konkrétne mniestnenie nasávacieho otvoru odsávacej trubice, ak sa tento nasávací otvor nachádm vo vnútomom priestore odovzdávacej násypky v mieste, v ktorom sú splnené všetky základné predpoklady úspešného odbem. a v ktorom sa neprejavujú nepriaznivé vplyvy, ktoré by mohli v neprípustnej miere ovplyvniť materiálové zloženie vzoriek. V podstate je výhodné, ak je nasávací otvor odsávacej hubice umiestnený nad stredom priečneho romeru preberajúceho dopravníka, hlavne medzi zhadzovacou parabolou a obvodovou stenou odovzdávajúcej násypky. Výhodné je tiež priamouhlé zhotovenie priermr odovzdávajúcej násypky, ktorej spodnáhranabymalabyťumiestnená tesne nad preberajúcim dopravníkorn a zadná stena násypky by mala byt diotovená na svojom spodnom okraji do tvaru, ktorý mdpovedá prehnutiu dopravného pásu. Predná stena odovzdávaccj násypky má podľa potreby väčší odstup od preberajúceho dopravníka, aby vrstva materiálu mohla voľne prechádzať touto spodnou stenou pri svojej ďalšej doprave. Pritom nie je možné úplne vylúčiť moàiosť. že časť prachového materiálu víriaceho vo vnútomorn priestore odovzdávacej násypky, bude týmto otvorom medzi dopravníkom a prednou stenou odovzdávajúcej násypky unikať von, takže sa odporúča umiesmiť odsávací otvor odsávacieho potrubia do miesta odovzdávacej násypky, napríklad medzi zhadzovacou parabolickou dráhou materiálu a zadnou obvodovou stenou odovzdávacej násypky. Dobré výsledky možno dosiahnuť tiež umiestnením odsávacieho otvoru do miesta medzi bočné obvodové steny odovzdávacej násypky a zhadzovaciu parabolickú dráhu materiálu. odsávací otvor odsávacieho potrubia alebo hadice by však nemal byť luniesmený v mieste prechodového otvoru alebo v jeho blízkosti, aby nebol príliš blíäto miesta, kde je dopravovaný materiál premiestňovaný na dopravnom páse na ďalšie spracovanie, a kde by mohla časť prachovej zmesi unikať von. Ak sú oba dopravné pásy v chode, prenášajú sa otrasy vyvolávané padajúcim materiálom do celého systému, a tým tiež na odsávacie potrubie. To má výhodu, ktorá spočíva v tom, že nehrozí mpchatie odsávacieho potrubia, pretože ani v prípade, ak sa tvoria zhluky častíc prachového materiálu, nemôže dochádzať k usadzovaniu týchto zhlukov v odsávaoom potrubí alebo odsávacej hadici.Táto výhoda sa uplatňuje predovšetkým v pripadoch, keď odsávacia trubice prechádza stenou odovzdávacej násypky. obvodové ohraničenia priechodného otvoru v stene odovzdávacej násypky, namontovanej na tesné vedenie odsávacej trubice, má dosadať tesne na obvod odsávacej trubice, aby sa tiež v tomto mieste umedalo unikaniu prachu odovzdávaoej nasypky.Prehľad obrázkov na výkresochvynález je bližšie vysvetlený pomocou príkladu uskutočnenia zariadenia na odber vzoriek z prúdu sypkého materiálu. zobrazeného na výkresoch, kde znázorñujú obr. l bočný pohľad na koniec preberajúceho dopravného pásu a pozdlžny zvislý rez odovzdávacou nésypkou so zariadením na oddeľovanie vybratej znitej frakcie a obr. 2 priečny zvislý rez odovzdávaoou nasypkou, vedený rovínou II-II z obr. l a bočný pohľad nakoniec odovnlávacieho dopravného pásu.Zariadeniepodľavynálnaodbervmiekzprúdu sypkého matmiálu, hlavne hnedého uhlia, na následné zisťovanie chemických alebo fyzikálnych veličín skúmaného zrnitélío alebo prachovélro materiálu je umiestnené vmiesteodovulávaoej násypky 20,doktorejjeprúd 12 sypkého materiálu privádnný na odovzdávajúcom páse 10 k svojmu koncovému vratnému bubnu 14, miestne nému nad plniacim otvorom odovzdávacej násypky 20, a na konci tohto odovzdávacieho dopravného pásu 10 je prúd 12 sypkého materiálu zhadzovaný do priestoru odovzdávacej násypky 20, v ktorej dopadá vo forme parabolického dopravného prúdu 18 sypkého materiálu na preberaní dopravný pás 16. Odowdávací dopravný pás wapreberaeídopravuýpás 16 súvmámmenomprikladnom zhotovení umiestnené kolmo na seba vzájomná poloha oboch týchto dopravných pásov 10, 16 však nemá na riešenie podľa vynálezu ziadny vplyv.Prúd 12 sypkého materiálu, zhadzovaný z odovzdávacieho dopravného pásu 10 prekonáva vzdialenosť k preberaciemu dopravnému pásu 16 padajúcim dopravnýrn pnidom 18 sypkého materiálu, os ktorého má v podstate tvar paraboly. odovzdávania nasypka 20,umiestnená pod koncovým vratným bubnom 14 odovzdávacieho dopravného pásu 10, má v podstate ihlanovitý tvar s pravouhlým vodorovným prierezom, mžujúci sa smerom nadol, a je ohraničená po obvode udnou obvodovou stenou 22, prednou obvodovou stenou 2.3 a dvoma navzájom protiľahlýníi bočnými obvodovými stenami 24, 26.Zadnáobvodovástenrülktorújenaudnej strane odovzdávacej násypky 20 vzhľadom na smer dopravy sypkého materiálu, vymačenom na obrázku l šlpkou 28 a obe bočné obvodové steny 24, 26 majú svoje spodné okraje umiestnené tesne nad preberacím dopravným pésom 16 a medzi homou vetvou 30 preberacieho dopravného pásu 16, na ktorú dopadá dopravný prúd 18 sypkého materiálu, a medzi spodnýrni okrajmi mdnej obvodovej steny 22 abočných stien 24,26 nemábyťäadna voľná medzera. Spodné okraje týchto obvodových stien 22, 24, 26 môžu byť naviac vybavené stieracimí prvkami z gumy, alebo iného pružného materiálu. ktoré prekrývajú styčnú medzeru medu spodnýrui okrajmi obvodových stien 22, 24, 26 a homou vetvou 30 preberajúeebo dopravného pásu 16.enprednáobvodovastenaľkktorúsaruachádzav smere šípky 28 za miestom dopadu dopravného prúdu 18 sypkého materiálu na preberaní dopravný pés 16, je na svojej spodnej strane ukončená v odstupe nad hornou vetvou 30 preberacieho dopravného pásu 16, takže medzi touto homou vetvou 30 a spodnou hranou 34 prednej obvodovej steny 23 odovzdávaoej násypky 20 vzniká otvor 35, ktorým môže sypký materiál vychédnt na pre» beracom dopravnom páse 16 von z odovnlávacej nasypky 20 a môže byť dopravovaný ďalej v smere šípky 28,Ifčlliwzi sme 601 mm VYSWPUÍÚWM Prúd 36 WPho materiálu, uloženého na hornej vetve 30 preberacieho dopravného pásu 16.V príkladnom uskutočnení zariadenia podľa vynálezu, zobrazenom na obr. l, je zadná obvodové stena 22 odowdávacej násypky 20 vybavená prienikom 38, ktorým prechádza do spodnej časti vnútomého priestoruodovndávacej násypky 20 ohybná hadica alebo odsávacia trubica 40, ktorej koniec s nasávacím otvorom 90 je umiestnený v odovzdévacej násypke 20 von z dopravného prúdu 18 sypkého materiálu, padajúoeho z odovzdávacieho dopravného pásu 10 na preberaní dopravný pás 16, sírčasne vo vnútornom priestore odovzdávacej násypky 20, takže nasávací otvor 90 tejto odsávacej hubice 40 sa nachádza vnútri odovzdávaeej násypky 20 medzi padajúcim dopravným prúdom 18 sypkého materiálu a mdnou obvodovou stenou 22 a je umiestnený v takej polohe, že častice sypkého materiálu nemôžu pri svojom páde pôsobením vlastnej tiaže padnúť do nasávacieho otvoru 90 odsávaeej trubice 40.Odsávacía trubica 40, ktoré môže byť tvorená napríklad ohybnou hadicou, ktorej priemer je napríklad 100 mm, je spojená odsávacim potrubím, alebo aj hadieou so saclm vtilátorom 42, vytvárajúcim potrebný podtlak, ktorý sa prenáša až k nasávaciemu otvoru 90 odsávaoej trubice 40 vnútri odovzdávacej násypky 20.Počas prívodu sypkého materiálu odovzdávacim dopravným pásom 10 víri vo vnútornom priestore odovzdávacej násypky 20 prach, ktorý sa odsava podtlakorn v odsávacom potrubí, zakončenom odsávaoou trubicou 40, a je tak odsávaný pôsobením sacieho ventilátoru 42 nasávacím otvorom 90, pričom vysatý prach sa privádza odsávacou trubicou 40 a potrubím do prvej skrine 44, ktorej vnútorný priestor je ohrauičený valcovou obvodovou skriňou. Prvá skriňa 44 je vybavená na vrchnej a spodnej strane vzdy jedným súosovým otvorom 48, 50, ktoré sú zhotovené v osi prvej skrine 44, z ktorej prvý otvor 44 je uzavretý prvým ventilovým telesom 52 a na dnrhý otvor 50 je napojené prevádzanie potrubie 54.Vnútri prvej skrine 44 a rovnobežne s obvodovou stenou ohraničujúcou jej vnútomý priestor 46 je tuniestneríé duté valeové sito 56, ktoré je znspodu uzavreté dnom 58, zhotovenom v príkladnej realizácii podľa obr. l doskou alebo plechom bez otvorov, v inom prikladnom uskutočnení môže byť dno 58 tvorené sitom alebo doskou s otvormi. Duté valcové sito 56 je hore otvorené a jeho priemer je o niečo väčší ako priemer druhého otvoru 50 prvej skrine 44, takže vstup do druhého otvom 50 prvej skrine 44 je zo všetkých strán prekrytý dutým valoovým sitom 56.Vnútri dutého valcového sita 56 a rovnobebíe s jeho osou je umiestnený rotor 60, ktorý je upevnený na vnútomom dutom hriadeli 62. Vnútorný dutý hriadeľ 62 je poháňaný elektromotorom 63 cez zaradená prevodovú jednotku 64. Prevodové jednotka 64 sa skladá z dvoch remenic 65, z ktorých jedna je upevnené na výstupnom hriadeli elektromotora 63 a druhá je namontované na vnútomom dutom hriadeli 62, a z klinového remeňa 66 alebo podobného prostriedku, vedené» ho okolo dvoch remeníc 65. Rotor 60 má tvar tvarovauého trubicového telesa a je tvorený v podstate rámom 61 v tvare U, šírka ktorého je o málo menšia ako je vnútorný priemer dutého valcového sita 56. Rám 67 sa skladá z dvoch rámových dielov 68, 70 z írublc vybavených otvormi, prechádzajúcich v podstate rovnobežne s vnútomým dutým hriadeľom 62, a zo spodného priečneho dielu rámu 72 mvnako v tvare trubice s otvormi, spájajúcelto obidva pozdĺžne diely rámu 68, 70. Rotor 60 je teda tvorený trubicemi kruhového prierezu,ktoré sú po svojom obvode vybavené otvormi, ktorými môže vystupovať vzduch, srnerovaný k vnútomej plo SK 277962 B 6che dutého valcového sita 56. Spodný diel rámu 72 je taktiež vybavený tvarovanými otvormi, ktorými moze prúdiť tlakový vzduch smerom nadol opmti dnu 58 dutého valcového sita 56.Tlakový vzduch sa privádza vnútorným dutým hriadeľom 62 do dvoch priečnych trubicových úsekov 74,kolmých na vnútomý dutý hriadeľ 62 a prepojených s vnútomým priestorom trubíc, tvoriacich rámové diely 68, 70, 72 a rámu 67, pričom do vnútorného dutého hriadeľa 62 je tlakový vniuch privármný zo zdroja 76 tlakového vzduchu Na dne dutého valcového sita 56 je rmiestnený vibrátor 78, spojený s nemázomeným elektrickým vedením so zdrojom elektrickej energie pre pohon vibráton 78.Uzutvarncie ventilové teleso 52, ktorým aa uzatvára prvý otvor 48 v dne prvej skrine 44,je spojené a ovládacím nriadením 82, ktoré je vybavené piestom 84,ktorý sa nachádza v tekutinovom tlakovom valci 83. ovládaním piestu 84, ktorý je spojený pieatnicou 85 s ventilovým telesom 52, môže byt umvieracie ventilové tel 52 premiestnené zo zobrazenej polohy smerom nadoLtakžeprvýotvorusaotvoriauvoľníaprach nahrornadenývovnútrijrvej skrineusamozeodstrániť.Prevadmcie potrubie 54, nadvazujúce na druhý otvor 50 vo vrchnej strane prvej skrine 44, je vybavené v časti svojej dlzky druhým valcovým sitom sa, ktoré je umiestnené vo vnútomom priestore druhej skrine 88. Vnútorný priestor dnrhej skrine 88 je prepojený spajacím potrubím 89 so sacírn ventilátorom 42, ktorý zaisťuje potrebný podtlak vnútri druhej skrine 88 a tiež v prevádzaccm potrubí 54 a v odsávaoej trubici 40 s odsavacím potrubírn, ktorou sa v mieste nasávacieho otvom 90 nasava sypký materiál. Medzi druhou skriňou 88 a sacím ventilátorom je zaradené odlučovacie zariadenie 92 vo forme odlučovacieho cyklónu.Druhé valcové sito 86 vnútri dnrhej skrine 88 je napojené na odvádzacie potrubie 94 s vúčštm priemerom, v zvislom úseku ktorého sú umiestnené dve zvislé šikmé sitá 95, 96, ktoré sú uložené priečne od odvádzacíeho potrubia 94, a ktoré sú sklenené smerom k výstupnému otvonr 97, zhotovenérnu v stene odvádzacieho potrubia 94 a uzatváraného druhým ventilovým telesom 98, ktoré je ovládané pomocou ovládacieho zariadenia 99, obsahujúceho druhý tekutinový tlakový valec 100 s druhým piestom 102, ktorého druhá piestnica je spojená s druhým ventilovým telesom 98, ktoré je takto premiestniteľné medzi otvorenou polohou a uzavretou polohou.Opisaným konštrukčným riešením, namontovanim jednotlivých konštrukčných prvkov a prevádzkovým režimom celej sústavy je mistené, Ze jemné častice sypkého materiálu, nasávané pružmu odsávacou trubicou 40 alebo hadicou a odsávaclrn potrublm, obsahujú taký podiel zrnítých čiastok, ktorý je reprezentatívny pre tú časť prúdu zmitého materialu, z ktorého prichádzajú nasávané častice. Nasmerovanírn nasávacieho otvoru 90 smerom nadol sa nemôže do pnržnej odsávacej trubice 40 dostávať taká trakciu zrnitého materiálu, ktorá by nebola nasávanrí prúdom odsávaného vzduchu. Vhodnýrn nastavením podtlaku vyvolávarrého saclm ventilátorom 42 alebo zodpovedajúcou voľbou prierezu nasávacieho otvoru 90 je možné podľa potreby zvolit a nastaviť rozsah frakcií zmitého materiálu, odoberaného vo forme skťunaných vzoriek, ktoré môžu byt nasávané nasávacím otvorom 90 odsávacej trubice 40. Odovzdávacia nasypka 20 vymedzuje priestor, z ktorého sú vzorky sypkého materiálu odsávané, a ktorý je chránený proti vonkajšímvplyvom, napriklad proti odnášaniu jemných častíc vetrom, takže odber vzoriek sypkého materiálu nie je skresľovaný vonkajšími vplyvmi.Nasávaný jemný mritý materiál, ktorý je nasávaný nasávacím otvorom 90 odsávacej trubice 40, sa privadza do prvej skrine 44, v ktorej sa pôsobením podtlaku, vyvolaného sacim ventilátorom 42 dopruvuje na vonkajšiu sitovú plochu dutého valcového sita 56. Častice sypkého materiálu, ktoré majú menší priemer ako je priemer otvorov dutého valcového sita 56, precbàdzajú sitovou plochou dutého valcového sita 56 a prichadmjú do vnútorného priestoru prevádzacieho potrubia 54.Častice sypkého materiálu., ktorých priemer je vačší ako priemer otvorov v aitovej ploche dutého valcového sita 56, padajú z vonkajšej povrchovej plochy dutého valcového sita 56 smerom nadol na dno prvej skrine 44, tento podiel je tvorený hrubšimi ktoré nemôžu prejsť okami dutého sita 56. Na vonkajšej ploche dutého valcového sita 56 môžu zostať zachytené taktiež častice sypkého materialu, veľkost ktorých je len o málo väčšia ako je priemer otvorov dutého valcového sita 56. Aby sa duté valcové sito 56 bezmášalo týmito časticanri, uvádu sa v určitých časových intervaloch do činnosti vibrátor 78, ktorého otrasy a vibrácie hodia zachytené častice z povrchu dutého valcového sita 56. Plochu sita dutého valcového sita 56 je taktiež možno ofúkať z vonkajšej strany prúdom vzduchu, ktorý vystupuje z otvorov mtora 60. Väčšinou však stači na odstránenie mchytených častíc sypkého materialu činnost rotora 60, ktorý sa uvedie do otáčavého pohybu a z množstva jeho otvorov sa vyfukuje rraduch. Počas tohto čistenia je vhodné znížiť na pnechodnú dobu podtlak vyvolaný sacím ventilátorom 42,avšak toto opatrenie nie je vo všetkých prípadoch nevylmutné.zachytené častice sypkého materiálu, ktoré tvoria vrstvu dutého valcového sita 56 a zirronraždlujúce sa v spodnej časti prvej skrine 44, sú v určitých časových intervaloch odstraňované spodným prvým otvorom 48,pričom pri tomto vyprázdňovaní mchytených častíc spodným otvorom 48 je výhodné súčasne ovládať otáčr ky rotora 60 a počas tohto odstraňovania častíc je vhodné odstavit z prevádzky sací ventilátor 42. Okamžik, v ktorom je nutné mčat čistenie dutého valcového sita 56, sa výhodne zistí meraním podtlaku za dutým valcovým sitom 56 v smere prúdenia vzduchu. Zvýšenie hodnoty podllaku ukazuje na tú skutočnosť,že duté valcové sito 56 je do určitej miery unesená časticami sypkého rrrateriálu.Na čistenie otvorov v dutom valcovom site 56 je taktiež možno využiť vibrátor 78, ktorý sa móde udržiavať v trvalej činnosti, aby sa uľahčil priechod menších častíc sypkého materiálu okami dutého valcového sita 56 a uľahčilo sa uvoľňovanie prachových častíc zo zachytenej a nabitej vrstvy častíc na povrchu dutého valcového sita 56. Pri tomto režime sa však pôsobí len miemymi vibráciami, aby nasávaný materiál nebol zachytávaný na ploche sita dutého valcového sita 56, a aby vibrácie urýchlili prechod jemnejších častíc dutým valcovým sitom 56.V prvej skrini 44 sa tak dutým valcovýrrt sitom tvorí deliace vrstva, ktora určuje maximálnu veľkosť častíc sypkého materiálu, ktoré môžu prejst do druhého valcového sita 86. Pôsobením podtlaku, vyvolaného sactm ventilátorom 42, dochadza k oddeleniu najjemnejšich častíc, pričom deliace vrstva určuje delenie ce

MPK / Značky

MPK: G01N 1/20

Značky: prúdu, zariadenie, materiálů, odber, sypkého, vzoriek

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-277962-zariadenie-na-odber-vzoriek-z-prudu-sypkeho-materialu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na odber vzoriek z prúdu sypkého materiálu</a>

Podobne patenty