Stroj na rozdeľovanie a profilovanie štrkového lôžka koľaje

Číslo patentu: 277797

Dátum: 08.03.1995

Autor: Theurer Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Stroj (1) na rozdeľovanie a profilovanie štrkového lôžka koľaje (4) má rám (5) stroja, uložený na koľajových podvozkoch (6), a urovnávací pluh (12), ktorý je výškovo prestaviteľný a vykývnuteľný okolo zvislej osi, ktorý je tvorený strednými doskami (13) pluhu, usporiadanými medzi koľajnicami (3), a ktorý má koľajnicové tunely (16) premosťujúce koľajnice (3). K urovnávaciemu pluhu (12) je medzi oboma koľajnicovými tunelmi (16) a bezprostredne za strednými doskami (13) pluhu priradená naprieč k pozdĺžnemu smeru stroja (1) upravená, výškovo prestaviteľná stieracia, prípadne hradiaca stena (15), za ktorou je bezprostredne upravené zariadenie (20) na odvádzanie štrku prepadávajúceho cez hornú hranu (22) hradiacej steny (15).

Text

Pozerať všetko

Vynalez sa týka stroja na rozdeľovanie a profilovanie štrkového lôžka koľaje, ktorý má rám uložený na koľajových podvozkoch a urovnávací pluh, ktorý je výškovo prestaviteľný a vykývnuteľný okolo zvislej osi, ktorý je vytvorený strednou doskou pluhu, usporiadanou medzi koľajnicanú, a ktorý má koľajnicové tunely, premosťujúce koľajnice.Doteraj ší stav technikyZ československého patentového spisu č. 183 660 toho istého majiteľa je znamy po koľaji pojazdný stroj na rozdeľovanie a proľrlovanie štrku koľajového lôžka. Tento stroj má medzi dvoma koľajovými podvozkami,usporíadanými vo vzájomnom rozstupe v pozdižnom smere stroja, stredný pluh, ktorý má tvar písmena X,ktorý je výškovo prestaviteľný, a ktorý je opatrený dvoma navzajom rovnobežnýrni, v pozdižnom smere stroja upravenými koľajnicovými tunehni. V strede stredného pluhu v tvare písmená X sú usporiadané tri stredné dosky pluhu, ktoré sú vykývnuteľné okolo zvislej spoločnej osi. Každý z koľajnicových tunelov je spojený s dvoma priečnymi doskarni, ktoré sú usporiadané šikmo k jeho pozdlžnemir smeru a ktoré vytvárajú predĺženie stredných dosiek pluhu. Vo vonkajšej koncovej oblasti každej priečnej dosky stredného pluhu je upravená vždy jedna bočná doska, ktorá je vykývnuteľna prostredníctvom pohonu okolo zvislej osi. Pri pohľade v pracovnom smere stroja je pred stredný pluh na každej pozdlžnej strane stroja predradený jeden bočný pluh na spracovávanie šrkovćho lôžka zvonku podvalov. Bezprostredne za stredným pluhom je na ráme stroja upevnený zásobník štrku s hydraulický ovládateľným plniacim zariadením. Medzi zametacími kefami, ktoré sú usporiadané v zadnej koncovej oblasti stroja, a honrou stranou zásobníka štrku je upravené dopravné ústrojenstvo, ktoré je vytvorené ako výškový dopravný pas. Pri pracovnom nasadení stroja sa prepravuje v oblasti zvonku podvalov štrk oboma bočnými plulimi v smere k strednémtr pluhu, odkiaľ je podľa polohy stredných dosiek pluhu vychyľovaný bud na jednu alebo do oboch oblastí štrkového lôžka zvonku podvalov. Ten štrk, ktorý je v podstate prebytočný a ktorý zaclrytavajú zametacie kefy, je odhadzovaný na výškový dopravný pas, ktorý ho odvádza do zásobníka štrku. Aj ked sa tento štrkový pluh v praxi veľmi osvedčil,nie je usporiadanie samostatného zásobníka štrku s výškovým dopravným pásom vždy najvhodnejšie. Okrem toho musí obsluha riadil ovládanie vypúšťacieho zariadenia, aby sa dosiahlo odhadzovania skladovaného štrku podľa potreby.Ďalej je z rakúskeho patentového spisu č. 378 795 toho istého majiteľa patentu znamy štrkový pluh s pluhovým usporiadaním, ktore je upravene medzi podvozkami, a so zametacou kefou, ktora je usporiadaná v zadnej koncovej oblasti stroja. Tento štrkový pluh je bezprostredne predradený pred usporiadanie s dopravným pásom, ktoré je upravené vodorovne a svojím prepravným ústrojenstvorn naprieč pozdlznemir smem stroja. Tým sa Lunožní, aby prebytočný štrk, ktorý je zachycovaný zametacou kefou a odovzdávaný na pasový dopravník, bol odhadzovaný bočne do priestom m čelá podvalov. Taktiež taký zásobník štrku sa v praxi dobre osvedčil, ale ani po nasadení pluhu nemožno v niektorých prípadoch dostatotme naplniť prípadne málonaplnené priestory medzi podvalmi.Vynález si kladie za úlohu vytvoriť po koľaji pojazdný stroj v úvode uvedeného typu, ktorý umožní rovnomerne urovnávat aj také štrkové lôžka, ktoré hrajú značne rozdielne naplnené priestory medzi podvalmi, bez toho, aby vyžadoval samostatný zásobník štrku.Vytýčená úloha sa rieši a uvedené nedostatky sa odstraňujú strojom podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že k urovnávaciemu pluhu je medzi oboma koľajnicovými tunelmi a bezprostredne za strednými doskami pluhu priradené naprieč pozdĺžnemu smeru stroja upravená, výškovo prestaviteľná stieracia, prípadne hradiaca stena, m ktorou je bezprostredne upravené zariadenie na odvádzanie štrku, prepadávajúcelro cez homú hranu hradiacej steny. Zásoby štrku, ktoré sa nahronradia takou priečne upravenou hradiacou stenou, tunožňujír automatické doplňovanie podpriememe naplnených priestorov medzi podvalmi,takže možno zaistiť prakticky rovnomemé naplnenie koľaje štrkorn do značnej miery nezávisle od stavu ríaplnertia pred spracovaním pojazdným strojom. Zvláštnu výhodu má tiež bezprostredne priradeníe zariadenia na odvadzanie štrku, ktorý napadá cez homú hranu hradiacej steny, čo pri miestnom prebytku štrku dokonale zaistí jeho okamžite odstránenie na strany,napríklad na boky štrkového lôžka. To umožňuje štrkový pluh, vytvorený podľa vynalezu, len s nepatmýrni väčšími nákladmi na presné dávkovanie štrku, pričom okamžité odstránenie prebytočného štrku zaisťuje vyššiu hospodamn rýchlosť práce.Výhodné vytvorenie vynálezu spočíva v tom, že hradiaca stena je spojená s urovnávacím pluhom na spoločné výškové prestavovanie, a je usporiadaná v celej oblasti medzi koľajnicovýmí tunelmi. Tá skutočnosť, že hradiaca stena vytvára jednotku s urovnávacírn plidrom, množňuje zhrornažLľovat štrk v celej oblasti medzi koľajnicami na rovnomemú výšku. Okrem toho zaisťuje spustenie urovnávacielío pluhu do pracovnej polohy samočinne tiež správnu polohu hradiacej steny.Podľa ďalšieho výhodnćho vytvorenia je zvislá výška hradiacej steny aspoň dvojnasobkom výšky koľajnicového tunelu a výška stredných dosiek pluhu je väčšia ako výška hradiacej steny. Toto výškové vytvorenie hradiacej steny tnnožñnie dostatočné nahromadenie štrku, pričom sa sírčasne zabráni vmiku príliš velkého odpont, ktorý by bol vyvolaný vyšším vytvorením hradiacej steny a ktorý by viedol k nadrnemému nazhromažderíiu štrku. Tým, že sú dosky stredného pluhu vyššie ako hradiaca stena, sa spoľahlivo zabráni pretekaniu nazhromaždeného štrku cez hornú hranu dosiek pluhu.Bezprostredne za hradiacou stenou usporiadané zariadenie na odvádzaníe štrku môže byt podľa ďalšieho výhodného variantu vynálezu vytvorené ako priečny dopravný pás, ktorý je opatrený rotačným pohonom, a je usporiadaný pod homou hranou hradiacej steny. Tento priečny dopravný pás umožňuje zvlášť rýchle a vysoko výkonné odvádzanie prebytočného štrku, pretože podľa výhodného vyhotovenia môže byt priečny dopravný pas usporiadaný pod celou dĺžkou hradíaccj steny. V sťrlade s ďalším variautom vyhoto SK 277797 B 6venia vynálezu sa predpokladá, že s výhodou ako priečny dopravný pás vytvorené zariadenie na prepravu štrku s bezprostredne predradeným urovnávacím pluhom, ktorý je opatrený hradíaoou stenou, je spojené medzi dvoma vo vzájomnom romtupe usporiadanými koľajovými podvozkami s rámom stroja. Toto centrálne usporiadanie urovnávacieho pluhu a priečneho dopravného pásu umožňuje veľmi dobrú kontrolu obslubiým personálom z kabíny na urovnávací pluh. Okrem toho sa zaistí aj vo veľmi úzkych koľajových oblúkoch samočinné vystredenie pluhu vzhľadom na koľaj.Bezprostredne za urovnávaclm pluhom a zariadením na prepravu štrku môže byt podľa ďalšieho variantu vyhotovenia vynálezu spojená s rámom stroja zametacia kefa, ktoré je prostredníctvom pohonu výškovo prestaviteľná. Táto priradená zametacia kefa umožňuje v závere nasadenia pluhu rýchle a dokonalé odstránenie štrku,ktorý leží na podvaloch a ktorý prenikol pod spodnú hranu lnadiacej steny.Podľa ďalšieho výhodnélio vytvorenia vynálezu je stroj opatrený dvoma strednými doskamí pluhu, ktoré sú prostredníctvom pohonov výškovo prestaviteľné a okolo miesta prikĺbenia bočne vykývnttteľne, pričom miesta prikĺbenia sú vytvorené vo vodiacej drñlte hradiacej steny naprieč pozdĺžnemu smeru stroja a sú priečne posuvné prostredníctvom pohonov. Také prikĺbenie dosiek stredných pluhov umoüiuje bez nepriaznivého ovplyvňovania zhromažďovanie štrku hradiacott stenou požadované odklonenie štrku do inej pracovnej polohy prostrednictvom ich priečneho posunutia.Medzi výškovo prestaviteľnou zametacott kefou a priečnym dopravným pásom je naprieč pozdižnemu smeru stroja upravený stieracl plech, ktorý je spojený s nosnými kladkami na odvaľovanie po koľajniciach. Tento stierací plech zaisťuje úplne prepravenie štrku,zachyteného zametacou kefou, na priečny dopravný pas,odkiaľ je spolu so štrkom padajúcim cez hradiacu stenu odvádzaný na boky koľajového lôžka. Nosné kladky zaisťujú nezávisle od výšky koľajnice koľaje správnu Vzdialenosť spodnej hrany stieracieho plechu od homej strany podvalov.Stieracl plech je podľa ďalšieho variantu vyhotovenia vynáleztt na jednom konci výkyvne spojený prostredníctvom naprieč pozdlžnemtt smeru stroja upravenej osi s priečnym dopravným pásom a na druhom konci je kĺbovo spojený s nosným rámom zametacej kefy. Toto špeciálne prikĺbenie stieracieho plechu tunožňuje jeho ľahké prestavovanie z polohy na prestui do pracovnej polohy súčasne so annetacou kefou.Podľa ďalšieho možného vytvorenia vyuálem su k hradiacej stene so strednými doskami pluhu predradené bočne usporiadané a okolo zvislej osi vykývnuteľnć bočné dosky pluhu a výškovo a priečne prestaviteľný bočný pluh. Táto kombinácia hradiacej steny, dosiek stredného pluhu a bočných pluhov s predradenými bočnými pluhmi umožňuje rozmanité a bezproblémové vychyľovanie štrku do požadovanej polohy, pričom hradiaca stena trvale vytvára zásobu štrku na vyrovnávanie rôme naplnených priestorov medu podvalmi.Konečne spočíva ešte jeden ďalší variant vynálezu vtom, že m zametacou kefou sú usporiadané dve výškovo prestavitelné kefy na čistenie upevňovadíel koľajníc,ktoré sú upravené vo vzájomnom rozstupe a ktoré sú výškovo prestavitelné. Tým sa ttmožní rýchlo a bez problémov odstrániť z koľajnic tie kamene štrku, ktoré sem boli prípadne zatlačenć nahromadením štrlm v oblasti liradiacej steny.Prehľad obrázkov na výkreseVynález je podrobnejšie vysvetlený na príklade vyhotovenia v spojení s výkresovou časťou.Na obr. l je schematicky znázomený bokorys po koľaji pojazdnélio stroja podľa vynálezu na rozdeľovanie a prolilovanie štrku lôžka koľaje. Na obr. 2 je znazomený schematický pôdorys stroja podľa obr. l. Obr. 3 predstavuje čelný pohľad na stredný pluh s doskami stredného a bočného pluhu a s hradiacou stenou v rovine podľa čiary IH -Ill z obr, l. Na obr. 4 je zväčšený pôdorys tohto stredného pluhu v rovine podľa čiary IV - IV z obr. 3. Obr. 5 až 8 predstavujú veľmi schemalickć znázomenie hradiacej steny a priradeného priečneho dopravného pásu s rôznymi polohami dosiek pluhu a bočných pluhov.Na obr. l znázomený stroj 1 na rozdeľovanie a protilovanie štrku lôžka koľaje 4, vytvorenej z priečnych podvalov 2 a koľajníc 3, je pojazdný po koľaji prostredníctvom koľajových podvozkov 6, spojených s rámom 5 stroja. Vzhľadom na pracovný smer, ktorý je zuázomený šipkou 7, je v mdnej koncovej oblasti stroja 1 usporiadané kabína 8 s centrálnym ovládacím ústrojenstvom 9 a v prednej koncovej oblasti energetická centrála 10, opatrená motorom s hydraulíckými čerpadlami. Bezprostredne za predným koľajovým podvozkom 6 je usporiadaný stredný urovnávací pluh 12, ktorý je výškovo prestaviteľný prostrednictvom pohonu 11 a ktorý je v podstate vytvorený zo strednej dosky 13 pluhu, bočných dosiek 14 pluhu, naprieč pozdižnemu smeru stroja 1 upravenej stieracej, pripadne hradincej steny 15 a z dvoch koľajnicových tttnelov 16,ktoré premosťujíi každú koľajnicu 3. Pred stredný urovnavaci pluh 12 je na každej pozdĺžnej strane stroja l predradený bočný pluh 17, ktorý je výškovo prestaviteľný prostredníctvom teleskopického vedenia 18 a pohonu 19. Za stieracott, prípadne hradiacou stenou 15 je bezprostredne zaradené zariadenie 20 na odvádzanie štrku, ktorý prepadá cez homú hranu hradiacej steny 15. Toto zariadenie 20 je vytvorené ako priečny dt pravný pás 23, ktorý je upravený naprieč pozdĺžnemu smem stroja l, je opatrený rotačným pohonom 21, a je usporiadaný pod homou hranou 22 hradiaeej steny 15. Tento priečny dopravný pás 23 je s rámom 5 stroja spojený prostrednictvom zvislých unášačov 24. Bezprostredne za trrovnávacím pluhom 12 a zariadením 20 na prepravu štrku je s rámom 5 stroja spojená zametacia kefa 26, ktorá je výškovo prestaviteľná prostrednictvom pohonov 25. Táto zametacia kefa 26, ktorá má hadicovité rndiálne zametacie prvky 27, a ktorá je u ravená naprieč pozdižnemu smeru stroja 1 po celej d žke priečnycli podvalov 2, je uložená na nosnom ráme 28 a jeho otáčanie zaisťuje pohon 29. Medzi výškovo prestaviteľnou zametaoou kefou 26 a priečnym dopravným pásom 23 je naprieč pozdižnemu smeru stroja 1 upravený stierací plech 30, ktorý je opatrený nosnými kladkami 31, odvaľujůcimi sa po koľajniciach 3. Bočne na každej strane nadväzuje na stierací plech 30 vodiaci plech 32, ktorý je upravený medzi zametacou kefou 26 a hradíacou stenou 15. Za zarnetacou kefou 26 sú zaradené dve kefy 34 na čistenie upevňovadiel koľajnic 3, ktoré sú upravené vo vzájomnomrozstupe v pozdlžnom smere stroja 1 a ktoré sú výškovo prestaviteľnć prostredníctvom pohonov 33.Ako je očividne z obr. 2, sú medzi oboma koľajnicovými tunelmi 16 upravené dve stredné dosky 13 pluhu,ktoré sú bočne vykývnuteľné v smere šípky okolo zvistých upravených miest 35 priklbenia. Tieto miesta 35 priklbenia sú, ako bude ešte bližšie opísané na obr. 3,uložené priečne posuvne v hradiacej stene 15 v smere znáznmenej šípky. Taktiež každá z bočných dosiek 14 pluhu, ktoré sú usporiadané na vonkajšej strane každého koľajnicového umelá 16, je bočne vykývnuteľná v smere šípky okolo zvisle usporiadaného miesta 36 priklbenia.Hradiaca stena 15 má medzi zvislým úsekom, v ktorom sú upravené miesta 35 priklbenia, a medzi homou hranou 22, upravenou nad priečnyrn dopravným pásom 23, vodorovne upravenú prechodovú čast 37. Rotačný pohon 21 priečneho dopravného pasu 23 môže pracovat v oboch smeroch, čo umožňuje prepravovat štrk v oboch šípkou znázomených priečnych smeroch. Stierací plech 30 je na konci VyKIÝVIIIIÍCľIIÝ okolo osi 38, ktorá je upravená naprieč pozd žnemu smeru stroja 1 a ktorá je spojená s nosnou konštrukciou priečneho dopravného pásu 23. V oblasti protiľahlej k osi 38 je stierací plech 30 klbovo spojený prostredníctvom priečnej osi 39 s nosným rámom 28 zametacej kefy 26. Nosné kladky 31, ktoré slúžia na podopretie stieracieho plechu 30 na koľajniciach 3, sú upravené výškovo prestaviteľné, čo umožňuje prispôsobenie rôznym výškam koľajníc 3. Bezprostredne za nosnými kladkami 31 je upravené vybranie 40 na bezdotykový priechod koľajníc 3. Bočný pluh 17, ktorý je predradený pred urovnávacítn pluhom 12, má naprieč pozdlžnemu smeru stroja 1 upravené, teleskopické vedenie 41, v ktorom je uložený vždy jeden pohon 42 na priečny posuv. Na usmeniovacej doske 43, ktoré je spojená so zvislým vedením 18, je upevnený výkyvný pohon 44 pre bočné vykyvovanie pozdlžnej dosky 45 bočného pluhu 17.Hradiaca stena 15, ktorá je na obr. 3 znázomená v čelnom pohľade a vo zvačšenej mierke, má dve vodorovné štrbinovité vodiace dráhy 46, v ktorých je priečne posuvné miesto 35 príklbenia stredných dosiek 13 pluhu. Prostredníctvom týchto vodiacich dráh 46 je miesto 35 priklbenia spojené s vodiacou doskou 47, ktorá je priečne posuvne uložená vo vedeniach 48, spojených so zadnou stranou hradiacej steny 15. Priečny posuv tejto vodiacej dosky 47 spolu s priradenou strednou doskou 13 pluhu zaisťuje pohon 49 priečneho posuvu, ktorý je upevnený na zadnej strane hradiacej steny 15. Medzi oboma vodiacimi dráhami 46 je v hradíacej stene 15 upravený ďalší štrbinovitý otvor 50. Na zaistenie výkyvného pohybu strednej dosky 13 pluhu okolo pozdlžnej osi miesta 35 prikibenia je s vodiacou doskou 47 spojený výkyvný pohon 51. Koncová oblasť luadiacej steny 15, a to bočná koncové oblasť spojenú s bočnou doskou 14 pluhu, je uložená výškovo posuvne vo zvislom vedení 52, ktora je spojene s rámom 5 stroja. Na bočné vykyvovanie bočnej dosky 14 pluhu je upravený naklápací pohon 53. Za hradiacou stenou 15 a pod jej homou hranou 22 je priečny dopravný pás 23 štrku, ktorý má vo svojom homom úseku, určenom na prepravu štrku, v každej bočnej koncovej oblasti v pozdlžnom smere upravený vodiaci plech 54. Pohon 11, ktorý je vytvorený na výškové prestavovanie a ktorý je upravený na ráme 5 stroja,je priklbený svojím spodným koncom na vonkajšie koncové oblasti hradiacej steny 15, ktorá vytvára spoločnú jednotku so strednými doskami 13 pluhu, bočnými dos l 0Ako je očividne z obr. 4, prechádza vodiacou dráhou 46 hradiacej steny 15 spojovací kus 55, ktorý je na jednej strane spojený s vodiacou doskou 47 a na druhej strane so zvislou klbovou tyčou 56. Túto klbovú tyč 56 objlma klbová objlmka 57, ktorá je spojená so strednou doskou 13 pluhu a ktorá má v oblasti oboch spojovacich kusov 55 vybranie na ich priechod. Toto vybranie zodpovedá štvrťkniłiovému oblúku, čo umožňuje vy ovanie strednej dosky 13 pluhu v uhle 90 °.l( bová objimka 57 je zhruba v prostriedku spojená so spojovacim kusom 58, ktorý prechádza vodorovnýrn štrbinovým otvorom S 0 v hradiacej stene 15. Tento spojovací kus 58 je svojím koncom, ktorý je upravený protiľahle vzhľadom na klbovú objímku 57, spojený s výkyvným pohonom 51. V oblasti spojovacieho kusu 58 má vodiaca doska 47 zárez 59, ktorý umobiuje voľný pohyb spojovacieho kusa 58 v rozsahu výkyvu 90 °. Vonkajšia koncové oblasť hradiacej steny 15 má zvisle upravený vodiáci blok 60, ktorý je uložený výškovo posuvne vo zvislom vedení 52, ktoré má profil v tvare písmena, a ktoré je spojené s rámom 5 stroja.Ďalej je podrobnejšie opisaná čiruiosť stroja, 1 vytvoreného podľa vynálezu.Po dosiahnutí pluhovaného úseku koľaje 4 sa urovnávací pluh 12, vrátane luadiacej steny 15, stredných dosiek 13 pluhu, bočných dosiek 14 pluhu a koľajnicových ttuielov 16, spusti výškovým presunutím po zvislých vedeniach 52 do pracovnej polohy a oba pohony 11 sa privedú do činnosti. Rovnako sa spustí prostredníctvom pohonov 25 zametacie kcľa 26 z polohy na premiestňovanie stroja 1, ktorý je znàzomená bodkočiarkovane, do pracovnej polohy (obr. l), ktorá je zobrazená plnými čiarami. Pritom sa tiež samočinne spusti stierací plech 30, ktorý je spojený s nosným rámom 28, vratane nosných kladiek 31, ktoré dosadnú na koľajnice 3. Taktiež sa spustia obe kefy 34 na čistenie upevňovadiel koľajnic 3. Oba bočné pluhy 17 sa prostredníctvom pohonu 19 a pohonu 42 bočné a výškovo prestavia tak, až dosialmu vonkajšiu pracovnú polohu,ktorá je na obr. 2 aiázomená bodkočiarkovanými čiarami. Prostredníctvom výkyvných pohonov 44 ešte nasleduj požadované uhlove nastavenie dosiek 45 bočného pluhu 17. Obe stredné dosky 13 pluhu sa činnosťou pohonov 49 priečneho posuvu predsúvajú vrátane vodiacej dosky 47 v priečnom smere tak dlho, až sa dosialme požadovaná poloha oboch miest 35 priklbertia. Potom nasleduje pôsobením výkyvných pohonov 51,ktoré sú spojené s vodiacou doskou 47 a sú súčasne s ňou priečne presúvané, vykývnutie spojovacieho kusa 58, a tým aj vykývnutie strednej dosky 13 pluhu, až tieto dosky dosiahnu LIlIlOVÚ polohu znázomenú ako priklad na obr. 2. Prostredníctvom naklápacích pohonov 53 sa potom ešte uskutoční bočné vykývnutie bočných dosiek 14 pluhu do polohy, vyznačenej (obr. 2) bodkočiarkovanou čiarou. Po uvedení do chodu oboch rotačných pohonov 29 a 21 zametacej kefy 26, prípadne priečneho dopravného pásu 23, je stroj pripravený na čirurostĺPokiaľ sú stredné dosky 13 pluhu, bočné dosky 14 pluhu a bočné pluhy 17 v polohe znázomenej na obr. 2,prepravuje sa časť štrku v pozadovanom imiožstve vďaka zodpovedajúcemu Lthlovému nastaveniu bočných pluhov 17 z bokov štrkového lôžka dohora v smere k hradiacej stene 15. Štrk, ktorý je medzi koľajnicami 3, sa dostáva vďaka pluhovej polohe oboch stred SK 277797 B 6ných dosiek 13 pluhu v smere k úložným oblastiam podvalov 2. Tým dochádza k nasypaniu štrku do oblasti medzi podvalmi 2 v oblasti ich uloženia. Prebytočný štrk je zhromaždený priečne nastavenou hradiacou stenou 15,čím sa vytvára zásoba štrku. Tou sa samočirme rovnomeme doplňujú tie oblasti medzi podvalrni, ktore sú málo naplnené. Pokiaľ je potrebne pre toto doplňovanie len málo štrku, odchádza prebytočný štrk v dôsledku narastajúceho nahromadenia štrku cez prechodovú časť 37 hradiacej steny 15 a cez homú ltranu 22 na priečny dopravný pás 23. Z neho je prebytočný štrk rýchle odhadmvaný na požadovanú stranu štrkovćho lôžka mimo podvalov. Nasledujúca zametacou kcfou 26 je štrk,ktorý ostal ležať na podvaloch 2, dopravovaný cez stieraci plech 30 na priečny dopravný pás 23. Pokiaľ sa vyžaduje iný priebeh pohybu štrku, možno bez prerušenia jazdy v pracovnom smere zmeniť polohu stredných dosiek 13 pluhu, bočných dosiek 14 pluhu, pripadne aj bočných pluhov 17.V rámci vynàlezu možno upraviť namiesto zariadenia 20 na odvádzanie štrku v podobe priečneho dopravného pásu 23, ktorý je uvedený v príklade vyhotovenia,akéhokoľvek iné dopravné ústrojenstvo, napríklad naprieč šikmo dolu usporiadaný žľab s rotujúcoil dopravnou závitovkou a pod Rovnako tak je možné v prípade potreby výškovo prestavovať hradiacu stenu 15 nezávisle od urovnávacieho pluhu 12.Vo vyobrazeni moàiej pracovnej polohy urovnávacieho pluhu 12, ktoré je znázomené na obr. 5, sú miesta 35 prikĺbenia stredných dosiek 13 pluhu v najkrajnejšej priečnej posunutej polohe, pričom obe stredné dosky 13 pluhu sú vychýlené do polohy rovnobežnej s hradiacou stenou 15, to je naprieč pozdĺžnemu smeru stroja 1. Zatiaľ čo pri pohľade v pracovnom smere ľavá bočná doska 14 pluhu je vykývnutá dopredu, je opačná bočná doska 14 pluhu vykývnutá smerom dozadu, Týmto spôsobom možno prepravovať, pripadne vychyľovat v súlade s dlhou šípkou štrk z ľavej polovice štrkového lôžka na pravú polovicu štrkového lôžka. Rovnako tak možno prebytočný štrk, tak ako to zodpovedá malej šípke, ktorý prepadá cez hradiacu stenu 15 dopruvovat priečnym dopravným pásom 23 podľa zobrazenej šípky na pravý bok štrkového lôžka.Podľa obr. 6 sú obe stredné dosky 13 pluhu v polohe rovnobežnej s pozdížnym smerom stroja l. Obe bočné dosky 14 pluhu sú vychýlené smerom dopredu. Tak možno uskutočniť, ako to znázorňujú obe dlhé šípky, zalunutie podbíjacej oblasti, prípadne oblasti na uloženie podvalov so zachovaním voľnej dosky 13 pluhu vlastne protíľalilú stenu k obom bočným doskàm 14 pluhu, čim sa prepravuje štrk prichádzajúci z bokov štrkového lôžka výlučne do tej oblasti koľaje, ktora sa podbija. Prebytočný štrk, ktorý je dopravovaný v smere malých šípok cez homú hranu hradiacej steny 15 sa opät odvádza priečnym dopravným pásom 23 v jednom z možných priečnym dopravným smerov do bočných oblastí štrkoveho lôžka.Na vyobrazeni podľa obr. 7 sú stredné dosky 13 pluhu v rovnakej polohe ako na obr. S, zatiaľ čo obe bočné dosky 14 pluhu sú vykývnuté dopredu. V tejto polohe sa celkom využíva Ľâsobovacia čimiost urovnávacieho pluhu 12, pričom štrk slúži na rovuomeme zasypávanie celej oblasti medzi podvalmi. Prebytočný štrk môže v celej oblasti hradiacej steny 15 tak, ako je to znázomenć malými šípkami, odchádzať na priečny dopravný pás 23.Vo vyobrazeni na obr. 8 sú obe stredné dosky 13 pluhu, pripadne do tvanl pluhu, zatiaľčo obe bočné dos 10ky 14 pluhu sú vykývnuté smerom dozadu. Tak možno vykonať tzv. vypluhovanie zo stredu na ľavú a pravú stranu, ako to aiàzorňujú dlhe šípky, to znamená, že sa štrk odvádza z oblasti medzi koľajnicami 3 na obe bočné strany štrkovćho lôžka. Prebytočný štrk možno opäť odvádzať v oblasti medzi miestom 35 prikĺbenia stredných dosiek 13 pluhu a miestom 36 prikĺbenia bočných dosiek 14 pluhu tak, ako to mázoníujú malé šípky, na priečny dopravný pás 23.l. Stroj na rozdeľovanie a prolilovanie štrkového lôžka koľaje, ktorý má rám uložený na koľajových podvodroch a urovnávací pluh, ktorý je výškovo prestavitelný a vykývnuteľný okolo zvislej osi, ktorý je tvorený strednom doskou pluhu, usporiadanou medzi koľajnicami, a ktorý má koľajniwvé tunely, premosťujírcekoľajnicewyznačujúci sa tým, že k urovnávaciemu pluhu (l 2) je medzi oboma koľajnicovými tunelmi (16) a bezprostredne za strednými doskami (13) pluhu priradená naprieč k pozdĺžnemu smem stroja (l) upravená, výškovo prestaviteľná stieracia, pripadne hradiaca stena (15), za ktorou je bezprostredne upravené zariadenia (20) na odvádzanie štrku prepadávajťlceho cez honiú hranu hradiacej steny2. Stroj podľa nároku l, vyznačuj úci s a t ý m , že hradiaca stena (l 5)je spojená s urovnávacím pluhom (12) na spoločne výškové prestávovanie a je usporiadaná v celej oblasti medzi koľajnicovými tunelmi (16).3. Stroj podľa nároku l alebo 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že zvíslá výška hradiacej steny(15) zodpovedá aspoň dvojnásobnej výške koľajnicového tunelu (16) a výška stredných dosiek (13) pluhu je väčšia ako liradiaca stena (l 5).4. Stroj podľa jedného z nárokov l, 2 alebo 3,vyznačujúci sa tým, žebezprostredne za hradiacou stenou (15) usporiadané zariadenie (20) na odvúdzanie štrku je vytvorené ako príečny dopravný pás (23), ktorý je opatrený rotačným pohonom (2 l), je usporiadaný pod hornou hranou hradiacej steny (13) a má dĺžku aspoň zodpovedajúcu dĺžke hradiacej steny5. Stroj podľa jednćh z nárokov l až 4, v y značujúci sa tým, že s výhodou ako priečny dopravný pás (23) vytvorené zariadenie na prepravu štrku s bezprostredne predradeným urovnávacírn pluhom (l 2), ktorý je opatrený hradiacou stenou(15), je spojene medzi dvoma vo vzájomnom rozstupe ttsporiadanými koľajovými podvozkamí (6) s rámom6. Stroj podľa jedného z nárokov l až 5, v y značujúci sa tým, žebezprostrednem urovnávacím pluhom (l 2) a zariadením (20) na prepravu štrku je s rámom (S) spojená zametacía kefa(26), ktorá je výškovo prestaviteľná pohonom (25).7. Stroj podľa jedného z nárokov l až 6, v y značujúci sa tým, žejeopatrenýdvoma strednými doskami (13) pluhu, ktoré sú prostrednictvom pohonov (l l) výškovo prestaviteľnć, pričom miesta (35) prikĺbenia sú vytvorené vo vodiacej dráhe(46) hradiacej steny (15) naprieč pozdĺžnemu smeru stroja (l), a sú priečne posuvné prostredníctvom pohonov (49).

MPK / Značky

MPK: E01B 27/10

Značky: štrkového, profilovanie, rozdeľovanie, koľaje, stroj, lôžka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-277797-stroj-na-rozdelovanie-a-profilovanie-strkoveho-lozka-kolaje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stroj na rozdeľovanie a profilovanie štrkového lôžka koľaje</a>

Podobne patenty