Otáčivý postřikovač s vnějším pohonem, zejména pro mimovegetační závlahy

Číslo patentu: 268492

Dátum: 14.03.1990

Autori: Poledna František, Oslík Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týka otáčivého poetřikoveča e vnější pohonee, zejaéna pro einevegetačni zavlahy.Řada odpadnich vod a kajdy, vychézejicich jako odpad z tovaren zpracovatelského průmyslu a chová zvířat, nože být zévlahovů využívána jednak pro získání vláhováho účinku e jednak pro obsah živin. Spoločný znakee těchto Iődii Je, že vznikají prabéžné po celý rok e nebo z valné částí v uinovegetačnín období roku.ae proto snahou využivet závlahy odpadníni vodami a kejdou co nejčeetají. pokud to klimatické a půdni podmínky dovolí. strojmi technika, použivané při nínavegotac ni závleze Ndpadními vodami a kejdou, musi týdy pracovat spolehlivě i v podninkéch přechodně ae vyskytujicich mrazů.Dopoeud použivané otečivà postřikovače Jsou opatřany vlaetnin hydropohonan,ktorý využiva části kinetícké energie papraku tekutého nadia, vyatupujicího z hubice poetříkovače, zatinco delši větši část kinetické energia jo využivana k rozprostřeni zpracovàvaného media co nejdéla od poatřikovače po zavležované ploša. Nevýhodou tohoto řešení Je, že při použiti tohoto poetřikovačě v podmínkách přechodně se vyakytujicíoh nraza, dochází k naarzáni rozpraěoveného media na konetrukcí postřikovače, činž ae snižuje výkon pohonu, připadně ee zcela apotřebuje nechanickým odporom ledu, vznikejicim na povrchu poetřikoveče a uvnitř ložiakových uložení. Rovněž vitr, otřasy a šikmé uníeténí poetřikoveče na zavležoveči, pojíždéjicín V terénu. nohou přeeéhnout možnosti výkonu hydropohonu poetřikovače. Vuvedené nevýhody známého řešení odstraňuje v podstatě řešení dla vynálazu, ktarým Je otáčivý postříkovač s vnějäim pohonom, zejména pro ninovegetační závlahy,aaatávajici z přivodniho potrubí opotřeného alespoň jednou otočnou vratnou proudnici,z elektronotoru s převodovkou a z ovládací skříně, kde podstatou řešení Je, že elektroaotor spojený a převodovkou a ovlídecí skříň jsou upavnšny pomoci nosného rámu,opatřeného odklopnýn krytom, na přívodnia potrubí e pro přenos otáčivého pohybu je výatupni hřidel převodovky elektronotoru funkčné epojen e otočnou vretnou proudni ci převodovýu neohanianem, chráneným odklopnýn krytou, Další podstatou vynálezu Je, že převodový nechanianus Je tvořan dvojici hnacích klik upevnéných na výetupnin hřideli převodovky, pootočených voči eobč o 1 ĚO°,na kterých Jsou uloženy volnoběžné noené kladky a možno-eti přeateveni redielni vzdalenosti od oey výetupniho hřidele převodovky, na kterých jsou zekleenuty amyčky,vytvořena na koncích klínového řenene, vedeného přee vodici kladky na klinovou řenenici, upevněnou na otočné vratné proudnici poatřikovača, Dále je podstatou vynálezu, že převodový nechanionua je tvořen jednou hnací klikou upevnůnouna výetupnin hřideli převodovky, na ktoré je s možnosti přeateveni radiální vzdálenosti od oay výetupního hřídela převodovky uložena volnoběžná kladu ka. na které je zaklasnuta smyčka Jednoho konce klínového řaoeno vedeného na klino vvou řenenicí otočné vretné proudnice, přičemž anyčke na druhém konci klinového řeše na Ja zekleanuta do tažné pružiny upevnené k nosnénu ranu.Konečné je podstatou vynálezu, že převodový nechanismua je tvořen ozubanou tyčí. ktoré je v záberu e ozubenýl věncen. vytvořenýn na otočné vratná proudníoí. a která je uchycene k jedné hnací klice upevněné ne výstupnín hřideli převodovky 9 možností přestaveni radiélni vzdálenosti od oay výstupniho hřídelo.vyšší účinek navrhovaného řešení apočívá ve zvýšení epolehlivoeti otačení poetřikovače, jelikož vnějlí pohon jennožno dinanzovat dle ekutećná potřeby provozu v tižkých klínetických a geografických podnínkach. přičemž všechna kinetická energia zprecovavanáho media nože být využite k doeežení nexinelního doatřiku a tía ke zvětšení ploěneho výkonu pootřikovače. Dale je výhodou, že rychloet otúčení není závislá ani ne tlaku zpracovávenàho aedia, ani na iikaea uložení poetřikoveče, ani na vzniku nČIľ.Zy,JJ 611 k°Ž ee využíva otaplenáho vzduchu z povrchu hnacího motoru k ohřívàní pohyblivých součástí. výhodne je take, že v případě potřeby lze otaćení vitšího počtu proudnic na jednom stroji aynchronizovet.Příklad provedení otačivého postřikovače podle vynálezu je znázornen na přiložených výkreeech, kde na obr, 1 je nárya poetřikovače e vnějšío pohonom, ne obr, 2 je půdorye poetřikoveče z obr. 1, na obr. 3 je elternetívní řešení ramene hnací kliky, na obr. 4 a 5 je elternativní řešení přenosu nezí pohonen a otočnou čáetí poetřikoveče z obr. l, na obr. G je příklad zapojení elektrická ovladací skříně.Otáěívý poatřikoveč, obr, 1 a 2, je tvořen cáetečně znázorněnýn přívodnín potrubíw l e otočne uloženou vretnou proudnicí 3. Na přívodnía potrubí l je upevněn noený rán g pomocí třnenů gł. na kterém je upevněný elektronotor 5 e ovládací ekříní 5. ovládací ekříñ g obsahuje jietič gg, atykeč gg e ovladač gg, víz obr. 6. K elektronetoru 5 je přírubově připevnäna převodovka §, Otáčívý pohyb elektronotoru 5 je přená šen na otočně uloženou vratnou proudnici 3 pomocí převodoveho nechanienu Z, Převodový mcbhanienue Z Je v touto případě tvořen dvojici hnacích klik Zł, Zg, upevněných na výetupnín hřídeli gł, z obou stran převodovky §, pootolených voči aobě o lB 0 °. Každá z hnacích klik Zł. Z 3 je opatřena otvory Zg e odetupňovenou vzdalenoetí od oey výetupního hřídele gł převodovky §. V jednom z otvorü za obou hnacích klík Zł,Zg Jeou ve etejné vzdálenosti od osy výetupního hřídele §ł převodovky §. veazeny čePy Z 5 volnoběžných nosných kledak zâ, na kterých Jeou zeklaenuty emyčky Zgł vytvořenä na koncích klínoveho řenene Zg, zajištěná evorkani Zgg. Klíncvý řenen Zg Je veden od noaných kladek Zg přes dvě volnoběžnö vodící kladky ZZ. upevnänd na noenem rámu 3 e přes klínovou řenenici Zg, pevně spojenou e otočně uloženou vretnou proudnicí 3 pcatřikoveče. cele hnací zařízení, to Je elektronotor 5 a převodovkou §, ovládací ekříň § a převodový oecheníemue Z. ovládagíci otočně uloženou vratnou proudnici g,je uníetčno pod odklopným krytom 39 uchycenen na noenán ranu 3.Alternatívne Jo možná řešit hnecí kliky zl, Zg převodoveho necbbnienu Z dle obr. 3, kde každá z hnacích klik zl, za je opatřena podćlnou drážkou Zg, ve ktoré ee pohybujekámen Zgł e vetknutýn čepea Z 5 noene kladky Zg. Poeouvání kamene Zgł v podélné drážce Z 9 je provedeno pomocí axiilně zajíštěnáho etavůcího ěroubu Zgg. procházejícího naticí kamene zgł. Hodnotu poloněru nastavení lze kontrolovat na stupnicí, uníetěne podél podélné drážky Zg obou hnacích klik Zł, zg, Převodový nechaníenua Z může být alternatívne řešen dle obr. 4, kde na výetupnia hřídeli gł převodovky Q je upevnöne Jedna hnací klike Zł e otvory Zg nebo e podelnou dražkou lg, na ktere je umíatěne volnobčžnl noena kladka lg, na ktera je zekleenuta enyčke Zgł Jednoho konce klínoveho řenene lg, vedeného přee klínovou řenenici ZE na otočná vratné proudnici g poetřikovače, zetíaoo enyčke Zgł na druhém kon ci klínoveho řenene Z 5 je zekleanuta do tažné pružiny Zgg, uchycená na noanón rámu 3, cs 26 a 492 B 1 3Na obr. 5 je elternetivní řešení převodovóho neohanieeu z pomocí ozubena tyče lg, která je v zábłru e ozubeným vinoeu I 9 q, Vytvořeno ne otočná vretnó proudnicí g, e která je uchycene ke hnecí klioe z) upevnlná na výstupní hřídeli g přeo vodovky g, opetřene odetupňovenýei otvory 73 nebo podelnou drážkou lg o poeuvnýe kenanee L 1. °uepořldini znezornine na obr. l a 2 je rozmerov nejíepornłjčí e nejjednoduěěi.Při zehejeni ztvlehy ee eepne v ovládací akříni § ovladač Q 5, přea který je přivedeno napětí na ovládací cívku etykeče gg. Ten příao epiná elektrouotor 5 poetřikoveče, Proti zkratu e přetížení je elektroaotor 5 ohránłn jíetičen §g. Po rozbehnutí elektronotoru 5 ee přea převodovku § začnou otáčok hneoi kliky Zł, Z 3. otáčania hnacích klik Zł. zg je přea vodíci kladky ZZ tehún vretnýe pohybe klínevý řenen Zg. ktorý třenío unełí klínovou řeoeníoi L 8 e til zajišťuje vretne otáčení proudnice g postřikovače. le-li obvod klinové řenenice lg roven dvojnásobku poloniru, ne kterým jsou uniatäny čepy Z 5 nosných kladek Z 3 vzhledem k ose výetupního hřídele 6 l převodovky §, otáčí se proudnica g,poatřikovače o 3600 opakovane vratnýn pohybom. Při potřebě otàčení proudnice g postřikovaće v eenšín eektoro, přeeteví ee noene kledky Z§ na přielušne menší poloněr na hnacích klikáoh Zł, Z 3, vůči oee výetupního hřideleg převodovky §. Přitoa rychlost provedení. zvoleného pracovního sektoru je vždy etej-Áná e záviai na rychlosti otáčení hnacioh klik Zł, Zg. Uvolněnia přípevňovacích třmeno gł na přivodnia potrubí 5 lze poeouvat noenýn raneo g e tak měnit teh hnucího klínového řeoene 2 §, Po jeho uvolněni lze neetevit polohu zvoleného pracovního sektoru proudnice g poatřikovače vzhledem k přivodniau potrubí l. Rychlost otáčení hnacích klik Zł, Z 3 je-u znázornäné konstrukce dane výetupnimi otáčkaoi převodovky 5, ktoré by měly být pro optimální práci poetřikoveče asi 1 oin 1. Neni-li možno použít převodového elektroaotoru a tělito výetupníní otáčkaoi, lze hnecí kliky Zł, Z 3 uníetit ne samostatné předloze, poháněné od výatupního hřidele gł převodovky § dalším vložoným převodem, Při tento řešení lze použít i etupňovitě řezenáho převodu pro možnost volby rychlostí otáčení proudnice É poetřikoveče.Řešení podle vynálezu je možná i e použitím jiné převodovky, případně jináho motoru. Rovněž přenos otáčiváho pohybu na otačivou vretnou proudnicí poetřikoveče može být proveden jiným prostředkem než klínovým řemenem, například lankem, kabelem,ozubeným řenenem nebo článkovým řetězce, Tohoto řešení je možno využít u všech otočných poetřikovačů, vybavených jednou nebo více otočnýni vrotnýoi proudnicemi, V případě více otočnych vratných proudnic umiatěných na přívodnín potrubí poatřikovače,je popeaná hnaci zařízení umistěné u každá proudnice, přičemž otáčení proudnio lze synchronizovat, 1.otáčlvý poetřikoveč e vnljěin pohonom, zejména pro mlmovegetoěnl zàvlnhy, eeetàvejicl z přlvodniho potrubí opetřenáho eleepoñ jednou otočnou vretnou proudnici, z elektromotoru e převodovkou e z ovlàdeci ekřinč, vyznočujici ee tim, že elektronotur (4) epogený o pfevodovkou (6) e ovlldeci ukřiň (5) joou upevnłny pomoci nooneho ráou (3). opetřeneho odklopnýn kryte (ao), na přivodnin potrubí (1) e pro přenos otàčiveho pohybu je výetupnt hřidel (61) převodovky (6) elektronotoru (4) funkčně epojen c otočnou vretnou proudnici (2) převodovým mecheniemem (7). chráneným odklopnýl krytom (30).Otáčivý poetřikovoč podle bodu l, vyznećujioi se tim, že prevodový mechoniemue (7) je tvořen dvojici hnacích klik (71, 72) upevniných na výetupnim hřideli (61) převodovky (6), pootočených vůči sobě o 180 °. ne kterých Jsou uloženy volnoběžná nosné kladky (75) s možnosti přeetaveni radiálni vzdálenosti od ony výetupniho hřidele(Sl) převodovky (6), ne kterých Jeou zakleenuty onyčky (761), vytvořene na koncich klinováho řenene (75), vedeného přes vodici kladky (77) ne klinovou řooenici (78). upevněnou ne otočné vretné proudnioi (2) poetř 1 koveče, otáčivý poetřikoveč podle bodu 1, vyznečujici se tim, že převodový nechenismue (7)je tvořon jednou hnaci klikou (71) upevninou na výetupn 1 m~břidel 1 (sl) převodovky(6), na ktere je s možnosti přeetovent rediálni vzdálenosti od oey výetupnibo hři~ dela (61) převodovky (6) uložene volnobäžnú klodke (75), ne ktoré je zoklesnute smyčka (781) jednoho konce klinoveho řemene (76) vedeného na klinovou řemenlci (78) otočná vratné proudnlce (2), přičemž smyčka (761) na druhém konci klinového řemene(76) je zakleenuta do tažné pružiny (763) upevnůná k noenému rámu (3).Otáčlvý poetřikoveč podle bodu l, vyznečujlci se tim, že převodový meehaniemua (7) je tvořen ozubenou tyčí (79), která je v zúběru a ozubeným věncem (790), vytvořenýn na otočné vretná proudnici (2), e ktprá je uchycene k jedne hneci kllce (71) upevněné ne výetupnim hřideli (61) převodovky (6) a možnosti přeeteveni redlální vzdálenosti od oay výatupniho břidele (61).

MPK / Značky

MPK: B05B 3/06

Značky: závlahy, vnějším, otáčivý, mimovegetační, postřikovač, zejména, pohonem

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-268492-otacivy-postrikovac-s-vnejsim-pohonem-zejmena-pro-mimovegetacni-zavlahy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Otáčivý postřikovač s vnějším pohonem, zejména pro mimovegetační závlahy</a>

Podobne patenty