Zařízení pro volbu jehel u pletacího stroje, zejména na výrobu punčoch

Číslo patentu: 266595

Dátum: 12.01.1990

Autor: Lonati Francesco

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká zařízení pro volbu jehel pletacího stroje, zejména na výrobu punčoch.U okrouhlých pletacích strojů jsou známa zařízení pro volbu jehel, která obvykle obsahují velký počet policích pák, jež se navzájem přesahují a jsou jednotlivé otočně uloženy na jejich mezilehlém úseku na nosné konstrukci, která je umístěna podél jehelního válce v úrovni souhlasné s volicími platinami nebo dolními jehlami. Každá z volicích pák je vykyvovatelná z první polohy. ve které jeden z jejích konců je na úrovni ležící mezi kolénky platin, takže na ně nenaráží, do druhé polohy, ve které tento konec je v úrovni kolének platin, takže na ně naráží a tlačí příslušné platiny do nečinné polohy.V československém pat. spisu č. 241 501 je popsáno zařízení tohoto druhu. kde volicí páky jsou ovládány tyčovitými členy posouvanými podél jejich vlastni osy elektromagnety řízenými rozkazovacím ústrojím stroje.Vybuzení elektromagnetu způeobí, že tyčovitý člen zahere s příslušnou volicí pákou a vykývne ji, kdežto odbuzení elektrcmagnetu vyvede tyčovitý Člen ze záběru s volicí pákou,která se vrátí do předcházející polohy působením zpětných pružin.Je známé zařízení, u kterého volicí páky jsou uváděny v činnost mezilehlými řídicími členy a jsou jednotlivě vykyvovatelné kolem os, jež jsou kolmé k osám vykyvování volicích pák. Tyto mezilehlé řídící členy mají jeden konec vytvořený s geometrickým profilem uveditelným do záběru s odpovídajícím profilem provedeným na tom konci volicí páky, který s ním zabírá, takže vykývnutí mezilehlého řídicího členu způsobí vykývnutí volicí páky. Každý mezilehlý řídící člen je ovládán dvěma elektromagnety, a to jedním pro zdvih směrem ven a jedním pro zpětný zdvih.I když tato známá zařízení dosahují volby jehel, která může být řízena elektronickým řídicím přístrojem stroje, ukázalo se, že je možno tato zařízení ještě dále zlepšit.V případě prvního popsaného známého zařízení je zpětná doba návratu volicích pák do první polohy závislá na zpětné pružině a proto může být poměrně dlouhá.V případě jak prvního tak i druhého zařízení má každé z nich celkové rozměry, které by bylo záhodno dále zmenšit, aby se při stejném objemu dosáhlo většího počtu provedených voleb nebo větší pracovní rychlosti stroje se stejným počtem dosažitelných voleb. vzdálenost mezi dvěma za sebou jdoucími kolénky má těsný vztah ke vzdálenosti mezi volicími pákami a tato vzdálenost zase závisí na pomůckách použitých pro jejich uvádění v činnost zmenšením vzdálenosti mezi kolénky platin by umožnila snížit hmotnost platin, což by vedlo k výhodnější pracovní rychlosti.Hlavním účelem vynálezu je odstranit shota uvedené nevýhody tím, že se vytvoří zařízení,které umožňuje velký počet voleb a větší pracovní rychlost stroje ve srovnání s dřívějším stavem techniky.V souhlasu s tím je účelem vynálezu umožnit použití menších elektromagnetü, aby se snížila celková objemnost zařízení a přitom podržel stejný počet možných voleb.Dalším účelem vynálezu je vytvořit zařízení, které může být například v případě údržbyTohoto účelu, jakož i dalších účelu, jež budou popsány níže, se dosáhne zařízením podle vynálezu pro volbu jehel u pletacího stroje, zejména punčochového, který obsahuje velký počet volicích pák, navzájem se přesahujících, jednotlivé otočně uložených v jejich mezilehlém úseku na nosné konstrukcí a selektivně vykyvovatelných v rovině v podstatě rovnoběžné k průběhu uvedené množiny volicích pák, a to z první polohy, ve které jeden z jejich konců je na úrovni ležící mezi kolénky platin, takže je zabráněno jejich vzájemné cs 266 595 B 2 3mu nárazu, do druhé polohy, ve které jeden z uvedených koncu je na úrovni kolének platin,takže na ně naráží a zasouvá přiřazené platiny do nečinné polohy podle vynálezu je uvedený druhý konec volicích pák tvarován alespoň na jeho části jako rovinná čepel, jejíž dvě protílehlé strany jsou v záběru 5 hnacím ústrojím pro vykyvování volicích pák.Další význaky a přednosti vynálezu vyplynou z podrobného popisu jeho výhodného provedení v souvoslosti 5 výkresy.Obr. 1 znázorňuje v částečném odříznutí bokorys zařízení podle vynálezu, uloženého u jehelního válce v okrouhlém pletaoím stroji na punčochu.Obr. 2 je nárys zařízení podle vynálezu.Obr. 3 je pohled v průřezu podle osy III-III na obr. 1.Obr. 5 je ve větším měřítku pohled na podrobnosti z obr. 1 v rozloženém stavu.Obr. 6 a 7 jsou zvětšené podrobnosti z obr. 1 pro ilustrování činnosti zařízení podle vynálezu.Podle vyobrazení obsahuje zařízení l podle vynálezu větší počet čili množinu volících pák g, které josu položeny na sobě nebo se navzájem přesahují a jsou jednotlivě otočně uloženy na jejich středním úseku na nosném rámu Q, volicí páky 5 jsou vykyvovatelné v rovině V podstatě rovnoběžné s osou množiny volících pák 3. a to z první polohy, ve které jeden z jejich konců 3 je na úrovni, která leží mezi kolénky âg vyklápěcích platin 5, takže je zabráněno jejich vzájemnému nárazu, do druhé polohy, ve které konec A jev úrovni kolének platin §, takže na ně naráží a tlačí je do nečinné polohy v drážkách Q jehelního válce 1.Podle vynálezu je druhý konec 5 volicích pák tvarován alespoň na jeho části jako plochá čepel, která probíhá v rovině v podstatě kolmé k ose množiny volicíoh pák g.Pozorováno podrobně, je konec Q volicích pák g úplně tvarován jako plochá čepel a s protílehlými stranami této čepele zabírající hnací pomůcky, uváděné v činnost elektronickým řídicím členem gg (obr. 5) stroje, například mikroprocesorem, za ůčelem řízení vykyvování volicích pák 3.Tyto hnací pomůcky sestávají z hnacích pak g, jednotlivě otočně uložených jejich částí na nosné konstrukcí a vykyvovatelných v rovináeh, které jsou rovnoběžné s rovinou vykyvování volicích pák 3. Ve skutečnosti může být každá hnací páka 2 umístěna ve skříni łł, která je připevněna k rámu zařízení l a může být jedním koncem otočně uložena na skříni ll a její druhý konec 33 může být rozvidlen pro záběr s protilehlými stranami čepelovitého konce Q volicích pák 3.Ve skříni ll je umístěn permanentní magnet gg a na protilehlé straně se zřetelem na hnací páku je umístěn elektromagnet lg, který může být uváděn v činnost řídicím členem stroje. V praxi má vybuzení elektromagnetu lg ovládací páku g v jedné fázi jejího vykývnutí,kdežto permanentní magnet lg při odbuzení elektromagnetu lg ovláda hnací páku g v jiné fázi jejího vykývnutí. Ve znázorněném případě ovláda permanentní magnet lg hnací páku g, aby uvedla volicí pâku do první polohy, a elektromaqnet lg ji ovláda pro dosažení druhé polohy. Rozvidlený konec lg hnacích pák g je tak tvarován, že umožňuje jak částečně relativní otáčení mezi volicími pákaml g a hnací pákou g, tak i nepatrné vzájemné posouvání, takže jedno vykývnutí hnací páky g odpovídá přechodu volieí páky łł z první polohy do druhépolohy nebo obráceně. Vhodné vytvoření pro konec lg hnací páky g může být například takové,že má koncový úsek s rozbíhavými vidlicovitými větvemi, dále následující mezilehlý úsek,kde tato ramena ěili větve se přibližují do dotyku s čepelí volicí páky 3 a konečně kruhový úsek, který spojuje obě dvě větve.Čepelovitě vytvoření konce Q volicích pák g umožňuje umístit skříně ll a proto i hnací páky 2 na různých úrovních vůči sobě navzájem a s postupně se měnícími vzdálenostmi vůči ose množiny volicích pák Q, nebo lze je uspořádat v žebříčkovitém obrazci, jak je znázorněno na obr. 3. Každá skříň ll může být dále regulována při seřizování šroubem lg vloženým do svislého otvoru lg vytvořeného v desce ll upevněné k rámu 1.Konce A volicích pák g jsou dále tak utvářeny, že síla mezi kolénky ga platin § avolicími pákami g umístěnými ve druhé poloze generuje moment, který udržuje volicí pákug ve druhé poloze. Přesněji řečeno, je osa vykyvování každé volicí páky g umístěna v přesazené poloze vůči kolénku jí ovládanému, v případě znázorněném je umístěna směrem dolů, a strana33 konce, který zabírá s uvedeným kolénkem âg, je nakloněna vůči podélné ose volicí páky3 tak, že je v podstatě rovnoběžná s kolénkem § 5, když volicí páka 3 je ve druhé poloze.Na rámu 3 jsou dále upravena osazení nebo dorazy lg a lg, se kterými volicí páka g zabírá, když je v její prvé, popřípadě v její druhé poloze, takže uvedené členy tvoří omezovače, čili zarážky pro omezení jejích výkyvů.Tímto způsobem nemusí elektromagnet li nebo permanentní magnet lg čelit síle qenerované stykem volicích pak 3 s kolénky §g a mohou být tyto magnety velmi malé.Dále má s výhodou každá volicí páka 3 v podstatě vyváženou hmotnost vůči její vlastní oscilační ose, takže elektromagnet lg a permanentní magnet 3 mohou mít minimální rozměry.Ze shora uvedeného popisu vyplýva jasně činnost zařízení podle vynálezu.Za předpokladu, že započal jeden druh práce, působí řídící člen Q na elektromagnety li hnacích pák g, které musí zavést do druhé polohy vybrané volicí páky 3, zatímco ostatní volicí páky g zůstanou v první pcloze, jelikož jejich hnací páka g je zadržována permanentním magnetem lg. Vysouvací zámek gg částečně vytáhne paltiny 5 z drážek jehelního válce 1,takže jejich kolénka se mohou setkat s volicími pákami. Platiny É, které mají nejméně jedno kolénko v blízkosti volicích pák g ve druhé poloze, se navrátí.do drážek jehelního válce 1 a proto netlačí přiřazenou jehlu do činnosti, kdežto platiny § nemající kolénko v blízkosti volicích pák 3 ve druhé poloze, uvedou své jehly do činnosti.V praxi bylo pozorováno, že zařízení podle vynálezu dokonale splňuje zamýšlený účel,jelikož vytvoření volicích pák 3 umožňuje lepší rozložení hnacích pak g a zmenšení rozměrů magnetů, ktere je řídí a proto snižuje objemnost zařízení l v jeho celku, přičemž počet dosažitelných voleb zůstává stejný.Další výhoda je dána skutečnosti, že umožňuje úpravu kratšíoh a tedy lehčích platin s následujícím snížením jejich setrvačnosti, jinými slovy, umožňuje zvýšení rychosti stroje.stejně velká výhoda je dána skutečnosti, že hmotnost volicích pák 3 je vyvážena,a skutečnosti, že pro pohyb do dvou poloh se užívá magnetů, takže po vybuzení je zde větší schopnost reakce.Další výhodou je, že sestavení a rozložení stroje je velmi jednoduché, jelikož volicí páky g mohou rychle zabírat s hnaoími pákami g, jakož i vycházet ze záběru s nimi.Je ovšem podle daných požadavků možné měnit polohu magnetů, takže volicí páky g jsou uváděny do první polohy způsobem bud elektromagnetu li nebo permanentního magnetu lg.Vynález je schopen četných obměn a změn, z nichž všechny spadají do rámce vynálezu. Kromě toho mohou být všechny součástí nahraženy jejich technickými ekvivalenty.V praxi mohou být použité materiály, jakož i jejich rozměry vytvořeny podle daných požadavků a podle stavu techniky.1. Zařízení pro volbu jehel u pletacího stroje, zejména na výrobu punčoch, obsahující Větší počet nad sebou upravených volicích pák, jednotlivé otočně uložených v jejich středovém úseku na nosné konstrukcí a selektivně vykyvovatelných v rovině v podstatě rovnoběžně s průběhem uvedené množiny volicíoh pak, a to z první polohy, ve které je jeden z jejich konců na úrovni ležící mezi kolénky platin, takže je zabráněno jejich setkání, do druhé polohy, ve které uvedený konec je v úrovni kolének platin, takže se s nimi setkává a tlačí přiřazené platiny do nečinné polohy, vyznačující se tím, že druhý konec (8) volicích pák(2) je tvarován nejméně na jednom úseku jako rovinná čepel, jejíž dvě protilehlé strany jsou v záběru 5 hnacím ústrojim (9) pro vykyvování volicích pák (2).2. Zařízení podle bodu 1, vyznačující se tím, že plochá čepelivitá část probíhá v rovině kolmé k průběhu množiny volicích pak (2).3. Zařízení podle bodu 1, vyznačujicí se tím, že volicí páky (2) mají každá osu vykyvování umístěnou na úrovni směrem dolů vůči kolénkům (Sa) vyklápěcích platin (5), přičemž jeden konec (4) volicích pák (2) má stranu (4 a), která zabírá s kolénky (Sa) platin (5) a je s kolénky (Sa) rovnoběžná ve druhé poloze přislušné volicí páky (2).4. zařízení podle bodu 1 a 3, vyznačující se tim, že oscilační osa každé z volicích pak (2) je upravena na přesazené úrovni vůči příslušnému kolénku (Sa) platin (5) a uvedený jeden konec (4) volicích pák (2) má jednu stranu (4 a) ležící proti kolénku (Sa) a nakloněnou vůči podélné ose volicí páky (2) tak, že je rovnoběžná s kolénkem (Sa) při druhé poloze volioí páky (2).5. Zařízení podle bodu 1, vyznačující se tím, že hnaci ústrojí (9) obsahuje větší počet hnacích pák jednotlivé otočně uložených jednou částí na nosné konstrukcí (11), přičemž každá z hnacích pák (9) má konec (12) uveditelný do záběru s protilehlými stranami čepelovitého úseku každé z volicích pak (2) a vykyvovatelných v rovnoběžné s oscilační rovinou volioích pak (2) za účelem posunutí přĺslušné volicí páky (2) 2 první polohy do druhé polohy a6. zařízení podle bodu 5, vyznačující se tím, že každá 2 hnacích pák (9) je vykyvovatelná působením nejméně jednoho elektormagnetu (14) spojeného s řídicím členem (40) stroje.7. Zařízení podle bodů 5 a 6, vyznačující se tím, že každá z hnacích pak (9) je ovládána v jedné fázi jejího kmitání elektromagnetem (14) a v druhé fázi permanentním magnetem (13).8. Zařízení podle bodu 1, vyznačující se tim, že druhý konec (8) volicích pák (2) je zcela vytvořen jako plochá čepel.9. Zařízení podle jednoho nebo několika z předcházejícich bodů, vyznačující se tím,že hnací páky (9) jsou uspořádány na různých úrovních vůči sobě a každá z nich zabírá s jednou z volicích pák (2), přičemž jsou uspořádány v progresívně měnitelných zvdálenostech vůči ose množiny volicích pák (2).10. Zařízení podle jednoho nebo několika z předcházejicioh bodů, vyznačující se tím,že jeden konec (12) hnacích pák (9) má rozvidlený tvar pro záběr na protilehlých stranách druhého konce (8) volicích pák (2) vytvořeného jako plochá čepel.

MPK / Značky

MPK: D04B 15/78

Značky: výrobu, zejména, punčoch, pletacího, jehel, stroje, zařízení, volbu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-266595-zarizeni-pro-volbu-jehel-u-pletaciho-stroje-zejmena-na-vyrobu-puncoch.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro volbu jehel u pletacího stroje, zejména na výrobu punčoch</a>

Podobne patenty