Zařízení k bezkontaktnímu snímání teploty z povrchu vyhřívaného válce většího průměru

Číslo patentu: 266422

Dátum: 12.01.1990

Autori: Ženožička Milan, Baják Karel

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká zařízení k bezkontaktnímu snímání teploty z povrchu vyhřívaného válce většího průměru se změnou průměru v závislosti k rozdílným pracovním teplotám u průběžného žehlicího stroje na usně a jiné materiály.Dosud známá zařízení nasnímání teploty povrchu válců,hlavně velkých průměrů u průběžných žehlicích strojů pracují následovně. Žehlicí válec o velkém průměru je zhotoven z tvrzené litiny se zrcadlově lesklým povrchem. Valec je vyhříván cirkulujícím topným médiem e teplota je snímáns čidlem umístěným uvnitř ohřívaoí jednotky média. Nevýhodou tohoto způsobu měření je rozdílná teplota topného média a pláště žehlioího válce. Jiné válce mají v plášti vyvrtané otvory, v nichž jsou uložena čidla pro snímání teploty povrchu válce. Naměřené hodnoty se přibližují skutečně tepelné hodnotě povrchu válce. Nevýhodou je však potřeba převádět rotační pohyb čidla sběrači do regulátoru teploty a nemožnost použití válce z tvrzené litiny, poněvadž do pláště válce není možno vrtat otvory pro jeho vysokou tvrdost. Další známý způsob snímání teploty z povrchu válců je kontaktní způsob. Na povrch válce je přitláčena Iunkční plocha držáku, ve kterém je umístěno čidlo pro snímání teploty. Naměřené hodnoty jsou blízké teplotě povrchu válce, nevýhodou však je nutnost umístění celé jednotky mimo Iunkční část vyhřívaného válce z toho důvodu, že na válci postupně vznikne vyleštěný pás, který se potom obtiskuje na žehlený materiál, což je nežádoucí. Pokud je držák umístěn na okraji válce, nad čelem válce, pak v tomto místě má válec vzhledem k vyhřívanému plášti nižší povrchovou teplotu.Výše uvedené nedostatky odstraňuje zařízení k bezkontaktnímu snímání teploty z povrchu vyhřívaného válce větší 266 422ho průměru podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že bezkontaktní enímací jednotka je upevněná nad povrchem vyhřívaného válce na hřídeli v konstantní vzdálenosti a že hřídel je kyvně uložena na vehadlech, přičemž poloha bezkontaktní.snímací jednotky je dána stavěcími jednotkami pevně uložený mi na okrajích hřídele a volně uloženými pomocí rolen na okrajích vyhřívaného válce.Pokrok dosažený zařízením podle vynálezu spočívá ve snímání teploty z minimální vzdálenosti nad.pláštěm vyhřívaného válce, což zaručuje malý rozdíl teploty mezi povrchem vyhřívaného válce a teploty naměřené. Dále je zde vyloučena možnost doteku bezkontaktní snímací jednotky povrchu vyhřívaného válce,a tím i poškození jeho vysoce lesklého povrchu. Snímací bezkontaktní jednotka působí jako zábrana v případě, že ji vyklopí useň ze základní polohy, čímž se uvede stroj do klidu a zabráni se případnému poškození celého zařízení.Na připojených výkreseoh je znázorněno zařízení podle4 vynálezu, kde obr.1 značí půdorys bezkontaktního zařízení, obr.2 bokorys a obr.3 stavěcí jednotky v bokorysu.Zařízení sestává z hřídele 2 s izolačními trubkami 5,kyvně uložené na vahadlech 1, která jsou pomocí držáků § s čepy § upevněna na hornín rámu g stroje. Bezkontaktní snímací jednotka 1 se skládá z konzoly 1 Q,pevně upevněné pomocí pera 11 na hřídeli 2, z výklopného pouzdra 12 a v něm uloženého snímacího tělesa gg obloženého izolačními trubkami lá,lą a upevněného čepy 12. Ve snímaucún tčlese gg a transformátorovém oleji gl je upevněno čidlo gg s izolační destičkou gg zakrytovanou krytem gg. Výklopné pouzdro 1 ve snímacím tělese gg a ochranný kryt gg tvoří jeden pevný celek, který je otočně uložen na čepu 11 v konzole lg, přičemž jeho základní poloha je dána předepnutou pružinou lg. Šñdlo gg je pomocí vodiče gg napojeno na neznázorněný regulátor teploty a snímací těleso gg je pak vodičem g 1 propojeno s neznázorněným elektrickým zdrojem. Konstantní vzdálenost 5 mezi funkční plochou 21 snímacího tělesa gg a pláštěm vyhřívaného válce 1 je dána stavěcími jednotkami 2 pevně uloženými na obou koncích hřídele 2 pomocí pevné konzoly g§. Na pevné konzoleg§ jsou upevněna šrouhy 39 výkyvná ramena 31 s rolnami ggł266422 otočně uloženými na čepech 21 a okrajích vyhřívaného válce 1. Poloha funkční plochy 25 je dána polohou-výkyvných ramen 21 s rolnami gg a stavěcími šrouby ga.Při uvedení stroje do chodu a zapnutí topně jednotky se vyhřívaný válec 1 otáčí ve směru šípky § a základní rozměr vyhřívaného válce 1 se tepelnou roztaživostí zvětšuje. Po okrejích vyhřívanéhc válce 1 se odvalují rolny gg ve směru šipky Q. Rolny gg jsou čepy 22 otočně uloženy ve výkyvných ramenech 2 l,upevněnýoh ne pevné konzole gg. Zmenou vyklopeníjvýà klopných ramen 21 stavěcími ěrouby gg se hřídel 2 přibližuje nebo oddaluje od povrchu vyhřívaněho válce 1. Hřídel 3 je volně uložena na vahadlech 1, která dovolují, aby se rolny gg odvalovaly po povrchu vyhřívaného válce 1 a aby nastavená vzdálenost mezi ním a hřídelí 1 byla při rozdílných teplotách povrchu vyhřívaného válce 1 vždy stejná.Na hřídeli 2.nad precovní částí vyhřívaného válce 1 je v nastavené konatantní vzdálenosti § Iunkční plocha 21 snímacího tělesa gg. Snímací těleso gg izolovaně pevně uložené ve výklopném pouzdru 12 spolu s ním tvoří jeden oelek, který je pružinou lg vyklopen na otočném čepu 11 do základní polohy, kterou tvoří doraz konzoly lg upevněné na hřídeli 1. Neznázorněná useň se na vyhřívaném válci 1 posouvá ve eměru šípky Q a vyklopí snímací těleeo gg napájené elektrickým zdrojem tak, že se jeho druhá část dotkne pláště vyhřívaného válce 1, čímž se uvede stroj do kliě du. Po odstranění neznázorněné usně je možno znovu uvést stroj do chodu. Minimální konstantní vzdálenost § umožňuje dobrý přestup tepla zpovrchu vyhřívaného válce 1 do funkční plochy 25 snímacího tělesa gg, čímž se dosáhne dostatečně přesností snímání teploty a její regulace pomocí neznázorněného regulá toru.Zařízení k bezkontaktnímu snímání teploty z povrchu vyhřívaného válce většího průměru, se změnou průměru v závislosti k rozdílným pracovním teplotám u průběžněho žehlicího stroje na usně a jiné materiály, vyznačující se tím, že V bezkontaktní snímací jednotka (4) je upevněną nad povrchem X vyhřívaného válce (1) na hřídeli (3) v konstantní vzdálenosti (K) a že hřídel (3) je kyvně uložena na vahadlech (7),přičemž poloha bezkontaktní snímací jednotky (4) je dána stavěcími jednotkami (9),pevně uloženými na okrajíchhříde 1 e(3) a vo 1 ně.u 1 oženými pomocí rolen (32) na okrajích vyhřívaného válce (1).Zařízení podle bodu 1 vyznačující se tim, že styčpě plochy snímacího tělesa (20) bezkontektní snímací jednotky (4) A jsou odděleny od výklopného pouzdra (13) izolací, přičemž Výklopné pouzdro (13) se snímacím tělesem (20) tvoří jeden ce 1 ek,a jsou otočně uloženy na čepu (17) a jejich poloha je dána konzolou (10) a předepjatou pružinou (12). VZařízení podle bodu 3 vyznačujíoí se tím, že snímací těle~ so (20) bezkontaktní snímací jednotky (4) je propojeno vodičem (27) s elektrickým zdrojem.

MPK / Značky

MPK: C14B 1/54

Značky: povrchu, zařízení, bezkontaktnímu, vyhřívaného, většího, válce, teploty, snímání, průměru

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-266422-zarizeni-k-bezkontaktnimu-snimani-teploty-z-povrchu-vyhrivaneho-valce-vetsiho-prumeru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k bezkontaktnímu snímání teploty z povrchu vyhřívaného válce většího průměru</a>

Podobne patenty