Přístroj okrouhlého pletacího stroje

Číslo patentu: 265025

Dátum: 12.09.1989

Autor: Andó Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

265 025 vynález se týká přístroje okrouhleho pletaoího strojek vytváření dvojiñhnlemu opatřeného drážkami s navěšovaoímiZnáme přístroje k vytváření dvojitého lemu na okrouhlýoh pletacích maloprůměrovýoh strojíoh sestávají z telesa přĺstrou je, umístěného nad jehelním válcem. Těleso přístroje je opatf řeno drážkamí s radiálně posuvnými navěšovacími platinamí,přičemž počet těchto platin je roven polovině počtu pletaoích jehel jehelního válce. vytváření dvojitého lemu se provádí zpravidla na začátku úpletu vysunutím navěšovaoíoh platin mezi pletaoí jehly, navěšením kliček na navěšovací platiny, upletením patřičné délky lemu a potom opětným vysunutím navěšovaoíoh platin mezi pletaoí jehly a pŕevčšoním kuliček zpět na pletnoíVelkou nevýhodou těchto přístrojů je ta skutečnost, že počet navěšovacích platín je roven polovině počtu pletaoíoh jehel a při vysunutí těchto navěšovaoích platín mezi pletací jehly velmi často dochází ke styku pletaoí jehly a navěšovaoí platiny..To má za následek zpravídla poškození pletací jehly, zejménapak u plotacích strojů s jemným dělením jehelního válce, které jsou určeny zejména pro výrobu dámskeho punčoohového zboží. A Celý přístroj je rovněž velmi náročný z hlediska přesností výroby a je zpravidla nejporuchovější částí pletacího stroje.Cílem vynálezu je odstranit popsané nevýhody stávají~ Cího zařízení, což je dosaženo tím, že počet drážek v tělese přístroje, v nichž jsou uloženy navěšovaoí platiny, je rovenjedné čtvrtinč počtu pletaoíoh jehel.265 025 Výhodou takto uspořádaného přístroje je zejména to,že se zvýši podstatne povolená nepřesnost vzájemné polohyv provozu mnohem méně poruchovější.Jsou-li v keždéñdrážce tělesa přístroje umístěny dvě navěšovací platiny, jejichž konce jsou vzájemné rozvidleny,je to velmi výhodné zejména proto, že hustota kliček určených ke spojení lemu se základní pletenínou je vůči stávajícímu stavu nezměněna, i když je relativní vzdálenost mezi pleteoí jehlou a navěšovací platínou prakticky dvojnásobná.Další výhody a význaky vynálezu vyplynou z popisu příklad.neho provedení, znázorněného na výkresy, kde značí obr. 1 půdorys vzájomného postavení pletacích jehel navěšovacíchj platin při navěšování lemu, obr. 2 půdorys vzájemneho posta vení pletacích jehel navěšovacích platín při převěšování lemu,obr. 3 osový řez přístrojem.Ukrouhlý pletací maloprůměrový stroj se opatřen jehelním válcem, v jehož odélných drážkách jsou umístěny pletacíV ose jehelního válce je v prostoru nad pletacími jehlami přístroj k vytváření dvojitého lemu. Přístroj je tvořen talířovitým těleeem 1, opatřeným radiálními drážkami Q.Počet.těchto drážek 2 je roven jedné čtvrtíně počtu pletaoích jeheljehelního válce. V každé drážce g přístroje jsou v příklednem provedení umístěny dvě navěšovaoí platíny 3 4, jejichž konceNavěšovací pletiny rg jsou opatřeny kolénky 5, kterésynchronně 3 jehelním válcem neznázorněným hnacím úotrojím,které může být tvořeno například soustavou čelních nebo kuže lových ozubenýoh kol, poprípade ozubeným řemenem 5 príslušnými.Přístroj podle vynálezu pracuje takto Po upletení běžného neparatelného začátku se v pletacím systému, kde je umístěn vysouvací zámek navěšovaoíoh platín3, 5, vyvolí do činné polohy každá čtvrtá pletací jehla 6a současně se pomocí kolének Ž a vysouvaoího zámku vysunou navě šovací platiny 3 L Q mezi pletaoí jehly É.vzájomná poloha pletaoíoh jehel É a navěšovaoích platin 3 a 3 je zvolena tak,že pletaoi jehly Q strecházejí v ose drážky gpřístroje a jsou tudíž mezi rozvidlenými konci 3.1 a 4.1 navěšovaoích platin3 a 4. Tím je zabczpečen dostatočný boční odstup pletací jehlyÉ vůči navěšovaoí platině 3 a 4.Navěšení kliček Q pleteniny na konce 3.1 a 4.1 navěšovaoíoh platin 3 a 4 se provede zná~Po navěšení těchto kliček 8 na konce 3.1, 4.1 nte se potřebné délka lemuPo upletení potřebné délky lemu se navěšovaoí platiny3, 3 opčt vysunou mezi pletaoí jehly § /. V tomto případě jev daném pletacím systému nyní znovu vyvolena do činné polohy každá čtvŕtá jehla 7 tak, že se nachází symetrioky mezi dráž kami 2 přístroje. I při této poloze zaručuje přístroj podlevynálezu dostatočný boční odstup pletaoíoh jehel 1 a navěšo~ vaoích platín 3, 4, protože k převěšení kliček 8 je postačujíoívyvolít pouze každou čtvrtou jehlu a počet drážek 2 přístrojeje rovněž roven jedne čtvrtině celkového počtu pletacích jehel. Takže v tomto místě celé tři čtvrtiny z celkového počtu pletaCích jehel nejsou vysouvány mezi navěšovací platiny. K převěšení kliček Q zpět na pletaoí jehly 1 dojde známým způsobem při zaeJak bylo výše podrobně popsáno, je počet drážek v tělese přístroje roven jedné čtvrtině celkového počtu pletaoíoh jehel a konce navěšovacích platin umístěnć v těchto drážkáoh jsourozvidlené. K navčšení a pňevčsení kliček je použito pouzekaždé čtvrtć pletací jehly, a tím je zajištěn dostatočný boční odstup pletaoích jehel a navěšovacích platin, 1 když celkový počet kliček ke spojení lemu pleteninou zůstal nezměněn. Tímje 7 achována stávající jakost lemu. navíc je dosaženo pod»statně větší provozní spolehlivosti při současném sníženípožadavků na přesnost seřízení vzájemné polohy navčšovacích platín ą pletaoích jehel.1. Přístroj okrouhlého pletacího stroje k vytváření dvojitého lemu, opatřený drážkami 5 navěšovacími platinami,vyznačující se tím, že počet drážek (2) v tělese přístroje (1),v nichž jsou uíoženy navěšovacílplatiny (3, 4)je roven jedné čtvrtině počtu pletacích jehel jehelního válce.2. Přístroj k vytváření dvojitého lemu podle bodu 1, vyznačující se tím, žev každé drážce (2) telesa přístroje (1) jsou umístěny dvě navěšovací platiny (3, 4), jejichž konce (3.1 a 4.1) jsou vzájemné rozvidleny.

MPK / Značky

MPK: D04B 15/18

Značky: okrouhlého, stroje, prístroj, pletacího

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-265025-pristroj-okrouhleho-pletaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Přístroj okrouhlého pletacího stroje</a>

Podobne patenty